Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Teorie a praxe firemnch financ (@@20120925-13:42:15@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(7.6) Půjčeno:68x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1997
821 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7169-422-3 (váz.)
ISBN 978-80-7169-422-9 (brož.)
angličtina
Dotisk 2000, 2008, 2011
Obsahuje rejstřík
000057663
ČÁST I.: MANAGEMENT A PROSTŘEDÍ // 1. KAPITOLA // MANAŽEŘI A VÝVOJ MANAGEMENTU ...23 // Základy řízení práce a organizací...28 // Management práce ...28 // Management organizací...31 // Základy řízení lidí v organizacích...32 // Přístup zdůrazňující mezilidské vztahy...33 // Hawthorneovské studie...34 // Behavioristický vědecký přístup...36 // Základy řízení produkce a operací...38 // Vývoj manažerské vědy...39 // Produkční a operační management...41 // Snahy o integrování tří přístupů...43 // Systémový přístup ...43 // Kontingenční přístup ...•...44 // Tři úkoly světové třídy manažerů ...46 // Pojetí této publikace...47 // Přehled hlavních bodů ...49 // Otázky ? diskusi ...50 // PŘÍPAD 1 - 1...51 // Goya Foods: Pracovní příležitosti a konkurenční síla...51 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...52 // Stanoviska ? obchodním organizacím...52 // 2. KAPITOLA // MANAŽEŘI A JEJICH PROSTŘEDÍ ...55 // Vnější prostředí...56 // Přímé vlivy ...57 // Nepřímé vlivy...65 // Vnitřní prostředí...72 // Tri úrovně managementu...72 // Typy manažerů a úrovně managementu ...73 // Přehled hlavních bodů ...80 // Otázky ? diskusi ...80 // PŘÍPAD 2 - 1...81 // McDonald’s se sžívá s prostředím...81 // PŘÍPAD 2-2...82 // Manažeři rozhodují...82 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...85 // Profil vnějšího prostředí ...85 // 3. KAPITOLA // ŘÍZENÍ V CELOSVĚTOVÉM PROSTŘEDÍ ...87 // Mezinárodní dohody a ekonomické svazky...89 // Všeobecná dohoda o clech a obchodu...90 // Ekonomické svazky...90 // Nadnárodní společnost...93 // Rozhodování o vstupu na celosvětové trhy...95 // Volba zahraničních trhů...96 // Volba produktů ...96 // Způsob vstupu na zahraniční trh ...97 // Prostředí nadnárodního manažera...103 // Kultura...103 // Ekonomika...105 // Politika...107 // Technologie ...110 //
Management v nadnárodních organizacích ...110 // Plánování...110 // Organizování ...111 // Vedení...113 // Kontrolování...114 // Manažeři v nadnárodní společnosti ...116 // Přehled hlavních bodů ...118 // Otázky ? diskusi ...119 // PŘÍPAD 3-1 ...120 // Maquiladoras: Před vznikem a po vzniku NAFTA ...120 // Otázky ? diskusi ...122 // PŘÍPAD 3-2...122 // Investovat v Rusku?...122 // Otázky ? diskusi ...124 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...124 // Zahájení mezinárodního obchodování...124 // 4. KAPITOLA // SOCIÁLNÍ A ETICKÁ ÚLOHA MANAGEMENTU...127 // Charakter sociální zodpovědnosti ...129 // Sociální zodpovědnost jako sociální povinnost...129 // Sociální zodpovědnost jako sociální odezva ...130 // Sociální zodpovědnost jako sociální citlivost...131 // Spojitost sociální zodpovědnosti ...133 // Specifické sociálně zodpovědné aktivity ...134 // Interní příjemci užitků sociálně zaměřených aktivit...136 // Externí příjemci užitků sociálně zaměřených aktivit ...139 - // Vliv změn na sociální zodpovědnost organizací...141 // Historický vývoj vztahů mezi společností a organizacemi ...142 // Současné pojetí sociální zodpovědnosti organizací...144 // Manažerská etika ...144 // Etické standardy ...145 // Úloha organizace v etickém chování...147 // Etická a sociální citlivost...151 // Přehled hlavních bodů ...152 // Otázky ? diskusi ...153 // PŘÍPAD 4-1...154 // Budování etiky u General Dynamics...154 // PŘÍPAD 4-2...156 // Školicí diskuse...156 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...158 // Etická dilemata...158 // ČÁST II.: ŘÍZENÍ PRÁCE A ORGANIZACÍ: PLÁNOVÁNÍ, ORGANIZOVÁNÍ, KONTROLOVÁNÍ // 5. KAPITOLA // MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ...163 // Typy manažerských rozhodnutí ...164 // Programovaná a neprogramovaná rozhodnutí...165 // Typy rozhodnutí a úroveň managementu ...166 // Proces rozhodování...166 //
Identifikace problému...170 // Stanovení alternativních řešení...171 // Hodnocení alternativních řešení...171 // Výběr vhodné alternativy ...175 // Implementace rozhodnutí... 176 // Kontrola a vyhodnocení ... 177 // Individualita při rozhodování...177 // Hodnoty ...177 // Osobnost...178 // Tendence ? riskování...179 // Náchylnost ? pochybám ...180 // Skupinové rozhodování...181 // Individuální versus skupinové rozhodování...181 // Kreativita při skupinovém rozhodování ...183 // Techniky stimulování kreativity ...185 // Přehled hlavních bodů ...187 // Otázky k diskusi ...188 // PŘÍPAD 5 - 1...188 // Těžké rozhodnutí jednoho manažera...188 // PŘÍPAD 5-2...190 // Skupinové rozhodování na univerzitě v Longley ...190 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...192 // Rozhodování na moři...192 // 6. KAPITOLA // FUNKCE PLÁNOVÁNÍ ...195 // Charakter plánování...197 // Prvky plánování ...197 // Význam plánování ...199 // Koordinování úsilí ...200 // Příprava změn...200 // Vývoj standardů výkonnosti...201 // Rozvoj manažerů ...201 // Stanovení cílů a priorit...201 // Priority cílů...204 // Časový rámec cílů ...205 // Konflikty mezi cíli...206 // Měřítka cílů ...207 // Postavení cílů v plánování...210 // Akce...210 // Předpověď prodeje...212 // Zdroje...213 // Implementace plánů...216 // Pravomoc...217 // Zásady ...217 // Klíčové záležitosti plánování...218 // Přehled hlavních bodů ...219 // Otázky ? diskusi ...220 // PŘÍPAD 6-1...221 // Plánování změn vyžadující změny plánování...221 // PŘÍPAD 6-2...223 // Identifikace problému ve firmě vyrábějící spotřební předměty ...223 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...225 // Jak uplatnit prvky plánování v osobním životě ...225 //
7. KAPITOLA // STRATEGICKÉ PLÁNOVANÍ ...227 // Význam strategického plánování...229 // Proces strategického plánování...230 // Poslání organizace...231 // Cíle organizace...237 // Strategie organizace...238 // Plán portfolia organizace...241 // Uplatňování procesu strategického plánování...245 // Vazba mezi strategickým plánem a plány operačními...246 // Operační cíle a strategie a jejich vazba na cíle a strategie organizace .247 // Přehled hlavních bodů ...248 // Otázky ? diskusi ...248 // PŘÍPAD 7 - 1...249 // Podněcování různorodosti v procesu strategického plánování...249 // PŘÍPAD 7-2...251 // Strategické plánováni ve Family Store...251 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...253 // Význam funkce plánování...253 // 8. KAPITOLA // FUNKCE ORGANIZOVÁNÍ ...255 // Dimenze organizační struktury...258 // Stupeň formalizace ...258 // Stupeň centralizace...258 // Stupeň složitosti ...259 // Dělba práce ...260 // Důsledky specializace práce...261 // Uplatňování týmové práce...262 // Delegování pravomoci ...264 // Proč delegovat pravomoc...264 // Proč pravomoc nedelegovat...265 // Národní specifika delegování pravomoci ...266 // Specializace a delegování pravomoci...267 // Vytváření organizačních jednotek (oddělení)...268 // Funkcionální organizační struktury...269 // Procesní organizační struktury ...270 // Výrobkové organizační struktury ...271 // Zákaznické organizační struktury...273 // Geografické organizační struktury ...274 // Smíšené organizační struktury ...275 // Maticové organizační struktury ...275 // Organizační struktury nadnárodních společností ...278 // Rozpětí řízení...280 // Reálné interpersonální vztahy ...280 //
Rozpětí řízení a počet stupňů řízení ...281 // Dimenze organizační struktury a organizační rozhodování...283 // Stupeň formalizace...283 // Stupeň centralizace...284 // Stupeň složitosti ...284 // Přehled hlavních bodů ...285 // Otázky ? diskusi ...286 // PŘÍPAD 8 - 1...287 // Organizační struktura Saxe Realty Company...287 // PŘÍPAD 8-2...288 // Proměny organizační struktury na Manažerské fakultě ...288 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...292 // Organizační projektování ...292 // 9. KAPITOLA // ORGANIZAČNÍ PROJEKTOVÁNÍ ...295 // Obecný přístup...297 // Klasické organizační projektování ...297 // Byrokratické organizační projektování...298 // Klasická škola organizačního projektování...299 // Neoklasické organizační projektování...300 // Kontingenční přístup...305 // Technologie a organizační projektování...305 // Prostředí a organizační projektování...309 // Strategie a organizační projektování ...314 // Přehled hlavních bodů ...318 // Otázky ? diskusi ...319 // PŘÍPAD 9 - 1...320 // General Motors: Změny v organizačním projektování...320 // PŘÍPAD 9-2...322 // Federal Express usiluje o štíhlejší organizaci...322 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...324 // Organizační projektování na fakultě...324 // 10. KAPITOLA // FUNKCE KONTROLOVÁNÍ ...325 // Tri typy kontroly ...327 // Preventivní kontrola...331 // Lidské zdroje: Výběr a umísťování...332 // Materiály ...332 // Kapitál ...334 // Finanční zdroje...337 // Průběžná kontrola ...338 // Kontrola zpětnou vazbou ...339 // Analýza finančních výkazů ...340 // Nákladová analýza...342 // Kontrola jakosti ...343 // Hodnocení výkonnosti pracovníků...345 // Přehled hlavních bodů ...347 // Otázky ? diskusi ...348 // PŘÍPAD 10-1...348 // Benchmarking u Xeroxe...348 // PŘÍPAD 10-2...350 // Vývoj nového produktu...350 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...352 //
Společnost pro výrobu papírových letadel ...352 // ČÁST II - SOUHRNNÝ PŘÍPAD ...356 // Řízení práce a organizací: Plánování, organizování a kontrolování.356 // ČÁST III.: ŘÍZENÍ LIDÍ V ORGANIZACÍCH: PROBLÉMY VEDENÍ // 11. KAPITOLA // MOTIVACE ...365 // Co je to motivace?...366 // Motivační proces...368 // Jak porozumět motivaci: Aplikace teorií...370 // Teorie motivace zaměřené na obsah ...371 // Maslowova hierarchie potřeb ...371 // Herzbergova dvoufaktorová teorie ...375 // Porovnání Herzbergova a Maslowova modelu ...379 // Teorie motivace zaměřené na proces ...381 // Teorie spravedlnosti...381 // Vroomova expektační teorie...383 // Stimulační teorie...386 // Integrující model motivace ...389 // Porter-Lawlerův model...389 // Použití modelu...391 // Motivace, různorodost kultury a interkulturální problémy...391 // Nový manažerský přístup...393 // Motivace v interkulturálním prostředí...393 // Manažerské strategie zvyšování motivace...395 // Obohacování práce ...395 // Aplikace obohacování práce v organizacích ...397 // Odměňování odrážející výkon...398 // Program poskytování zaměstnaneckých akcií (ESOP)...402 // Pružná pracovní doba ...404 // Přehled hlavních bodů ...406 // Otázky ? diskusi ...407 // PŘÍPAD 11-1...408 // Plat vedoucího pracovníka: Ocenění nebo hanba?...408 // PŘÍPAD 11-2...411 // Motivační systém ve Worthington Industries ...411 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...413 // Vaše pracovní preference v porovnání s ostatními účastníky...413 // 12. KAPITOLA // ŘÍZENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN ...417 // Klasifikace pracovních skupin...419 // Vytváření pracovních skupin ...420 // Důvody související s fyzickou blízkostí...420 // Ekonomické důvody ...421 // Sociopsychologické důvody...421 // Zvláštní typy skupin v organizaci ...422 // Příkazové skupiny...423 //
Skupiny vytvořené na základě úkolu...423 // Zájmové skupiny ...423 // Přátelské skupiny...424 // Výbory: Zvláštní druhy skupin...424 // Kroužky kvality: Skupinový přístup orientovaný na akci ...426 // Autonomní skupiny ...429 // Multikulturním pracovní skupiny: Řízení rozmanitosti ...430 // Rozvoj pracovních skupin...432 // Charakteristiky pracovních skupin ...435 // Struktura a role skupiny...436 // Skupinové cíle ...437 // Vedení...437 // Normy a kontrola...438 // Soudržnost...440 // Velikost...442 // Vnitroskupinový konflikt ...443 // Meziskupinový konflikt...443 // Důsledky členství ve skupině...448 // Spokojenost členů...448 // Efektivita skupinového rozhodování...449 // Přehled hlavních bodů ...450 // Otázky ? diskusi ...451 // PŘÍPAD 12-1...452 // Týmový přístup v zoologické zahradě v San Diegu ...452 // PŘÍPAD 12-2...454 // Policejní útvar v Lakelandu...454 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...455 // Skupinový brainstorming ...455 // 13. KAPITOLA // VEDENÍ LIDÍ V ORGANIZACÍCH ...457 // Co je to vedení? ...458 // Vedoucí práce: Vzájemné sdělování názorů ...461 // Postoje vedoucích: Významné premisy...462 // Ženy versus muži jako vedoucí...465 // Teorie vedení založené na rysech vedoucího...468 // Teorie založené na osobních kvalitách a způsobu chování...469 // Kontinuum vedení ...469 // Michiganský výzkum: vedoucí orientovaní na práci a vedoucí orientovaní // na pracovníka ...470 // Výzkum na Ohio State University: Dvourozměrová teorie...470 // Teorie manažerské mřížky (teorie grid)...471 // Přehled teorií založených na osobních kvalitách a způsobu chování...473 // Situační teorie vedení...474 // Kontingenční teorie ...475 // Teorie cesta-cíl...478 // Teorie stylu vedoucího (rozhodovací model) ...480 // Třírozměrová teorie efektivnosti vedoucího...482 // Porovnání...485 //
Transformační vedení ...486 // Vybrané faktory ovlivňující efektivnost vedení...487 // Přesnost vnímání ...487 // Vzdělání, zkušenosti a osobnost...487 // Očekávání a styl nadřízeného...488 // Pochopení a znalost úkolu...489 // Očekávání vedoucích stejné úrovně (kolegů)...489 // Integrování ovlivňujících faktorů ...489 // Multikulturální vedení ...491 // Přehled hlavních bodů ...494 // Otázky ? diskusi ...495 // PŘÍPAD 13-1...495 // Nešťastný správce nemocnice...495 // PŘÍPAD 13-2...497 // Harley-Davidson: Vedoucí na motocyklu...497 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...500 // Jste transformační vedoucí? ...500 // 14. KAPITOLA // KOMUNIKACE A VYJEDNÁVÁNÍ ...503 // Význam komunikace ...505 // Co je proces komunikace...507 // Prvky komunikace...507 // Komunikace v organizacích...512 // Sestupná komunikace...513 // Vzestupná komunikace...514 // Horizontální (laterální) komunikace...515 // Diagonální komunikace...515 // Interpersonální komunikace...516 // Oblasti informací...516 // Strategie zlepšení...517 // Manažerské styly...518 // Proč se komunikace hroutí...519 // Odlišnost postojů, názorů, znalostí a zkušeností...519 // Selektivní vnímání...520 // Špatná schopnost naslouchat...521 // Hodnocení sdělení...521 // Věrohodnost zdroje...522 // Sémantické problémy...522 // Filtrování ...523 // Časová tíseň...524 // Komunikační přetížení ...524 // Zlepšování komunikace v organizacích...525 // Prověřování...525 // Regulování informačních toků ...525 // Využívání zpětné vazby...525 // Empatie...526 // Zjednodušování jazyka...527 // Efektivní naslouchání...527 // Využívání šuškandy: Neoficiální komunikační systémy...528 //
// Zlepšení komunikace mezi skupinami prostřednictvím vyjednávání...528 // Vyjednávání mezi skupinami ...529 // Úkoly předcházející vyjednávání...529 // Taktické postupy při vyjednávání...530 // Vliv rysů osobnosti na proces vyjednávání...531 // Role důvěry při vyjednávání...531 // Přehled hlavních bodů ...532 // Otázky ? diskusi ...533 // PŘÍPAD 14-1...533 // Kvalita komunikace ve Federal Expressu ...533 // PŘÍPAD 14-2...535 // Víte, co se mi na vás líbí?...535 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...537 // Rozdílnost vnímání...537 // 15. KAPITOLA // ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...539 // Funkce řízení lidských zdrojů...541 // Sexuální obtěžování...548 // Aktivity směřující ? zabezpečení potřebných pracovních sil ...550 // Získávání pracovníků ...551 // Výběr a umísťování pracovníků...555 // Vzdělávání a rozvoj ...561 // Výcvikové a doškolovací programy ...561 // Metody rozvoje...562 // Hodnocení pracovníků...563 // Řízení mezd a platů...568 // Odměňování zaměstnanců...568 // Zaměstnanecké požitky a služby zaměstnancům...571 // Pracovní vztahy...573 // Kolektivní vyjednávání...574 // Předmět vyjednávání ...575 // Řešení sporů ...575 // Přehled hlavních bodů ...577 // Otázky ? diskusi ...578 // PŘÍPAD 15 - 1...579 // Pinkerton: Lekce z prověřování...579 // PŘÍPAD 15-2...582 // Stanovování cílů v podniku Tenneco...582 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...584 // Kontrolní postup: Vaše osobní hodnocení pracovního výkonu ...584 // 16. KAPITOLA // ORGANIZAČNÍ ZMĚNY, ROZVOJ A INOVACE...587 // Odpor ke změnám...590 // Proč mají lidé odpor ke změnám? ...590 // Snižování odporu ke změnám...591 // Model řízení změny ...592 // 1. krok: Stimuly - síly vedoucí ke změně...594 // Vnější faktory ...594 // Vnitřní faktory...597 //
1. krok: Reakce - rozpoznání potřeby změny...598 // 2. krok: Reakce - diagnóza problému ...599 // 3. krok: Stimuly - alternativní metody změny...602 // Strukturální změny ...602 // Změny u lidí ...607 // Technologické změny...615 // 3. krok: Reakce — zjišťování omezujících podmínek ...618 // 4. krok: Reakce - strategie změny ...619 // 5. krok: Reakce - realizace a vyhodnocení...619 // Přehled hlavních bodů ...621 // Otázky ? diskusi ...622 // PŘÍPAD 16-1...622 // Zavádění komplexního řízení kvality (TQM) v Thiokol Corporation..622 // PŘÍPAD 16-2...632 // Organizační změny: globální aréna...632 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...635 // Jste ochoten přijímat změny? ...635 // ČÁST III. SOUHRNNÝ PŘÍPAD ...637 // Řízení práce a organizací...637 // Vedení...637 // ČÁST IV.: ŘÍZENÍ PRODUKCE A OPERACÍ: PLÁNOVÁNÍ, ORGANIZOVÁNÍ, VEDENÍ, KONTROLOVÁNÍ // 17. KAPITOLA // PRODUKČNÍ A OPERAČNÍ MANAGEMENT...645 // Charakter produkčního a operačního managementu ...647 // Systémové hledisko...647 // Zboží a služby ...648 // Řízení transformačního procesu ...650 // Projektování...650 // Rozvrhování...651 // Provozní řízení...651 // Kontrola...651 // Efektivní management transformačního procesu...652 // Management jakosti...653 // Faktory ovlivňující jakost ...658 // Strategie...658 // Informace...659 // Projektování...659 // Materiály ...659 // Zařízení...660 // Lidé...660 // Terénní podpora...660 // Základní prvky systému managementu jakosti...660 // Stanovení kvalitativních požadavků ...661 // Určení standardů jakosti ...661 // Vytvoření programu sledování jakosti...663 // Vytváření zodpovědného postoje ? jakosti...663 // Komplexní řízení jakosti...665 // Komplexní řízení jakosti ve společnosti Corning...666 // Post-komplexní řízení jakosti u společnosti Xerox...667 // Pohled vpřed ...667 //
Přehled hlavních bodů ...668 // Otázky ? diskusi ...669 // PŘÍPAD 17 - 1...669 // Návštěva Burger Kinga...669 // PŘÍPAD 17-2...672 // Řízení výroby cukrovinek ...672 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...675 // Odlišnosti systémů řízení jakosti...675 // 18. KAPITOLA // PLÁNOVÁNÍ PRODUKCE A ŘÍZENÍ ZÁSOB...677 // Plánování produkce...678 // Plánování opakované produkce: lineární programování...679 // Specifické aplikace lineárního programování ...679 // Hodnota lineárního programování...681 // Plánování projektů: Metoda PERT...682 // Specifické aplikace metody PERT ...683 // Řízení zásob...686 // Management zásob jako strategický faktor...686 // Typy zásob ...687 // Suroviny ...687 // Provozní látky a náhradní díly...688 // Nedokončená výroba...688 // Hotové výrobky ...688 // Metoda EOQ ...689 // Nákladové faktory v řízení zásob ...689 // Omezení modelu EOQ ...691 // Plánování materiálových požadavků ...691 // Podstata MRP...692 // Kompletní systém MRP ...694 // Plánování výrobních zdrojů (MRP II) ...696 // Řízení zásob systémem just-in-time ...697 // Základní prvky JIT...697 // Některé problémy a některá omezení spojená s JIT...699 // Přehled hlavních bodů ...701 // Otázky ? diskusi ...702 // PŘÍPAD 18-1...703 // Kontrola v nábytkářské výrobě...703 // PŘÍPAD 18-2...705 // Řízení zásob just-in-time při výrobě nákladních automobilů Toyota..705 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...706 // Aplikace řízení zásob ...706 // PŘÍLOHA...707 // Plánování produkce a řízení zásob ...707 // Metody a výpočty...707 // 19. KAPITOLA // ŘÍZENÍ INFORMACÍ PRO ROZHODOVÁNÍ ...723 // Informační zdroje...725 // Vnější informační toky...725 // Řízení informací pro lepší rozhodování...727 // Důležitost informací pro rozhodování...727 // Nepřeberné množství aktuálních informací ...727 //
Rostoucí vybavenost manažerů personálními počítači...728 // Informační potřeby a systémy na podporu rozhodování...730 // Potřeby manažerů ...730 // Informační potřeby specifických rozhodnutí...731 // Funkce systému na podporu rozhodování...733 // Určení informačních potřeb...733 // Shromáždění a zpracování informací ...735 // Využívání informací...735 // Projektování systémů na podporu rozhodování...735 // Centrální databanka...736 // Informační středisko...737 // Informace jako důležitý zdroj organizace ...738 // Přehled hlavních bodů ...739 // Otázky ? diskusi ...739 // PŘÍPAD 19-1...740 // Rozvoj informačních systémů v soutěži o získání Baldrigeovy ceny ..740 // PŘÍPAD 19-2...742 // Jak se vlastně rozhodujeme ...742 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...745 // Projektování DSS v knihkupectví na univerzitě...745 // ČÁST V.: ZVLÁŠTNÍ TÉMATA MANAGEMENTU // 20. KAPITOLA // PODNIKÁNÍ // Podnikatel // Rizika // Motivace // Osobní charakteristiky // Úkoly podnikatele // Plánování // Organizování // Kontrolní funkce // Řízení lidí v malém podniku // Zvláštní výzvy podnikání // Růst podniku // Podnikatelský stres // Prodej společnosti // Budoucnost podnikání // Přehled hlavních bodů // Otázky k diskusi. // PŘÍPAD 20 - 1 // Potíže u ITS // PŘÍPAD 20-2 // Uspěje tento podnik? // PRAKTICKÉ CVIČENÍ // Portrét podnikatele // 21. KAPITOLA // MANAŽERSKÁ KARIÉRA. // Kariéra // Efektivita kariéry //
Naplnění kariéry // Postoje ke kariéře // Adaptabilita kariéry // Identita kariéry // Fáze kariéry...791 // Zakládání kariéry...791 // Rozvoj kariéry ...791 // Udržování kariéry...792 // Útlum a ukončení kariéry...794 // Dráhy kariéry ...795 // Stagnační fáze (plato)...798 // Dráha kariéry typu „cikcak“...798 // Paralelní dráhy kariéry ...799 // Mateřská dráha kariéry...800 // Kariéra v oblasti managementu ...801 // Kdo by měl usilovat o manažerskou kariéru? ...802 // Jaké jsou vlastnosti úspěšného manažera?...803 // Jak plánovat manažerskou kariéru?...804 // Přehled hlavních bodů ...808 // Otázky ? diskusi ...809 // PŘÍPAD 21-1 ...810 // Rozvoj kariéry jako osobní odpovědnost ...810 // PŘÍPAD 21-2...812 // Rozvoj kariéry ve státní správě...812 // PRAKTICKÉ CVIČENÍ...814 // Plánování kariéry z hlediska systému komplexního řízení jakosti (TQM) ... 814 // REJSTŘÍK // 817
(OCoLC)38455662
cnb000282643

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC