Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2004
600 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0495-1 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, tabulky, grafy, diagramy, bibliografické citace, údaje o autorech a jejich fotografie, úvod, poznámky, rejstřík
Management - učebnice vysokošk.
000057665
Obsah // ©AUTORECH 15 ÚVOD 17 // ČÁST PRVNÍ - ÚVOD // KAPITOLA 1 // ÚVOD DO MANAGEMENTU A ORGANIZOVÁNÍ 21 // Kdo jsou manažeři? 22 Co je management? 23 Co manažeři dělají? 25 // Funkce a procesy managementu 25 Role managementu 26 Manažerské dovednosti 28 Systémy managementu 30 Řízení v různých měnících se situacích 32 Shrnutí různých hledisek pohledu na práci manažerů 32 Co je organizace? 33 Proč studovat management? 34 // Univerzalita managementu 34 Realita práce 36 // Ocenění a výzvy, které přináší práce manažerů 36 // KAPITOLA 2 MANAGEMENT VČERA A DNES 43 // Spojem managementu s dalšími obory 44 Historické kořeny managementu 45 Vědecké řízení - vědecký management 47 Významní badatelé 47 // Jak je vědecké řízení využíváno v současném managementu? 48 // Teoretikové administrativního přístupu 49 // Významní badatelé 49 // Jak mohou současní manažeři využít administrativní teorií? 50 . Kvantitativní přístup ? managementu 51 Přínos kvantitativního přístupu 51 Jak současní manažeři používají kvantitativní přístup? 51 Princip chování organizace 52 První badatelé 52 Výzkumy Hawthorne 53 // Jak mohou současní manažeři využít behaviorální přístup? 54 // Obsah // 5 // Současné trendy a problémy 54 I Globalizace 54 // ’/Diverzita pracovních sil 55 , // Poänikání 56 // * Řízení v prostředí e-byznysu 57 “’’Nezbytnost inovací a flexibility 59 i “’Management
kvality 59 // I “’Učící se organizace a management znalostí 61 // Spiritualita na pracovišti 62 - // ! ČÁST DRUHÁ - DEFINOVÁNÍ PŮSOBNOSTI // MANAGEMENTU // KAPITOLA 3 // KULTURA ORGANIZACE A JEJÍ PROSTŘEDÍ: LIMITY 69 // Je manažer všemocný nebo je jen symbolem? 70 // Všemocný přístup ? managementu 70 Symbolický přístup ? managementu 70 Realita hovoří ve prospěch syntézy 71 Kultura organizace 71 // Co je kultura organizace? 72 Silné versus slabé kultury 72 Zdroje kultury 74 Jak se zaměstnanci učí kultuře 75 Jak kultura ovlivňuje manažery 76 Prostředí 79 // Definice vnějšího prostředí 79 Jak prostředí ovlivňuje manažery 85 Řízení vztahu se stakeholdery 86 // KAPITOLA 4 // ŘÍZENÍ V GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ 95 // Kdo co vlastní? 96 // Jaká je vaše globální perspektiva? 97 // Porozumění globálnímu prostředí 99 // Regionální obchodní společenství 99 Různé typy globálních organizací 102 Jak se změní organizace v globální? 103 Řízení v globálním prostředí 105 // Politicko-právní prostředí 105 Ekonomické prostředí 106 Kulturní prostředí 106 Je pro vás globální prostředí vhodné? 109 // ó // Obsah // KAPITOLA 5 // SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A MANAŽERSKÁ ETIKA 117 // Co je to společenská odpovědnost? 118 // Dva protikladné pohledy na společenskou odpovědnost 118 ¦ // Argumenty pro a proti společenské odpovědnosti 119 Od závaznosti ? citlivosti 119 Společenská odpovědnost
a ekonomická výkonnost 122 Hodnotový management 123 // Účel sdílených hodnot 123 Formování sdílených hodnot 124 „Zelenající se“ management 125 // Globální problémy životního prostředí 125 Jak se organizace stávají „zelenými“ 125 . Závěry týkající se společenské odpovědností 127 Manažerská etika 128 // Čtyři pohledy na etiku 128 // Faktory, které ovlivňují manažerskou etiku 129 // Etika v mezinárodním kontextu 133 // Jak zlepšit etické chování 134 , // Závěrečná myšlenka 138 J // ÚVAHY O PODNIKÁNÍ - OBSAH PODNIKÁNÍ 145 // GAST TRETÍ - PLÁNOVÁNI // KAPITOLA 6 // ROZHODOVÁNÍ - PODSTATA PRÁCE MANAŽERA 149 // Rozhodovací proces 150 // První krok: identifikace problému 151 // Druhý krok: identifikace rozhodovacích kriterií 151 // Třetí krok: přiřazení váhy jednodivým kritériím 152 , // Čtvrtý krok: formulování alternativ 152 Pátý krok: analýza alternativ 152 Šestý krok: výběr alternativy 154 Sedmý krok: implementace alternativy 154 Osmý krok: hodnocení efektivností rozhodnutí 154 Rozšířenost rozhodování 154 Manažer jako rozhodovatel 155 // . Rozhodování: racionalita, ohraničená racionalita a intuice 155 Typy problémů a rozhodování 158 Podmínky pro rozhodování 160 Styly rozhodování 163 Shrnutí manažerského rozhodování 164 // Obsah // 7 // KAPITOLA 7 // ZÁKLADY PLÁNOVÁNÍ 171 // Co je plánování? 172 Proč manažeři plánují? 172 // Účel plánování 172
Plánování a výkonnost 173 Jak manažeři plánují? 173 // Úloha cílů a plánů při plánování 173 Formulování cílů 177 Tvorba plánů 181 Současné problémy plánování 183 // Kritické výhrady ? plánování 183 // Efektivní plánování v dynamickém prostředí 184 // KAPITOLA 8 // STRATEGICKÝ MANAGEMENT 191 // Důležitost strategického managementu 192 // Co je strategický management? 192 Co je účelem strategického managementu? 192 Proces strategického managementu 193 // Krok 1: Definování současného poslání organizace, jejích cílů a strategií 193 Krok 2: Analýza prostředí 195 Krok 3: Identifikace příležitostí a hrozeb 195 Krok 4: Analýza zdrojů a kapacit organizace 196 Krok 5: Identifikování silných a slabých stránek 196 Krok 6: Formulování strategií 197 Krok 7: Realizace strategií 197 Krok 8: Hodnocení výsledků 198 Typy strategií 199 // Strategie na úrovni korporace 199 Strategie na úrovni podniku - byznysu 203 Strategie na funkční úrovní 207 // KAPITOLA 9 // NÁSTROJE A TECHNIKY PLÁNOVÁNÍ 213 // Techniky pro posouzení prostředí 214 // Monitorování vnějšího prostředí 214 Prognózování (předvídání) 216 Benchmarking 218 Techniky pro alokování zdrojů 220 Sestavování rozpočtu 220 Tvorba harmonogramu 221 Analýza bodu zvratu 224 Lineární programování 226 Současné techniky plánování 227 Projektový management 227 Plánování pomocí scénářů 229 // ÚVAHY O PODNIKÁNÍ - PROBLÉMY
ZAHÁJENÍ A PLÁNOVÁNÍ 234 // 8 // Obsah // CAST ČTVRTÁ - ORGANIZOVANÍ // KAPITOLA 10 // ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PROJEKTOVÁNÍ ORGANIZACE 241 // Definování organizační struktury 242 // Specializace práce 242 // Rozdělení organizace do oddělení 243 // Řetězec příkazů 245 // Rozsah řízení 246 // Centralizace a decentralizace 247 // Formalizace 248 // Rozhodování o projektování organizace 248 // Mechanistická a organická organizace 248 Podmiňující faktory 249 Projektování organizace 252 // "Tradiční projektování organizace 252 Současné přístupy ? organizační struktuře 253 // KAPITOLA 11 // MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 263 // Porozumění manažerské komunikaci 264 // Co je komunikace? 264 Proces interpersonální komunikace 264 // Metody interpersonální komunikace 266 Bariéry efektivní interpersonální komunikace 269 . Překonávání bariér efektivní interpersonální komunikace 271 Komunikace v organizaci 273 // Formalizovaná versus neformální komunikace 273 Směry komunikačních toků 273 Komunikační síť organizace 274 Porozumění informační technologii 275 // Jak ovlivňuje informační technologie manažerskou komunikaci 275 Jak ovlivňují informační technologie organizace 278 // KAPITOLA 12 // MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ 285 // Proč je důležitý management lidských zdrojů? 286 Proces řízení lidských zdrojů 287 Plánování lidských zdrojů 288 // Posouzení současného stavu
289 Jak uspokojit budoucí potřeby? 289 Nábor a propouštění 290 Nábor 290 Propouštění 291 Výběr 291 // Co je výběr? 291 Validita a spolehlivost 292 Typy nástrojů výběru 292 Co funguje nejlépe a kdy? 295 // Uvedení na pracovní místo 296 Výcvik zaměstnanců 297 // Kategorie dovedností 297 Výcvikové metody 298 Management výkonu zaměstnanců 299 Metody hodnocení výkonu 299 Odměňování a další výhody 300 Rozvoj kariéry 302 // Jak to bylo dříve? 302 Vy a vaše kariéra v současnosti 303 Současné problémy managementu lidských zdrojů 304 Řízení diverzifikovaných pracovních sil 304 Sexuální obtěžování 304 // Rovnováha mezi pracovním a osobním životem 305 // KAPITOLA 13 // ŘÍZENÍ ZMĚN A INOVACÍ 313 // Co je změna 314 // Síly vyvolávající změnu 314 // Vnější faktory 314 Vnitřní faktory 314 Manažer jako agent změn 315 Dva pohledy na proces změny 315 Klidné vody 316 Peřeje 316 // Pohled na oba přístupy 317 Řízení změny 317 // Typy změn 317 Zvládání odporu ke změně 320 Současné problémy řízení změny 322 Změna kultury organizace 322 // Trvalé zdokonalování kvality a reinženýring procesů 323 Zvládání stresu zaměstnanců 324 Podnět ? inovacím 327 // Tvořivost versus inovace 327 Podněcování a organizování inovací 327 // ÚVAHY O PODNIKÁNI - ORGANIZACE 335 // ČÁST PÁTÁ - VEDENÍ // KAPITOLA 14 // ZÁKLADY CHOVÁNÍ 341 // Proč se zaměřujeme na individuální chování?
342 // Chování v organizaci 342 Cíle chování v organizaci 343 // Postoje 343 // Postoje a konzistentnost 344 Teorie disharmonie poznávání 344 Průzkumy postojů zaměstnanců 345 // Rozpor mezi spokojeností a produktivitou 345 Důsledky pro manažery 346 Osobnost 347 // Rysy osobnosti 347 Emocionální inteligence 349 Předvídání chování na základě rysů osobnosti 350 Typy osobností v různých kulturách 351 Důsledky pro manažery 351 Vnímání 352 // Faktory, které ovlivňují vnímání 353 Atributivní teorie 353 // Zjednodušení běžně používaná při posuzování lidí 355 Důsledky pro manažery 355 Učení se 356 // Operantní podmiňování 356 Učení se socializací 357 Formování: manažerský nástroj 358 Důsledky pro manažery 358 // Pochopení chování skupin 366 // Co je skupina? 366 Stadia vývoje skupin 366 Základní pojmy 368 Rozhodování ve skupině 373 Pochopení chování pracovních skupin 375 Přeměna skupiny v efektivní tým 377 Co je tým? 378 Typy týmů 378 // Formování a řízení efektivních týmů 380 // Charakteristika efektivních týmů 380 Řízení týmů 382 // KAPITOLA 15 // SKUPINY A TÝMY 365 // Co je motivace? 390 Starší teorie motivace 391 // Maslowova teorie hierarchie potřeb 391 McGregorova teorie X a Y 392 Herzbergova dvoufaktorová teorie 392 Současné teorie motivace 394 Teorie tří potřeb 394 Teorie stanovení cilů 395 Teorie zesílení 397 Motivující design práce 398 Teorie rovnosti 401
Teorie očekávání 402 Sloučení současných teorií motivace 404 // KAPITOLA 16 MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ 389 // Obsah // 11 // Současné problémy motivace 405 // .Motivování diverzifikovaných pracovních sil 405 Programy odměňování podle výkonu 407 Management „otevřených knih“ 408 Motivování „nových pracovních sil“ 409 // Od teorie ? praxi: náměty na motivování zaměstnanců 411 // KAPITOLA 17 VŮDCOVSTVÍ 417 // Manažeři a lídři 418 Starší teorie vůdcovství 418 // Teorie rysů 418 Teorie chování 419 Kontingenční teorie vůdcovství 422 // Fiedlerův kontingenční model 422 // Situační teorie vůdcovství podle Herseyho a Blancharda 424 Model participativního vůdcovství 425 Model vztahu cesty a cíle 426 Přístupy ? vůdcovství bez ostrých hran 429 // Transformační a transakční vůdcovství 429 Charismaticko-vizionářské vůdcovství 430 Týmové vůdcovství 431 Současné problémy vůdcovství 432 Lídři a moc 432 Tvorba kultury důvěry 433 Vedení na základě zmocňování 435 Muži, ženy a lídři 436 Styly vedení v odlišných kulturách 437 Je někdy vůdcovství nevhodné? 438 // ÚVAHY O PODNIKÁNÍ - PROBLÉMY VEDENÍ 443 // CAST SESTA - KONTROLING // KAPITOLA 18 // ZÁKLADY KONTROLY 447 // Co j e kontrola? 448 // Proč je kontrola důležitá? 449 // Kontrolní proces 450 // Měření 450 Srovnávání 452 // Provádění opravných opatření 453 Shrnutí manažerského rozhodování 455 Typy kontroly 456
// Předběžná kontrola 456 // Souběžná kontrola 456 // Následná kontrola - zpětná vazba 456 // \\ // Obsah // Důsledky pro manažery 458 // Charakteristika efektivního kontrolního systému 458 . Podmiňující faktory kontroly 459 // Přizpůsobení kontroly kulturním odlišnostem 460 Současné problémy kontroly 461 Soukromí na pracovišti 461 Drobné krádeže zaměstnanců 463 Násilí na pracovištích 464 // KAPITOLA 19 // OPERATIVNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT HODNOTOVÉHO ŘETĚZCE 473 // Co je operativní management a proč je důležitý? 474 // Služby a výroba 474 Řízení produktivity 475 // Strategická úloha operativního managementu 476 Management hodnotového řetězce 477 // Co je management hodnotového řetězce? 477 Cíle managementu hodnotového řetězce 478 Požadavky na management hodnotového řetězce 479 Přínosy managementu hodnotového řetězce 483 Překážky managementu hodnotového řetězce 483 , // Současné problémy operativního managementu 485 Úloha technologie v e-výrobě 485 Iniciativy zvyšování kvality 486 ’ // Cíle kvality 488 // KAPITOLA 20 // KONTROLING VÝKONNOSTI ORGANIZACE 495 // Výkonnost organizace 496 // Co je výkonnost organizace? 496 Proč je měření výkonností důležité? 496 Měření výkonnosti organizace 498 Nástroje pro sledování a měření výkonnosti organizace 501 Ukazatele finanční kontroly 501 Kontrolní informace 503 Balanced scorecard 504 Benchmarking 505 // Úloha manažerů
při dosahování vysoké úrovně výkonnosti organizací 506 // ÚVAHY O PODNIKÁNÍ-PROBLÉMYKONTROLINGU 514 // MODULY PRO ROZVOJ DOVEDNOSTÍ 519 POZNÁMKY 561 REJSTŘÍK 587 // Obsah // 13

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC