Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Avicenum, 1982
258 s. : il. ; 25 cm

objednat
3000 výt.
Obsahuje bibliografii a rejstřík
000053366
Rekat.
Předmluva — Z. Dienstbier 11 // 1. Lékařská biofyzika a její význam — Z. Dienstbier 13 // 1.1. Úvod 13 // 1.2. Biofyzika jako obor 14 // 1.3. Biofyzika ve výuce na lékařských fakultách 14 // 1.4. Biofyzikální výzkum 14 // 1.5. Společenský význam biofyziky 15 // 2. Matematický popis biofyzikálních systémů — F. Vítek 17 // 2.1. Pojem funkce 17 // 2.2. Pojem derivace 17 // 2.3. Pojem integrálu 19 // 2.4. Exponenciální funkce a logaritmus 20 // 2.5. Matematické modelování biologických systémů 21 // 2.5.1. Složkový model 22 // 2.5.2. Integrální model 24 // 3. Hmota — F. Vítek 25 // 3.1. Stavba hmoty 25 // 3.1.1. Elementární částice 25 // 3.1.2. Základní pojmy kvantové mechaniky 27 // 3.2. Atom vodíku 30 // 3.2.1. Spektrum atomu vodíku 32 // 3.2.2. Exitace atomu 33 // 3.2.3. Vazebná energie a ionizační potenciál atomu 34 // 3.2.4. Struktura elektronového obalu těžších atomů 35 // 3.2.5. Jádro atomu 36 // 3.3. Síly působící mezi atomy 40 // 3.4. Síly působící mezi molekulami 42 // 4. Molekulární fyzika — 3/. BakoviČ, J. Pradáč 43 // 4.1. Molekulární biof}Tzika 43 // 4.1.1. Skupenské stavy hmoty 43 // 4.1.2. Disperzní systémy 46 // 4.1.3. Voda jako rozpouštědlo 52 // 4.1.4. Transportní jevy 53 // 5 // 4.1.5. Koligativní vlastnosti roztoku 55 // 4.1.6. Jevy na rozhraní fází 58 // 4.1.7. Makromolekuly 59 // 4.2. Měřicí a přístrojová technika 67 // 4.2.1. Elektroforeza 67 // 4.2.2. Měření viskozity 68 // 4.2.3. Měření kryoskopie 70 // 4.2.4. Měření povrchového napětí 70 // 4.2.5. Měření vlhkosti vzduchu 71 // 5. Mechanika — F, Vítek 73 // 5.1. Mechanika tuhých těles 73%/ // 5.1.1. Fyzikální veličiny v mechanice 73 // 5.1.1.1. Skaláry a vektory 73 // 5.1.1.2. Operace s vektory 74 // 5.1.2. Dráha, rychlost, zrychlení 76 // 5.1.3. Rovnice pohybu 77 // 5.1.4. Síla 79 //
5.1.5. Práce a energie 81 // 5.2. Mechanické vlastnosti tkání 83 // 5.2.1. Deformace kostí 83 // 5.2.2. Deformace měkkých tkání 84 // 5.2.3. Pružnost cév 84 // 5.3. Biofyzika svalů 85 // 5.4. Mechanická práce srdce 80 // 5.5. Mechanika krevního oběhu 87 // 5.5.1. Základní fyzikální zákony tekutin 87 // 5.5.2. Dynamika krevního oběhu 90 // 5.5.3. Krevní tlak a jeho měření 91 // 6. Termika a termodynamika — M. Rokovič 93 // 6.1. Bioenergetika 93 // 6.1.1. I. termodynamická věta 93 // 6.1.2. II. termodynamická věta 95 // 6.2. Měřicí a přístrojová technika 102 // 6.2.1. Měření a regulace teploty . . 102 // 6.2.2. Termografie 105 // 7. Elektrické vlastnosti organismu — M. Šámal 106 // 7.1. Základní pojmy a vztahy 106 // 7.1.1. Veličiny a jednotky . . .’ 106 // 7.1.2. Elektrické vlastnosti látek 1 106 // 7.2. Elektrické projevy organismu 112 // 7.2.1. Elektrické jevy na buněčné membráně 112 // 7.2.2. Elektrické jevy v nervu a ve svalu ; 118 // 7.2.3. Využití elektrických jevu v diagnostice 123 // 7.3. Účinky elektrického proudu na organismus 126 // 7.3.1. Účinky stejnosměrného proudu 127 // 7.3.2. Účinky střídavého proudu 127 // 7.3.3. Využití účinku elektrického proudu v diagnostice a terapii 127 // 7.4. Základy elektroniky v lékařství 129 // 7.4.1. Fyzikální základy elektrických měření 129 // 7.4.2. Elektrická měření v lékařství 134 // 7.4.3. Elektronické stimulatory 137 // 7.4.4. Zásady bezpečnosti práce s elektrickými přístroji 138 // 8. Akustika — F. Vítek 141 // 8.1. Základní pojmy a definice 141 // 8.1.1. Rychlost šíření zvukové vlny 141 // 8.1.2. Délka zvukové vlny 142 // 8.1.3. Akustická výchylka , 142 // 8.1.4. Akustická rychlost 142 // 8.1.5. Akustický tlak 143 // 8.1.6. Akustický odpor . 143 // 8.1.7. Intenzita .zvuku 144 // 8.1.8. Sluchové pole 144 //
8.1.9. Weberův-Fechnerův zákon 145 // 8.1.10. Výška tónu 147 // 8.1.11. Spektrum zvuku 147 // 8.2. Biofyzika slyšení 149 // 8.3. Teorie slyšení 150 // 8.4. Elektrické projevy při podráždění sluchového orgánu 151 // 8.5. Akustika hlasu a řeči 152 // 8.6. Ultrazvuk 152 // 8.6.1. Biologické účinky ultrazvuku 153 // 8.6.2. Echografie 154 // 9. Optika — F. Vítek, J. Brousil 156 // 9.1. Předmět optik}’ 156 // 9.1.1. Záření látek 156 // 9.1.2. Zdroje světla 158 // 9.1.2.1. Luminiscenční zdroje 158 // 9.1.2.2. Teplotní zdroje 159 // 9.1.2.3. Výbojové zdroje 159 // 9.1.2.4. Lasery 159 // 9.1.3. Fotometrie 161 // 9.2. Interakce světla s prostředím 162 // 9.2.1. Zákon odrazu světla 162 // 9.2.2. Zákon lomu světla 163 // 9.2.3. Fermatúv princip 163 // 9.2.4. Disperze a rozptyl světla 164 // 9.2.5. Absorpce světla 165 // 9.3. Optické zobrazování 166 // 9.3.1. Zobrazení odrazem 167 // 9.3.2. Zobrazení lomem 168 // 9.3.2.1. Vady čoček 170 // 9.4. Vlnová optika 170 // 9.4.1. Interference světla 170 // 9.4.2. Ohvb světla 171 // 9.5. Účinek infračerveného, viditelného a ultrafialového světla na organismus 173 // 9.5.1. Infračervené záření 173 // 9.5.2. Viditelné světlo 173 // 9.5.3. Ultrafialové záření 174 // 9.6. Optika lidského oka 175 // 9.6.1. Hlavní optické části oka 175 // 9.6.1.1. Optická soustava oka 176 // 9.6.1.2. Vizuální osa oka 176 // 9.6.1.3. Duhovka 176 // 9.6.2. Refrakční vadv oka 176 // 9.6.2.1. Sférická ametropie 177 // 9.6.2.2. Akomodace oka 177 // 9.6.2.3. Astigmatismus 178 // 9.6.2.4. Vznik obrazu na sítnici, zraková ostrost 179 // 9.6.3. Korekce refrakčních vad 180 // 9.6.3.1. Korekce ametropií 180 // 9.6.3.2. Korekce presbyopie 181 // 9.6.3.3. Korekce astigmatismu 181 // 9.6.3.4. Kontaktní čočky 181 // 9.7. Biofvzika vidění 182 // 9.7.1. Struktura sítnice 182 //
9.7.2. Biofyzika tyčinek 184 // 9.7.2.1. Citlivost oka na různé vlnové délkv 184 // 9.7.2.2. Adaptace oka na intenzitu světla 185 // 9.7.2.3. Fotochemie skotopického vidění 186 // 9.7.3. Biofyzika čípků 186 // 9.8. Přehled nejdůležitějších fyzikálních vyšetřovacích metod v oftalmologii 187 // 9.9. Optické metody 187 // 9.9.1. Kolorimetrie 188 // 9.9.2. Absorpční fotometrie 189 // 9.9.3. Spektrální fotometrie 190 // 9.9.4. Spektrální analýza 190 // 9.9.4.1. Emisní spektrální analýza 191 // 9.9.4.2. Absorpční spektrální analýza 192 // 9.9.5. Refraktometrie 192 // 9.9.6. Polarimetrie 194 // 9.9.6.1. Polarimetry 195 // 9.9.7. Optický mikroskop 196 // 9.9.8. Elektronový mikroskop 198 // 10. Radioaktivita a ionizující záření — F. Vítek .200 // 10.1. Radioaktivita přirozená a umělá 200 // 10.1.1. Základní zákon radioaktivního rozpadu 200 // 10.1.2. Aktivita 201 // 10.1.3. Fyzikální poločas 201 // 10.1.4. Střední životní doba radioaktivního atomu 202 // 10.1.5. Biologický poločas Tb 202 // 10.1.6. Efektivní poločas Tef 202 // 10.1.7. Radioaktivní rovnováha trvalá 202 // 10.1.8. Radioaktivní řady 203 // 10.2. Druhy radioaktivního rozpadu 1 204 // 10.2.1. Rozpad  α 204 // 10.2.2. Rozpad  β 1 205 // 10.2.3. Jaderná izomerie f 206 // 10.2.4. Vnitřní konverze záření 206 // 10.3. Interakce záření s hmotou 206 // 10.3.1. Interakce záření  α 208 // 10.3.2. Interakce záření β 208 // 10.3.3. Interakce záření v 210 // 10.3.3.1. Fotoelektrický jev * 210 // 10.3.3.2. Comptonův rozptyl 211 // 10.3.3.3. Tvorba elektron-pozitronových párů 212 // 10.3.4. Interakce neutronů 213 // 10.3.4.1. Účinný průřez jaderné reakce . 214 // 10.4. Detekce ionizujícího záření 214 // 10.4.1. Ionizační komory 215 // 10.4.2. Geigerovy-Müllerovv počítače 217 // 10.4.3. Scintilační počítače 219 //
10.4.4. Registrace impulsů 220 // 10.4.4.1. Diskriminator 220 // 10.4.4.2. Jednokanálové a vícekanálové analyzátory 220 // 10.4.4.3. Koincidenční a antikoincidenční zapojení 221 // 10.4.4.4. Měřiče četnosti impulsů a čítače impulsů 221 // 10.4.5. Měření aktivity in vitro 222 // 10.4.6. Měření aktivity in vivo 222 // 10.4.7. Integrální a selektivní detekce záření 223 // 10.4.8. Speciální detekční soupravy 224 // 10.4.9. Statistika měření 225 // 10.5. Základní dozimetrické veličiny 226 // 10.6. Osobní dozimetrie 228 // 10.6.1. Filmový dozimetr 228 // 10.6.2. Termoluminiscenční dozimetr 228 // 11. Zdroje ionizujícího záření používané v lékařství — F. Vítek 229 // 11.1. Urychlovače částic 229 // 11.1.1. Vysokofrekvenční lineární urychlovač 229 // 11.1.2. Cyklotron 230 // 11.1.3. Betatron 230 // 11.1.4. Kobaltová bomba 232 // 11.2. Rentgenové zařízení 232 // 11.2.1. Fyzikální princip buzení rentgenového záření 232 // 11.2.2. Rentgenový přístroj 233 // 11.2.3. Fyzikální principy rentgenových diagnostických metod 237 // 11.2.4. Fyzikální principy rentgenové terapie 241 // 12. Dodatek — Soustava SI — F. Vítek 244 // 12.1. Základní jednotky 244 // 12.2. Doplňkové jednotky 245 // 12.3. Odvozené jednotky 245 // 12.4. Násobné a dílčí jednotky 248 // 12.5. Vedlejší jednotky 249 // 12.0. Zakázané jednotky 250 // 12.7. Univerzální konstanty 251 // Literatura 253 // Rejstřík : 254
(OCoLC)42159385
cnb000133970

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC