Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Linde, 1995
245 s.

objednat
ISBN 80-85647-89-3 (brož.)
Obsahuje česko-anglický slovník
Angličtina - konference - konverzace - příručky
000052557
A. Preparing a Cnoference/Congress/Symposium/Workshop..7 - Příprava konference/kongresu/sympozia/semináře // I. Organization, Invitations, Call for Papers...8 - Organizace, pozvánky, výzva k zasílání referátu // 1. Announcing a Conference, Invitations...8 - Oznámení o konferenci, pozvánky // 2. Sponsors, Organizational Matters...15 - Pořadatelé, organizační záležitosti // 3. Call for Papers - Výzva k zasílání referátu // 4. Replies to Invitations... 26 - Odpovědi na pozvání // II. Programme of the Conference, Exhibitions, Social Programme...28 - Program konference, výstavy, společenský program // 1. Programme of the Conference...28 - Program konference // 2. Changes in the Programme...31 - Změny programu // 3. Exhibitions, Displays...34 - Výstavy // 4. Social Programme...36 - Společenský program // III. Applications, Registration...43 - Prihlášky, registrace // 1. Applications...43 - Přihlášky // 2. Registration, Payments - Registrace, placení // IV. Accommodation, Meals, Arrivals and Departures - Ubytování a stravování, príjezdy a odjezdy // 1. Accommodation - Ubytování // 2. Meals - Stravování // 3. Arrivals and Departures - Příjezdy a odjezdy // V. Conference services - Služby během konference // 1. At a Conference - Jednání konference // 2. Other Services - Jiné služby // VI. Miscellaneous - Různé // 1. Organizational and Technical Matters - Organizační a technické záležitosti // 2. Personal Matters - Osobní záležitosti // 3. Other - Jiné // ?. At the Conference/Meeting/Congress/Symposium - Průběh konference/shromáždení/kongresu/sympozia // I. Opening a Conference - Zahájení konference // 1. Welcoming Address - Uvítání // 2. Agenda - Program jednání // 3. Technical Equipment in Conference Rooms - Technické vybavení v místnostech pro konferenci //
4. Facilities For Press, Radio and Television - Možnosti pro tisk, rozhlas a televizi // 5. Official Languages, Interpreting and Translating Services - Jednací jazyky, tlumočnické a překladatelské služby // II. // Organization and Conducting of Speeches, Discussion - Organizace a řízení prednášek, diskuze // 1. Organization of Lectures and General Information - Organizace prednášek a všeobecné informace // 2. Conducting the Negotiations and Discussion - Řízení jednání a diskuze // a. Agreement with the Statement of a Speaker - Souhlas s výrokem řečníka // b. Disagreement with the Statement of a Speaker - Nesouhlas s výrokem řečníka // c. Doubt, Reservations - Pochybnosti, výhrady // 3. Conclusion or Interruption of a Discussion and Negotiations - Závěr nebo prerušení diskuze a jednání // III. // Close of a Conference - Závěr konference // 1. Closing Address and Evaluation of a Conference - Záverečný projev a hodnocení konference // 2. Elections and Voting - Volby a hlasování // 3. Committees, Commissions - Výbory, komise // 4. Minutes, Reports, Resolution - Zápis, zprávy, usnesení 125 // IV. Instructions for the Publication of Conference Materials ...129 - Pokyny pro uveřejnění materiálu konference // C. Sample Letters...137 - Vzory dopisu // D. English-Czech Vocabulary of Phrasal Verbs Concerning the Conference ...151 - Anglicko-český slovník slovesných frází souvisejících s konferenční tématikou // E. Czech-English Vocabulary...163 - Česko-anglický slovník

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC