Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.7) Půjčeno:17x 
BK
1. vyd.
Praha : Zvon, 1992
333 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7113-008-7 (brož.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii
000057085
PŘEDMLUVA ...13 // I. OBDOBÍ // KRESŤANSKÝ STAROVĚK // I. epocha: 1-311 // Od počátku církve do konstantinovského obratu // Historický Ježíš a založení církve ...14 // 1. Historická existence Ježíše, 2. Historičnost založení církve, 3. Církev jako tajemství víry // Prvotní církev a apoštolská doba ...18 // 1. Obec učedníků po Ježíšově nanebevstoupení, 2. Podoba církve v prvokřesťanské době // Postup mladé církve z Jeruzaléma do Říma ...22 // i. Prvotní obec v Jeruzalémě, 2. Obec v Antiochii, 3. Počátky římské obce // Další šíření křesťanství až do 3. století ...26 // První duchovní rozvoj křesťanství ...29 // 1. Apoštolští otcové. 2. Raně křesťanští apologeté, 3. Církevní otcové // Počátky křesťanské školy alexandrijské ...36 // Vnitřní krize: rozkoly a hereze ...38 // 1. Zidokřesťanské hereze, 2. Gnostické systémy, 3. Manicheismus, // 4. Marcionismus, 5. Enkratité, 6. Montanismus // Pronásledování křesťanů v římské říši ...43 // 1. Příčiny pronásledování, 2. Průběh pronásledování // II. epocha: 312-604 // Od Konstantina Velikého k Řehoři Velikému // Konstantinovský obrat ...52 // 1. Konstantinův přestup ke křesťanství, 2. Založení říšské církve, // 3. Problematika obratu // Dogmatické zápasy a všeobecné koncily na Východě ...59 // 1. Nauka o Trojici, 2. Christologie // Západní teologie. Augustin a spory o nauku o ospravedlnění // a milosti ...69 // 1. Ambrož, 2. Augustin, 3. Jeroným, 4. Papež Řehoř I. // Askeze a mnišství ve staré církvi ...76 // 1. Dějiny problému, 2. Podstata mnišství, 3. Velcí otcové mnišství ftím a východní patriarcháty. Otázka primátu ...81 // 1. Římská církevní obec, 2. Otázka primátu, 3. Starý a Nový Řím // II. OBDOBÍ // STŘEDOVĚKÁ CÍRKEV //
Rozdělení a základní struktura západoevropského středověku 85 1. Periodizace a označení, 2. Antika, křesťanství a germánství, // 3. Základní znaky středověku // I. epocha: 500-700 // Církev jako průkopnice rodícího se Západu ...81 // První setkání Germánstva s církví ...84 // Iroskotská církev a její misie na pevnině ...86 // 1. Pokřesťanštění Irska, 2. Irská misie na pevnině, Kolumbán Mladší Křesťanství v Británii a anglosaská misie na pevnině ...9S // 1. Misijní činnost v Anglii, 2. Anglosaská misie na pevnině // II. epocha: 700-1050 // Winifred Bonifác a založení křesťanského Západu ...102 // Svazek mezi papežstvím a franskou říší ...104 // 1. Papežství mezi Východem a Západem, 2. Nové úkoly franské říše // Karel Veliký a založení západního císařství ...109 // 1. Karlův život a dílo, 2. Karlova idea říše, 3. Karlovo řízení církve, 4. Karlova idea císařství, 5. Císařská korunovace a její problémy // Rozpad karlovské říše a „saeculum obscurum“ (temné století) // římské církve ...1181. Říše, 2. Církev // Oto Veliký a obnovení západního císařství ...124 // 1. Otova říšská a církevní politika, 2. Obnovení císařství r. 962, // 3. Císařská idea Oty Velikého // Svatá říše (Sacrum imperium). Ríše Otovců a Saliů do r. 1046 127 // III. epocha: 1050-1300 Rozkvět církve ve vrcholném středověku // Cluny a mnišské reformní hnutí // 131 // Gregoriánská reforma a spor o investituru ...133 // 1. Svoboda církve, 2. Boj o investituru, 3. Pokusy o řešení. Worm-ský konkordát, 4. výsledky // Velké východní schizma z r. 1054 ... 138 // Nový duch Západu ...139 // 1. Nové formy mnišství, 2. Reforma světského kléru (kanovnická reforma), 3. Reforma laiků // Křižácké hnutí ...144 //
1. Křížové výpravy, 2. Rytířské řády, 3. Význam křižáckého hnutí // Hnutí chudoby, hereze a inkvizice ...148 // 1. Biblicismus a následování Krista, 2. Kataři, 3. Inkvizice // Velké žebravé řády ... 152 // 1. František z Assisi a jeho řád, 2. Dominik a dominikáni // Teologická věda a univerzity ...154 // 1. Scholastika a její představitelé, 2. Vznik univerzit // Papežství od Inocence III. do Bonifáce VIII ...158 // 1. Inocenc III., 2. Poslední zápas mezi papežstvím a štaufským císařstvím, 3. Bonifác VIII. // IV. epocha: 1300-1500 Církev v době rozpadu západní jednoty // Avignonský „exil“ a velké západní schizma ...163 // 1. Papežové v Avignonu, 2. Západní schizma // Kostnický koncil a konciliarismus ...167 // 1. Co předcházelo, 2. Průběh a snahy o jednotu, 3. Jan Hus a jeho kostnický proces, 4. Otázka reformy na koncilu, 5. Volba papeže, // 6. Po koncilu. Basilejský „konciliarismus“ // Renesanční papežství. Alexandr VI. a Savonarola ... 174 // 1. Renesanční papežové, 2. Alexandr VI. a Savonarola, 3. Julius II. // III. OBDOBÍ CÍRKEV V NOVOVĚKU // 1. epocha: 1500-1700 Reformace a katolická reforma // Předpoklady reformace ...180 // 1. Církevní zlořády v pozdním středověku, 2. Kladné hodnoty, // 3. Symbióza náboženství a života, 4. Touha po reformě, 5. Nominalismus, 6, Humanismus a biblicismus // Erasmus Rotterdamský a humanismus ... // Martin Luther. Jeho vývoj v reformátora ... // 1. Dnešní katolický obraz Luthera, 2. Lutherův vývoj, 3. Spor o odpustky a první rozpory // Postup reformace v Německu ... // 1. Říšský sněm ve Wormsu, 2. Vývoj v Německu 1521-1530, // 3. Augsburský sněm 1530, 4. Od rozprav o unii do augsburského náboženského míru 1555, 5. Shrnutí // Ulrich Zwingli a novokřtěnectví ... //
1. Život a působení Zwingliho, 2. Dějiny novokřtěnců // Jan Kalvín a reformace v Ženevě ... // 1. Životopis, 2. Nauka, 3. Rozšíření Jindřich Vili, a anglický církevní rozkol ... // Církevní úsilí o reformu před trindentským koncilem // Tridentský koncil 1545—1563 . ... // 1. Předběžné poznámky, 2. Průběh koncilu // Obnova po velkém koncilu ... // 1. Papežství, 2. Episkopát, 3. Řeholní stav, 4. Ignác a jezuitský řád // Protireformace: inkvizice, pronásledování kacířů a hon // na čarodějnice // 1. Předběžná poznámka, 2. Vytvoření konfesního vědomí a duch protireformace, 3. Inkvizice, 4. Hon na čarodějnice // Nové období světových misií ... // 1. Situace ve středověku, 2. Doba zeměpisných objevů, 3. Misie v Indii a v Číně. Spor o akomodaci // Od baroka ? osvícenství ... // 1. Proudy v církvi namířené proti centralismu kurie, 2. Osvícenství // 184 // 186 // 193 // 204 // 209 // 214 // 216 // 220 // 223 // 230 // 234 // 238 // II. epocha: 1789-1918 // Od Francouzské revoluce do 1. světové války // Francouzská revoluce a sekularizace ... // 1. Revoluce, 2. Sekularizace // Restaurace německé církve v 19. století ... 1. Nové uspořádání německé církve, 2. Vnitřní rozvoj // Papežové a církevní stát ... // První vatikánský koncil ... // 1. Příprava, 2. Průběh koncilu // Po koncilu: starokatolictví a kulturní boj v Německu . // 1. Opozice v Německu, 2. „Kulturní boj“ v Německu Papežové po 1. vatikánském koncilu ... // 243 // 245 // 247 // 248 // 253 // 256 // ?. epocha: 1918-1965 Od 1. světové války do současnosti // Návrat z exilu a nový vzestup ...260 // 1. Situace ghetta v Německu, 2. Nové církevní vědomí: liturgické hnutí, ekumenismus, 3. Vývoj ve Francii, Itálii, Anglii a USA // Pontifikáty Pia XI. a Pia XII ...265 / Církev v třetí říši ...269 //
1. Hitlerova politika, 2. Odpor církví // Pontifikáty Jana XXIII. a Pavla VI ...275 // Druhý vatikánský koncil a jeho následky ...278 // Pontifikáty Jana Pavla I. a Jana Pavla II ...286 // DOPLNKY (Bedřich Smékal) // Slovanští apoštolově Konstantin a Metoděj ...290 // Dědictví slovanských apoštolů ...292 // Svatý Vojtěch ...293 // Stíny univerzálního císařství ...294 // Střední Evropa za vrcholného středověku ...295 // Idea impéria u Karla IV ...296 // Česlké náboženské hnutí ...297 // Kalich a kališnictví ...298 // Reformace a protireformace ve střední Evropě ... 299 // Unionismus ...300 // Rakouské katolictví a československá církev ...301 // Závěrečná poznámka o ekumenismu ...301 // CHRONOLOGICKÁ TABULKA ...306 // SEZNAM PAPE2Ü ...330 // LITERATURA ...334
(OCoLC)39597482
cnb000067857

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC