Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(29.4) Půjčeno:147x 
BK
Vyd. 3.
Praha : Portál, 2002
213 s.

objednat
ISBN 80-7178-667-5 (brož.)
Speciální pedagogika (Portál)
Obsahuje resumé, úvod, údaje o autorce
Bibliografie: s. 212-213
Logopedie - příručky
Řeč - poruchy - prevence - příručky
000055764
Úvod...11 // I. CO JE DOBRÉ VĚDĚT // Mluvím, mluvíš, mluvíme ...13 // Dýchání ...13 // Tvorba hlasu...14 // Artikulace...14 // Dutina ústní ... 17 // Dutina nosní... 17 // Dutina hltanová ...18 // Resumé ... 18 // A jak vlastně slyšíme...19 // Zevní ucho...19 // Střední ucho ... 20 // Vnitřní ucho ...20 // Vnímání zvuku ...21 // Resumé...22 // Základní stavební kameny ...23 // Samohlásky ...23 // Kterých je nejvíc? ...25 // Souhlásky ...25 // 7. artikulační okrsek PBM FV ...27 // 2. artikulační okrsek TDN, CSZ, ČŠŽ, LRŘ...27 // 3. artikulační okrsek ŤĎŇ J...28 // 4. artikulační okrsek K G CH ...28 // 5. artikulační okrsek H...29 // Kterých jevíc? ...29 // Resumé...29 // LOGOPEDICKÁ PREVENCE /5 // OBSAH // Slabika a to ostatní...30 // Foném a poziční varianta ...30 // Slabika...31 // Takt ...32 // Pauza ...32 // Melodie ...33 // Tempo ...33 // Co se stane, když na něco zapomeneme ...34 // Resumé...35 // Rozvoj řeči ...36 // Fylogenetický vývoj řeči...36 // Ontogenetický vývoj ...37 // Období křiku ...37 // Období žvatlání...38 // První slovo ... 40 // Rozvoj řeči ...41 // Období otázek...45 // Resumé...46 // II. CESTA K ÚSPĚCHU // Desatero na cestu...47 // Pravidlo první: Dostatek přiměřených podnětů ...47 // Pravidlo druhé: Respektovat věk dítěte...48 // Pravidlo třetí: Respektovat dosažený stupeň vývoje...49 // Pravidlo čtvrté: Zájmy...50 // Pravidlo páté: Pochvala...51 // Pravidlo šesté: Trpělivost...51 // Pravidlo sedmé: Výběr podnětů ...52 // Pravidlo osmé a deváté: Rozvoj smyslového vnímání a tělesné obratnosti.53 // Pravidlo desáté: Dialog předpokládá dva lidi ...56 // Resumé...58 // Dvanáct metod pro úspěch ...59 // Metoda první: Realita...59 // Metoda druhá: Hra ...59 // Metoda třetí: Práce ...60 //
Metoda čtvrtá: Obrázky a knižky...61 // Metoda pátá: Pohádky a příběhy...63 // Metoda šestá: Říkadla a básničky ...65 // Metoda sedmá: Písničky ...66 // Metoda osmá: Kresba...67 // Metoda devátá: Mluvní vzor a komunikace v rodině...69 // Metoda desátá: Divadlo...71 // Metoda jedenáctá: Využití masmédií...73 // Metoda dvanáctá: Nácvik...78 // Resumé...79 // Jak nám zobák narost?...80 // ?. KDYŽ TO NEJDE HLADCE // Není ti rozumět! (poruchy výslovnosti - dyslalie - patlavost) ...87 // Vývojové jevy a vadná výslovnost ...87 // Příčiny poruch výslovnosti...89 // Metody prevence poruch výslovnosti ...92 // Rozvoj obratnosti mluv idei ...92 // Rozvoj fone matic kého sluchu...95 // Další postupy pro rozvoj správné výslovnosti ...98 // Důsledky nepřiměřených postupů...100 // Resumé...101 // Mluv pomalu! (koktavost) ...102 // Příčiny koktavosti...102 // Příznaky koktavosti ...109 // Příznaky na řeči...109 // Příznaky tělesné...110 // Postoje rodičů a školy ke koktavosti...111 // Prevence koktavosti ...112 // Profylaxe koktavosti...114 // Reedukace koktavosti a její úspěšnost ...115 // Resumé...120 // Nebreptej a řekni to pořádně (breptavost - tumultus) ...122 // Příznaky...122 // Metody prevence i profylaxe...123 // Když se bojí mluvit (mutismus)...125 // Příznaky...125 // Prevence a profylaxe...126 // Resumé...129 // t // Pořád ještě nemluví (opožděný vývoj řeči; dysfázie) ...131 // Opožděný vývoj řeči ...131 // Příčiny opožděného vývoje řeči ...131 // Prevence a profylaxe ...134 // Dysfázie, její příčiny a příznaky ...137 // Příznaky dysfázie ...139 // Prevence a profylaxe ... 140 // Resumé...141 // Pořád mu říkám, aby tak nekřičel (chraptivost) ...143 // Prevence a profylaxe...144 // Resumé ...145 // Pravák, nebo levák? (lateralita) ...146 // Typy laterality ...148 //
Určování typu laterality... 149 // Výchovné vedení leváka ...151 // Psaní levou rukou ...152 // Resumé...153 // Nejdřív něco udělá, a pak teprve myslí (LMD)...154 // Příznaky lehké mozkové dysfunkce (LMD) ...154 // Citová oblast...155 // Oblast motoriky ...155 // Oblast schopností...155 // Příčiny LMD ...156 // Narušení centrální nervové soustavy (CNS)... 156 // Vlivy společenské...156 // Důsledky LMD pro vývoj řeči ...158 // Prevence a profylaxe LMD ... 158 // Resumé...159 // Proč nečte a nepíše jako ostatní? (dyslexie) ...161 // Příznaky dyslexie ...161 // Příčiny dyslexie ...163 // Pseudodyslexie čili dyslexie nepravá...164 // Prevence a profylaxe poruch učení ...165 // Resumé...168 // Zavři tu pusu! (nosní mandle) ...169 // Příznaky a příčiny ...169 // Prevence a profylaxe nosní mandle...170 // Resumé...172 // Co to je, ta uzdička? (podjazyková uzdička)...173 // Resumé...174 // Když dítě špatně slyší (sluchové vady) ...175 // Typy sluchových poruch ...175 // Porucha sluchu převodní... 175 // Porucha sluchu vnímací... 176 // Smíšené poruchy ... 177 // Sluchová vada nepoznaná...177 // Orientační sluchová zkouška... 177 // Stupně sluchové vady...178 // Nedoslýchavost ... 178 // Zbytky sluchu ... 178 // Hluchota ... 178 // Prevence sluchových vad ...180 // Výchovné vedení dítěte se sluchovou vadou ...181 // Resumé...182 // Prvním pacientem je matka (rozštěpy) ...183 // Typy rozštěpů a jejich příčiny...183 // Důsledky rozštěpů pro řeč...184 // Prevence a profylaxe ...185 // Péče o dítě s rozštěpem ...186 // Resumé...186 // Pomoc v nesnázi...187 // Kam? ... 187 // Kdy? ...189 // Shrnutí...191 // Řízení fyziologického vývoje řeči...191 // Základní součásti logopedické prevence ... 191 //
Základní metody...191 // Odchylky ve vývoji a jejich možná příčina...191 // IV. INSPIRACE PRO PRAXI ...193 // Motorika...194 // Motorika ruky ... 194 // Motorika mluv idei pro děti ve věku tři az čtyři roky... 194 // Motorika mluvidel pro děti kolem pěti let a starší...195 // Motorika očních pohybů ...196 // Grafomotorika ...197 // Smysly... 198 // Zrak...198 // Sluch ...200 // Hmat a propriocepce ...204 // Chuť a čich ...205 // Mluvní dovednosti ...205 // Rozumění řeči ...205 // Slovní zásoba ...206 // Vyjadřovací pohotovost ...208 // Početní představy ...209 // Koordinace činností ...209 // Ruka a oči ...209 // Ruce a mluvidla ...210 // Serialita...210 // Intermodalita ...210 // Nosní dýchání a hospodaření s dechem ...211 // Doporučená literatura ...212

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC