Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:21x 
BK
4. vyd.
Praha : Zvon, 1995
559 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7113-115-6 (váz.)
němčina
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000057092
Rekat.
Obsah // Úvod: Cíl této knihy — Několik sebekritických poznámek — Předmět // filozofie... 21 // PRVNÍ DÍL. MOUDROST VÝCHODU // První kapitola: Filozofie staré Indie... 30 // I. Období védské ... 31 // 1. Kultura a náboženství doby hymnů... 32 // 2. Období obětní mystiky — vznik kastovního systému... 33 // 3. Období upanišad... 35 // a/ Atman a brahma... 36 // b/ Stěhování duší a spasení... 38 // ?/ Význam myšlenky upanišad... 39 // II. Neortodoxní systémy indické filozofie... 40 // 1. Materialismus čárváka... 41 // 2. Mahávíra a džinismus... 42 // 3. Buddhismus... 43 // a/ Buddhův život ... 43 // b/ Buddhova nauka... 45 // ?/ ? dějinám a šíření buddhismu... 49 // d/ Systémy buddhistické filozofie... 51 // III. Ortodoxní systémy indické filozofie... 55 // 1. Njája a vaišéšika... 56 // 2. Sánkhja a jóga... 57 // 3. Mímánsa a védánta... 61 // IV. Nástin dalšího vývoje indické filozofie a předběžné hodnocení.. 64 // Druhá kapitola: Filozofie staré Číny... 67 // I. Konfucius ... 69 // 1. Konfuciův život... 69 // 2. Devět klasických knih... 70 // 3. Charakter konfuciánské filozofie... 72 // 4. Mravní ideál ... 72 // 5. Stát a společnost... 73 // 5 // II. Lao-c’ ... // 1. Život... // 2. Tao a svět — tao jako princip // 3. Tao jako cesta mudrce... // 4. Stát a společnost... // 5. ? dalšímu vývoji taoismu.. // IH. Mohismus a některé další směry // 1. Muo Ti ... // 2. Sofisté...
// 3. Neomohismus ... // 4. Legisté... // 74 // 74 // 75 // 76 78 // 78 // 79 // 79 // 80 80 81 // IV. Velcí Konfuciovi žáci... 81 // 1. Mencius ... 81 // 2. Sün-c’... 82 // 3. Kniha Čung Jung... 83 // V. Přehled dalšího vývoje a předběžné hodnocení... 84 // 1. Filozofie čínského středověku ... 84 // a/ Wang Čchung... 84 // b/ Nauka o jinu a jangu... 85 // 2. Buddhismus v Číně... 85 // 3. Období neokonfucianismu... 86 // 4. Charakter a význam čínské filozofie... 88 // DRUHY DIL. ŘECKA FILOZOFIE // Všeobecná charakteristika. Hlavní periody... 92 // První kapitola: Předsókratovská filozofie až po vystoupení sofistů. 96 // I. Mílétští přírodní filozofové... 96 // 1. Thalés ... 97 // 2. Anaximandros ... 97 // 3. Anaximenés ... 97 // ?. Pýthagorás a pýthagorovci... 98 // 1. Život a učení Pýthagory ... 98 // 2. Pýthagorovci ... 99 // III. Eleaté ... 100 // 1. Xenofanés... 100 // 2. Parmenidés ... 100 // 3. Zénón z Eleje... 101 // 6 // 2. Existující myslitel a křesťan ... 376 // 3. Pozdější působení ... 378 // III Friedrich Nietzsche ... 380 // —’1. Život a hlavní spisy ... 380 // 2. Jednota a charakter Nietzschovy filozofie ... 382 // 3. Filozof s kladivem ... 384 // 4. Nové hodnoty... 386 // 5. ? hodnocení Nietzscheho ... 387 // Čtvrtá kapitola: Vedlejší proudy. Kritický návrat ke Kantovi. // I. Vedlejší proudy ... 391 // 1. Fries a Herbart ... 391 // 2. Induktivní metafyzika: Fechner a Lotze ...
392 // 3. Eduard von Hartmann ... 393 // II. Novokantovství ... 394 // 1. Obecná charakteristika. Vznik ... 394 // 2. Marburská škola ... 395 // 3. Bádenská škola („jihozápadní“) ... 396 // 4. Vaihinger ... 397 // 5. Příbuzné směry v Německu a jiných zemích ... 398 // SEDMÝ DÍL. HLAVNÍ FILOZOFICKÉ SMĚRY V 20. STOLETÍ // Nové období ... 402 // První kapitola: První polovina století ... 405 // I. Filozofie života a historismus ... 405 // 1. Obecné poznámky ... 405 // 2. Bergson ... 405 // a/ Prostor a čas, rozum a intuice ... 406 // b/ Élan vital ... 407 // ?/ Morálka a náboženství ... 407 // 3. Pohled na Guyaua ... 408 // 4. Vitalismus: Driesch. Tvarová teorie ... 409 // 5. Německá filozofie života a historismus... 410 // II. Pragmatismus ... 413 // 1. William James ... 413 // 2. John Dewey ... 414 // 3. Pragmatismus v Evropě ... 415 // 15 // III. Nová metafyzika ... // 1. Obecné poznámky ... // 2. Samuel Alexander ... // 3. Alfred North Whitehead ... // 4. Kritický realismus: Nicolai Hartmann // a/ Stará a nová ontologie... // b/ Stavba reálného světa ... // ?/ Člověk. Determinace a svoboda .. d/ Zhodnocení ... // 5. Novoscholastika (novotomismus) ... // IV. fenomenologie ... // Vznik a charakter ... // Edmund Husserl ... // Max Scheler ... // 415 // 415 // 416 // 417 // 419 // 420 // 421 // 422 // 423 // 424 // 426 // 426 // 426 // 428 // Druhá kapitola: Až do přítomnosti ... // ’ I. filozofie existence ... // " l.
Obecné poznámky ... // 2. Karl Jaspers ...*... // a/ Bytí jako „obemykající“ ...f... // b/ Existence... // ?/ Transcendence ... // d/ Mezní situace a poslední ztroskotání .. //  ./Francouzský existencialismus .SbsA..íL // 4. Jiní představitelé filozofie existence ... // 5. Martin Buber ... // 430 // 430 // 430 // 432 // 432 // 433 // 434 // 435 435 437 437 // II. Rozvinutí otázky po bytí: Martin Heidegger ... 440 // ... 1. Obecné poznámky ... 440 // 2. Bytí a čas ... 442 // 3. Pozdější působení ... 444 // VIII. Krátký pohled do Francie ...1/3.Q<0r>L... 447 // IV. Filozofická antropologie ... 449 // 1. Pojem a podstata ... 449 // 2. Z dějin filozofické antropologie ... 450 // 3. Přínos Schelerův ... 452 // 4. Projekt Gehlenův ... 454 // V. Marxistická filozofie dnes ... 457 // 1. Úloha filozofie ... 457 // 2. Pojem hmoty a materialismus ... 457 // 16 // 3. Dialektický materialismus ... 459 // 4. Historický materialismus ... 461 // 5. „Perestrojka po filosofii“ ... 464 // 6. Kritická filozofie společnosti ... 465 // VI. Ludwig Wittgenstein. Jazyk jako ústřední téma dnešní filozofie . 468 // 1. Wittgenstein: osobnost a dílo ... 468 // 2. „Traktát“ ... 470 // 3. Revize ... 471 // 4. Problematika jazyka a její překračování ... 472 // VIL Novopozitivismus... 476 // 1. Objasnění pojmů ... 476 // 2. Novopozitivismus - vznik a charakter ... 477 // 3. Nová logika ... 479 // 4. Russel a Moore... 483 // 5. Vídeňský kruh-Rudolf
Carnap... 485 // a/ Nový úkol filozofie ... 486 // b/ Smysluprázdnost metafyziky: pseudoproblémy ... 486 // ?/ Logická analýza jazyka. Sématika ... 488 // 6. Perspektivy dalšího vývoje... 489 // ? // VIII. Teorie vědy-nové myšlenky ? problému poznání ... 490 // 1. Analytická filozofie ... 490 // 2. Popper a kritický racionalismus ... 494 // 3. Evoluční teorie poznání ... 498 // 4. „Konstruktivismus“ ... 500 // 5. Hranice poznání ... 502 // IX. Co máme dělat? ... 505 // 1. Otázky života, otázky přežití ... 506 // 2. Utilitarismus, konsekvencionalismus ... 507 // 3. Jazyk etiky ... 508 // 4. Karl Popper ... 510 // 5. Etika diskursu ... 511 // 6. „Evoluční etika“ ... 513 // 7. Člověk a zvíře ... 515 // 8. Odpovědnost ... 518 // Slovo na závěr ... 521 // Poznámky ... 522 // Rejstříky... 538 // Bibliografie českých a slovenských překladů filozofických spisů // autorů zmiňovaných H. J. Störigem ... 549 // 17 // IV. Hérakleitos a přírodní filozofie 5. století... 102 // 1. Hérakleitos... 102 // 2. Empedoklés ... 104 // 3. Leukippovo a Démokritovo učení o atomech... 105 // 4. Anaxagorás ... 106 // Druhá kapitola: Vrcholné údobí řecké filozofie... 108 // I. Sofisté ... 108 // 1. Obecná charakteristika... 108 // 2. Prótagorás a Gorgiás... 110 // 3. Význam sofistiky... 110 // II. Sókratés ... 111 // 1. Sokratův život... 111 // 2. Sokratova nauka ... 113 // IHyPlatón... 115 // 1. Platónův život...
115 // 2. Platónova díla... 116 // 3. Předběžná metodická poznámka... 118 // 4. Dějinné východisko... 119 // 5. Nauka o idejích... 120 // a/ Erós jako podnět ? filozofování... 120 // b/ Dialektika jako metoda filozofování... 120 // ?/ Bytí idejí... 120 // d/ Idea a jev... 121 // 6. Antropologie a etika... 122 // a/ Duše a nesmrtelnost... 122 // ? Zdatnost (ctnost) ... 122 // 7. Stát... 123 // a/ Kritika dosavadních ústav... 123 // b/ Ideální stát ... 125 // 8. Kritika a hodnocení... 126 // a/ Ke kritice Platónovy nauky o státě... 126 // b/ Platónovo postavení v řeckých duchovních dějinách... 127 // ?/ Platón a jeho vliv... 128 // IV. Aristotelés ... 129 // 1. Aristotelův život ... 129 // 2. Aristotelovo životní dílo... 129 // 3. Logika ... 130 // a/ Pojem ... 131 // ? Kategorie ... 131 // 7 // ?/ Soud... // d/ Úsudek... // e/ Důkaz ... // f/ Indukce ... // 4. Příroda ... // a/ Fyzika ... // b/ Stupňovitá říše živých bytostí // 5. Metafyzika ... // a/ Jednotlivé a obecné ... // b/ Látka a forma ... // ?/ Čtyři příčiny jsoucna ... // d/ Teologie ... // 6. Antropologie, etika a politika ... // a/ Člověk ... // b/ Zdatnost (ctnost) ... // ?/ Stát ... // 7. Kritika a hodnocení... // 132 // 132 // 132 // 133 133 // 133 // 134 134 // 134 // 135 // 136 136 136 // 136 // 137 // 137 // 138 // V. Sokratovské, platónské a aristotelské školy... 139 // 1. Sokratovské školy... 139 // 2. Platónikové... 139 // 3. Peripatetici...
140 // Třetí kapitola: Řecká a římská filozofie po Aristotelovi... 141 // Všeobecná charakterika. Helénismus... 141 // I. Stoikové ... 142 // 1. Zakladatelé a hlavní představitelé... 142 // 2. Charakter a stavba stoického systému... 143 // 3. Stoická etika... 144 // 4. Dějinný význam stoické filozofie... 146 // II. Epikurejci ... 146 // III. Skeptici ... 147 // IV. Eklektici... // 1. Římský eklekticismus... // 2. Alexandrijský eklekticismus // 148 // 148 // 149 // V. Novoplatónikové ... 150 // 1. Plótínos... 150 // 2. Konec novoplatónismu a antické filozofie... 152 // 8 // TŘETÍ DÍL. FILOZOFIE STŘEDOVĚKU // V // Všeobecná charakteristika. Vzestup křestanství. Rozdělení period... 154 // První kapitola: Období\patristikyJ... 157 // I. Protiklad antického a křestanského duchovního postoje... 157 // 1. Bůh a člověk... 157 // 2. Člověk ve vztahu ? člověku... 158 // 3. Člověk a svět ... 158 // 4. Výlučnost křestanství... 159 // II. První styky křestanství s antickou filozofií u starších // církevních Otců ... 160 // III. Vnitřní nebezpečí ohrožující křestanství... 161 // 1. Gnostikové... 161 // a/ Původ a hlavní zástupci gnose... 162 // ? Základní myšlenky a povaha gnose... 162 // 2. Manichejci... 163 // 3. Arius a Athanasius... 164 // IV. Upevnění jednoty církve... 164 // V. Mladší církevní Otcové: Augustin... 165 // 1. Augustinův život a dílo... 165 // 2. Augustinova filozofie... 166
// a/ Hlubiny duše... 167 // ? „Cogito, ergo sum“... 167 // ?/ Nauka o Trojici... 168 // d/ Stvoření a časovost... 168 // e/ Svoboda vůle a predestinace ... 169 // f/ Dějiny a obec Boží ... 170 // VI. Učitelé mladší patristiky kromě Augustina... 171 // Druhá kapitola: Období scholastiky ... 173 // Historické pozadí. Scholastická metoda... 173 // I. Raná scholastika (spor o univerzálie)... 175 // 1. Sporná otázka ... 175 // 2. Realisté... 176 // a/ Eriugena... 176 // 9 // b/ Anselm z Canterbury... 177 // ?/ Vilém z Champeaux ... 177 // 3. Nominalismus: Roscellinus ... 178 // 4. Zatímní řešení: Abélard... 178 // II. Středověká arabská a židovská filozofie Dějinné pozadí... // 1. Arabská filozofie... // 2. Židovská filozofie ... // III. Vrcholná scholastika // Svět ovládl Aristotelés. Styk křesťanského myšlení s islámskými a židovskými idejemi. Sumy. Univerzity a řády // 1. Albert Veliký... // rŽTÍTomáš Akvinský... // a/ Život a dílo... // ? Vědění a víra... // ?/ Existence a esence Boha... // d/ Člověk a duše ... // e/ Politika... // f/ Význam Tomáše... // 3. Dante ... // IV. Pozdní scholastika // 1. Roger Bacon ... // 2. Duns Scotus ... // 3. Vilém Occam .. // V. Německá mystika: Mistr Eckhart // 179 // 179 // 181 // 182 // 183 // 184 // 185 185 // 187 // 188 189 // 191 // 192 // 193 // 194 // 194 // 195 197 // 199 // ČTVRTÝ DIL. VEK RENESANCE A BAROKA // První kapitola: Filozofie ve věku renesance
a reformace... 204 // I. Duchovní obrat od středověku ? novověku... 204 // 1. Vynálezy a objevy ... 205 // 2. Nové vědění o přírodě... 205 // 3. Humanismus a renesance... 207 // 4. Reformace ... 209 // 5. Sociální a politické převraty na prahu novověku — // nové právní a politické myšlení... 211 // a/ Machiavelli... 212 // b/ Grotius... 213 // ?/ Hobbes... 213 // d/ Morus... 215 // 10 // II. Nejdůležitější systémy prechodného období ... 215 // 1. Mikuláš Kusánský ... 215 // 2. Giordano Bruno ... 217 // 3. Francis Bacon ... 219 // 4. Jakob Böhme ... 223 // 5. Závěrečná poznámka ... 226 // Druhá kapitola: Tri velké systémy období baroka... // í I;/Descartes... // 1. Život a dílo... // 2. Základní myšlenky... // 3. Vliv kartezianismu-a jeho další vývoj. Několik kritických // 44’“xpoznámek... // 227 // 228 228 229 // 231 // II. Spinoza ... 233 // 1. Život... 233 // 2. Dílo... 234 // 3. Spinozův vliv — kritika... 240 // IH. Leibniz ... 241 // 1. Život a spisy... 241 // 2. Základní myšlenky Leibnizovy filozofie... 243 // a/ Učení o monádách... 243 // b/ Předzjednaná harmonie... 245 // ?/ Teodicea ... 246 // 3. Kritické poznámky. Další rozvíjení Leibnizových myšlenek ... 246 // PÁTÝ DÍL. FILOZOFIE OSVÍCENSTVÍ A DÍLO IMMANUELA KANTA // První kapitola: Filozofie v období osvícenství // 250 // I. Osvícenství v Anglii... 250 // 1. Předchůdci anglického empirismu... 250 // 2. Locke... 251
3. Berkeley... 254 // 4. Hume... 256 // 5. Filozofie náboženství a etika v osvícenské Anglii... 259 // II. Osvícenství ve Francii ... // 1. Přenesení myšlenek anglického osvícenství do Francie // 2. Montesquieu... // 3. Voltaire ... // 261___ // a • // % // % // # // 4. Encyklopedisté a materialisté... 267 // 5. Rousseau ... 269 // a/ Život, dílo, hlavní myšlenky... 269 // ? Rousseaův význam... 272 // III. Osvícenství v Německu... 274 // Druhá kapitolai/Immanuel Kant... 277 // I. Život, osobnost, dílo... 277 // H. Předkritická perioda... 279 // L Ke Kantovým přírodovědeckým spisům... 279 // 2jVypracování kritického problému . /ř.>*rr?... 281 // ?. Kritika Čistého rozumu... 283 // 1. Charakter, struktura, základní pojmy... 283 // 2. Transcendentálni estetika... 285 // a/ Prostor ... 286 // ? Čas ... 286 // ?/ Možnost matematiky ... 287 // 3. Transcendentálni analytika... 287 // a/ Problém ... 287 // b/ Kategorie ... 288 // ?/ Dedukce čistých rozvažovacích pojmů... 290 // • d/ Transcendentálni soudnost... 290 // e/ Možnost přírodní vědy... 290 // 4. Transcendentálni dialektika... 291 // Inventarium čistého spekulativního rozumu... 293 // IV. Mravnost a náboženství... 294 // 1. Kritika praktického rozumu... 294 // a/ Některé základní pojmy... 294 // ? Základní myšlenky... 296 // 2. Náboženství v mezích pouhého rozumu... 298 // V. Kritika soudnosti... 299 // 1. Problém ... 299 // 2. Závěr ke třem
kritikám... 302 // VI. Pokritické dílo... 304 // 1. Nejdůležitější spisy... 304 // 2. Metafyzika mravů... 304 // a/ Nauka o právu...305 // ? Nauka o ctnosti... 307 // 3. Závěr...*... 309 // // VIL Ke kritice a hodnoceni Kanta... 309 // 1. Několik kritických hledisek... 309 // ?/ ? vnitřní důslednosti systému... 309 // b/ Ke Kantově metodě ... 311 // 2. Kantův význam pro filozofii... 312 // SESTY DIL. FILOZOFIE 19. STOLETÍ // Úvodní přehled ... 316 // První kapitola: Romantika a německý idealismus... 318 // I. První přijetí a rozvíjení Kantovy filozofie — filozofové víry. 318 // H. Fichte ... 320 // 1. Život a dílo... 320 // 2. Základní myšlenka Fichtovy filozofie... 322 // 3. Praktická aplikace... 323 // a/ Etika ... 323 // ? Stát ... 323 // ?/ Náboženství... 324 // IH. Schelling ... 324 // 1. Život, duchovní vývoj, hlavní spisy... 324 // 2. Základní myšlenka filozofie identity... 326 // 3. Příroda ... 327 // 4. Umění... 328 // IVyHegel ... 329 // - 1. Život a hlavní díla... 329 // 2. Obecný ráz Hegelovy filozofie. Dialektická metoda... 330 // 3. Trojstupňová stavba filozofie... 332 // a/ Logika ... 332 // ? Filozofie přírody ... 333 // ?/ Filozofie ducha... 334 // 4. Dějiny ... 335 // 5. Zhodnocení a kritika ?... 336 // Druhá kapitola: Pozitivismus, materialismus, marxismus... 339 // ( I. pozitivismus ve Francii: Comte ... 339 //  1. Duchovní situace... 339 // 2. Comtův život a dílo... 339 // 13
3. Princip pozitivismu... 340 // 4. Zákon tří stadií... 341 // 5. Soustava věd... 342 // a/ Úloha a užitek filozofie ... 342 // ? Klasifikace věd ... 343 // 6. Společnost, stát, etika... 344 // II,’Anglický pozitivismus ... 345 // ~ 1. Duchovní situace... 345 // 2. Bentham a Mill ... 346 // 3. Spencer... 347 // a/ Darwin a myšlenka evoluce ... 347 // b/ Spencerův život a dílo ... 348 // ?/ Zákon evoluce ... 349 // d/ Lidská společnost ... 351 // e/ Kritické zhodnocení ... 352 // III. Rozpad Hegelovy školy a německý materialismus // L Duchovní situace... //  zľ Strauss a Feuerbach... // flvS Marx ... //  —/ 1. Život a spisy... // 2. Hegel a Marx ... // a/ Dialektický materialismus... // b/ Odcizení a seberealizace... // 3. Historický materialismus... // 4. Kapitál... // 5. Význam a další působení... // 353 // 353 // 354 // 356 // 356 // 357 // 357 // 358 // 359 361 361 // Třetí kapitola: Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche... 363 // I. Arthur Schopenhauer ... 363 // 1. Život, osobnost, díla... 363 // 2. Svět jako vůle a představa... 367 // a/ Svět jako představa... 367 // ? Svět jako vůle... 368 // 3. Utrpení světa a vykoupení...-... 370 // a/ Život jako utrpení... 370 // b/ Estetická cesta vykoupení. Génius a umění... 372 // ?/ Etickácesta vykoupení: popření vůle ... 373 // 4. Závěrečné poznámky. Kritika ... 373 // Al. Sören Kierkegaard ... 374 // 1. Sókratés v Kodani ... 374 // 14
(OCoLC)75415194
cnb000104656

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC