Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:51x 
BK
Heidelberg : Johann Ambrosius Barth, c1996

objednat
ISBN 3-335-00401-9
Léčení manipulační - učebnice vysokošk.
Ústrojí pohybové - poruchy funkční - léčení manipulační - učebnice vysokošk.
000057716
Rekat.
1 // Obsah // Předmluva (prof. MUDr. J. Blahoš, DrSc.) . ix Zvedání paží . 26 // Předmluva autora . X Nošení břemen . 26 // Dýchání a pohybová soustava... . 26 // 1. ÚVOD . 1 2.11. Význam konštituční // 1.1. Zásady reflexní terapie . 1 hypermobility . 29 // 1.2. Reflexní vztahy mezi periferií 2.12. Reflexní faktor v patogenezi // a centrem . 2 vertebrogenních poruch . 30 // 1.3. ? dějinám manipulační léčby . 4 2.13. Kořenová bolest . 32 // 2.14. Pojem „vertebrogenní“ . 33 // 2. LITOLOGIE A PATOGENEZE. . 8 2.15. Závěry . 34 // 2.1. Morfologické hledisko . 8 FUNKČNÍ ANATOMIE // 2.2. Teoretické implikace manipulační 3. // léčby . 9 A RENTGENOLOGIE // 2.3. Funkční hledisko 10 PÁTEŘE . 35 // 2.4. Specifická funkční porucha 3.1. Obecné zásady rentgenové // páteře a kloubů 11 diagnostiky páteře . 35 // 2.4.1. Vůle v kloubu a blokády 12 Diagnóza strukturálních změn 35 // 2.4.2. Reflexní změny u blokád 12 Diagnóza poruch pohyblivosti // 2.4.3. Blokáda jako kloubní fenomén... . 14 (kinematiky) 35 // 2.4.4. Možný mechanismus blokády Diagnóza poruch statiky // a účinku manipulace 14 (relační diagnóza) 35 // 2.4.5. Efekt manipulace 15 3.2. Technické předpoklady 36 // 2.4.6. Vznik funkčních poruch 3.3. Bederní páteř a pánev 36 // - blokád 17 3.3.1. Snímkování bederní páteře // Přetížení a hybné zatížení 17 a pánve 36 // Trauma 17 3.3.2. Vyhodnocení statiky bederní
// Reflexní pochody 17 páteře 38 // 2.5. Páteř a její funkce 17 Statika bederní páteře ve frontální // Ochranná a pohybová funkce 17 rovině 39 // Páteř a rovnováha Statika bederní páteře v sagitální // - páteř jako funkční celek 18 rovině 42 // 2.6. Význam nervových regulací 19 3.3.3. Pánev 44 // 2.7. Funkční poruchy páteře Typy pánve 44 // v dětském věku 20 Sakroiliakální klouby 45 // 2.8. Následky blokád 21 3.3.4. Bederní páteř 47 // 2.9. Význam poruch pohybových Rentgenová anatomie bederní // stereotypů 23 páteře 50 // 2.10. Patomechanismus chybných Vyhodnocování z hlediska funkce . . 52 // motorických stereotypů 26 Rentgenové pohybové studie 53 // Chůze a stoj 26 3.4. Hrudní páteř 53 // Vzpřimování z předklonu 3.4.1. Funkční anatomie 53 // (zvedání břemene) 26 Zebra 55 // 11 // Obsah // 3.4.2. Rentgenový obraz... 56 // 3.4.3. Posuzování z hlediska funkce... 56 // 3.5. Krční páteř... 56 // 3.5.1. Snímkovací technika... 57 // Vyhodnocení snímků... 58 // 3.5.2. Funkční anatomie krční páteře ... 59 // Funkční anatomie ?? - C~... 59 // Funkční anatomie kraniocerviká- // Iního spojení... 60 // Kineziologie krční páteře v celku . . 61 // 3.5.3. Rentgenová anatomie krční // páteře... 65 // 3.5.4. Vyhodnocování z hlediska // funkce... 68 // 3.5.5. Pohybové studie... 71 // 3.5.6. Některé morfologické změny... 75 // Anomálie... 75 // Degenerativní změny...
78 // 4. VYŠETŘOVÁNÍ A DIAGNO- // STIKA FUNKČNÍCH PORUCH POHYBOVÉ SOUSTAVY... 80 // 4.1. Anamnéza... 80 // Chronicko-intermitentní průběh... 80 // Systémový charakter... 80 // Trauma v anamnéze... 80 // Závislost na zátěži, poloze // a držení těla... 80 // Závislost na faktorech působících // na vegetativní soustavu... 81 // Psychický faktor... 81 // Paroxyzmálnost... 81 // Asymetričnost... 81 // Význam věku... 81 // Vyšetření... 82 // 4.2. Vyšetření celkového postoje // nemocného (inspekce)... 82 // 4.3. Palpace - změny měkkých // tkání... 84 // 4.3.1. Vyšetření hyperalgických zón // (HAZ)... 84 // 4.3.2. Vyšetření pojivové tkáně // a fascií... 84 // 4.3.3. Vyšetření spoušťových bodů // (TrP) ve svalech... 85 // 4.3.4. Reflexní změny na okostici // - bolestivé body... 85 // 4.3.5. Kořenové syndromy... 85 // 4.4. Vyšetření hybnosti... 88 // 4.5. Vyšetření páteře...92 // 4.5.1. Vyšetření pánve a dolních // končetin...92 // Dolní končetiny...92 // Pánev orientačně...92 // Šikmá pánev...93 // Sakroiliakální posun...94 // Sakroiliakální blokáda...94 // Některé další dysfunkce v oblasti // pánve...96 // Bolestivá kostrč...97 // Ligamentová bolest...97 // 4.5.2. Vyšetření bederní páteře...98 // Celkové vyšetření...98 // Vyšetření jednotlivých pohybových segmentů bederní páteře...99 // 4.5.3. Vyšetření hrudní páteře // a žeber... 102 // Orientační vyšetření...
102 // Specifické vyšetření... 102 // Vyšetření žeber... 104 // 4.5.4. Vyšetření krční páteře...: . . . 105 // Obecná část... 105 // Vyšetření jednotlivých segmentů. . 107 Pohyblivost mezi atlasem // a záhlavím... 111 // 4.6. Vyšetření periferních kloubů...112 // 4.6.1. Rameno... 112 // 4.6.2. Loket... 114 // 4.6.3. Zápěstí... 114 // 4.6.4. Kyčelní kloub... 114 // 4.6.5. Koleno...115 // 4.6.6. Chodidlo... 115 // 4.6.7. Temporomandibulární kloub...116 // 4.7. Vyšetření rovnováhy... 116 // 4.8. Vyšetření poruch svalové // činnosti...118 // 4.8.1. Obecné zásady... 118 // 4.8.2. Svaly s tendencí ? oslabení...118 // 4.8.3. Svaly s tendencí ke zkracování... 122 // 4.8.4. Vyšetření hypermobility // (rozsahu pohybu)... 124 // Páteř... 125 // Některé klouby končetin... 128 // 4.8.5. Vyšetřování koordinace // - motorických stereotypů... 130 // Vyšetření dýchání...133 // 4.8.6. Syndromy... 133 // Obsah // iii // Dolní zkřížený syndrom Výchozí postavení v kloubu a směr // (podle JANDY) 133 mobilizace 156 // Horní zkřížený syndrom 134 Předpětí 157 // "Vrstvový syndrom” Vlastní manipulace 157 // (podle JANDY) 134 Mobilizace (prostá) 157 // 4.9. Testování 134 Mobilizace s použitím metod svalové // 4.10. Postup vyšetření se zvláštním facilitace a inhibice // zřetelem na řetězové reakce 135 (neuromuskulárních technik) 157 // 4.11. Funkční myšlení Nárazová manipulace 159
// - funkční přístup 139 Testování 159 // 4.12. Otázky diferenciální diagnózy . . . 140 Dokumentace 160 // Následná léčba 160 // 5. INDIKACE TERAPIE 144 6.2. Periferní klouby 160 // 5.1. Léčebné metody 144 6.2.1. Horní končetina 160 // 5.2. Manipulace 144 Interfalangeální klouby 160 // Kontraindikace 146 Metakarpofalangeální klouby... 161 // Průběh manipulační léčby 147 Základní kloub palce 161 // 5.3. Trakce 148 Zápěstí 161 // 5.4. Manipulační léčba měkkých Loket 164 // tkání . . 148 Ramenní kloub 165 // Protažení kůže 148 Akromioklavikulární kloub 166 // Protažení pojivové řasy Sternoklavikulární kloub a lopatka 167 // a působení tlakem 148 6.2.2. Dolní končetina 167 // Posouvání (zhybnění) Prsty 167 // hlubokých tkání (fascií) proti kosti 148 Tarzometatarzální skloubení // Postizometrická svalová a klouby mezi tarzálními kůstkami 168 // relaxace (PIR) 149 Dolní hlezenní kloub 169 // 5.5. Reflexní terapie 149 Horní hlezenní kloub 169 // Masáž 149 Tibiofibulární kloub 170 // Místní znecitlivění a aplikace jehly 149 Kolenní kloub 171 // Elektrická stimulace 150 Kyčelní kloub 172 // Akupunktura 150 6.2.3. Temporomandibulární kloub 173 // Léčení zaměřené na jizvy 150 6.3. Páteř 173 // Manipulace měkkých tkání v poro- 6.3.1. Obecné zásady 173 // vnání s (ostatní) reflexní terapií. . 151 6.3.2. Bederní páteř 174 // 5.6. Léčebná tělesná výchova 151 Trakce
174 // 5.7. Léčení poruch statiky 152 Manipulace 176 // 5.8. Imobilizace a podpěry 153 6.3.3. Pánev 178 // 5.9. Farmakoterapie 154 Sakroiliakální kloub 178 // 5.10. Chirurgická léčba 154 Kostrč 180 // 5.11. Životospráva 154 6.3.4. Hrudní páteř 181 // 5.12. Závěry 155 6.3.5. Žebra 187 // 6.3.6. Krční páteř 190 // 6. TERAPIE 156 Trakce 190 // A. Manipulační léčba 156 Mobilizace 190 // 6.1. Obecné zásady techniky 156 Rotace 192 // Poloha nemocného 156 Lateroflexe 192 // Postavení terapeuta 156 Retroflexe 192 // Fixace 156 Anteflexe 192 // iv // Obsah // Nárazová manipulace 192 Předozadní posuv obratlů v horní // Trakční nárazová manipulace hrudní oblasti a v cervikotora- // na horním obratli zablokovaného kálním přechodu 206 // segmentu kontaktem ve směru Rotační automobilizační cvičení // nárazu 193 cervikotorakálního spojení 206 // Rotační nárazová manipulace Automobilizační cvičení prvního // vsedě 194 žebra 207 // 6.4. Manipulace měkkých tkání 195 6.5.5. Automobilizace krční páteře 207 // 6.4.1. Protažení kůže 195 Retroverzní a rotační cvičení // 6.4.2. Protažení pojivové řasy krční páteře 207 // (v podkoží, svalstvu, jizvách)... 195 Cvičení do úklonu krční páteře. . . 208 // 6.4.3. Působení tlakem 196 Anteflexní a retroflexní cvičení // 6.4.4. Léčení hlubokých fascií 196 mezi záhlavím a atlasem 208 // Posun (protažení) fascií v lumbosa- 6.5.6.
Automobilizace některých // krální oblasti směrem kaudálním . 196 končetinových kloubů 209 // Posun (protažení) fascií na zádech Automobilizační cvičení lokte // směrem kraniálním 196 radiálním pružením 209 // Protažení fascií na obou stranách Vzájemná mobilizace // trupu 197 sousedících karpálních kůstek. . . . 209 // 6.4.5. Vzájemné posouvání metatarzů Autotrakce ramene 210 // (metakarpů) 199 6.6. Postizometrická svalová relaxace // 6.4.6. Léčení bolestivých periostových (PIR) 210 // bodů 199 6.6.1. Obecné zásady 210 // Autoterapie 200 6.6.2. Svaly v oblasti hlavy a krku 212 // Zvýkací svaly 212 // ?. Léčebná rehabilitace 200 Krátké extenzory kraniocervikál- // 6.5. Automobilizační cvičení 200 ního přechodu 213 // 6.5.1. Automobilizace křížokyčelního M levator scapulae 214 // kloubu 201 Horní část m. trapezius 215 // Technika podle Sachseho 201 Skalenové svaly 216 // 6.5.2. Automobilizace bederní páteře. . . 201 Mm. sternocleidomastoidei 217 // Automobilizace (dolní) bederní 6.6.3. Svaly horní končetiny 217 // páteře do anteflexe a retroflexe . . 201 Bolestivý laterální epikondylus . . . 217 // Automobilizace bederní páteře Bolestivý mediální epikondylus. . . 218 // do rotace 201 Bolestivá dlouhá šlacha m. biceps 218 // Automobilizace bederní páteře Bolesti vznikající v m. triceps ... 221 // do záklonu a úklonu vstoje 204 M. supraspinatus 221 // 6.5.3. Automobilizace
hrudní páteře M. infraspinatus 221 // a žeber 204 M. subscapularis 222 // Předklon - záklon 204 6.6.4. Svalstvo trupu 222 // Automobilizační cvičení M. latissimus dorsi 222 // do retroflexe vsedě 204 M. pectoralis major 222 // Automobilizační cvičení Bolestivé okosticové body // do anteflexe během nádechu 205 na žebrech 224 // Automobilizační cvičení horních M. pectoralis minor 225 // žeber pomocí nádechu 205 M. serratus anterior 226 // Rotace 205 M. erector spinae 226 // 6.5.4. Automobi 1 izace cervikotorakálního Krční a cervikotorakální úsek // přechodu a prvního žebra 206 vzpřimovače trupu 226 // Obsah // v // Torakolumbální úsek vzpřimo- Rotace v kyčelním kloubu při // vače trupu 227 abdukované dolní končetině 244 // Dolní bederní úsek vzpřimovače Pohyb z flexe dolní končetiny // trupu 228 do extenze vleže na boku 244 // Bolest při mediálním úhlu lopatky 6.9.3. Sed 245 // a na trnových výběžcích Ths a The 229 Vzpřímený sed na zemi a rotace // M. quadratus lumborum 230 trupu 245 // M rectus abdominis 231 Pohyb hrudníku ke stranám 245 // 6.6.5. Svaly pánve 231 Ovládání pánve vsedě 246 // M iliopsoas 231 Briiggerův úlevový sed 246 // Tzv. ligamentová bolest v oblasti 6.9.4. Předklon 247 // pánve 231 Odvíjení se ze sedu na patách. . . . 247 // Bolestivá kostrč 232 Anteflexe a retroflexe trupu 247 // Abduktory 232 Zvedání předmětu ze země 247 // Adduktory 234 6.9.5. Zvedání
paží 247 // 6.6.6. Svaly dolní končetiny 234 Vzpažení horních končetin // Ischiokrurální svaly 234 z upažení vleže na břiše) 247 // M rectus femoris 234 Zvednutí a spuštění ramene 248 // M piriformis 235 Zvednutí a spuštění ramene při // M. biceps femoris 236 vzpažených horních končetinách. . 248 // Extenzory prstu 237 Zvedání paží vsedě 249 // Bolestivá Achillova šlacha 237 Zvedání obou rukou na hlavu . . . . 249 // Bolestivá patní ostruha 238 Otáčení hlavy 249 // 6.7. Léčebný tělocvik 238 6.9.6. Správné nošení břemen 249 // 6.7.1. Obecné zásady 238 6.9.7. Dýchání 250 // 6.8. Posilování oslabených svalů 239 6.10. Opěry 250 // A/, glutaeus maximus 239 6.11. Některé pokyny týkající se // M glutaeus medius 239 reflexní terapie 251 // Mm. recti abdominis 239 // "Kolébka" 240 7. KLINIKA FUNKČNÍCH // "Pánevní houpačka " 240 PORUCH POHYBOVÉ // Cvičení svalů pánevního dna ... 241 SOUSTAVY 252 // Dolní (ascendentní) část A. Bolesti v zádech 252 // m. trapezius 241 7.1. Bolest v kříži 252 // M. serratus anterior 242 7.1.1. Bolest v kříži následkem přetížení // Pozice na všech čtyřech s knihou svalů a vazů 252 // na hlavě 242 7.1.2. Bolestivá kostrč 253 // Hluboké flexory šíje 243 7.1.3. Bolestivý kyčelní kloub 254 // 6.9. Cvičení některých nejdůležitějších 7.1.4. Blokáda meziobratlových kloubů // motorických stereotypů 243 v oblasti bederní
páteře // 6.9.1. Stoj na obou nohách 243 a křížokyčelního kloubu 255 // Vzpřímení ze sedu na patách do 7.1.5. Bolesti v kříži způsobené lezi // vzpřímeného kleku 243 destičky 257 // Stoj uzdi 243 7.1.6. Sakroiliakální posun 258 // Stoj na špičkách 243 7.1.7. Dysfunkce břišních a hýžďových // 6.9.2. Stoj na jedné noze a chůze 244 svalů s předsunutým držením // Střídavé vysunování dolních a se (zdánlivým) posunem na // končetin v lehu na zádech 244 symfýze a sedacích hrbolech 258 // vi // Obsah // 7.1.8. Innominate shear dysfunction Klasická závrať typu Méniérovy // (GREENMAN) (nůžkový nemoci . 274 // posun pánve) . 260 Cervikální závrať . 274 // 7.1.9. „S“ reflex (SILVERSTOLPE Polohová závrať . 274 // - SKOGLUND) . 261 Cervikální synkopy . 274 // 7.1.10. Kombinované poruchy . 262 Smíšené a přechodné formy . 275 // 7.2. Bolesti v hrudní páteři . 262 Význam vertebrální arterie . 276 // 7.3. Bolesti v krční páteři . 263 7.6.3. „Kvadrantový syndrom“ . 277 // Akutní ústřel . 264 C Onemocnění patomorfologická // ? Pseudoradikulární a jiné s významnou funkční // bolesti způsobené funkčními složkou . 278 // poruchami hybnosti . 264 7.7. Bazilární imprese a úzký // 7.4. Bolesti dolních končetin . 264 cervikální páteřní kanál . 278 // Bolestivá patela . 265 7.8. Kořenové syndromy . 279 // 7.5. Bolesti horních končetin . 266 7.8.1. Kořenové
syndromy na dolních // 7.5.1. Bolest v rameni . 266 končetinách . 279 // Bolest v rameni následkem Kořenový syndrom L4 . 280 // poruchy svalové funkce . 266 Kořenový syndrom L5 . 281 // Bolest vyzařující z krční a horní Kořenový syndrom Sl . 281 // hrudní páteře . 267 Některé diagnostické problémy. . . 281 // Bolest vznikající z horních žeber . 267 Léčení . 282 // Skapulohumerální kloub 267 7.8.2. Kořenové syndromy na horních // Bolest způsobená abdukcí končetinách . 284 // v rameni . 267 Kořenový syndrom Ce . 284 // Bolest vznikající ve svalech Kořenový syndrom C? . 284 // manžety rotátorů a v dlouhé Kořenový syndrom Cx . 284 // šlaše m. biceps 268 Terapie . 284 // Tendomyóza dlouhé hlavy 7.9. Vertebroviscerální vztahy . 285 // m. triceps 268 7.9.1. Obecné zásady . 285 // Akcesorní ramenní klouby 268 7.9.2. Tonzilitida . 286 // Akromioklavikulární kloub 268 7.9.3. Plíce a pohrudnice . 287 // Sternoklavikulární kloub 268 7.9.4. Srdce . 287 // 7.5.2. Bolest v oblasti lokte 268 7.9.5. Žaludek a dvanáctník . 288 // Bolestivý laterální epikondylus. . . 268 7.9.6. Játra a žlučník . 289 // Bolestivý mediální epikondylus. . . 269 7.9.7. Ledviny , 289 // 7.5.3. Bolest v zápěstí 269 7.9.8. Význam m. psoas a přímých // 7.5.4. Tunelové syndromy 269 břišních svalů 290 // Syndrom karpálního tunelu 269 7.9.9. Gynekologické afekce a bolesti // Syndrom horní hrudní apertury v
kříži 290 // ("skalenový syndrom ’) 270 7.10. Stavy po traumatu 291 // 7.5.5. Kombinované poruchy 270 Traumata končetin 293 // 7.6. Cervikokraniální syndrom 271 7.11. Klinický obraz dysfunkce // 7.6.1. Bolest hlavy cervikálního ve významných oblastech // původu 271 pohybové soustavy 294 // Mandibulokraniální syndrom . . . . 272 Temporomandibulární kloub 294 // Anteflexní bolest hlavy 273 Kraniocervikální spojení 294 // Migréna 273 Segment ?? - ?/ 294 // 7.6.2. Poruchy rovnováhy 274 Segment Ci -C2 294 // Obsah // vii // Segment C:-??... 294 // Segmenty ?? - Cj až C5 - ??.. 295 // Cervikotorakální prechod (segmenty ??- C až Th: - ???). . . 295 Torakální segmenty ??? - Thj // ažThg-Thw... 295 // Torakolumbální prechod (segmenty Th/o - Thjj až Lj - L2). . 295 // Segment L2 - L3... 295 // Segment L3-L4... 295 // Segment L4 - L5... 295 // Segment L5- Sj... 296 // Sakroiliakální kloub... 296 // Kostrč... 296 // Kyčelní kloub... 296 // Capitulum fibulae... 296 // Chodidlo... 296 // 8. PREVENCE FUNKČNÍCH // PORUCH POHYBOVÉ SOUSTAVY... 297 // 8.1. Význam problematiky, // výskyt... 297 // 8.2. Zásady a zaměření prevence... 297 // 8.3. Otázky životosprávy...298 // Aktivní prevence, tělovýchova // a sport...300 // Odívání...301 // Obezita...302 // 8.4. Manipulace a jiné léčebné postupy // za účelem prevence...302 // 9. POSUDKOVÁ ČINNOST // A FUNKČNÍ PORUCHY POHYBOVÉ SOUSTAVY...304 // 9.1. Otázka pracovní schopnosti.304
// 9.2. Posuzování stavů po úrazu..306 // 10. POSTAVENÍ MANIPULAČNÍ // TERAPIE A DALŠÍ PERSPEKTIVY...308 // Slovníček odborných výrazů...311 // Literatura...313

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC