Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1975
429 s. : il.

objednat
angličtina
Obsahuje bibliografii a jmenný a věcný rejstřík
Metodologická práce z oblasti matematické ekonomie popisuje obecné teoretické zákonitosti matematickou formou. Pojednává o nástrojích matematického zobrazování ekonomické reality, probírá klasickou makroekonomickou teorii akeynesovské modely krátkodobé rovnováhy, jednoduché a dvousektorové růstové modely. Zabývá se různými formami technického pokroku, neoklasickými růstovými modely, modely s věkovou strukturou kapitálu a Kaldorovými modely.
000057516
Rekat.
Obsah // Předmluva k českému vydání 5 // Poznámka ? českému vydání 14 // Předmluva 15 // Kapitola 1. Úvod 17 // 1.1 Makroekonomie 17 // 1.2 Stavové a tokové veličiny; časové dimenze 18 // 1.3 Formulace modelů 20 // 1.4 Spojitý a nespojitý postup 21 // 1.5 Nutné a postačující podmínky 24 // 1.6 Proměnné veličiny modelů 28 // 1.7 Plán výkladu 29 // Cvičení 31 // Kapitola 2. Spotřební a úsporové funkce 34 // 2.1 Koloběh důchodu 34 // 2.2 Spotřební funkce 37 // 2.3 Spotřební funkce se zpožděním 39 // 2.4 Trh výrobků; tokové podmínky 41 // 2.5 Vztah úspor a investic 43 // 2.6 Multiplikátor 44 // 2.7 Zvláštní tvary úsporové funkce 49 // Cvičení 51 // Kapitola 3. Technologie hospodářství 54 // 3.1 Kapitál a vzájemné poměry produkce a kapitálu 54 // 3.2 Pevné koeficienty 56 // 3.3 Formulace pomocí lineárního programování 59 // 426 // 3.4 Produkční funkce 63 // 3.5 Rozdělení produkce 67 // 3.6 Pružnost substituce mezi faktory 72 // 3.7 Cobbova-Douglasova produkční funkce 74 // 3.8 Produkční funkce typu C. E. S. 77 // Cvičení 82 // Kapitola 4. Investiční funkce 85 // 4.1 Faktory určující investice 85 // 4.2 Míra výnosnosti: diskontování 86 // 4.3 Proměnné míry výnosnosti 90 // 4.4 Investice a úroková míra 92 // 4.5 Metoda D. C. F. a metoda stanoveného období návratnosti 96 // 4.6 Investice a důchod 98 // 4.7 Akcelerační princip 101 // 4.8 Investice a zisky 105 // Cvičení 106 // Kapitola
5. Ekonomická dynamika 109 // 5.1 Statika a dynamika 109 // 5.2 Jednoduchý názorný příklad 112 // 5.3 Metody ekonomické dynamiky 118 // 5.4 Zpoždění: nespojitý postup 121 // 5.5 Zpoždění: spojitý postup 124 // 5.6 Podmínky pro přizpůsobení 131 // 5.7 Zpoždění ve spotřebě a v investicích 133 // 5.8 Systémy s uzavřenou smyčkou. Bloková schémata 136 // Cvičení 139 // Kapitola 6. Klasická makroekonomická teorie 141 // 6.1 Krátkodobý problém 141 // 6.2 Klasický model důchodu a zaměstnanosti 142 // 6.3 Konkrétní případ 145 // 6.4 Úspory a investice 147 // 6.5 Mezní efektivnost investic 148 // 6.6 Grafické znázornění 150 // Cvičení 153 // Kapitola 7. Keynesovské modely 155 // 7.1 Důchod jako ústřední proměnná 155 // 7.2 Jednoduchý keynesovský model: multiplikátor 156 // 427 // 7.3 Keynesovská teorie určení důchodu 159 // 7.4 Grafické znázornění 163 // 7.5 Trh práce 167 // 7.6 Úplný keynesovský model 170 // 7.7 Nezaměstnanost 174 // 7.8 Keynes a klasikové 176 // Cvičení 178 // Kapitola 8. Agregovaná poptávka 181 // 8.1 Vládní výdaje a zdanění 181 // 8.2 Vládní činnost: multiplikátor 183 // 8.3 Vládní činnost: funkce IS a LM 186 // 8.4 Grafické znázornění 188 // 8.5 Daně měnící se s důchodem 192 // 8.6 Inflace 195 // 8.7 Dvousektorový model 198 // Cvičení 203 // Kapitola 9. Dynamický multiplikátor 206 // 9.1 Keynesovská dynamika 206 // 9.2 Dynamický multiplikátor: nespojitý postup
207 // 9.3 Grafické znázornění 210 // 9.4 Proměnlivé autonomní investice 212 // 9.5 Spojitý postup 214 // 9.6 Cykly zásob 218 // 9.7 Fixní versus oběžný kapitál 221 // Cvičení 225 // Kapitola 10. Akumulace kapitálu 228 // 10.1 Růst 228 // 10.2 Pevné koeficienty: spojitý postup 231 // 10.3 Autonomní výdaje a stacionární stav 234 // 10.4 Pevné koeficienty: nespojitý postup 237 // 10.5 Stabilita: problém ostří nože 240 // 10.6 Stabilita: spojitý postup 243 // 10.7 Stabilita: nespojitý postup 247 // 10.8 Parametry a jejich hodnoty 249 // Cvičení 252 // 428 // Kapitola 11. Jednoduché růstové modely 255 // 11.1 Základní Harrodův-Domarův model 255 // 11.2 Spojitý postup: verze s pevnými koeficienty 256 // 11.3 Verze s multiplikátorem-akcelerátorem 260 // 11.4 Nespojitý postup 262 // 11.5 Varianty Harrodova-Domarova modelu 268 // 11.6 Lineárně programovací model 270 // 11.7 Základní neoklasický model 273 // 11.8 Základní Kaldorův (keynesovský) model 277 // Cvičení 280 // Kapitola 12. Dvousektorové růstové modely 283 // 12.1 Cenové rovnice 283 // 12.2 Objemové rovnice 287 // 12.3 Základní dvousektorový model 289 // 12.4 Případ klasické úsporové funkce 292 // 12.5 Případ úspor úměrných důchodu 295 // 12.6 Stabilita 297 // Cvičení 301 // Kapitola 13. Technický pokrok 303 // 13.1 Různé formy technického pokroku 303 // 13.2 Neutralita nezpředmětněného technického pokroku 304 // 13.3 Výnosy úměrné rozsahu
výroby 308 // 13.4 Případ pevných koeficientů 314 // 13.5 Případ Cobbovy-Douglasovy produkční funkce 318 // 13.6 Proměnlivý poměr výnosů ? rozsahu výroby 320 // 13.7 Funkce popisující technický pokrok 322 // 13.8 Zpředmětněný technický pokrok 324 // Cvičení 328 // Kapitola 14. Neoklasické růstové modely 330 // 14.1 Neoklasický přístup 330 // 14.2 Obecný neoklasický model 331 // 14.3 Výnosy úměrné rozsahu výroby 334 // 14.4 Grafické znázornění 336 // 14.5 Model s diferencovanými úsporami 339 // 14.6 Speciální produkční funkce 343 // 14.7 Stabilita 347 // 14.8 Neoklasický dvousektorový model 350 // Cvičení 355 // 429 // Kapitola 15. Generační modely 358 // 15.1 Modely se zpředmětněným technickým pokrokem 358 // 15.2 Generační kapitál se substitucí faktorů 360 // 15.3 Agregovaná produkční funkce 362 // 15.4 Generační model: substituce faktorů 364 // 15.5 Kapitál a jeho ocenění 369 // 15.6 Generační model: stálé nároky na pracovní sílu 372 // 15.7 Zastarávání 374 // 15.8 Generační model: pevné koeficienty 380 // Cvičení 385 // Kapitola 16. Kaldorovy (keynesovské) modely 388 // 16.1 Rozvinutí základního modelu 388 // 16.2 Kaldorův model bez generací 389 // 16.3 Rovnoměrný růst proměnných 391 // 16.4 Případ klasické úsporové funkce 394 // 16.5 Kaldorův generační model 396 // 16.6 Rovnoměrný růst proměnných 399 // 16.7 Ocenění kapitálu 403 // 16.8 Shrnutí 404 // Cvičení
406 // Výsledky cvičení 408 // Rejstřík // 416
(OCoLC)85244239
cnb000129928

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC