Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:42x 
BK
2., opr. a dopl. vyd.
Praha : Zvon, 1995
358 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7113-119-9 (váz.)
němčina
Obsahuje bibliografii, jmenný rejstřík a chronologické přehledy
000057086
Rekat.
OBSAH // PŘEDMLUVA ...15 // I. OBDOBÍ // KŘESŤANSKÝ STAROVĚK I. epocha: 1-311 // Od počátku církve do konstantinovského obratu // Historický Ježíš a založení církve...16 // 1. Historická existence Ježíše - 2. Historičnost založení církve -3. Církev jako tajemství víry // Prvotní církev a apoštolská doba...20 // 1. Obec učedníků po Ježíšově nanebevstoupení - 2. Podoba církve v prvokřesťanské době // Postup mladé církve z Jeruzaléma do Říma...24 // 1. Prvotní obec v Jeruzalémě - 2. Obec v Antiochii -3. Počátky římské obce // Další šíření křesťanství až do 3. století ...28 // První duchovní rozvoj křesťanství ...31 // 1. Apoštolští otcové - 2. Raně křesťanští apologeté -3. Církevní otcové // Počátky křesťanské školy alexandrijské...38 // Vnitřní krize: rozkoly a hereze...40 // 1. Zidokřesťanské hereze - 2. Gnostické systémy -3. Manicheismus - 4. Marcionismus - 5. Enkratité - // 6. Montanismus - 7. Smysl herezí a rozkolů // Pronásledování křesťanů v římské říši...45 // 1. Příčiny pronásledování - 2. Průběh pronásledování // II. epocha: 312-604 // Od Konstantina Velikého к Řehoři Velikému // Konstantinovský obrat...54 // 1. Konstantinův přestup ke křesťanství - 2. Založení říšské církve -3. Problematika obratu // Dogmatické zápasy a všeobecné koncily na Východě...61 // 1. Nauka o Trojici - 2. Christologie Západní teologie. Augustin
a spory // o nauku o ospravedlnění a milosti... 71 // 1. Ambrož - 2. Augustin - 3. Jeroným - 4. Papež Řehoř I. Veliký // Askeze a mnišství ve staré církvi...78 // 1. Dějiny problému - 2. Podstata mnišství - 3. Velcí otcové mnišství // Rím a východní patriarcháty. Otázka primátu... 83 // 1. Římská církevní obec - 2. Otázka primátu - 3. Starý a Nový Řím // II. OBDOBÍ STŘEDOVĚKÁ CÍRKEV // Rozdělení a základní struktura západoevropského středověku...87 // 1. Periodizace a označení - 2. Andka, křesťanství a Germáni - // 3. Základní znaky středověku // I. epocha: 500-700 // Církev jako průkopnice rodícího se Západu...93 // První setkání Germánů s církví ...96 // Iroskotská církev a její misie na pevnině...96 // 1. Pokřesťanštění Irska-2. Irská misie na pevnině. Kolumbán Mladší // Křesťanství v Británii a anglosaská misie na pevnině ...101 // 1. Misijní činnost v Anglii - 2. Anglosaská misie na pevnině // II. epocha: 700-1050 // Winifred Bonifác a založení křesťanského Západu ...104 // Svazek mezi papežstvím a franskou říší ...106 // 1. Papežství mezi Východem a Západem - 2. Nové úkoly franské říše // Karel Veliký a založení západního císařství...111 // 1. Karlův život a dílo - 2. Karlova idea říše - 3. Karlovo řízení církve - // 4. Karlova idea císařství - 5. Císařská korunovace a její problémy // Rozpad karlovské říše a „saeculum obscurum“
(temné století) // římské církve...120 // 1. Říše - 2. Církev // Ota Veliký a obnovení západního císařství ...126 // 1. Otova říšská a církevní politika - 2. Obnovení císařství r. 962 -3. Císařská idea Oty Velikého // Svatá říše (Sacrum impérium). Otonská a sálská říše do r. 1046 ... 129 // Ш. epocha: 1050-1300 // Rozkvět církve ve vrcholném středověku // Čluny a mnišské reformní hnutí ...133 // Gregoriánská reforma a spor o investituru ...135 // 1. Svoboda církve - 2. Boj o investituru - 3. Pokusy o řešení. Wormský konkordát- 4. Výsledky // Velké východní schizma z r. 1054 ... 140 // Nový duch Západu ...141 // 1. Nové formy mnišství - 2. Reforma světského kléru (kanovnická reforma) - 3. Reforma laiků // Křižácké hnutí...146 // 1. Křížové výpravy - 2. Rytířské řády - 3. Význam křižáckého hnutí // Hnutí chudoby, hereze a inkvizice...150 // 1. Biblicismus a následování Krista - 2. Kataři - 3. Inkvizice // Velké žebravé řády...154 // 1. František z Assisi a jeho řád - 2. Dominik a dominikáni // Teologická věda a univerzity...156 // 1. Scholastika a její představitelé - 2. Vznik univerzit // Papežství od Inocence III. do Bonifáce VIII...160 // 1. Inocenc III. - 2. Poslední zápas mezi papežstvím a štaufským císařstvím - 3. Bonifác VIII. // IV. epocha: 1300-1500 // Církev v době rozpadu západní jednoty // Avignonský „exil“ a velké západní schizma...165
// 1. Papežové v Avignonu - 2. Západní schizma // Kostnický koncil a konciliarismus ...169 // 1. Co předcházelo - 2. Průběh a snahy o jednotu - 3. Jan Hus a jeho kostnický proces - 4. Otázka reformy na koncilu -5. Volba papeže - 6. Po koncilu. Basilejský „konciliarismus“ // Renesanční papežství. Alexander VI. a Savonarola ...176 // 1. Renesanční papežové-2. Alexander VI. a Savonarola - 3. Julius II. // III. OBDOBÍ CÍRKEV V NOVOVĚKU // I. epocha: 1500 - 1700 Reformace a katolická reforma // Předpoklady reformace ...182 // 1. Církevní zlořády v pozdním středověku - 2. Kladné hodnoty -3. Symbióza náboženství a života - 4. Touha po reformě — // 5. Nominalismus - 6. Humanismus a biblicismus // Erasmus Rotterdamský a humanismus // 186 // Martin Luther. Jeho vývoj v reformátora ...188 // 1. Dnešní katolický obraz Luthera - 2. Lutherův vývoj -3. Spor o odpustky a první rozpory - 4. Rozchod s církví // Postup reformace v Německu...195 // 1. Říšský sněm ve Wormsu - 2. Vývoj v Německu 1521-1530 -3. Augsburský říšský sněm r. 1530 - 4. Od rozprav o unii do augsburského náboženského míru 1555 - 5. Shrnutí // Ulrich Zwingli a novokřtěnství...206 // 1. Život a působení Zwingliho - 2. Dějiny novokřtěnců // Jan Kalvín a reformace v Zenevě...211 // 1. Životopis - 2. Nauka - 3. Rozšíření // Jindřich ѴІП. a anglický církevní rozkol...216 // Církevní snahy o reformu před tridentským koncilem ...218
// Tridentský koncil 1545- 1563 ... 222 // 1. Předběžné porady - 2. Průběh koncilu // Obnova po velkém koncilu ...225 // 1. Papežství - 2. Episkopát - 3. Řeholní stav - 4. Ignác a jezuitský řád // Protireformace: inkvizice, pronásledování kacířů // a hon na čarodějnice...232 // 1. Předběžná poznámka - 2. Vytvoření konfesního vědomí a duch protireformace - 3. Inkvizice - 4. Hon na čarodějnice // Nové období světových misií...236 // 1. Situace ve středověku - 2. Doba zeměpisných objevů - // 3. Misie v Indii a v Číně. Spor o akomodaci // Od baroka к osvícenství...240 // 1. Proudy v církvi namířené proti centralismu kurie - // 2. Osvícenství // II. epocha: 1789- 1918 // Od Francouzské revoluce do 1. světové války // Francouzská revoluce a sekularizace...243 // 1. Revoluce - 2. Sekularizace // Restaurace německé církve v 19. století ...245 // 1. Nové uspořádání vztahů se státem - 2. Vnitřní rozvoj // Papežové a církevní stát ...247 // První vatikánský koncil // 1. Příprava - 2. Průběh koncilu // Po koncilu: starokatolictví a kulturní boj v Německu ...253 // 1. Opozice v Německu - 2. „Kulturní boj“ v Německu // Papežové po 1. vatikánském koncilu...256 // III. epocha: 1918-1965 // Od 1. světové války do současnosti // Návrat z exilu a nový vzestup...260 // 1. Situace ghetta v Německu - 2. Nové církevní vědomí: liturgické hnutí, ekumenismus - 3. Vývoj ve Francii, Itálii,
Anglii a USA // Pontifikáty Pia XI. a Pia XII...265 // Církev v Třetí říši...269 // 1. Hitlerova politika - 2. Odpor církví // Pontifikáty Jana XXIII. a Pavla VI...275 // Druhý vatikánský koncil a jeho důsledky...278 // Pontifikáty Jana Pavla I. a Jana Pavla II...286 // DOPLŇKY // Kapitoly z českých a slovanských církevních dějin (Bedřich Smékal) // 1. Slovanští apoštolově Konstantin a Metoděj...292 // 2. Dědictví slovanských apoštolů ...294 // 3. Svatý Vojtěch ...295 // 4. Stíny univerzálního císařství...296 // 5. Střední Evropa za vrcholného středověku ...297 // 6. Idea impéria u Karla IV...298 // 7. České náboženské hnutí...299 // 8. Kalich a kališnictví...300 // 9. Reformace a protireformace ve střední Evropě...301 // 10. Unionismus...302 // 11. Rakouské katolictví a československá církev...303 // CHRONOLOGICKÁ TABULKA...308 // SEZNAM PAPEŽŮ...332 // LITERATURA...336 // REJSTŘÍK ...337
(OCoLC)36609503
cnb000107457

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC