Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:46x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Rubico, 2001
642 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-85839-45-8 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické citace, shrnutí, úvod, odpovědi na otázky, jmenný a předmětový rejstřík, údaje o autorech
Management - učebnice vysokošk.
000057661
ÚVOD...19 // JAK STUDOVAT TUTO KNIHU...20 // 1. MANAGEMENT A MANAŽEŘI...23 // Management...24 // Manažeři .)...26 // Manažerské role...27 // Interpersonální role...27 // Informační role ...27 // Rozhodovací role...28 // Kritéria práce manažerů...29 // Otázky... 30 // Přehled důležitých pojmů...31 // Shrnutí...32 // Literatura...32 // 2. VÝVOJ TEORIE ŘÍZENÍ...33 // Mechanistický přístup...34 // Teorie byrokracie (Max Weber)...34 // Klasické řízení ...36 // Vědecké řízení (Frederick Taylor)...36 // Škola lidských vztahů...37 // Humanistický přístup...38 // Teorie X a Y (Douglas McGregor)...38 // Sebeaktualizace (Abraham Maslow)...38 // Moderní názory...39 // Obecná teorie systémů (Ludwig von Bertalanffy)...39 // Teorie kontingence...40 // Populační ekologie...40 // Kybernetické principy...41 // Teorie „Z“ (William Ouchi)...43 // Postmoderní přístup...44 // Racionalita, jazyk a moc...44 // Chaos (Tom Peters)...45 // Organizační metafory (Gareth Morgan)...46 // Postmoderní organizace (Stuart R. Clegg)...47 // Učící se organizace (Peter Senge)...48 // Otázky...49 // Případová studie...51 // Přehled důležitých pojmů...52 // Shrnutí...53 // Literatura...54 // I // 6 MANAGEMENT // 3. LIDÉ V ORGANIZACI...55 // Osobnost člověka v organizaci...56 // Schopnosti...57 // Inteligence...57 // Znalosti, dovednosti a zkušenosti...58 // Vlastnosti osobnosti...58 // Motivy a potřeby...60
Postoje...61 // Hodnoty...62 // Zvláštní dimenze osobnosti...63 // Aplikace poznatků a osobnosti lidí v manažerské praxi...64 // Vztahy mezi lidmi...65 // Role...65 // Psychologická smlouva...66 // Přetížení role...67 // Konflikt role...67 // Moc...68 // Konflikty... 70 // Pozitivní a negativní působení konfliktu...71 // Příčiny konfliktů...72 // Management konfliktu...72 // Organizační politika...73 // Hry...74 // Politické jednání manažera...75 // Organizační kultura...76 // Vytváření a udržování organizační kultury...78 // Prvky kultury ...78 // Různé typy...79 // Organizační kultury různých zemí...81 // Transformace organizační kultury...83 // Otázky...84 // Případová studie...85 // Případová studie...86 // Přehled důležitých pojmů...87 // Shrnutí...89 // Literatura...80 // 4. PLÁNOVÁNÍ...93 // Prvky plánování...95 // Základní koncept řízení...95 // Význam plánování...97 // Proces plánování...98 // Druhy plánů...99 // Obsah 7 // Organizační cíle ...100 // Typy cílů...100 // Přenášení cílů...101 // Význam cílů pro organizaci...101 // Pravidlo SMART...102 // Řízení podle cílů...103 // Proces řízení podle cílů... 103 // Zavádění řízení podle cílů...105 // Přednosti řízení podle cílů...106 // Nedostatky v řízení podle cílů...:...106 // Bariéry plánování...107 // Zásady efektivního plánování...108 // Otázky... 109 // Případová studie...110 // Přehled
důležitých pojmů...111 // Shrnutí...111 // Literatura...112 // 5. ORGANIZOVÁNÍ... 115 // Organizační struktura...115 // Typy organizačních struktur...116 // Lidé v organizační struktuře...117 // Chování lidí ve funkcionální struktuře...119 // Chování lidí v divizionální struktuře...119 // Problémy maticového uspořádání...120 // Zavádění změn organizačního uspořádání...121 // Pracovní místa a popisy práce...121 // Kompetence...122 // Potenciál...123 // Srovnání požadované kompetence a skutečné úrovně schopností...123 // Rozšiřování a obohacování práce...124 // Postup při změnách práce...124 // Analýza pracovního místa...125 // Analýza funkce (profese)...126 // Analýza nároků funkce...126 // Otázky...127 // Případová studie...127 // Případová studie...128 // Přehled důležitých pojmů...129 // Shrnutí...129 // Literatura...130 // 8 MANAGEMENT // K|£ 6. VEDENÍ... 133 // Potřeby...134 // Základní pojmy: motiv, potřeba, incentiv, frustrace...134 // Hierarichie potřeb (Abraham Maslow)...136 // ERG: existence - vztahy - růst (Clayton Alderfer)...137 // Satisfaktory a faktory hygienické (Frederick Herzberg) ...139 // Facetizace pracovních hodnot...140 // Průběh motivace. Motivování...142 // Teorie expektance (Victor Vroom)...142 // O. B. MOD: modifikace organizačního chování (B. F. Skinner)...144 // Teorie spravedlnosti (J. Stacy Adams)...146 // Kauzální atribuce 1. (Fritz Heider)...148 //
Kauzální atribuce 2. (Harold H. Kelley)...149 // Styl vedení...150 // Teorie rysů...150 // Způsob chování...151 // Úcta a struktura (Ohio)... 152 // Orientace na pracovníka - orientace na výrobu (Michigan)...153 // GRID (Blake a Mouton)...153 // Kontingenční (situacionalistický) přístup...155 // Fiedlerův kontingenční model...155 // Rozhodovací model (Vroom a Yetton)...156 // Situační vedení (Hersey a Blanchard)...158 // Vedení „cesta - úkol“ (Robert House)...159 // Transakční a transformační styl vedení (Bernard M. Bass)...160 // Transformační vedení...160 // Transakční vedení ...162 // Styl jednání podřízených...163 // Otázky...164 // Případová studie...168 // Případová studie... 169 // Přehled důležitých pojmů...170 // Shrnutí...172 // Literatura...173 // í\\<{ .’ 7. KONTROLOVÁNÍ... 175 // Význam kontroly...175 // Kontrolní proces...176 // Funkce kontrolního procesu...176 // Průběh kontrolního procesu...177 // Úrovně kontroly...178 // Činnosti v kontrolním procesu...179 // Slabiny kontrolních procesů...180 // Obsah 9 // Zásady efektivní kontroly...181 // Otázky...182 // Případová studie...183 // Přehled důležitých pojmů...184 // Shrnutí...184 // Literatura... 185 // 8. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ... 189 // Strategické plánování...191 // Základní strategický plánovací model...’...191 // Úloha vrcholového managementu...193 // Poslání společnosti...193 // Předběžné strategické
cíle...195 // Strategická analýza...196 // Analýza okolního prostředí společnosti...196 // Typy prostředí...197 // Vlivy prostředí...198 // PEST analýza...199 // Plánování scénářů...201 // Strukturální analýza konkurenčního prostředí...í...202 // Konkurenční analýza...205 // Analýza konkurentů...205 // Strategická skupinová analýza...207 // Podíl na trhu a růst trhu...208 // Analýza vnitřních zdrojů a schopností společnosti...211 // Audit zdrojů...211 // Analýza hodnotového řetězce...212 // SWOT analýza ...214 // Očekávání zájmových skupin... 215 // Strategická vize a cíle organizace...216 // Strategická vize...216 // Cíle organizace...216 // Hodnoty a zásady firmy...218 // Vypracování alternativních strategií...218 // Porterovy generické strategie...218 // Ansoffův model produkt/růst trhu...219 // Vyhodnocení strategických možností a výběr strategie...220 // Implementace strategie...221 // Otázky...222 // Případová studie...223 // Přehled důležitých pojmů...225 // Shrnutí...225 // Literatura...226 // 10- MANAGEMENT // 9. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ...227 // Krizový proces...228 // Prvky krizového řízení...230 // Analýza ohrožení...230 // Stanovení krizové strategie...234 // Realizace krizové strategie...235 // Likvidace následků...236 // Vývojové krize organizace...237 // Růst firmy...237 // Problémy růstu...237 // Hlavní příčiny problémů...238 // Růstová křivka...239 // Krize
růstu...240 // Fáze růstu...240 // Vývojové krize...242 // Překonávání krizí růstu...244 // Otázky...246 // Případová studie...247 // Přehled důležitých pojmů... 248 // Shrnutí...248 // Literatura...250 // 10. ŘÍZENÍ ZMĚN...251 // Síly vyvolávající potřebu změny...252 // Vnější síly...252 // Vnitřní síly...252 // Proces změny...252 // Kroky procesu změny...252 // Kroky úspěšné změny...253 // Bariéry změn...254 // Příčiny odporu ke změně...254 // Strategie změny...256 // Techniky organizačních změn...257 // Změny v technologii...257 // Administrativní změny...258 // Změny v lidech...259 // Radikální změny...261 // Podnikový reengineering...262 // Reengineering procesů (BPR)...263 // Znaky procesů po reengineeringu...264 // Procesní řízení...265 // Změny v řízení...269 // Přínosy procesního řízení...:...270 // Obsah 11 // Otázky...271 // Případová studie...271 // Přehled důležitých pojmů...273 // Shrnutí...274 // Literatura...275 // 11. MARKETING...277 // Marketing — co to vlastně je?...278 // Marketingová segmentace...279 // Jak segmentovat?...280 // Pozice produktu...283 // Marketingový mix...285 // Produkt...288 // Cena...291 // Nákladové stanovení ceny...293 // Stanovení ceny orientované na poptávku...293 // Propagace...294 // Reklama...295 // Výdaje na reklamu...295 // Efektivnost reklamy...296 // Osobní prodej...296 // Podpora prodeje...296 // Publicita...297 // Distribuce...297
// Marketingový výzkum...298 // Systematický přístup k marketingovému výzkumu...299 // Průmyslový marketing...302 // Jak segmentovat průmyslový trh?...302 // Kdo skutečně rozhoduje o nákupu?...305 // Marketing - organizační struktura...305 // Trendy v marketingu...308 // Loajalita zákazníků...308 // Diferenciace zákazníků...309 // Internet a marketing...310 // Otázky...310 // Případová studie...311 // Přehled důležitých pojmů...312 // Shrnutí...313 // Literatura... 314 // 12. FINANČNÍ ŘÍZENÍ...315 // Účetnictví a finanční řízení...317 // Finanční výkazy (Financial Statements)...318 // Rozvaha...318 // 12 MANAGEMENT // Aktiva...320 // Pasiva...322 // Nedostatky rozvahy...324 // Tržní hodnota a účetní hodnota... 324 // Výkaz zisků a ztrát (Profit and Loss Statement) ...324 // Nedostatky výkazu zisků a ztrát...327 // Výkaz zisků a ztrát...327 // Odpisy investičního majetku...328 // Výkaz toku peněz (Cash flow statement)...330 // Zdroje finanční hotovosti a jejich použití...331 // Finanční analýza firmy...332 // Odkud čerpat informace a jak postupovat při finanční analýze?...332 // Úprava účetních výkazů pro potřebu analýzy...333 // Pracovní kapitál...334 // Tok peněžní hotovosti - Cash flow...336 // Finanční poměrová analýza...337 // Doba inkasa pohledávek (collection period)...341 // Doba splatnosti závazků (Paybles period)...341 // Finanční samostatnost/páka (Financial leverage)...342
// Úrokové krytí (time interest earned, interest coverage)...342 // Likvidita společnosti...344 // ROE a jeho spolehlivost jako kritéria finanční výkonnosti firmy...345 // Du Pont diagram...345 // Bod zlomu (Break-even point)...:...345 // Finanční plán, rozpočet...348 // Otázky...351 // Případová studie...352 // Přehled důležitých pojmů...353 // Shrnutí...354 // Literatura...355 // 13. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...357 // Strategie lidských zdrojů...358 // Byrokratický přístup k řízení lidských zdrojů...358 // Operativní přístup k řízení lidských zdrojů...358 // Strategický přístup k řízení lidských zdrojů...359 // Systém řízení lidských zdrojů...360 // Zpracování strategie lidských zdrojů... 361 // Plánování pracovních sil...361 // Získávání pracovníků ...363 // Uvolňování pracovníků...365 // Personální výběr...365 // Validita personálního výběru...366 // Postup personálního výběru...368 // Obsah 13 // Metody personálního výběru...369 // Výběrový rozhovor...369 // Reference...370 // Psychologické testy...371 // Osobní dotazníky a biografické informace (biodata)...371 // Assessment centra...371 // Strategie rozhodování o personálním výběru...371 // Hodnocení pracovního výkonu...372 // Typy hodnocení...373 // Systematické hodnocení pracovníků...373 // Systémy hodnocení...374 // a) Grafické škály...374 // b) Srovnávací systémy...375 // c) Seznamy projevů chování...375
// Vzdělávání...376 // Učení ze zkušenosti...376 // Jak se lidé učí...377 // Systematický přístup ke vzdělávání...378 // Analýza vzdělávacích potřeb...378 // Metody vzdělávání...379 // Hodnocení vzdělávání...382 // Řízení kariéry...382 // Vnitřní a vnější kariéra...382 // Kariérový pohyb...383 // Kariérové typy...384 // Typy profesionální osobnosti (J. Holland) ...384 // Kariérové kotvy (E. H. Schein)...385 // Postup řízení kariéry...387 // Vývoj kariéry v průběhu zaměstnání...389 // Otázky...390 // Případová studie...391 // Přehled důležitých pojmů...392 // Shrnutí...394 // Literatura...K...396 // 14. ŘÍZENÍ INFORMACÍ...397 // Informace a manažer...398 // Údaje a informace...399 // Hodnota informace...400 // Manažerské informační systémy (MIS)...402 // Problémy s MIS...404 // Návrh manažerských informačních systémů...405 // Stanovení cíle pro MIS...405 // Identifikace omezení systému...405 // 14 MANAGEMENT // Identifikace informačních potřeb...406 // Určení informačních zdrojů... 406 // Návrh, kompletizace a implementace systému...406 // Základní požadavky na vědomosti pro MIS...407 // Údaje, informace a komunikace...408 // Všeobecní teorie systémů a MIS ...408 // Organizační struktury a procesy...409 // Funkční oblasti managementu a úrovně řízení...409 // Plánování, rozhodování a MIS...409 // Informační technologie (IT) a MIS... 110 // Internet...410
// Ochrana údajů...411 // Otázky...411 // Případová studie...412 // Přehled důležitých pojmů...413 // Shrnutí...414 // Literatura...415 // 15. ŘÍZENÍ KVALITY...417 // V čem spočívá význam řízení kvality pro organizaci?...418 // Vývoj řízení kvality v organizaci...419 // Překážky při zavádění TQM...420 // Základní principy řízení kvality... 420 // Orientace na zákazníka...421 // Čtyři aspekty kvality...423 // Organizační struktura...424 // Týmová práce...426 // Rozvoj kompetence jednotlivců...427 // Orientace na postup...428 // Systémy a nástroje na podporu řízení TQM...429 // Zavádění systému řízení kvality do organizace...432 // Otázky...434 // Případová studie...435 // Přehled důležitých pojmů... 437 // Shrnutí...437 // Literatura...438 // (l6?}ŘÍZENÍ ČASU...441 // Využívání času...441 // Klasické znaky špatného řízení času...443 // Pracovní typy...443 // Problematické oblasti pracovních typů:...444 // Rady pro typ chování A...444 // Rady pro typ chování K...445 // Obsah 15 // Čím jsme ovlivňováni...445 // Základní asertivní práva...446 // Jak se zbavit špatných zvyků...447 // Odkládání...447 // Techniky řízení času...449 // Stanovování cílů...449 // Paretovo pravidlo...450 // Plánování cílů...451 // Stanovování priorit...451 // Eisenhowerův princip...451 // ABC analýza ...452 // Bariéry dosahování cílů...453 // Naše interní hodiny...454 // Ztráta
koncentrace...455 // Vyrušování...456 // Konzumenti času...457 // Jak říkat „ne“...458 // Jak zvládnout krizovou situaci...459 // Otázky...460 // Případová studie...460 // Přehled důležitých pojmů...462 // Shrnutí...462 // Literatura...463 // \\ K- 17. KOMUNIKOVÁNÍ...465 // Proces komunikace...466 // Zpětná vazba...467 // Přenos informací...469 // Volba médií...469 // Volba komunikačního kanálu...470 // Působení osobnosti na přenos informací ...472 // Komunikační styl...473 // Komunikační dovednosti...476 // Naslouchání ...476 // Sdělování...477 // Neverbální komunikace...477 // Otázky...478 // Případová studie...479 // Přehled důležitých pojmů...481 // Shrnutí...481 // Literatura...482 // 16 MANAGEMENT // 18. PREZENTOVÁNÍ...483 // Příprava...483 // Stavba projevu...485 // Úvod ...485 // Hlavní část (stať)...485 // Závěr...485 // Techniky projevu ...486 // Zvládání nervozity...486 // Techniky překonávání trémy...486 // Hlas...487 // Jak zlepšit svůj hlas...488 // Řeč těla...489 // Technika řeči... 491 // Typy prezentace...493 // Mezi čtyřma očima...493 // Neformální vystoupení...494 // Formální projev před malou skupinou...495 // Vystoupení před velkým publikem...496 // Analýza projevu...497 // Otázky...455 // Případová studie...498 // Přehled důležitých pojmů...499 // Shrnutí...500 // Literatura...500 // 19. VEDENÍ PORAD...501 // Přínos porady...502 // Co může přinést
účastníkovi...502 // Co může získat předsedající...503 // Přínos pro firmu...504 // Časté chyby a nedostatky porad...505 // Nedostatky v organizaci...505 // Chyby ve vedení porad...506 // Chyby, kterých se dopouštějí účastníci...508 // Příprava porady...509 // Sestavení programu porady...510 // Zásady vedení porady...511 // Vyhodnocení porady...515 // Typy předsedajících...515 // Typy účastníků...518 // Otázky...520 // Případová studie...520 // Případová studie...523 // Obsah 17 // Přehled důležitých pojmů...526 // Shrnutí...527 // Literatura...528 // 20. TÝMOVÁ PRÁCE...529 // Tým a skupina... 531 // Stadia vývoje týmu...532 // Proč je týmová práce efektivní?...533 // Synergický efekt zvyšuje účinek týmové práce...533 // Podmínky efektivní týmové práce...534 // Spolupráce...534 // Důvěra...535 // Soudržnost...537 // Proč nemusí být týmová práce efektivní?...538 // Sociální lenost...538 // „Skupmysl“...539 // Role v týmu...541 // Týmy v organizaci...544 // Interdisciplinární týmy...545 // Výchova pracovníků k týmové práci...545 // Učící se organizace...546 // Otázky...546 // Případová studie...547 // Přehled důležitých pojmů...550 // Shrnutí...550 // Literatura...551 // Jö. 2í: DELEGOVÁNÍ...553 // Proč delegovat...553 // Výhody delegování...553 // Výhrady vůči delegování...554 // Příčiny odporu vůči delegování...556 // Postup gelegování...558
Analýza práce...558 // Plánování delegování...559 // Výběr vhodného pracovníka...559 // Jak delegovat...560 // Podpora delegování...560 // Problémy delegování...562 // Otázky...563 // Případová studie...563 // Přehled důležitých pojmů...564 // Shrnutí...565 // Literatura...565 // 22. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...568 // Přístup k řešení problémů...568 // AJ Tvůrčí myšlení...568 // Kreativní proces...568 // Bariéry kreativity...568 // Kreativní techniky...569 // Brainstorming...569 // Brainwriting...572 // Think Tank (zásobárna nápadů)...572 // Synektika...573 // Delfská technika...573 // Kreativní organizace...575 // K/ Analytické myšlení... 576 // Vypracování teze...576 // Ověřování teze...576 // Klamné argumenty...577 // Kroky řešení problému...579 // 1. Definování problému...579 // 2. Analýza problému...580 // 3. Produkce alternativ...582 // 4. Hodnocení a výběr...582 // 5. Implementace rozhodnutí...583 // 6. Sledování a vyhodnocení ...583 // Faktory ovlivňující hledání řešení...583 // Bariéry efektivního řešení problémů...584 // Otázky...585 // Případová studie...585 // Případová studie...586 // Přehled důležitých pojmů...587 // Shrnutí...588 // Literatura...589 // ODPOVĚDI NA OTÁZKY...591 // JMENNÝ REJSTŘÍK...625 // PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK...629
(OCoLC)85012628
cnb001000001

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC