Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(42) Půjčeno:84x 
BK
3., upravené vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989
215 s. : il. ; 21 cm

objednat
Knižnice speciální pedagogiky
Stručný přehled logopedické diagnostiky u dětí předškolního věku
Obsahuje bibliografii
000055783
A — ČÁST ÚVODNÍ ...15 // I. ZÁKLADNÍ POJMY ...15 // Logopedie jako vědní disciplína // II. VÝCHOVA A LÉČEBNÁ PÉCE ...16 // Péče o vady a poruchy sdělování — Organizování logopedické péče // III. PÉCE O ROZVOJ SDĚLOVACÍHO PROCESU V MATEŘSKÝCH // ŠKOLÁCH ...17 // Materiály Programu výchovné práce pro jesle a mateřské školy — Metodika práce v předškolních zařízeních // IV. SPECIFIČNOST LOGOPEDIE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU ...18 // Úkoly prohloubené jazykové výchovy — Zavedení logopedie do prohloubené jazykové výchovy v mateřských školách // V. NÁRYS PRŮPRAVY V PŘEDŠKOLNÍ LOGOPEDII ...19 // Souhrn kapitoly ...19 // В — CÁST OBECNÁ - ŠIRŠÍ VĚDNÍ ZÁKLAD ...21 // I. LOGOPEDIE A KOMUNIKACE ...21 // 1. Komunikace jako životní princip ...21 // Komunikace u člověka ve vnitřním prostředí, ve vnějším prostředí přírodním a společenském — Komunikace neslovní — Komunikace slovní — Patologie komunikace: nedostatek informací, deformace informací, patologie ve výdeji informací // 2. Materiální základ mezilidské komunikace ...24 // Organismus — Koordinační soustavy — Soustava nervová — Centrální nervová soustava (CNS) — Reflexologie — Základní poznatky z nauky o reflexu: reflex, průběh reflexu, biologický význam reflexů, základní typy reflexů, charakteristické znaky reflexů nepodmíněných a podmíněných — Elementární zákonitosti nervové činnosti; dráždění a útlum, indukce, útlum zevní a vnitřní, útlum diferenciační, stereotypy — Analýza a syntéza: analýza podnětů, syntéza, reakce // 3. Nervová činnost a psychika // Trojčlenění nervové činnosti — Nervová činnost a psychika — Společenská determinace lidské psychiky — Význam trojčlenění psychiky //
4. Účast biologických a společenských faktorů v komunikaci řečí // Od reflexního oblouku к reflexnímu okruhu — Reflexní oblouk není ohraničen ve vstupní části — není ohraničen ani výkonem efektom — Zpětná vazba — Reflexní oblouk je systém otevřený na začátku i na konci — Teorie reflexního okruhu — Prostup jedincem — Etapy reflexního okruhu — Kontrola výkonu zpětnou vazbou // Souhrn kapitoly // II. VÝVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE // Názory dřívější — Názory nové doby // 1. Genetický základ // Obecné zděděné vlastnosti — Individuální zděděné vlastnosti — Vývoj mozku — Mozek novorozence — Synapse — Vliv prostředí na vývoj a způsob činnosti mozku — Význam stimulace — Základní vzorce vnímání a chování — Rozdílnost základních vzorců — Důsledky rozdílnosti základních vzorců // 2. Vpečeťovací období // Pojem — Vpečeťovací období u člověka — Význam citové výchovy — Vliv vpečeťovacího období na strukturu osobnosti
3. Některé zvláštnosti dětského věku // Obecná charakteristika — Fázové stavy — Zákonitosti fázových stavů — Regrese — Dítě a čas // 4. Učení // Učení je podmiňování — Akcelerace — Typy učení: komunikativní, vizuální, haptický, verbálně abstraktní — Osobité návyky při učení — Variabilita typů a návyků při učení a škola — Typy učení a návyky v mateřské škole // 5. Učení a paměť // Zapamatování — Fáze paměti — Vybavení — Význam paměti pro učení a logopedickou praxi — Průběh učení podle fází paměti — Význam doprovodných asociací — Synapse a učení — Stres jako účelová reakce — Stresy akutní a chronické — Stresy u dětí — Stres a učení — Systém školní práce a stres — Školní vybavení a stres — Hodnocení chyby v učení — Stres jako užitečný činitel při učení // Souhrn kapitoly // III. VÝVOJ ŘEČI U DÍTĚTE ...64 // 1. Podíl nižší nervové činnosti na vytváření základů řeči // Hlas — Žvatlání — Primární artikulační okruh a pudové žvatlání — Sekundární artikulační okruh a žvatlání napodobovací — Terciární artikulační okruh a napodobování mateřštiny // 2. Podíl přechodných forem na vytváření základů řeči // Napodobovací reflexy — Napodobování mluvy — Napodobování ve výchově — Modulační faktory — Modulace ve výchově a výuce — Spouštěcí mechanismus // 3. Podíl vyšší nervové činnosti na vývoji vlastní řeči // Vývoj vlastní řeči — Důsledky základních fází pro praxi — Princip názornosti — Prahy řeči — Úloha citu — Mluvní vzorce //
4. Podíl přechodných forem na vývoji vlastní řeči // Přenos neboli transfer — Vývoj gramatiky — Přenos a novotvořená slova — Zobecňování jako přechod na úroveň symbolizační // 5. Podíl symbolizační úrovně na dalším rozvíjení řeči // 6. Mluvní signál v reflexním okruhu — fatické funkce // Sluchová poznávací činnost neboli akustická gnose — Sluchová slovní gnose — Pochopení významu slova — Odpověď // 7. Typologie řeči // Souhrn kapitoly // IV. ZVUKOVÁ A OBSAHOVÁ STRÁNKA ŘEČI // 1. Zvuková stránka řeči — kapitolky z fonetiky // Zdůvodnění — Mluvidla: ústrojí respirační — ústrojí fonační: činnost hlasotvárná, hlasové začátky — ústrojí artikulační: dutina ústní — Vlastní artikulační orgány — Artikulační pohyby — Dělení souhlásek: závěrové, úžinové, polozávěrové — Frekvence českých hlásek — Spojení hlásek — Spodoba — Přehození — Spojování hlásek v mluvní celky — Modulace v souvislé řeči — Mluvní styly — Zdrobněliny — Ortofonie, ortoepie, eufonie — Nářečí v logopedické praxi // 2. Obsahová stránka řeči // Řeč a myšlení — Řeč a myšlení u předškolního dítěte — Dorozumívání — Subjektivní charakter slovních výrazů — Možnost dorozumívání — Výpověď — Hovorová řeč // Souhrn kapitoly // C - ČÁST METODICKÁ ...95 // I. METODICKÉ ZÁSADY ...95 // 1. Zjišťováni komunikačních schopností u dětí mateňských škol.95 // Kdo a kde koná zjišťování a na co se zaměřuje: rodinné prostředí, poměr ke škole, zhodnocení vlivů prostředí, vliv vady na osobnost dítěte //
2. Metodický postup ...98 // Logopedické zjišťování ve skupině — Zásady individuálního přístupu — Osobnost logopedického pracovníka — Záznamy — Účel zjišťování: stupeň zralosti // II. METODIKA PŘEDŠKOLNÍ LOGOPEDICKÉ PÉČE ...101 // 1. Základ je učení ...101 // Vedoucí úloha učitelky // 2. Metodické chyby ...102 // III. FÁZE METODICKÉHO POSTUPU UČENÍ ...103 // 1. Motivace ...103 // 2. Zájem a orientační reflex ...104 // 3. Orientační reflex a habituace ...104 // 4. Habituace a novost ...104 // 5. Orientační reflex, habituace, novost a paměť při učení ...105 // 6. Fixace ...105 // 7. Automatizace ...106 // IV. LOGOPEDICKÁ PÉČE VE SKUPINĚ A PÉČE INDIVIDUÁLNÍ ...106 // 1. Jak často se koná výuka řeči ...107 // 2. Jak dlouho trvá výuka řeči ...108 // V. POMOCNÉ METODY ...108 // 1. Pomocné výchovné metody ...108 // Výchova pohybová — Výchova rytmická — Výchova hudební // 2. Pomůcky v logopedické praxi ...110 // Pomůcky: stimulační, motivační, didaktické, podpůrné, názorné, registrační // VI. SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNICTVÍM // III // Souhrn kapitoly ...111 // D- ČÁST SPECIÁLNÍ ...113 // I. DÍTĚ NEMLUVÍ VČAS ...113 // 1. Ditě mluví opožděně ...113 // Úkoly mateřské školy // 2. Dítě začíná mluvit až po 4. roce (Dysfázie) ...114 // Doplňující vyšetření — Působení mateřské školy na dysfazické dítě — Výsledky — chyby // Souhrn kapitoly ...117 // II. DÍTĚ ŠPATNĚ SLYSÍ ...117 // 1. Dítě neslyšící ...117 // Obecná charakteristika — Význam včasné péče // 2. Dítě nedoslýchavé ...119 // Typy sluchových vad — Nedoslýchavost převodního typu — Nedoslýchavost typu poruchy labyrintu — Nedoslýchavost a vnímání řeči Důsledky nedoslýchavosti pro komunikaci řeči — Nedoslýchavost nepoznaná //
3. Sluchová zkouška ...123 // Údaje z rodiny o tom, co a jak dítě slyší — Vyšetření sluchu u malých dětí — Vyšetřování sluchu v kolektivu dětí mateřské školy — Vyšetřování sluchu v poradně mateřské školy - Orientační zkouška řeči // 4. Nedoslýchavé dítě v mateřské škole ...125 // Statistické přehledy // Souhrn kapitoly ...126 // III. DÍTĚ NEMÁ ZÁJEM O VZÁJEMNÉ SDĚLOVÁNÍ ...127 // 1. Dítě s psychogenmmi útlumy slyšení a řeči ...127 // Proti škodlivým zvukům se dítě chrání útlumem // 2. Dítě se ztrátou sociálních vztahů pro duševní onemocnění ...127 // Dítě autistické: autismus vrozený, autismus navozený — Dítě schizofrenické — Dětská neboli infantilní demence // Souhrn kapitoly ...129 // IV. DÍTĚ MLUVÍ MÁLO A OMEZENĚ ...130 // 1. Slabomyslnost ...130 // 2. Stupně slabomyslnosti ...130 // Idiocie — Imbecilita — Debilita // 3. Typy slabomyslnosti ...131 // Výchova řeči slabomyslných dětí // 104. Dítě slabomyslné v mateřské škole ...131 // Souhrn kapitoly ...132 // V. DÍTĚ NECHCE MLUVIT ...132 // 1. Dítě ostýchavé ...132 // 2. Dítě odmítavé ...133 // Souhrn kapitoly ...134 // VI. DÍTĚ PŘESTANE MLUVIT ...134 // 1. Mluvní negativismus ...134 // Pojem — Příčiny — Příznaky — Logopedická ošetření // 2. Mutismus ...135 // Pojem — Příznaky — Léčení // 3. Afázie ...135 // Pojem — Afázie vývojová // Souhrn kapitoly ...136 // VII. DÍTĚ ZAČÍNÁ KOKTAT ...136 // 1. Základní formy koktavosti ...136 // Koktavost z napodobení — Koktavost z přecvičovaného leváctví — Koktavost z orgánového postižení CNS — Koktavost vývojová — Možnosti prevence //
2. Patogeneze koktavosti vývojové ...137 // Základní činitelé — Příčiny — Vzájemný poměr dispozice a úrazu řeči (traumatu) — Příznaky koktavosti — Individuální charakter příznaků — Reflexologický základ koktání // 3. Prevence a profylaxe vývojové koktavosti ...140 // Klíčová pozice matky — Rady negativní — Rady pozitivní // 4. Úloha mateřské školy ...141 // Péče o děti s koktavostí začínající, s koktavostí již vyvinutou, s koktavostí delší dobu trvající — Metodika skupinové logopedické péče o koktavé děti předškolního věku // Souhrn kapitoly ...143 // VIII. DÍTĚ NEUMÍ SPRÁVNĚ VYSLOVOVAT ...144 // 1. Poznámky z fonetiky ...y. -J44 // Zákonitosti vývoje výslovnosti — Výslovnost u žáků mateřských škol // Statistická šetření — Frekvence vadných hlásek — Vady výslovnosti v základních školách // 2. Výslovnost nesprávná a výslovnost vadná // Výslovnost nesprávná, neustálená — Možnosti spontánní úprávy vyslovnosti — Výslovnost vadná // 113. Patlavost neboli dyslálie ...147 // Příčiny patlavosti — Typy patlavosti — Jak dítě vnímá vlastní výslovnost // 4. Logopedická péče o patlající děti v materské škole ...149 // Vyšetření výslovnosti — Logopedická péče v kolektivu dětí — Říkanky — Logopedická péče poradenská // 5. Výuka výslovnosti ...153 // Obecné pokyny pro výuku výslovnosti — Metodické pokyny — Spolupráce s rodinou — Výuka výslovnosti souhlásek // Souhrn kapitoly ...181 // IX. DÍTĚ HUHŇÁ ...181 // 1. Huhňavost zavřená ...181 // Příčiny — Zbytnělá nosní mandle — Nosní dýchání — Příznaky místní a celkové — Jak se pozná nosní mandle — Příznaky na řeči — Ošetření pooperační //
2. Huhňavost otevřená ...184 // Příčiny — Příznaky — Vyšetření a ošetření lékařské // 3. Vady řeči při rozštěpu patra ...185 // Příčiny rozštěpů — Změny na mluvidlech — Statistická šetření — Důsledky rozštěpů — Palatolálie — Oralità a nazalita — Průvodní vady výslovnosti — Ošetření: léčebné, operativní, logopedické — Metodické zásady predoperační logopedické péče // Souhrn kapitoly ...189 // X. DÍTĚ S NARUŠENOU NERVOVOU SOUSTAVOU ...190 // 1. Dětská mozková obrna — DMO ...190 // Příčiny — Příznaky — Dysartrie — Průběh // 2. Lehká mozková dysfunkce — LMD ...191 // Příčiny — Příznaky: v oblasti hybné, citové a poznávací — Drobná mozečková postižení (syndrom dy-dy) — Důsledky — Ošetření // 3. Dítě brebtá ...193 // Příčiny — Příznaky — Důsledky — Výchovná péče v mateřské škole // Souhrn kapitoly ...194 // XI. DÍTĚCHRAPTÍ ...194 // 1. Vlastnosti hlasu — Rozsah hlasu // 2. Dětská chraptivost — Uzlíky — Spastická dysfonie // 3. Prevence hlasových poruch dětského věku — Péče o dětský hlas // 4. Hlasová hygiena u pedagogických pracovníků // Souhrn kapitoly ...196 // XII. LEVORUKÉ DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE // 1. Leváctví a praváctví // 2. Levák v životě // 3. Zásady pro výchovu levorukých dětí — Způsoby přecvičování leváků — Jak vést dítě-leváka od útlého věku: hračky, lžička, podávání ruky, kreslení, psaní // 4. Leváci precvičení // 5. Leváctví a pedagogika // Souhrn kapitoly ...201 // XIII. DVOJJAZYČNÁ VÝCHOVA ...201 // Pojem bilingvismu — Výhody dvojjazyčné výchovy — Metoda mateřská neboli přímá // Souhrn kapitoly ...202 //
XIV. LOGOPEDIE V POČÁTEČNÍCH ROČNÍCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY . 202 // 1. Žáci s vadnou výslovnosti // 2. Žáci s jinými poruchami řeči // 3. Žák se obtížně učí číst a psát — Žáci stižení dyslexií a dysgrafií // Souhrn kapitoly ...204 // STRUČNÝ PŘEHLED LOGOPEDICKÉ DIAGNOSTIKY U DĚTÍ // PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU ...205 // KONTROLNÍ OTÁZKY ...211 // POUŽITÁ A ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA ...215
(OCoLC)39430862
cnb000052644

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC