Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:15x 
BK
Biografie
3., dopl. a rozš. vyd.
V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006
398 s.

objednat
ISBN 80-7195-082-3 (váz.)
Spektrum ; 1
Obsahuje bibliografii na s. 386-387 a rejstřík
Církev - dějiny - stol. 1.-21. - pojednání
Církve křesťanské - dějiny - pojednání
000056741
Obsah // Předmluva // I. období // KŘESŤANSKÝ STAROVĚK // I. epocha: 1-311 // Od počátku církve do konstantinovského obratu // § 1 Historický Ježíš a založení církve // 1. Historická existence Ježíše // 2. Historičnost založení církve // 3. Církev jako tajemství víry // § 2 Prvotní církev a apoštolská doba // 1. Obec učedníků po Ježíšově nanebevstoupení // 2. Podoba církve v prvokřesťanské době // § 3 Postup mladé církve z Jeruzaléma do Říma // 1. Prvotní obec v Jeruzalémě // 2. Obec v Antiochii // 3. Počátky římské obce // § 4 Další šíření křesťanství až do 3. století // § 5 První duchovní rozvoj křesťanství // 1. Apoštolští otcové // 2. Raně křesťanští apologeté // 3. Církevní otcové // § 6 Počátky křesťanské školy alexandrijské // § 7 Vnitřní krize: rozkoly a hereze // 1. Židokřesťanské hereze // 2. Gnostické systémy // 3. Manicheismus // 4. Marcionismus // 5. Enkratité // 6. Montanismus // 7. Smysl herezí a rozkolů // § 8 Pronásledování křesťanů v Římské říši // 1. Příčiny pronásledování // 2. Průběh pronásledování...49 // II. epocha: 312-604 // Od Konstantina Velikého k Řehoři Velikému...55 // § 9 Konstantinovský obrat...55 // 1. Konstantinův přístup ke křesťanství ...55 // 2. Založení říšské církve...57 // 3. Problematika obratu...59 // § 10 Dogmatické zápasy a všeobecné koncily na Východě...62 // 1. Nauka o Trojici...63 // 2. Christologie...67 // §11 Západní teologie. Augustin a spory o nauku o ospravedlnění // a milosti...73 // 1. Ambrož (339-397)... 74 // 2. Augustin...75 // 3. Jeroným...78 // 4. Papež Řehoř I. Veliký (590-604)... 78 // §12 Askeze a mnišství ve staré církvi...80 // 1. Dějiny problému ...80 // 2. Podstata mnišství...81 // 3. Velcí otcové mnišství...83 //
§13 Řím a východní patriarcháty. Otázka primátu...85 // 1. Římská církevní obec...85 // 2. Otázka primátu...86 // 3. Starý a Nový Řím...88 // II. období // STŘEDOVĚKÁ CÍRKEV // § 14 Rozdělení a základní struktura západoevropského středověku ... 92 // 1. Periodizace a označení...92 // 2. Antika, křesťanství a Germáni...93 // 3. Základní znaky středověku...96 // I. epocha: 500-700 // § 15 Církev jako průkopnice rodícího se Západu...97 // § 16 První setkání Germanů s církví...101 // § 17 Iroskotská církev a její misie na pevnině...103 // 1. Pokřesťanštění Irska...103 // 2. Irská misie na pevnině. Kolumbán Mladší...105 // §18 Křesťanství v Británii a anglosaská misie na pevnině...106 // 1. Misijní činnost v Anglii...106 // 2. Anglosaská misie na pevnině...108 // II. epocha: 700-1050 // § 19 Winfried Bonifác a založení křesťanského Západu...108 // §20 Svazek mezi papežstvím a Franskou říší...111 // 1. Papežství mezi Východem a Západem ...111 // 2. Nové úkoly franské říše...113 // §21 Karel Veliký a založení západního císařství...116 // 1. Karlův život a dílo...116 // 2. Karlova idea říše...119 // 3. Karlovo řízení církve...121 // 4. Karlova idea císařství...121 // 5. Císařská korunovace a její problémy...124 // § 22 Rozpad Karlovské říše a „saeculum obscurum" (temné století) římské církve...126 // 1. Říše...126 // 2. Církev...128 // § 23 Ota Veliký a obnovení západního císařství...131 // 1. Otova říšská a církevní politika...132 // 2. Obnovení císařství roku 962... 134 // 3. Císařská idea Oty Velikého...134 // § 24 Svatá říše (sacrum imperium). Otonská a Sálská říše do roku 1046 . 135 // III. epocha: 1050-1300 // Rozkvět církve ve vrcholném středověku...138 //
§ 25 Cluny a mnišské reformní hnutí...139 // § 26 Gregoriánská reforma a spor o investituru ...141 // 1. Svoboda církve...141 // 2. Boj o investituru...142 // 3. Pokusy o řešení. Wormský konkordát...144 // 4. Výsledky...146 // § 27 Velké východní schizma z roku 1054 ... 146 // § 28 Nový duch Západu...147 // 1. Nové formy mnišství...148 // 2. Reforma světského kléru (kanovnická reforma)...150 // 3. Reforma laiků...152 // §29 Křižácké hnutí...152 // 1. bCřížové výpravy...152 // 2. Rytířské řády...155 // 3. Význam křižáckého hnutí...156 // § 30 Hnutí chudoby, hereze a inkvizice...156 // 1. Biblicismus a následování Krista...156 // 2. Kataři...158 // 3. Inkvizice...159 // § 31 Velké žebravé řády...161 // 1. František z Assisi a jeho řád...161 // 2. Dominik a dominikáni...162 // § 32 Teologická věda a univerzity...163 // 1. Scholastika a její představitelé...163 // 2. Vznik univerzit...165 // § 33 Papežství od Inocence ?. do Bonifáce VIII...166 // 1. Inocenc III...167 // 2. Poslední zápas mezi papežstvím a štaufským císařstvím...169 // 3. Bonifác VIII...171 // IV. epocha: 1300-1500 // Církev v době rozpadu západní jednoty...171 // § 34 Avignonský „exil" a velké západní schizma // 1. Papežové v Avignonu // 2. Západní schizma // § 35 Kostnický koncil a konciliarismus // 1. Co předcházelo // 2. Průběh a snahy o jednotu // 3. Jan Hus a jeho kostnický proces // 4. Otázka reformy na koncilu // 5. Volba papeže // 6. Po koncilu. Basilejský „konciliarismus" // § 36 Renesanční papežství. Alexander VI. a Savonarola ...183 // 1. Renesanční papežové...184 // 2. Alexander VI. a Savonarola...186 // 3. Julius II...188 // III. období // CÍRKEV V NOVOVĚKU // I. epocha: 1500-1700 // Reformace a katolická reforma...190 // § 37 Předpoklady reformace...190 //
1. Církevní zlořády v pozdním středověku...191 // 2. Kladné hodnoty...192 // 3. Symbióza náboženství a života...193 // 4. Touha po reformě ...193 // 5. Nominalismus...194 // 6. Humanismus a biblicismus...195 // § 38 Erasmus Rotterdamský a humanismus ...195 // § 39 Martin Luther. Jeho vývoj v reformátora...197 // 1. Dnešní katolický obraz Luthera...197 // 2. Lutherův vývoj...198 // 3. Spor o odpustky a první rozpory...202 // 4. Rozchod s církví...203 // § 40 Postup reformace v Německu ...205 // 1. Říšský sněm ve Wormsu...205 // 2. Vývoj v Německu 1521-1530 ... 207 // 3. Augsburský říšský sněm roku 1530 ... 209 // 4. Od rozprav o unii do augsburského náboženského // míru roku 1555 ... 212 // 5. Shrnutí...214 // § 41 Ulrich Zwingli a novokřtěnství...216 // 1. Život a působení Zwingliho...216 // 2. Dějiny novokřtěnců...219 // §42 Jan Kalvín a reformace v Ženevě...221 // 1. Životopis...221 // 2. Nauka...224 // 3. Rozšíření...225 // § 43 Jindřich VIII., a anglický církevní rozkol // § 44 Církevní snahy o reformu před tridentským koncilem // § 45 Tridentský koncil 1545-1563 // 1. Předběžné porady // 2. Průběh koncilu // § 46 Obnova po velkém koncilu // 1. Papežství // 2. Episkopát // 3. Řeholní stav // 4. Ignác a jezuitský řád // § 47 Protireformace: inkvizice, pronásledování kacířů a hon na čarodějnice // 1. Předběžná poznámka // 2. Vytvoření konfesního vědomí a duch protireformace // 3. Inkvizice // 4. Hon na čarodějnice // § 48 Nové období světových misií // 1. Situace ve středověku // 2. Doba zeměpisných objevů // 3. Misie v Indii a v Číně. Spor o akomodaci // § 49 Od baroka k osvícenství // 1. Proudy v církvi namířené proti centralismu kurie // 2. Osvícenství //
II. epocha: 1789-1918 // Od Francouzské revoluce do první světové války...257 // § 50 Francouzská revoluce a sekularizace ...257 // 1. Revoluce...257 // 2. Sekularizace...259 // § 51 Restaurace německé církve v 19. století...259 // 1. Nové uspořádání vztahů se státem...259 // 2. Vnitřní rozvoj...260 // § 52 Papežové a církevní stát...261 // § 53 První vatikánský koncil...263 // 1. Příprava...263 // 2. Průběh koncilu...266 // § 54 Po koncilu: starokatolictví a kulturní boj v Německu ...268 // 1. Opozice v Německu ...268 // 2. „Kulturní boj" v Německu...269 // § 55 Papežové po 1. vatikánském koncilu...271 // III. epocha: 1918-2005 // Od první světové války do současnosti...275 // § 56 Návrat z exilu a nový vzestup...275 // 1. Situace ghetta v Německu ...275 // 2. Nové církevní vědomí: liturgické hnutí, ekumenismus ...276 // 3. Vývoj ve Francii, Itálii, Anglii a USA ...279 // § 57 Pontifikáty Pia XI. a Pia XII...280 // § 58 Církev v třetí říši...285 // 1. Hitlerova politika...285 // 2. Odpor církví...289 // § 59 Pontifikát Jana XXIII...291 // § 60 Druhý vatikánský koncil...293 // Současné církevní dějiny - od roku 1965 do současnosti (Roland Fröhlich) // § 61 Pontifikáty Pavla VI. a Jana Pavla 1...300 // 1. První reformy...300 // 2. Příznaky krize... 301 // 3. Znamení nové cesty... 304 // 4. Angažovanost pro mír ...305 // 5. Jan Pavel 1...308 // § 62 Pontifikát Jana Pavla II...310 // 1. Papežovo vedení...310 // 2. Reformy...311 // 3. Každý podle svého stavu...312 // 4. Poslání teologů...318 // 5. Papež pro svět... 321 // § 63 Novější vývoj v církvi... 325 // 1. Ekumenické hnutí...326 // 2. Zaměření na sociální spravedlnost...330 // 3. Zkušenost společného světa...335 // 4. Pontifikát Benedikta XVI...336 // Citáty a dokumenty...339 //
Citáty a dokumenty...339 // Doplňky // Kapitoly z českých a slovanských církevních dějin (Bedřich Smékal) // 1. Slovanští apoštolově Konstantin a Metoděj...344 // 2. Dědictví slovanských apoštolů ...346 // 3. Svatý Vojtěch...347 // 4. Stíny univerzálního císařství...348 // 5. Střední Evropa za vrcholného středověku...350 // 6. Idea impéria u Karla IV...351 // 7. České náboženské hnutí...351 // 8. Kalich a kališnictví...352 // 9. Reformace a protireformace ve střední Evropě...353 // 10. Unionismus...354 // 11. Rakouské katolictví a československá církev...355 // Chronologická tabulka...359 // Seznam papežů...382 // Literatura...386 // Rejstřík...388

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC