Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(35) Půjčeno:174x 
BK
2., rozšíř. vyd.
Praha : Zvon, 1992
559 s.

objednat
ISBN 80-7113-058-3 (váz.)
němčina
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000057091
Rekat.
Obsah // Úvod: Cíl této knihy — Několik sebekritických poznámek — Předmět filozofie // PRVNÍ DÍL. MOUDROST VÝCHODU // První kapitola: Filozofie staré Indie // I. Období védské // 1. Kultura a nábožénství doby hymnů // 2. Období obětní mystiky — vznik kastovního systému // 3. Období upanišad //Átman a brahma // b/ Stěhování duší a spasení // Význam myšlenky upanišad // 3b Neortodoxní systémy indické filozofie // 1. Materialismus ěárváka // 2. Mahávíra a džinismus // 3. Buddhismus // a) Buddhův život // b) Buddhova nauka // c) K dějinám a šíření buddhismu d/ Systémy buddhistické filozofie // III. Ortodoxní systémy indické filozofie // 1. Njája a vaišéšika // 2. Sánkhja ajóga // 3. Mímánsa a védánta // IV. Nástin dalšího vývoje indické filozofie a předběžné hodnocení ...64 // Druhá kapitola: Filozofie staré Číny 67 - // I. Konfucius // 1. Konfuciův život // 2. Devět klasických knih // 3. Charakter konfuciánské filozofie // 4. Mravní ideál // 5. Stát a společnost // II Lao-c’ // 1. Život // 2. Tao a svět — tao jako princip // 3. Tao jako cesta mudrce // 4. Stát a společnost // 5. Kdalšímu vývoji taoismu // III. Mohismus a některé další směry // 1. Muo Ti // 2. Sofisté // 3. Neomohismus // 4. Legisté // IV. Velcí Konfuciovi žáci ...81 // 1. Mencius ...// 2. Süm-c’ ...82 // 3. Kniha Čung Jung ...83 // V. Přehled dalšího vývoje a předběžné hodnocení ...84 // 1. Filozofie čínského středověku ...84 // a) Wang Čchung ...84 // b) Nauka o jinu a jangu ...85 // 2. Buddhismus v Číně ...85 //
3. Období neokonfucianismu ...86 // 4. Charakter a význam čínské filozofie ...88 // DRUHÝ DÍL. ŘECKÁ FILOZOFIE // Všeobecná charakteristika. Hlavní periody // První kapitola: Předsókratovská filozofie až po vystoupení sofistů // I. Mílétští přírodní filozofové // 1. Thalés // 2. Anaximandros // 3. Anaximenés // II. Pýtjiagorás a pýthagorovci // L Život a učení Pýthagory // 2. Pýthagorovci // III. Eleaté // 1. Xenofanés // 2. Parmenidés // 3. Zénón z Eleje // IV. Hérakleitos a přírodní filozofie 5. století // * 1. Hérakleitos ...102 // 2. Empedoklés ...104 // 3. Leukippovo a Démokritovo učení o atomech ...105 // 4. Anaxagorás // Druhá kapitola: Vrcholné údobí řecké filozofie ...108 // « I. Sofisté ...108 // 1. Obecná charakteristika ...108 // 2. Prótagorás a Gorgiás // 3. Význam sofistiky // II. Sókratés ...Hl // 1. Sokratův život ...111 // 2. Sokratova nauka ...113 // III. Platón ...115 // 1. Platónův život ...115 // 2. Platónova díla ...116 // 3. Předběžná metodická poznámka ...118 // 4. Dějinné východisko ...119 // 5. Nauka o idejích ...120 // a) Erós jako podnět k filozofování ...120 // b) Dialektika jako metoda filozofování ...120 // Bytí idejí ...120 // d/ Idea a jev ...121 // 6. Antropologie a etika ...122 // a) Duše a nesmrtelnost ...122 // b) Zdatnost (ctnost) ...122 // 7. Stát ...123 // a) Kritika dosavadních ústav ...123 // ? Ideální stát ...125 // 8. Kritika a hodnocení ...126 // a/ Ke kritice Platónovy nauky o státě ...126 // ? P
// a/ Kritika dosavadních ústav ...123 // ? Ideální stát ...125 // 8. Kritika a hodnocení ...126 // a/ Ke kritice Platónovy nauky o státě ...126 // ? Platónovo postavení v řeckých duchovních dějinách ...127 // ?/ Platón a jeho vliv ...128 // * IV. Aristotelés ...129 // 1. Aristotelův život ...129 // 2. Aristotelovo životní dílo ...129 // , 3. Logika ...130 // a/ Pojem ...131 // ? Kategorie ...131 // ?/ Soud ...132 // d/ Úsudek ...132 // e/ Důkaz ...132 // f/ Indukce ...133 // 4. Příroda ...133 // a/ Fyzika ...133 // b/ Stupňovitá říše živých bytostí ...134 // 5. Metafyzika ...134 // a/ Jednotlivé a obecné ...134 // b/ Látka a forma ...135 // ?/ Čtyři příčiny jsoucna ...136 // d/ Teologie ...136 // » 6. Antropologie, etika a politika ...136 // a/ Člověk ...136 // ? Zdatnost (ctnost) ...137 // ?/ Stát ...137
// 7. Kritika a hodnocení ...138 // V. Sokratovské, platónské a aristotelské školy ...139 // 1. Sokratovské školy ...139 // 2. Platónikové ...139 // 3. Peripatetici ...140 // Tretí kapitola: Řecká a římská filozofie po Aristotelovi ...141 // Všeobecná charakterika. Helénismus ...141 // * I. Stoikové ...142* // 1. Zakladatelé a hlavní představitelé ...142 // -»2. Charakter a stavba stoického systému ...143 // 3. Stoická etika ...144 // 4. Dějinný význam stoické filozofie ...146 // * ?. Epikurejci ...146 // 1 ?. Skeptici ...147 // * IV. Eklektici ...148 // 1. Římský eklekticismus ...148 // 2. Alexandrijský eklekticismus ...149 // V. Novoplatónikové ...150 // 1. Plótínos ...150 // 2. Konec novoplatónismu a antické filozofie ...152 // TŘETÍ DÍL. FILOZOFIE STŘEDOVĚKU // Neobecná charakteristika. Vzestup křestanství. Rozdělení period // 154 // První kapitola: Období patristiky // I. Protiklad antického a křestanského duchovního postoje // 1. Bůh a člověk // 2. Člověk ve vztahu ? člověku // 3. Člověk a s vět // 4. Výlučnost křestanství // ?. První styky křestanství s antickou filozofií u starších církevních Otců // 157 // 157 // 157 // 158 // 158 // 159 // 160 // III. Vnitřní nebezpečí ohrožující křestanství . // 1. Gnostikové // a/ Původ a hlavní zástupci gnose // ? Základní myšlenky a povaha gnose // 2. Manichejci // 3. Arius a Athanasius // 161 // 161
// 162 // 162 // 163 // 164 // IV. Upevnění jednoty církve // 164 // V. Mladší církevní Otcové: Augustin // 1. Augustinův život a dílo // 2. Augustinova filozofie // a/ Hlubiny duše // b/ „Cogito, ergo sum“ // ?/ Nauka o Trojici // d/ Stvoření a časovost // e/ Svoboda vůle a predestinace f/ Dějiny a obec Boží // 165 // 165 // 166 167 // 167 // 168 168 // 169 // 170 // VI. Učitelé mladší patristiky kromě Augustina // 171 // Druhá kapitola: Období scholastiky // 173 // Historické pozadí. Scholastická metoda // 173 // I. Raná scholastika (spor o univerzálie) // 1. Sporná otázka // 2. Realisté // a/ Eriugena // 175 // 175 // 176 176 // b/ Anselm z Canterbury ...177 // ?/ Vilém z Champeaux ...I77 // 3. Nominalismus: Roscellinus ...178 // 4. Zatímní řešení: Abélard ...178 // ?. Středověká arabská a židovská filozofie Dějinné pozadí // 1. Arabská filozofie // 2. Židovská filozofie // III. Vrcholná scholastika // Svět ovládl Aristotelés. Styk křesťanského myšlení s islámskými a židovskými idejemi. Sumy. Univerzity a řády // 1. Albert Veliký // 2. Tomáš Akvinský // a/ Život a dílo // ? Vědění a víra // ?/ Existence a esence Boha // d/ Člověk a duše // e/ Politika // f/ Význam Tomáše // 3. Dante // IV Pozdní scholastika // 1. Roger Bacon // 2. Duns Scotus // 3. Vilém Occam .. // 179 // 179 // 181 // 182 // 183 // 184 // 185
185 // 187 // 188 189 // 191 // 192 // 193 // 194 // 194 // 195 197 // V. Německá mystika: Mistr Eckhart // 199 // ČTVRTÝ DÍL. VĚK RENESANCE A BAROKA // První kapitola: Filozofie ve věku renesance a reformace ...204 // I. Duchovní obrat od středověku ? novověku ...204 // 1. Vynálezy a objevy ...205 // 2. Nové vědění o přírodě ...205 // 3. Humanismus a renesance ...207 // 4. Reformace ...209 // 5. Sociální a politické převraty na prahu novověku — // nové právní a politické myšlení ...211 // a/ Machiavelli ...212 // b/ Grotius ...213 // ?/ Hobbes ...213 // d/ Morus ...215 // II. Nejdůležitější systémy přechodného období ...215 // 1. Mikuláš Kusánský ...215 // 2. Giordano Bruno ...217 // 3. Francis Bacon ...219 // 4. Jakob Böhme ...223 // 5. Závěrečná poznámka ...226 // Druhá kapitola: TTi velké systémy období baroka // 227 // ..T. Descartes // 1. Život a dílo // 2. Základní myšlenky // 3. Vliv kartezianismu a jeho další vývoj. Několik kritických // poznámek // 228 // 228 // 229 // 231 // IL Spinoza // 1. Život // 2. Dílo // 3. Spinozův vliv — kritika // 233 // 233 // 234 240 // III. Leibniz // 1. Život a spisy // 2. Základní myšlenky Leibnizovy filozofie // a/ Učení o monádách // ? Předzjednaná harmonie // d Teodicea // 3. Kritické poznámky. Další rozvíjení Leibnizových myšlenek // 241 // 241 // 243 // 243 // 245 // 246 246 // PÁTÝ DÍL.
FILOZOFIE OSVÍCENSTVÍ A DÍLO IMMANUELA KANTA První kapitola: Filozofie v období osvícenství.. 250 // I. Osvícenství v Anglii // 1. Předchůdci anglického empirismu // Ý2. Locke // Berkeley // 4. Hume // /5. Filozofie náboženství a etika v osvícenské Anglii // 250 // 250 // 251 254 256 259 // II. Osvícenství ve Francii // 1. Přenesení myšlenek anglického osvícenství do Francie // 2. Montesquieu // 3. Voltaire // 261 // 261 // 262 // 263 // 4. Encyklopedisté a materialisté ...267 // 5. Rousseau ...269 // a/ Život, dflo, hlavní myšlenky ...269 // ? Rousseaův význam ...272 // III. Osvícenství v Německu ...274 // Druhá kapitola: Immanuel Kant ...277 // I. Život, osobnost, dílo ...277 // II. Předkritická perioda ...279 // 1. Ke Kantovým přírodovědeckým spisům ...279 // 2. Vypracování kritického problému ...281 // III. Kritika čistého rozumu ...283 // 1. Charakter, struktura, základní pojmy ...283 // 2. Transcendentálni estetika ...285 // a/ Prostor ...286 // b/ Čas ...286 // ?/ Možnost matematiky ...287 // 3. Transcendentálni analytika ...287 // a/ Problém ...287 // ? Kategorie ...288 // ?/ Dedukce čistých rozvažovacích pojmů ...290 // d/ Transcendentálni soudnost ...290 // e/ Možnost přírodní vědy ...290 // 4. Transcendentálni dialektika ...291 // Inventarium čistého spekulativního rozumu ...293 // IV. Mravnost a náboženství ...294 // 1. Kritika praktického rozumu ...294
a/ Některé základní pojmy ...294 // b/ Základní myšlenky ...296 // 2. Náboženství v mezích pouhého rozumu ...298 // V. Kritika soudnosti ...299 // 1. Problém ...299 // 2. Závěr ke třem kritikám ...302 // VI. Pokritické dílo ...304 // 1. Nejdůležitější spisy ...304 // 2. Metafyzika mravů ...304 // a/ Nauka o právu ..: ...305 // ? Nauka o ctnosti ...307 // 3. Závěr ...309 // VII. Ke kritice a hodnocení Kanta // 1. Několik kritických hledisek // ?/ ? vnitřní důslednosti systému ? Ke Kantově metodě // 2. Kantův význam pro filozofii // 309 // 309 // 309 // 311 // 312 // ŠESTÝ DÍL. FILOZOFIE 19. STOLETÍ // Úvodní přehled // První kapitola: Romantika a německý idealismus // L První přijetí a rozvíjení Kantovy filozofie — filozofové víry // ?. Fichte // 1. Život a dílo // 2. Základní myšlenka Fichtovy filozofie // 3. Praktická aplikace // a/ Etika // b/ Stát // ?/ Náboženství // 316 // 318 // 318 // 320 // 320 // 322 // 323 323 // 323 // 324 // IH. Schelling // 1. Život, duchovní vývoj, hlavní spisy . // 2. Základní myšlenka filozofie identity // 3. Příroda // 4. Umění // 324 // 324 // 326 // 327 // 328 // JV. Hegel // * 1. Život a hlavní díla ...• • • . // 2. Obecný ráz Hegelovy filozofie. Dialektická metoda // 3. Trojstupňová stavba filozofie // a/ Logika // ? Filozofie přírody // ?/ Filozofie ducha // 4. Dějiny ...
// 5. Zhodnocení a kritika // 329 // 329 // 330 332 // 332 // 333 // 334 // 335 // 336 //  Druhá kapitola: Pozitivismus, materialismus, marxismus // * í. Pozitivismus ve Francii: Comte // 1. Duchovní situace // 2. Comtův život a dílo // 339 // 339 // 339 // 339 // 3. Princip pozitivismu ...340 // 4. Zákon tří stadií ...341 // 5. Soustava věd ..._ 342 // a/ Úloha a užitek filozofie ...342 // b/ Klasifikace věd ...343 // 6. Společnost, stát, etika ...344 // $ IL Anglický pozitivismus ..... 345 // 1. Duchovní situace ...345 // 42. Bentham a Mill ...246 // * 3. Spencer...: ...347 // * a/ Darwin a myšlenka evoluce ...347 // * b/ Spencerův život a dílo ...348 // * ?/ Zákon evoluce ...349 // «d/ Lidská společnost ...351 //  e/ Kritické zhodnocení ...352 // ?. Rozpad Hegelovy školy a německy materialismus ...353 // 1. Duchovní situace ...353 // ¦2. Strauss a Feuerbach ...354 // IV. Marx // 1. Život a spisy // 2. Hegel a Marx // a/ Dialektický materialismus ? Odcizení a seberealizace . // 3. Historický materialismus // 4. Kapitál // 5. Význam a další působení // 356 // 356 // 357 // 357 // 358 // 359 361 361 // Třetí kapitola: Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche ...363 // I. Arthur Schopenhauer ...363 // 1. Život, osobnost, díla ...363 // 2. Svět jako vůle a představa ...367 // a/ Svět jako představa ...367 // ? Svět jako vůle...: ...368 // 3. Utrpení světa a vykoupení ...370 // a/ Život jako
utrpení ...37? // ? Estetická cesta vykoupení. Génius a umění ...372 // ?/ Etická cesta vykoupení: popření vůle ...373 // 4. Závěrečné poznámky. Kritika ...373 // II. Sören Kierkegaard ...374 // 1. Sókratés v Kodani ...374 // 2. Existující myslitel a křesťan ...376 // 3. Pozdější působení ...378 // III. Friedrich Nietzsche ...380 // í. Život a hlavní spisy ...380 // 2. Jednota a charakter Nietzschovy filozofie ...382 // 3. Filozof s kladivem ...384 // 4. Nové hodnoty ...386 // 5. ? hodnocení Nietzscheho ...387 // Čtvrtá kapitola: Vedlejší proudy. Kritický návrat ke Kantovi. // I. Vedlejší proudy ...391 // 1. Fries a Herbart ...391 // 2. Induktivní metafyzika: Fechner a Lotze ...392 // 3. Eduard von Hartmann ...393 // H. Novokantovství ...394 // 1. Obecná charakteristika. Vznik ...394 // 2. Marburská škola ...395 // 3. Bádenská škola („jihozápadní“) ...396 // 4. Vaihinger ...397 // 5. Příbuzné směry v Německu a jiných zemích ...398 // SEDMÝ DÍL. HLAVNÍ FILOZOFICKÉ SMĚRY V 20. STOLETÍ * // Nové období ...402 // První kapitola: První polovina století ...405 // I. Filozofie života a historismus ...405 // 1. Obecné poznámky ...405 // 2. Bergson f ...405 // a/ Prostor a čas, rozum a intuice ...406 // b/ Élan vital ...407 // ?/ Morálka a náboženství ...407 // 3. Pohled na Guyaua ...408 // 4. Vitalismus: Driesch. Tvarová teorie ...409 // 5. Německá filozofie života a historismus...
410 // II/ Pragmatismus ...413 // 1. William James ...413 // 2. John Dewey ...414 // 3. Pragmatismus v Evropě ...415 // III. Nová metafyzika ...415 // 1. Obecné poznámky ...415 // 2. Samuel Alexander ...416 // 3. Alfred North Whitehead ...417 // 4. Kritický realismus: Nicolai Hartmann ...419 // a/ Stará a nová ontologie ...420 // b/ Stavba reálného světa ...421 // ?/ Člověk. Determinace a svoboda ...422 // d/ Zhodnocení ...423 // 5. Novoscholastika (novotomismus) ...424 // IV. Fenomenologie ...426 // 44 Vznik a charakter ...426 // 2) Edmund Husserl ...426 // 3. Max Scheler ...428 // Druhá kapitola: Až do přítomnosti // 430 // I. Filozofie existence // ?. Obecné poznámky // vx.2 j Karl Jaspers // a/ Bytí jako „obemykající“ // b/ Existence // ?/ Transcendence // dl Mezní situace a poslední ztroskotání . // 3. Francouzský existencialismus // 4. Jiní představitelé filozofie existence . // 5. Martin Buber // j, \ . // ? Rozvinutí otázky po bytí: Martin Heidegger // 1. Obecné poznámky // 2. Bytí a čas // 3. Pozdější působení // 430 // 430 // 432 // 432 // 433 // 434 // 435 435 437 437 // 440 // 440 // 442 // 444 // III. Krátký pohled do Francie // 447 // IV. Filozofická antropologie ...449 // 1. Pojem a podstata ...449 // 2. Z dějin filozofické antropologie ...i ...450 // 3. Přínos Schelerův ...452 // 4. Projekt Gehlenův ...454 // V. Marxistická filozofie dnes ...
457 // 1. Úloha filozofie ...457 // 2. Pojem hmoty a materialismus ...457 // 3. Dialektický materialismus ...459 // 4. Historický materialismus ...461 // 5. „Perestrojka po filosofii" ...464 // 6. Kritická filozofie společnosti ...465 // VI. Ludwig Wittgenstein. Jazyk jako ústřední téma dnešní filozofie . 468 // 1. Wittgenstein: osobnost a dílo ...468 // 2. „Traktát" ...470 // 3. Revize ...471 // 4. Problematika jazyka a její překračování ...472 // VIL Novopozitivismus ...476 // 1. Objasnění pojmů...- ...476 // 2. Novopozitivismus - vznik a charakter ...477 // 3. Nová logika ...479 // 4. Russel a Moore ...483 // 5. Vídeňský kruh-Rudolf Carnap ...485 // a/ Nový úkol filozofie ...486 // b/ Smysluprázdnost metafyziky: pseudoproblémy ...486 // ?/ Logická analýza jazyka. Sématika ...488 // 6. Perspektivy dalšího vývoje ...489 // VIII. Teorie vědy-nové myšlenky ? problému poznání ...490 // L Analytická filozofie ...490 // 2. Popper a kritický racionalismus ...494 // 3. Evoluční teorie poznání ...498 // 4. „Konstruktivismus" ...500 // 5. Hranice poznání ...502 // IX. Co máme dělat? ...505 // 1. Otázky života, otázky přežití ...506 // 2. Utilitarismus, konsekvencionalismus ...507 // 3. Jazyk etiky ...508 // 4. Karl Popper ...510 // 5. Etika diskursu ...511 // 6. „Evoluční etika" ...513 // 7. Člověk a zvíře ...515 // 8. Odpovědnost ...518 // Slovo na závěr ...* ...521 // Poznámky ...
522 // Rejstříky ...5 8 // Bibliografie českých a slovenských překladů filozofických spisů // autorů zmiňovaných H. J. Störigem* , ...549
cnb000354722

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC