Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
2. vyd., opravené a doplněné
V Praze : Jan Laichter, 1911
xiii, 922 s. : il.

objednat
Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kniha 19
Literatura česká - stol. 19. - studie
Spisovatelé čeští - stol. 19. - studie
000055906
Zkrácený záznam
HLAVA PRVNÍ. // POVAHA JOSEFINISMU. JOSEFÍNSKÉ IDEJE A SNAHY V TEHDEJŠÍ LITERATUŘE U NÁS. NAPSAL JAN JAKUBEC. // Strana // Úvod ...I // I. Politická stránka josefinismu ...5 // II. Náboženská snášelivost v životě a literatuře. Brožurkový boj proti starým řádům ...11 // III. Snahy josefínské o hmotné povznesení obecného lidu // a úsilí humanitní. Ohlas těchto snah v tehdejší literatuře ...26 // IV. Reorganisované školství ve službách josefínských úsilí. // • Duch nových idejí na vysokých učeních ...37 // V. Publikace a časopisy v duchu osvícenském ...44 // HLAVA DRUHÁ. // STUDIE HISTORICKÉ, NAPSAL JAN JAKUBEC. // I. Protijosefinský ráz studií historických. Příklad z ciziny 62 // II. Badání déjezpytné vychází z klášterů. Jos. Piter, Magnoald Ziegelbauer a zejména Gelasius Dobner. Fr. Mart. Pelei. Domácí právo. Pomocné vědy historické: diplomatika, numismatika a jiné. Mik. Adaugt Voigt. Topografie domácí ...66 // III. Společnost nauk ...93 // IV. Historie literární a historie kulturní ...99 // HLAVA TŘETÍ. // VZNIK A ROZVOJ STUDIÍ SLAVISTICKÝCH. SLAVISTIKA ZÁKLADEM SLOVANSKÉ MYŠLENKY. NAPSAL JAN JAKUBEC. // I. Ráz historického badání probouzí smysl pro dějiny dávných Slovanů ...117 // II. Vliv kritických studií biblických na studium slovanských jazyků. Studium slovanských překladů Písma 119 // III. Aug. Ludw. Schlözer. Vliv germánské filologie na rozvoj slavistiky ...124 // IV. Všeobecná záliba pro dávné doby, sesílená vlivem učení Rousseauova ...132 // V. Posila studií slavistických v domácích tradicích. Slovanský základ ve sporech o nejstarší kulturu českou 135 VI Václ. Fort Durych ...142 // HLAVA ČTVRTÁ. // JOSEF DOBROVSKÝ. // ODDÍL I. DOBROVSKÝ ZAKLADATEL ČESKÝCH SNAH OBROZENSKÝCH. NAPSAL JAN JAKUBEC. // Úvod ...1?7 //
I. Mládí a studie Dobrovského. Pobyt u Nosticů. První práce literární; Fragmentum pragense s. Marci ...160 // II. Časopisy: Böhmische (und Mährische) Litteratur 1779 (? 1780); Litterarisches Magazin (1786 ? 1787). Dobrovského smýšlení a snažení osvícenské. Neohrožený boj Dobrovského za svobodu přesvědčení náboženského a vědeckého. Dobrovského názor náboženský. Láska k přírodě ...166 // III. Zásluhy Dobrovského o novou češtinu spisovnou. // Vliv cizích mínění o spisovné mluvě. // Názory o rozhojňování pokladu slovného v jazyce spisovném. // Dobrovský proti snahám o spisovnou slovenštinu ...180 // Dobrovského úsilí dějezpytné za prvního období. // Práce literárně historické Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur. Litterarische Nachrichten von einer Reise nach Schweden und Russland ...203 // Mluvnické práce a snahy na prospěch českého jazyka. // Úsilí o český slovník. Deutsch-böhmisches Wörterbuch. Práce mluvnické. Lehrgebäude der böhmischen Sprache. O české prosodii .... 217 // Dobrovského práce a studie slavistické. Spis »O oddanosti slovanských národů arcidomu rakouskému«. Cesta na Rus. Dobrovský budí zájem pro ruský jazyk. Slavín. Slovanka. Plány neprovedené. Reforma // slovanského pravopisu ...232 // Činnost v Společnosti nauk. Listy. Cesty ...263 // Další životní osudy Dobrovského. Duševní choroba. — // Dobrovského povaha ...270 // Vlastenecké smýšlení Dobrovského české i slovanské. Názory politické ...278 // HLAVA PÁTÁ // UVĚDOMOVÁNÍ NÁRODNOSTNÍ. NAPSAL JAN JAKUBEC. // Úpadek českého jazyka ve veřejném životě českém. // Úsilí centralisační vlády vídeňské o správní jazyk německý. Germanisace národů neněmeckých pomocí nového zřízení školského. Všeobecná víra v úspěch germanisace ...295 //
Josefinismus přispívá k rozvoji českého jazyka ...303 // Obrany jazyka českého. České vlastenectví mezi vzdělanci a šlechtou ...315 // Poměry české národnosti na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Pokus Bernolákův zavésti samostatnou // spisovnou řeč slovenskou ...345 // Hojné učebnice a pomůcky ? naučení jazyka českého. // Vzrůstající zájem o českou řeč. Český jazyk u generace starší a mladší // HLAVA ŠESTÁ // OSVÍCENSKÁ LITERATURA VZDĚLÁVACÍ A POUČNÁ. NAPSALI JAN JAKUBEC A JAR. VLČEK. // I. Vzrůst českých knih v době josefínské ...361 // II. Vydávání starších českých knih pro lid. F. F. Procházka ...363 // IH. Prosa náboženská a nábožensky vzdělavatelná. Václav Stach. Procházkův překlad bible ...374 // IV. Popularisátoři idejí osvícenských. Fr. Jan Tomsa. Jan Rulík. Václav Matěj Kramérius. Fr. M. Pelei. Spisovatelé pamětí. Fr. Vavak. Jan Jeník z Bratříc ...383 // V. Osvícenské Slovensko evangelické. »Staré Noviny literního umění« a jejich kruh: Plachý, Hrdlička, Ribay, Semian. Institoris a Bartolomeides; Tablic a Palkovič jako prosaikové ...407 // VI. Slovensko katolické. Po Antonína Bernoláka. Bajza, Bernolák a Fándli; jejich škola ...415 // HLAVA SEDMÁ. // POČÁTKY NOVOČESKÉ LITERATURY DRAMATICKÉ. NAPSAL JAN MÁCHAL. // I. České hry divadelní do r. 1812 ...429 // II. První dramatikové čeští ...448 // III. Jan Nep. Štěpánek ...470 // HLAVA OSMÁ. // POČÁTKY ZÁBAVNÉ PROSY NOVOČESKÉ. NAPSAL JAN MÁCHAL. // Úvod ...485 // I. Román rytířský ...489 // II. Povídky čarodějnické ...502 // III. Povídky mravoučné ...507 // IV. Román rodinný ...514 // IX // HLAVA DEVÁTÁ. // POČÁTKY NOVOČESKÉHO VERŠOVÁNÍ. NAPSAL JAR. VLČEK. // I. Almanahy Václava Tháma a jeho spolupracovníkův 619 //
II. Puchmajerova škola básnická. Hněvkovský, V. Nejedlý, Rautenkranz, Galaš, Kynský a j ...631 // HLAVA DESÁTÁ. // JAN NEJEDLÝ. NAPSAL JAN JAKUBEC. // I. Mládí a studie Nejedlého. První pokusy literární ...541 // II. Jan Nejedlý professorem české řeči a literatury na universitě pražské. Nejedlého úsilí buditelské. »Böhmische Grammatik«. Nejedlý a dějiny české literatury ...545 // III. Nejedlého překlady: prvniho zpěvu lliady, ukázky z latinských a řeckých spisovatelů, překlad idyll Gtßnerových, Theokritových, Pupeových, Florianova »Numy Pompilia«, Ed. Younga »Kvílení aneb Rozjímání nočního« ...555 // IV. Osvícenské názory a usilování. Literární činnost v oboru právním ...564 // HLAVA JEDENÁCTÁ. // ČESKÉ ČASOPISY. NAPSAL JAN JAKUBEC. // I. Jana Nejedlého »Hlasatel Český« ...569 // II. Palkovičův »Týdenník« ...584 // III. Jana Hromádky »Prvotiny pěkných umění« a jejich přispěvatelé ...591 // IV. M. J. Sychra a jeho časopisy zábavně poučné. Časopisecké podniky Jana Hýbla: »Rozmanitosti«, »Hyllos«, »Jindy a Nyní«. V. R. Kramériusa »Kniha Zlatá«, »Dobrozvěst«, »Čechoslav«. J. Lindy »Vlastenský zvěstovatel« a »Rozličnosti«. J. L. Zieglera »Dobroslav«, »Milozor«, »Milina«, »Věrný radite!« a »Přítel mládeže« ...(.09 // HLAVA DVANÁCTÁ. // JOSEF JUNGMANN. // ODDÍL I. // J. JUNGMANN BÁSNÍK A BUDITEL. JUNGMANNOVA ŠKOLA. NAPSAL .JAN JAKUBEC. // 1. Jungmannovo mládí a učení. Počátky činnosti literární Učitelská činnost v Litoměřicích ...624 // II. Překlad Chateaubriandovy »Ataly« Překlady prací veršovaných. Miltonův »Ztracený Ráj«. Básně původní . 633 // III. Myšlenky o úsilí buditelském. Práce publicistické o českem jazyku a české národnosti. Smýšlení a cítění vlastenecké ...655 //
IV. Jungmannovo smýšlení a cítění slovanské. Jungmannovy názory politické ...676 // V. Jan Nejedlý a Jungmann. Povaha Jungmannova. Jungmannův boj o českou prosodii. Jungmannův filosofický názor o světě ...685 // VI. Jungmannova škola básnická: Ant. Marek, Fr. Vetešník a jiní ...697 // HLAVA TŘINÁCTÁ. // POČÁTKY NOVOČESKÉ ROMANTIKY. VÁCLAV HANKA. JOSEF LINDA. ALOIS SVOBODA. NAPSAL JOSEF HANUŠ. // I. Ráz romantiky německé a české ...713 // II. Hankova příprava v Praze . ...719 // III. Pobyt Hankův ve Vídni. Vliv Kopitarův a romantiky německé. Působení v Hromádkových Novinách a Prvotinách ...724 // IV. Hankův návrat do Prahy. Poesie Hankova ...727 // V. Boje o pravopis ...738 // VI. Hanka filolog ...743 // VII. Hanka jako bibliothekář .... 756 // VIII Hanka Slovan ...7ó7 // IX. Hanka slavista ...778 // JOSEF LINDA. // I. Lindovy životní osudy a studie ...785 // II. Linda básník. Záře nad pohanstvem. Jaroslav ze Šternberga ...790 // III. Linda žurnalista ...801 // VÁCLAV ALOIS SVOBODA ...811 // HLAVA ČTRNÁCTÁ. // PADĚLKY ROMANTICKÉ DRUŽINY ČESKÉ. NAPSAL JOSEF HANUŠ. // I. Romantické prostředí, motivy a tendence padélku . . 829 // II. Padělatelé ...836 // III. Píseň Vyšehradská ...843 // IV. Rukopis Královédvorský (RK) a Libušin soud čili rukopis Zelenohorský (RZ) ...845 // V. Milostná píseň krále Václava ...866 // VI. Evangelium sv. Janské. Glossy Mater Verborum a ostatní padělky ...867 // VII Přijetí, význam a vliv památek padělaných ...871
(OCoLC)85478759
cnb000638613

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC