Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Biografie
2. vyd., opravené a doplněné
V Praze : Jan Laichter, 1917
xii, 824 s. : portréty, faksim. ; 21 cm

objednat
Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kniha 21
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Literatura česká - stol. 19. - studie
Spisovatelé čeští - stol. 19. - studie
000055511
Předmluva ...XV // HLAVA PRVNÍ. MILOTA ZDI RAD POLÁK. NAPSAL JAROSLAV VLČEK. // I. Polákův vývoj. »Vznešenost Přírody« a jiné básně ...1 // II. »Cesta do Italie«. Ochablá horlivost slovesná ...14 // HLAVA DRUHÁ. MLADÝ ŠAFAŘÍK A PALACKÝ. BOJ O VYŠŠÍ ÚROVEŇ ČESKÉ LITERATURY. NAPSAL JAN JAKUBEC. // I. Duševní hnutí na Slovensku v první čtvrtině XIX. stol. Vliv německých universit ...23 // II. Mládí a studie Šafaříkovy. Probuzení vědomí národního ...27 // III. Šafaříkova činnost básnická ...31 // IV. Šafaříkovy universitní studie v Jeně. Jan Benedikti-Blahoslav. Šafaříkův návrat do vlasti ...42 // V. Palacký doma a na studiích. Vzdělávání sebe mimo školu. Překlad Macphersonova Ossiana ...51 // VI. »Počátkové českého básnictví«. — Šeb. Hněvkovského »Zlomky o českém básnictví« ...63 // VII. Boj o vyšší úroveň české literatury v »Počátcích českého básnictví«, v »Zlomcích o českém básnictví« a v Jungmannově »Slovesnosti« ...81 // VIII. Palackého pokusy básnické ...91 // IX. Šafaříkův a Palackého společný pobyt v Prešpurku 96 // X. Život Palackého až do odchodu do Prahy r. 1823. Jeho sebevzdělávání. Jeho názory ...104 // HLAVA TŘETÍ. JOSEF DOBROVSKÝ. // ODDÍL II. DOBROVSKÉHO PRÁCE SLAVISTICKÉ. BOJ PROTI ROMANTICKÉMU POJÍMÁNÍ DÁVNOVĚKU SLOVANSKÉHO. NAPSAL JAN JAKUBEC. // I. Odborné práce slavistické. »Glagolitica«. »Entwurf zu einem allgemeinen Etymologicon der slavischen Sprache«. »Institutiones linguae slavicae dialecti veteris«. Mluvnice lužicko-srbská ...117 // II. Dobrovského »Kritické pokusy očistiti starší historii českou od pozdějších výmyslů«: 1. Bořivojův křest; 2. Ludmila a Drahomiř; 3. Václav a Boleslav. Drobnější práce historické ...134 //
III. Nové zpracování »Dějin české řeči a literatury« .. 138 // IV. Spory mezi Dobrovským a stranou Jungmannovou. Ideový a psychologický podklad jejich ...144 // V. Dobrovský proti romantickému pojímání slovanského pravěku od mladší generace české i od mladších historiků polských ...152 // VI. Boj proti novočeskym falsům, Libušinu Soudu, Písni pod Vyšehradem. Kritika Šafaříkovy »Geschichte der slavischen Sprache« a Jungmannovy »Historie literatury české«. Odmítnutí »Evangelia Svatojanského« ...158 // VII. Otázka cyrillomethodějská. »Cyrill a Methoděj, apoštolé slovanští«. »Moravská legenda o Cyrillu a Methoději« ...180 // VIII. Uznání Dobrovskému v cizině. Čeští odpůrcové na Dobrovského podnikli útok pomocí Angličana Bowringa. Dobrovského neúnavné práce na konci života. Smrt ...188 // HLAVA ČTVRTÁ. JOSEF JUNGMANN. // ODDÍL II. JUNGMANNOVY SNAHY O ČESKOU VĚDU NÁRODNÍ. NAPSALI KAREL HIKL A JAROSLAV VLČEK. // I. Jungmannova »Slovesnost« v prvním vydání (1820). Ant. Marka »Logika«. Druhé vydání »Slovesnosti« (1845) ...203 // II. »Krok«, první vědecký časopis český ...225 // III. Jungmannova »Historie literatury české« z r. 1825 ...234 // IV. Drobné články Jungmannovy ...248 // V. Jungmannův Slovník Českoněmecký ...255 // VI. Poslední léta Jungmannova a jeho smrt ...267 // HLAVA PÁTÁ. JAN KOLLÁR. NAPSAL JAN JAKUBEC. // I. Mládí a vzdělání Kollárovo v Uhrách ...270 // II. Kollárův pobyt v Jeně. Vliv nového prostředí na duševní vývoj básníkův ...281 // III. Kollárovy »Básně« z r. 1821 ...294 // IV. Slávy Dcera z r. 1824 ...303 // V. »Slávy Dcera« v novém vydání a zpracování (1832). Význam Kollárova poslání básnického. »Menší básně« ...315 //
VI. Kollárův boj o samostatnou slovenskou obec církevní i školu. »Čítanka«, »Slabikář«. ’ Působení publicistické. Činnost kazatelská. »Kázně«. Snahy o zre-formování české řeči spisovné ...337 // VII. Vydávání slovenských písní lidových. »Písně světské // lidu slovenského v Uhřích«. »Národnié zpievanky« 354 // Vlil. Spis o vzájemnosti slovanské. Kollárova filosofie dějin slovanských ...363 // IX. »Paměti«. Další poměry životní Kollárovy. Dvě cesty do Italie. »Cestopis do Horní Italie« (první). »Cestopis do Švýcar a do Italie« (druhý). Boj proti samostatné spisovné řečí slovenské ...368 // X. Kollárovy práce etymologicko-archaeologicko-mytho-logické. Pojednání »O jméně národa slovanského«. »Jmenoslov«. »Rozpravy o jmenách, počátkách i starožitnostech národa slavského«. »Sláva bohyně a původ jména Slavuv«. »Staroitalia Slavjanská« 380 // XI. Kollár za revoluce 1848 v Pešti. Kollár 1849 důvěr’ níkem vlády ve Vídni. Jeho »Dobrozdání« o věcech slovenských, zvláště školských. Kollár profesorem slovanských starožitností na universitě vídeňské. »Die Götter von Rhetra«. Polemika s Havlíčkem. Smrt Kollárova ...396 // HLAVA ŠESTÁ. JAN HOLLÝ. NAPSAL JAROSLAV VLČEK. // I. Starší veršovci na Slovensku. Augustin Doležal, Palkovič a Tablic ...404 // II. Jan Hollý. »Spolek milovníkov reči a literatury slovenskej« ...408 // HLAVA SEDMÁ. PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK. // ODDÍL II. MYŠLENKA SLOVANSKÁ VE VĚDĚ. NAPSALI JAROSLAV VLČEK, LUBOR NIEDERLE A MILOŠ WEINGART. // I. Šafařík na slovanském jihu. Život a studie v Novém Sadě. Dějiny slovanské řeči a literatury ...424 // II. Šafaříkovy snahy o povznesení národní literatury na Slovensku. Jeho odchod do Prahy ...432 //
III. Šafaříkovy »Slovanské Starožitnosti«. Studie a přípravy k »Starožitnostem« ...439 // IV. Význam »Slovanských Starožitností« ...448 // V. Šafaříkovy práce jazykozpytné ...456 // HLAVA OSMÁ. FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ. OBROZENÍ ČESKÉ POESIE LIDOVOU PÍSNÍ. NAPSAL JAN JAKUBEC. // I. Mládí a studie Čelakovského. Sebevzdělávání ...489 // II. Čelakovského a Kamarýtovo básnické vzdělávání a duševní vývoj ...506 // Čelakovského první pokusy básnické. »Smíšené básně« // »Slovanské národní písně« // Život Čelakovského v letech dvacátých. Další studium básnictví. Studium řečí. Názory politické. Uvědomění národní. Poměr k českým spisovatelům. Čelakovský měří literaturu českou měřítkem literatur světových. »Literatura Krkonošská«. Čelakovského činnost kritická // VI. Čelakovského činnost literární v letech dvacátých. Práce původní: Drobné básně. »Smíšené básně« 1830. »Selanky«. »Patrní dopisové nepatrných osob«. Překlady: Herderových »Listů z dávnověkosti«, Goethovy »Márinky«, Scottovy »Panny jezerní«. Účastenství při »Časopise pro katolické duchovenstvo«. Překlad spisu sv. Augustina »O městě božím«. Čelakovského smýšlení náboženské .. 581 // VII. Vrchol básnické činnosti Čelakovského. Obrození české poesie lidovou písní. »Ohlas písní ruských«. »Ohlas písní českých« ...597 // VIII. Život Čelakovského v letech 1830-1841. Čelakovského korrespondence. Redigování »Pražských Novin« a »České Včely«. Překlady z literatury ruské a polské. Činnost literární ...638 // IX. »Růže stolistá« ...655 // X. Čelakovského »Spisů básnických knihy šesterý«. Epigramy. »Kvítí« ...660 //
XI. Čelakovský ve Vratislavi. Druhá chof Čelakovského, Antonie Reisová (Bohuslava Rajská). Čelakovského smýšlení politické v mužném věku. Účast Čelakovského v české literatuře, zejména v bojích o pravopis a jazyk spisovný ...674 // XII. Čelakovský na universitě v Praze. Obsáhlá činnost spisovatelská: »Mudrosloví národu slovanského v příslovích«. Práce z jazykozpytu slovanského: slovník polabských Slovanů, slovanský slovník etymologický, »Dodatky ke slovníku Jos. Jungmanna« ; »Čtení o srovnávací mluvnici slovanské« ; »Čtení o počátcích dějin vzdělanosti a literatury národův slovanských«. »Všeslovanská počáteční čtení.« »Malý výbor z veškeré literatury české«. Čítanky. Básníkova smrt ...686 // HLAVA DEVÁTÁ. DRUŽINA ČELAKOVSKÉHO. VLASTENECKÁ ŠKOLA BÁSNICKÁ POD HESLEM LIDOVĚ PROSTOTY UMĚLECKÉ. ZPĚVNÁ PÍSEŇ UMĚLÁ. NAPSAL JAN JAKUBEC. // I. Karel Sudimír Šnajdr ...703 // II. Josef Vlastimil Kamarýt ...707 // III. František Jaroslav Vacek Kamenický ...721 // IV. Josef Krasoslav Chmelenský ...729 // V. Šíře a mělkost básnického tvoření pod heslem lidové // prostoty. Václav Jaromír Picek ...740 // HLAVA DESÁTÁ. JOSEF JAROSLAV LANGER. NAPSAL JOSEF HANUŠ. // I. Mládí a studie. Vlivy prostředí krajinného, společenského a literárního ...749 // II. »Selanky« ...754 // III. Drobná didaktika a lyrika ...759 // IV. Satira »Kopřivy«. Časopis »Čechoslav« ...761 // / V. Osudný obrat v životě Langrově . 769 // VI. »Bohdanecký rukopis«. »Den v Kocourkově« ...773 // VII. Sbírky lidových písní, obyčejův atd ...777 // VIII. Dramatické pokusy Langrovy ...782 // IX. Langrovo odumírání ...783 // Opravy tiskových chyb a doplňky (politické názory Čelakovského) ...786 // Rejstřík jmenný ...796
(OCoLC)85478761
cnb000638615

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC