Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:46x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Rubico, 2001
642 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-85839-45-8 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické citace, shrnutí, úvod, odpovědi na otázky, jmenný a předmětový rejstřík, údaje o autorech
Management - učebnice vysokošk.
000057661
ÚVOD ...19 // JAK STUDOVAT TUTO KNIHU ...20 // 1. MANAGEMENT A MANAŽEŘI ...23 // Management ...24 // Manažeři .) ...26 // Manažerské role ...27 // Interpersonální role ...27 // Informační role ...27 // Rozhodovací role ...28 // Kritéria práce manažerů ...29 // Otázky ...30 // Přehled důležitých pojmů ...31 // Shrnutí ...32 // Literatura ...32 // 2. VÝVOJ TEORIE ŘÍZENÍ ...33 // Mechanistický přístup ...34 // Teorie byrokracie (Max Weber) ...34 // Klasické řízení ...36 // Vědecké řízení (Frederick Taylor) ...36 // Škola lidských vztahů ...37 // Humanistický přístup ...38 // Teorie X a Y (Douglas McGregor) ...38 // Sebeaktualizace (Abraham Maslow) ...38 // Moderní názory ...39 // Obecná teorie systémů (Ludwig von Bertalanffy) ...39 // Teorie kontingence ...40 // Populační ekologie ...40 // Kybernetické principy ...41 // Teorie „Z“ (William Ouchi) ...43 // Postmoderní přístup ...44 // Racionalita, jazyk a moc ...44 // Chaos (Tom Peters) ...45 // Organizační metafory (Gareth Morgan) ...46 // Postmoderní organizace (Stuart R. Clegg) ...47 // Učící se organizace (Peter Senge) ...48 // Otázky ...49 // Případová studie ...51 // Přehled důležitých pojmů ...52 // Shrnutí ...53 // Literatura ...54 // I // 6 MANAGEMENT // 3. LIDÉ V ORGANIZACI ...55 // Osobnost člověka v organizaci ...56 // Schopnosti ...57 // Inteligence ...57 // Znalosti, dovednosti a zkušenosti ...58 // Vlastnosti osobnosti ...58 // Motivy a potřeby ...60 // Postoje ...61 // Hodnoty ...62 // Zvláštní dimenze osobnosti ...63 // Aplikace poznatků a osobnosti lidí v manažerské praxi ...64 // Vztahy mezi lidmi ...65 // Role ...65 // Psychologická smlouva ...66 // Přetížení role ...67 // Konflikt role ...67 // Moc ...68 // Konflikty ...70 // Pozitivní a negativní působení konfliktu ...71 // Příčiny konfliktů ...72 //
Management konfliktu ...72 // Organizační politika ...73 // Hry ...74 // Politické jednání manažera ...75 // Organizační kultura ...76 // Vytváření a udržování organizační kultury ...78 // Prvky kultury ...78 // Různé typy ...79 // Organizační kultury různých zemí ...81 // Transformace organizační kultury ...83 // Otázky ...84 // Případová studie ...85 // Případová studie ...86 // Přehled důležitých pojmů ...87 // Shrnutí ...89 // Literatura ...80 // 4. PLÁNOVÁNÍ ...93 // Prvky plánování ...95 // Základní koncept řízení ...95 // Význam plánování ...97 // Proces plánování ...98 // Druhy plánů ...99 // Obsah 7 // Organizační cíle ...100 // Typy cílů ...100 // Přenášení cílů ...101 // Význam cílů pro organizaci ...101 // Pravidlo SMART ...102 // Řízení podle cílů ...103 // Proces řízení podle cílů ...103 // Zavádění řízení podle cílů ...105 // Přednosti řízení podle cílů ...106 // Nedostatky v řízení podle cílů ...: ...106 // Bariéry plánování ...107 // Zásady efektivního plánování ...108 // Otázky ...109 // Případová studie ...110 // Přehled důležitých pojmů ...111 // Shrnutí ...111 // Literatura ...112 // 5. ORGANIZOVÁNÍ ...115 // Organizační struktura ...115 // Typy organizačních struktur ...116 // Lidé v organizační struktuře ...117 // Chování lidí ve funkcionální struktuře ...119 // Chování lidí v divizionální struktuře ...119 // Problémy maticového uspořádání ...120 // Zavádění změn organizačního uspořádání ...121 // Pracovní místa a popisy práce ...121 // Kompetence ...122 // Potenciál ...123 // Srovnání požadované kompetence a skutečné úrovně schopností ...123 // Rozšiřování a obohacování práce ...124 // Postup při změnách práce ...124 // Analýza pracovního místa ...125 //
Analýza funkce (profese) ...126 // Analýza nároků funkce ...126 // Otázky ...127 // Případová studie ...127 // Případová studie ...128 // Přehled důležitých pojmů ...129 // Shrnutí ...129 // Literatura ...130 // 8 MANAGEMENT // K|£ 6. VEDENÍ ...133 // Potřeby ...134 // Základní pojmy: motiv, potřeba, incentiv, frustrace ...134 // Hierarichie potřeb (Abraham Maslow) ...136 // ERG: existence - vztahy - růst (Clayton Alderfer) ...137 // Satisfaktory a faktory hygienické (Frederick Herzberg) ...139 // Facetizace pracovních hodnot ...140 // Průběh motivace. Motivování ...142 // Teorie expektance (Victor Vroom) ...142 // O. B. MOD: modifikace organizačního chování (B. F. Skinner) ...144 // Teorie spravedlnosti (J. Stacy Adams) ...146 // Kauzální atribuce 1. (Fritz Heider) ...148 // Kauzální atribuce 2. (Harold H. Kelley) ...149 // Styl vedení ...150 // Teorie rysů ...150 // Způsob chování ...151 // Úcta a struktura (Ohio) ...152 // Orientace na pracovníka - orientace na výrobu (Michigan) ...153 // GRID (Blake a Mouton) ...153 // Kontingenční (situacionalistický) přístup ...155 // Fiedlerův kontingenční model ...155 // Rozhodovací model (Vroom a Yetton) ...156 // Situační vedení (Hersey a Blanchard) ...158 // Vedení „cesta - úkol“ (Robert House) ...159 // Transakční a transformační styl vedení (Bernard M. Bass) ...160 // Transformační vedení ...160 // Transakční vedení ...162 // Styl jednání podřízených ...163 // Otázky ...164 // Případová studie ...168 // Případová studie ...169 // Přehled důležitých pojmů ...170 // Shrnutí ...172 // Literatura ...173 // í\\<{ .’ 7. KONTROLOVÁNÍ ...175 // Význam kontroly ...175 // Kontrolní proces ...176 // Funkce kontrolního procesu ...176 // Průběh kontrolního procesu ...177 // Úrovně kontroly ...178 //
Činnosti v kontrolním procesu ...179 // Slabiny kontrolních procesů ...180 // Obsah 9 // Zásady efektivní kontroly ...181 // Otázky ...182 // Případová studie ...183 // Přehled důležitých pojmů ...184 // Shrnutí ...184 // Literatura ...185 // 8. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ...189 // Strategické plánování ...191 // Základní strategický plánovací model ...’ ...191 // Úloha vrcholového managementu ...193 // Poslání společnosti ...193 // Předběžné strategické cíle ...195 // Strategická analýza ...196 // Analýza okolního prostředí společnosti ...196 // Typy prostředí ...197 // Vlivy prostředí ...198 // PEST analýza ...199 // Plánování scénářů ...201 // Strukturální analýza konkurenčního prostředí ...í ...202 // Konkurenční analýza ...205 // Analýza konkurentů ...205 // Strategická skupinová analýza ...207 // Podíl na trhu a růst trhu ...208 // Analýza vnitřních zdrojů a schopností společnosti ...211 // Audit zdrojů ...211 // Analýza hodnotového řetězce ...212 // SWOT analýza ...214 // Očekávání zájmových skupin ...215 // Strategická vize a cíle organizace ...216 // Strategická vize ...216 // Cíle organizace ...216 // Hodnoty a zásady firmy ...218 // Vypracování alternativních strategií ...218 // Porterovy generické strategie ...218 // Ansoffův model produkt/růst trhu ...219 // Vyhodnocení strategických možností a výběr strategie ...220 // Implementace strategie ...221 // Otázky ...222 // Případová studie ...223 // Přehled důležitých pojmů ...225 // Shrnutí ...225 // Literatura ...226 // 10- MANAGEMENT // 9. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ ...227 // Krizový proces ...228 // Prvky krizového řízení ...230 // Analýza ohrožení ...230 // Stanovení krizové strategie ...234 // Realizace krizové strategie ...235 // Likvidace následků ...236 // Vývojové krize organizace ...236 //
Růst firmy ...237 // Problémy růstu ...237 // Hlavní příčiny problémů ...238 // Růstová křivka ...239 // Krize růstu ...240 // Fáze růstu ...240 // Vývojové krize ...242 // Překonávání krizí růstu ...244 // Otázky ...246 // Případová studie ...247 // Přehled důležitých pojmů ...248 // Shrnutí ...248 // Literatura ...250 // 10. ŘÍZENÍ ZMĚN ...251 // Síly vyvolávající potřebu změny ...252 // Vnější síly ...252 // Vnitřní síly ...252 // Proces změny ...252 // Kroky procesu změny ...252 // Kroky úspěšné změny ...253 // Bariéry změn ...254 // Příčiny odporu ke změně ...254 // Strategie změny ...256 // Techniky organizačních změn ...257 // Změny v technologii ...257 // Administrativní změny ...258 // Změny v lidech ...259 // Radikální změny ...261 // Podnikový reengineering ...262 // Reengineering procesů (BPR) ...263 // Znaky procesů po reengineeringu ...264 // Procesní řízení ...265 // Změny v řízení ...269 // Přínosy procesního řízení ...: ...270 // Obsah 11 // Otázky ...271 // Případová studie ...271 // Přehled důležitých pojmů ...273 // Shrnutí ...274 // Literatura ...275 // 11. MARKETING ...277 // Marketing — co to vlastně je? ...278 // Marketingová segmentace ...279 // Jak segmentovat? ...280 // Pozice produktu ...283 // Marketingový mix ...285 // Produkt ...288 // Cena ...291 // Nákladové stanovení ceny ...293 // Stanovení ceny orientované na poptávku ...293 // Propagace ...294 // Reklama ...295 // Výdaje na reklamu ...295 // Efektivnost reklamy ...296 // Osobní prodej ...296 // Podpora prodeje ...296 // Publicita ...297 // Distribuce ...297 // Marketingový výzkum ...298 // Systematický přístup k marketingovému výzkumu ...299 // Průmyslový marketing ...302 // Jak segmentovat průmyslový trh? ...302 // Kdo skutečně rozhoduje o nákupu? ...305 //
Marketing - organizační struktura ...305 // Trendy v marketingu ...308 // Loajalita zákazníků ...308 // Diferenciace zákazníků ...309 // Internet a marketing ...310 // Otázky ...310 // Případová studie ...311 // Přehled důležitých pojmů ...312 // Shrnutí ...313 // Literatura ...314 // 12. FINANČNÍ ŘÍZENÍ ...315 // Účetnictví a finanční řízení ...317 // Finanční výkazy (Financial Statements) ...318 // Rozvaha ...318 // Aktiva ...320 // Pasiva ...322 // Nedostatky rozvahy ...324 // Tržní hodnota a účetní hodnota ...324 // Výkaz zisků a ztrát (Profit and Loss Statement) ...324 // Nedostatky výkazu zisků a ztrát ...327 // Výkaz zisků a ztrát ...327 // Odpisy investičního majetku ...328 // Výkaz toku peněz (Cash flow statement) ...330 // Zdroje finanční hotovosti a jejich použití ...331 // Finanční analýza firmy ...332 // Odkud čerpat informace a jak postupovat při finanční analýze? ...332 // Úprava účetních výkazů pro potřebu analýzy ...333 // Pracovní kapitál ...334 // Tok peněžní hotovosti - Cash flow ...336 // Finanční poměrová analýza ...337 // Doba inkasa pohledávek (collection period) ...341 // Doba splatnosti závazků (Paybles period) ...341 // Finanční samostatnost/páka (Financial leverage) ...342 // Úrokové krytí (time interest earned, interest coverage) ...342 // Likvidita společnosti ...344 // ROE a jeho spolehlivost jako kritéria finanční výkonnosti firmy ...345 // Du Pont diagram ...345 // Bod zlomu (Break-even point) ...: ...345 // Finanční plán, rozpočet ...348 // Otázky ...351 // Případová studie ...352 // Přehled důležitých pojmů ...353 // Shrnutí ...354 // Literatura ...355 // 13. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ...357 // Strategie lidských zdrojů ...358 // Byrokratický přístup k řízení lidských zdrojů ...358 //
Operativní přístup k řízení lidských zdrojů ...358 // Strategický přístup k řízení lidských zdrojů ...359 // Systém řízení lidských zdrojů ...360 // Zpracování strategie lidských zdrojů ...361 // Plánování pracovních sil ...361 // Získávání pracovníků ...363 // Uvolňování pracovníků ...365 // Personální výběr ...365 // Validita personálního výběru ...366 // Postup personálního výběru ...368 // Obsah 13 // Metody personálního výběru ...369 // Výběrový rozhovor ...369 // Reference ...370 // Psychologické testy ...371 // Osobní dotazníky a biografické informace (biodata) ...371 // Assessment centra ...371 // Strategie rozhodování o personálním výběru ...371 // Hodnocení pracovního výkonu ...372 // Typy hodnocení ...373 // Systematické hodnocení pracovníků ...373 // Systémy hodnocení ...374 // a) Grafické škály ...374 // b) Srovnávací systémy ...375 // c) Seznamy projevů chování ...375 // Vzdělávání ...376 // Učení ze zkušenosti ...376 // Jak se lidé učí ...377 // Systematický přístup ke vzdělávání ...378 // Analýza vzdělávacích potřeb ...378 // Metody vzdělávání ...379 // Hodnocení vzdělávání ...382 // Řízení kariéry ...382 // Vnitřní a vnější kariéra ...382 // Kariérový pohyb ...383 // Kariérové typy ...384 // Typy profesionální osobnosti (J. Holland) ...384 // Kariérové kotvy (E. H. Schein) ...385 // Postup řízení kariéry ...387 // Vývoj kariéry v průběhu zaměstnání ...389 // Otázky ...390 // Případová studie ...391 // Přehled důležitých pojmů ...392 // Shrnutí ...394 // Literatura ...K ...396 // 14. ŘÍZENÍ INFORMACÍ ...397 // Informace a manažer ...398 // Údaje a informace ...399 // Hodnota informace ...400 // Manažerské informační systémy (MIS) ...402 // Problémy s MIS ...404 //
Návrh manažerských informačních systémů ...405 // Stanovení cíle pro MIS ...405 // Identifikace omezení systému ...405 // Identifikace informačních potřeb ...406 // Určení informačních zdrojů ...406 // Návrh, kompletizace a implementace systému ...406 // Základní požadavky na vědomosti pro MIS ...407 // Údaje, informace a komunikace ...408 // Všeobecní teorie systémů a MIS ...408 // Organizační struktury a procesy ...409 // Funkční oblasti managementu a úrovně řízení ...409 // Plánování, rozhodování a MIS ...409 // Informační technologie (IT) a MIS ...110 // Internet ...410 // Ochrana údajů ...411 // Otázky ...411 // Případová studie ...412 // Přehled důležitých pojmů ...413 // Shrnutí ...414 // Literatura ...415 // 15. ŘÍZENÍ KVALITY ...417 // V čem spočívá význam řízení kvality pro organizaci? ...418 // Vývoj řízení kvality v organizaci ...419 // Překážky při zavádění TQM ...420 // Základní principy řízení kvality ...420 // Orientace na zákazníka ...421 // Čtyři aspekty kvality ...423 // Organizační struktura ...424 // Týmová práce ...426 // Rozvoj kompetence jednotlivců ...427 // Orientace na postup ...428 // Systémy a nástroje na podporu řízení TQM ...429 // Zavádění systému řízení kvality do organizace ...432 // Otázky ...434 // Případová studie ...435 // Přehled důležitých pojmů ...437 // Shrnutí ...437 // Literatura ...438 // (l6?}ŘÍZENÍ ČASU ...441 // Využívání času ...441 // Klasické znaky špatného řízení času ...443 // Pracovní typy ...443 // Problematické oblasti pracovních typů: ...444 // Rady pro typ chování A ...444 // Rady pro typ chování K ...445 // Čím jsme ovlivňováni ...445 // Základní asertivní práva ...446 // Jak se zbavit špatných zvyků ...447 // Odkládání ...447 //
Techniky řízení času ...449 // Stanovování cílů ...449 // Paretovo pravidlo ...450 // Plánování cílů ...451 // Stanovování priorit ...451 // Eisenhowerův princip ...451 // ABC analýza ...452 // Bariéry dosahování cílů ...453 // Naše interní hodiny ...454 // Ztráta koncentrace ...455 // Vyrušování ...456 // Konzumenti času ...457 // Jak říkat „ne“ ...458 // Jak zvládnout krizovou situaci ...459 // Otázky ...460 // Případová studie ...460 // Přehled důležitých pojmů ...462 // Shrnutí ...462 // Literatura ...463 // \\ K- 17. KOMUNIKOVÁNÍ ...465 // Proces komunikace ...466 // Zpětná vazba ...467 // Přenos informací ...469 // Volba médií ...469 // Volba komunikačního kanálu ...470 // Působení osobnosti na přenos informací ...472 // Komunikační styl ...473 // Komunikační dovednosti ...476 // Naslouchání ...476 // Sdělování ...477 // Neverbální komunikace ...477 // Otázky ...478 // Případová studie ...479 // Přehled důležitých pojmů ...481 // Shrnutí ...481 // Literatura ...482 // 18. PREZENTOVÁNÍ ...483 // Příprava ...483 // Stavba projevu ...485 // Úvod ...485 // Hlavní část (stať) ...485 // Závěr ...485 // Techniky projevu ...486 // Zvládání nervozity ...486 // Techniky překonávání trémy ...486 // Hlas ...487 // Jak zlepšit svůj hlas ...488 // Řeč těla ...489 // Technika řeči ...491 // Typy prezentace ...493 // Mezi čtyřma očima ...493 // Neformální vystoupení ...494 // Formální projev před malou skupinou ...495 // Vystoupení před velkým publikem ...496 // Analýza projevu ...497 // Otázky ...455 // Případová studie ...498 // Přehled důležitých pojmů ...499 // Shrnutí ...500 // Literatura ...500 // 19. VEDENÍ PORAD ...501 // Přínos porady ...502 // Co může přinést účastníkovi ...502 // Co může získat předsedající ...503 //
Přínos pro firmu ...504 // Časté chyby a nedostatky porad ...505 // Nedostatky v organizaci ...505 // Chyby ve vedení porad ...506 // Chyby, kterých se dopouštějí účastníci ...508 // Příprava porady ...509 // Sestavení programu porady ...510 // Zásady vedení porady ...511 // Vyhodnocení porady ...515 // Typy předsedajících ...515 // Typy účastníků ...518 // Otázky ...520 // Případová studie ...520 // Případová studie ...523 // Obsah 17 // Přehled důležitých pojmů ...526 // Shrnutí ...527 // Literatura ...528 // 20. TÝMOVÁ PRÁCE ...529 // Tým a skupina ...531 // Stadia vývoje týmu ...532 // Proč je týmová práce efektivní? ...533 // Synergický efekt zvyšuje účinek týmové práce ...533 // Podmínky efektivní týmové práce ...534 // Spolupráce ...534 // Důvěra ...535 // Soudržnost ...537 // Proč nemusí být týmová práce efektivní? ...538 // Sociální lenost ...538 // „Skupmysl“ ...539 // Role v týmu ...541 // Týmy v organizaci ...544 // Interdisciplinární týmy ...545 // Výchova pracovníků k týmové práci ...545 // Učící se organizace ...546 // Otázky ...546 // Případová studie ...547 // Přehled důležitých pojmů ...550 // Shrnutí ...550 // Literatura ...551 // Jö. 2í: DELEGOVÁNÍ ...553 // Proč delegovat ...553 // Výhody delegování ...553 // Výhrady vůči delegování ...554 // Příčiny odporu vůči delegování ...556 // Postup gelegování ...558 // Analýza práce ...558 // Plánování delegování ...559 // Výběr vhodného pracovníka ...559 // Jak delegovat ...560 // Podpora delegování ...560 // Problémy delegování ...562 // Otázky ...563 // Případová studie ...563 // Přehled důležitých pojmů ...564 // Shrnutí ...565 // Literatura ...565 // 22. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ...568 // Přístup k řešení problémů ...568 //
Tvůrčí myšlení ...568 // Kreativní proces ...568 // Bariéry kreativity ...568 // Kreativní techniky ...569 // Brainstorming ...569 // Brainwriting ...572 // Think Tank (zásobárna nápadů) ...572 // Synektika ...573 // Delfská technika ...573 // Kreativní organizace ...575 // K/ Analytické myšlení ...576 // Vypracování teze ...576 // Ověřování teze ...576 // Klamné argumenty ...577 // Kroky řešení problému ...579 // 1. Definování problému ...579 // 2. Analýza problému ...580 // 3. Produkce alternativ ...582 // 4. Hodnocení a výběr ...582 // 5. Implementace rozhodnutí ...583 // 6. Sledování a vyhodnocení ...583 // Faktory ovlivňující hledání řešení ...583 // Bariéry efektivního řešení problémů ...584 // Otázky ...585 // Případová studie ...585 // Případová studie ...586 // Přehled důležitých pojmů ...587 // Shrnutí ...588 // Literatura ...589 // ODPOVĚDI NA OTÁZKY ...591 // JMENNÝ REJSTŘÍK ...625 // PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK ...629
(OCoLC)85012628
cnb001000001

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC