Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Projevy
Biografie
Vyd. 1.
Bratislava : Literárne informačné centrum, 2002
343 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-88878-75-6 (váz.)
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; 14
Obsahuje bibliografii na s. 294-300 a rejstřík
000054160
Úvod ...15 // I. Premeny Slovenska a štátoprávnych vzťahov začínajú november 1989 - jún 1990 // 1. Prvé vyhlásenie občianskeho hnutia Verejnosť proti násiliu // 20. november 1989 ...25 // 2. Požiadavky občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu a Koordinačného výboru slovenských vysokých škôl // 25. november 1989 ...28 // 3. Akčné opatrenia na riešenie súčasnej situácie, prijaté na mimoriadnom zasadnutí Ústredného výboru KSS // 26. - 27. november 1989 ...30 // 4. Ústavný zákon číslo 135/1989 Zb., ktorým sa mení Ústavný zákon číslo 100/1960 Zbierky zákonov ČSSR - Ústava ČSSR // 29. november 1989 ...35 // 5. Zrušenie uznesenia Slovenskej národnej rady z 31. októbra 1989 číslo 115, ktorým vyslovila súhlas s návrhom skupiny poslancov Federálneho zhromaždenia ČSSR na vydanie ústavného zákona o spôsobe prijatia novej ústavy ČSSR, ČSR a SSR // 6. december 1989 ...37 // 6. Vystúpenie predsedu SNR Rudolfa Schustera k spoločenskej situácii na 18. mimoriadnej schôdzi Slovenskej národnej rady // 6. december 1989 ...40 // 7. Uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu kandidatúry Alexandra Dubčeka na funkciu prezidenta ČSSR // 12. december 1989 ...45 // 8. Uznesenie Slovenskej národnej rady číslo 129 k programovému vyhláseniu vlády Slovenskej socialistickej republiky // 19. december 1989 ...48 // 9. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na Vyhlásenie Slovenskej národnej rady o príprave Ústavy Slovenskej socialistickej republiky a novej Ústavy Československej socialistickej republiky // 12. január 1990 ...51 // 10. Vyhlásenie Verejnosti proti násiliu a Maďarskej nezávislej iniciatívy (o spolužití národov, národných menšín a etnických skupín na Slovensku) // 21. január 1990 ...54 //
11. Výňatky z prejavu prezidenta Václava Havla o štátoprávnych otázkach - o názve spoločného štátu a republík, ako aj o ich štátnych znakoch vo Federálnom zhromaždení // 23. január 1990 // 12. Uznesenie (vyhlásenie) Predsedníctva Slovenskej národnej rady k vyhláseniu Predsedníctva SNR o príprave návrhov zákonov Federálneho zhromaždenia // 8. február 1990 // 13. Vystúpenie poslanca Petra Brňáka (spravodajcu k obom návrhom) v pléne SNR k návrhom prezidenta ČSSR na ústavný zákon o zmene názvu Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a na ústavný zákon o štátnych znakoch Českej republiky, Slovenskej republiky a Československej republiky. Hlasovanie o návrhoch v pléne SNR // 1. marec 1990 // 14. Ústavný zákon číslo 50/1990 Zb. Slovenskej národnej rady z 1. marca 1990, o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky 10760 // 1. marec 1990 // 15. Ústavný zákon číslo 81 z 29. marca 1990 o zmene názvu Československej socialistickej republiky // 29. marec 1990 // 16. Spoločné stanovisko Občianskeho fóra a Verejnosti proti násiliu // 2. apríl 1990 // 17. Vyhlásenie zo spoločného zasadania vlády Českej republiky a Slovenskej republiky o bilaterálnych vzťahoch // 10. - 11. apríl 1990 // 18. Uznesenie číslo 193 Slovenskej národnej rady k názvu československej federácie // 12. apríl 1990 // 19. Ústavný zákon číslo 101 z 20. apríla 1990 o zmene názvu Československej federatívnej republiky // 20. apríl 1990 // 20. Zákon č. 117/1990 Zb. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika // 23. apríl 1990 // 21. Vyhlásenie Občianskeho fóra a Verejnosti proti násiliu k občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pred parlamentnými volbami 8.-9. júna 1990 // 3. jún 1990 //
22. Vyhlásenie vlády národného porozumenia Slovenskej republiky pri ukončení jej činnosti // 20. jún 1990 // II. Zápas o spoločné kompetencie medzi federáciou a národnými republikami // jún 1990 - december 1990 // 23. Príhovor predsedu SNR Františka Mikloška k poslancom SNR // 26. jún 1990 ...91 // 24. Výňatky z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky predneseného na 2. schôdzi SNR predsedom vlády Vladimírom Mečiarom // 29. jún 1990 ...94 // 25. Výňatky z vystúpenia predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara na tlačovej konferencii k záverom rokovania v Trenčianskych Tepliciach k štátoprávnym otázkam pod názvom „Koniec centralizmu, začiatok novej integrácie“ // 19. august 1990 ...101 // 26. Výňatky z vystúpenia českého premiéra Petra Pitharta v pléne Českej národnej rady k rokovaniam v Trenčianskych Tepliciach a k česko-slovenským vzťahom // 4. september 1990 ...108 // 27. Prejav prezidenta ČSFR Václava Havla vo Federálnom zhromaždení o rozdelení kompetencií // 17. september 1990 ...112 // 28. Prejav predsedu vlády ČSFR Mariána Čalfu vo Federálnom zhromaždení // 17. september 1990 ...116 // 29. Šesťdesiatjeden krokov k slovenskej identite (Memorandum iniciatívy Zvrchované Slovensko) // 23. október 1990 ...121 // 30. Zákon SNR číslo 428 o úradnom jazyku v Slovenskej republike // 25. október 1990 ...127 // 31. Deklarácia k 72. výročiu vzniku Česko-Slovenskej republiky // 28. október 1990 ...132 // 32. Časti vystúpenia slovenského premiéra Vladimíra Mečiara v pléne Slovenskej národnej rady k návrhu ústavného zákona, ktorým sa menili kompetencie podľa ústavného zákona číslo 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii // 20. november 1990 ...135 //
33. Informácia predsedu vlády Českej republiky Petra Pitharta v pléne Českej národnej rady o poslednom rokovaní s predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky // 6. decembra 1990 v Prahe o návrhu ústavného zákona, ktorým sa menil ústavný zákon číslo 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii a návrh uznesenia ČNR k informácii // 7. december 1990 ...143 // 34. Prejav prezidenta ČSFR Václava Havla vo Federálnom zhromaždení o vzťahu obidvoch republík // 10. december 1990 ...147 // 35. Vystúpenie predsedu Slovenskej národnej rady Františka Mikloška vo Federálnom zhromaždení k návrhu tzv. kompetenčného zákona // 11. december 1990 ...151 // 36. Výňatky z ústavného zákona číslo 556/1990 Zb., ktorým sa menil ústavný zákon číslo 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii // 12. december 1990 ...155 // III. Maratón rokovaní o podobe federácie. Alternatívy spoločného súžitia // január 1991 - február 1992 // 37. Ústavný zákon číslo 23/1991 Zb., ktorým sa kodifikovala Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky // 9. január 1991 ...167 // 38. Návrh Deklarácie o štátnej suverenite Slovenskej republiky // 14. február 1991 ...170 // 39. Návrh Štátnej zmluvy medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o spoločnom štáte (o štátoprávnom usporiadaní) // 17. február 1991 ...174 // 40. Spoločné vyhlásenie zástupcov Občianskeho fóra a Verejnosti proti násiliu k príprave ústav federácie a republík // 4. marec 1991 ...179 // 41. Druhé Memorandum národa slovenského // 8. jún 1991 ...181 // 42. Uznesenie Slovenskej národnej rady o postupe a východiskách riešenia ústavno-právneho postavenia SR a príprave Ústavy SR // 19. jún 1991 ...183 //
43. Uznesenie Slovenskej národnej rady k správe o plnení a aktualizácii Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky z júla 1990 // 11. júl 1991 ...186 // 44. Ústavný zákon číslo 327/1991 Zb. o referende // 18. júl 1991 ...190 // 45. Závery zo stretnutia Predsedníctva SNR a Predsedníctva ČNR v Bratislave k otázkam štátoprávneho usporiadania spoločného štátu // 5. - 6. september 1991 ...194 // 46. Výzva iniciatívy Za zvrchované Slovensko // 11. september 1991 ...196 // 47. Prejav prezidenta ČSFR Václava Havla vo Federálnom zhromaždení, v ktorom načrtol svoju predstavu ďalších krokov a možností v štátoprávnych otázkach // 24. september 1991 ...198 // 10 // 48. Vystúpenie A. Dubčeka na 17. spoločnej schôdzi snemovní Federálneho zhromaždenia ČSFR, v ktorom zhrnul dovtedajší postup federálnych i národných orgánov v otázke štátoprávneho usporiadania // 24. september 1991 ...202 // 49. Komuniké zo stretnutia českej a slovenskej reprezentácie na Hrádečku // 3. november 1991 ...206 // 50. Vystúpenie premiéra Českej republiky Petra Pitharta v Československej televízii s posolstvom k občanom Slovenskej republiky // 9. november 1991 ...209 // 51. Záverečné komuniké zo stretnutia Predsedníctiev SNR a ČNR v Častej-Papierničke // 11. - 12. november 1991 ...212 // 52. Správa o ekonomických dôsledkoch prípadného rozdelenia ČSFR na dve samostatné republiky, predložená predsedom vlády Jánom Čarnogurským na rokovanie Slovenskej národnej rady // november 1991 ...214 // 53. Prejav predsedu vlády Jána Čarnogurského v slovenskej televízii, ktorým reagoval na vystúpenie predsedu českej vlády Petra Pitharta k otázkam česko-slovenských vzťahov // 16. november 1991 ...220 //
54. Stanovisko vlády Slovenskej republiky ku kompetenčným sporom a ich ekonomickým a sociálnym dôsledkom // 19. november 1991 ...224 // 55. Návrh vlády ČSFR na optimálne usporiadanie tzv. funkčnej federácie // 27. november 1991 ...227 // 56. Uznesenie číslo 625 Predsedníctva SNR k ďalšiemu postupu prípravy návrhu Ústavy Slovenskej republiky // 29. november 1991 ...231 // 57. Sprostredkovaný prejav Alexandra Dubčeka k otázke ustanovenia dvoch komôr federálneho zhromaždenia a princípu majority vo federatívnom usporiadaní Česko-Slovenska // 22. január 1992 ...234 // 58. Návrh zmluvy o zásadách štátoprávneho usporiadania spoločného štátu // 8. február 1992 ...238 // IV. Cesta od nedohody k rozdeleniu // február 1992 - december 1992 // 59. Uznesenie Slovenskej národnej rady číslo 295 k plneniu uznesení Slovenskej národnej rady k štátoprávnemu usporiadaniu // 1. apríl 1992 ...247 // 11 // 60. Vyhlásenie Kongresu slovenskej inteligencie // 30. máj 1992 // 61. Z vystúpenia predsedu SNR Ivana Gašparoviča na ustanovujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady // 23. jún 1992 // 62. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky predložené predsedom vlády SR Vladimírom Mečiarom na schválenie Slovenskej národnej rade // 15. júl 1992 // 63. Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky // 17. júl 1992 // 64. Abdikačný prejav prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Václava Havla // 17. júl 1992 // 65. Preambula Ústavy Slovenskej republiky // 1. september 1992 // 66. Uznesenie Federálneho zhromaždenia číslo 58 k návrhu poslanca Snemovne ľudu Miloša Zemana na zriadenie komisie pre prípravu ústavného zákona o transformácii československej federácie do Česko-Slovenskej únie // 1. október 1992 //
67. Ústavný zákon 541/1992 Zb. o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku // 13. november 1992 // 68. Uznesenie Českej národnej rady zo 7. schôdze 19. novembra 1992 - k návrhu uznesenia ČNR o súčasnej štátoprávnej situácii // 19. november 1992 // 69. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci // 23. november 1992 // 70. Ústavný zákon číslo 542/1992 Zb. z. z 25. novembra 1992 o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky // 25. november 1992 // 71. Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k parlamentom a národom sveta // 3. december 1992 // 72. Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky o členstve Slovenskej republiky v Rade Európy a prevzatí záväzkov z medzinárodných zmlúv // 3. december 1992 // 73. Uznesenie Federálneho zhromaždenia číslo 124 // k ústavnosti procesu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku nástupníckych štátov // 17. december 1992 // 74. Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky číslo 117 k vzniku nezávislej Slovenskej republiky // 1. január 1993 // Zoznam použitých a odporúčaných prameňov a literatúry ...294 // Použité skratky // V. Prílohy // Výberový register ...340

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC