Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1967
241 s. : il.

objednat
Moderní metody v chemické laboratoři ; sv. 17
Řada chemické literatury
Obsahuje bibliografii
Na podkladě teoretických poznatků o emisi a absorpci záření a o povaze plamene uvádějí autoři analytické postupy pro stanovení jednotlivých prvků a seznamují s používanými přistroji i s jejich obsluhou. Věnují pozornost přesnosti a citlivosti metod plamenové fotometrie, příčinám chybných výsledků a využití těchto metod v průmyslu a v různých odvětvích vědy a techniky.
000055194
Rekat.
Předmluva // A. Obecná část // 1. Historie plamenové fotometrie // 2. Princip a charakteristika metody // 3. Základní pojmy // 4. Způsoby použití plamenové fotometrie // B. Teoretická část // 5. O emisi a absorpci záření // 5.1 Základní pojmy // 5.2 Absorpce záření // 5.3 Emise záření // 6. Plamen // 6.1 Hoření // 6.2 Struktura plamene // 6.3 Teplota plamene // 6.4 Spektrum plamene // 6.5 Mechanismus excitace v plameni // 7. Přívod vzorku do plamene // 7.1 Možnosti přivádění vzorku do plamene // 7.2 Rozprašování // 7.3 Velikost kapiček aerosolu // 7.4 Sedimentace aerosolu // 7.5 Koagulace aerosolu // 7.6 Vypařování v mlžné komoře // 7.7 Vypařování v plameni // 7.8 Význam teoretických poznatků pro analytickou praxi // C. Praktická část // 8. Přístroje a zařízení // 8.1 Plyny, zařízení pro jejich uchovávání a čištění, přívod do aparatury a regulace tlaku // 8.1.1 Vzduch // 8.1.2 Kyslík 57 // 8.1.3 Acetylén 58 // 8.1.4 Vodík 59 // 8.1.5 Propan a butan 59 // 8.1.6 Svítiplyn 59 // 8.1.7 Jiné topné směsi 60 // 8.2 Hořáky 61 // 8.2.1 Hořáky s předřazenou mlžnou komorou 61 // 8.2.2 Hořáky s přímým vstřikem 62 // 8.2.3 Jiné typy hořáků a zařízení 63 // 8.3 Rozprašovače 64 // 8.3.1 Rozprašovače na vlastní energii 65 // 8.3.2 Rozprašovače na cizí energii 67 // 8.3.3 Možnosti práce s tuhými vzorky 68 // 8.4 Mlžná komora 68 // 8.5 Izolace záření 72 // 8.5.1 Filtry 72 // 8.5.2 Monochromátory 74 // 8.5.3 Spektrografy 78 // 8.6 Detektory záření 79 // 8.6.1 Základní pojmy 79 // 8.6.2 Vakuové fotonky 80 // 8.6.3 Fotonky plněné plynem 82 // 8.6.4 Fotoelektrické násobiče 82 // 8.6.5 Hradlové články 84 // 9. Přístroje používané pro plamenovou fotometri i 88 // 9.1 Přístroje pro emisní analýzu 88 // 9.1.1 Plamenový fotometr Zeiss, model III 88 //
9.1.2 Plamenový spektrofotometr Unicam SP 900 90 // 9.1.3 Jiné přístroje 92 // 9.2 Přístroje pro absorpční plamenovou fotometrii 94 // 10. Technika práce na plamenovém fotometru 102 // 10.1 Zařízení laboratoře 102 // 10.2 Instalace a justace Zeissova plamenového fotometru, modelu // III 102 // 10.3 Měření na plamenovém fotometru 108 // 10.3.1 Měření na plamenovém fotometru Zeiss, model III . 108 // 10.3.2 Měření na plamenovém spektrofotometru 109 // 10.4 Údržba přístrojů 111 // 10.5 Příprava roztoků k analýze 113 // 10.5.1 Volba koncentračního rozsahu 113 // 10.5.2 Příprava standardů 114 // 10.5.3 Rozklad a příprava vzorků 115 // 0 // 10.6 Zjišťování výsledků 116 // 10.6.1 Konstrukce kalibrační křivky 117 // 10.6.2 Způsoby měření vzorků 119 // 10.7 Vyhodnocovací postupy k eliminaci rušivých vlivů 120 // 10.7.1 Metoda modelových standardů 121 // 10.7.2 Metoda systému kalibračních křivek 121 // 10.7.3 Metoda korekčních křivek 122 // 10.7.4 Metoda standardního přídavku 122 // 10.7.5 Metoda vnitřního standardu 124 // 10.8 Technika práce v absorpční plamenové fotometrii 126 // 11. Přesnost a citlivost metody 128 // 11.1 Přesnost 128 // 11.2 Citlivost 131 // 12. Ovlivňování záření jako zdroj chybných výsledků 133 // 12.1 Transportní rušivé vlivy a jejich eliminace 133 // 12.2 Rušivé vlivy tuhé fáze a jejich odstraňování 136 // 12.3 Rušivé vlivy způsobené posuvem rovnováhy v plameni a jejich odstraňování 142 // 12.4 Zářivé rušivé vlivy a jejich odstraňování 150 // 12.5 Pufry v plamenové fotometrii 152 // 12.6 Vliv organických rozpouštědel 153 // 13. Emisní a absorpční spektrum prvků 156 // 13.1 Obecné vlastnosti 156 // 13.2 Spektrum jednotlivých prvků 164 // 13.2.1 Alkalické kovy 164 // 13.2.1.1 Sodík 164 // 13.2.1.2 Draslík 165 //
13.2.1.3 Lithium 165 // 13.2.1.4 Rubidium 165 // 13.2.1.5 Cesium 166 // 13.2.2 Kovy alkalických zemin 166 // 13.2.2.1 Vápník 167 // 13.2.2.2 Stroncium 169 // 13.2.2.3 Baryum 169 // 13.2.2.4 Hořčík 170 // 13.2.3 Měd, stříbro, zlato 171 // 13.2.3.1 Měd 171 // 13.2.3.2 Stříbro 172 // 13.2.3.3 Zlato 172 // 13. 2. 4 Zinek, kadmium, rtuť 172 // 13.2.4.1 Zinek 172 // 13.2.4.2 Kadmium 172 // 13.2.4.3 Rtuť 172 // 7 // 13.2.5 Skandium, yfcrium, lanthan a vzácne zeminy // 13.2.6 Bór, hliník // 13.2.6.1 Bór // 13.2.6.2 Hliník // 13.2.7 Galium, indium, thalium // 13.2.7.1 Galium // 13.2.7.2 Indium // 13.2.7.3 Thalium // 13.2.8 Prvky ze Čtvrté skupiny periodického systému // 13.2.8.1 Olovo // 13.2.8.2 Cín // 13.2.8.3 Titan // 13.2.9 Chróm, molybden, vanad, mangan 175 // 13.2.9.1 Chróm 176 // 13.2.9.2 Molybden 176 // 13.2.9.3 Vanad 176 // 13.2.9.4 Mangan 176 // 13.2.10 Železo, kobalt, nikl 177 // 13.2.10.1 Železo 177 // 13.2.10.2 Kobalt 177 // 13.2.10.3 Nikl 177 // 13.2.11 Platinové kovy 177 // 13.2.12 Nekovy 178 // 14. Praktické použití plamenové fotometrie 179 // 14.1 Rozbory vod 180 // 14.1.1 Stanovení sodíku a draslíku 181 // 14.1.2 Stanovení vápníku 183 // 14.2 Použití plamenové fotometrie v chemickém průmyslu 185 // 14.2.1 Stanovení draslíku v kombinovaných hnojivech 185 // 14.2.2 Stanovení P205 v technickém trinatriumfosfátu 187 // 14.2.3 Stanovení vápníku v extrakcní kyselině fosforečné 189 // 14.2.4 Stanovení kysličníků alkalických kovů v kyselině wolframové 191 // 14.2.5 Stanovení draslíku ve vanadiové kontaktní hmotě . 193 //
14.2.6 Další možnosti využití plamenové fotometrie v chemickém průmyslu 195 // 14.3 Rozbory křemiěitanů, minerálů, rud a hornin 196 // 14.3.1 Stanovení lithia, sodíku a draslíku v silikátech 196 // 14.3.2 Stanovení rubidia a cesia 198 // 14.3.3 Stanovení hořčíku atomovou absorpcí 200 // 14.3.4 Stanovení sodíku ve vápencích atomovou absorpcí. . 201 // 14.3.5 Další možnosti použití 203 // 8 // 14.4 Použití plamenové fotometrie v agrochemii 203 // 14.4.1 Stanovení draslíku v laktátovém výluhu půd 204 // 14.4.2 Další možnosti použití 205 // 14.5 Využití plamenové fotometrie v biochemii 205 // 14.5.1 Stanovení vápníku v séru a moéi 205 // 14.6 Využití plamenové fotometrie v jiných oborech 206 // Doplněk: Tabulka spektrálních linií a pásů. Navážky sloučenin k přípravě některých častěji používaných standardních roztoků . . 215 // Literatura 219 // Rejstřík 239
(OCoLC)42159288
cnb000445047

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC