Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Třebíč : Radek Veselý, 1999
133 s.

objednat
ISBN 80-902473-8-5 (brož.)
Obsahuje úvod
Ekologie - zkoušky maturitní - příručky
000057753
OBSAH // Úvod...3 // 1. Ekologie jako věda, její definice, třídění, charakteristika ekologických přístupů, // význam ekologie pro řešení problematiky životního prostředí...6 // 2. Organismus a prostředí, ekologická přizpůsobivost...8 // 3. Charakteristika vztahů základních skupin organismů k prostředí...10 // 4. Zdroj a význam světla a tepla pro organismy...12 // 5. Atmosféra, její fyzikální a chemická charakteristika, význam pro život, podnebí, počasí ... 14 // 6. Hydrosféra, její charakteristika, význam pro život, různost vodního prostředí...17 // 7. Litosféra, charakteristika z hlediska jejího vývoje, geologický cyklus...19 // 8. Pedosféra, vznik a vývoj, druhy a typy půd, udržování půdní úrodnosti...22 // 9. Vývoj života ve vztazích k prostředí...25 // 10. Populace, její charakteristické znaky, regulace vztahů uvnitř populace, nika...28 // 11. Vztahy mezi populacemi...30 // 12. Společenstva a jejich uspořádanost...32 // 13. Ekosystém, jeho stavba a funkce...34 // 14. Porovnání ekosystému suchozemského a vodního, produkce ekosystému...37 // 15. Agroekosystémy, porovnání ekosystému přírodního a umělého...41 // 16. Biogeochemické cykly, příklady - podle schématu...43 // 17. Biomy - vegetační pásy...46 // 18. Vegetační stupně a příklady v naší přírodě...49 // 19. Vývoj ekosystému - sukcese, klimax, příklady...51 // 20. Charakteristika přírodních poměrů České
republiky...53 // 21. Člověk, jeho vývoj ve vztahu k prostředí...55 // 22. Biologické požadavky člověka na prostředí, stres...58 // 23. Zdraví a nemoc, negativní vlivy prostředí na člověka, civilizační choroby...61 // 24. Podstata dědičnosti, mutace ve vztahu k prostředí...63 // 25. Ochrana zdraví, hygienické normy a jejich určování...65 // 26. Lidská populace, její vývoj, nerovnoměrnost vývoje...68 // 27. Životní prostředí člověka, charakteristika, jeho složky a stránky, typy a druhy, // rozsah životního prostředí...70 // 28. Přírodní zdroje, jejich klasifikace a využívání...72 // 29. Energetika ve vztahu k prostředí, různé zdroje energie...75 // 30. Doprava a průmysl ve vztahu k prostředí...77 // 31. Zemědělství a lesnictví ve vztahu k prostředí...82 // 32. Vliv urbanizace na prostředí problémy životního prostředí měst...86 // 33. Ekologické problémY spojené s rekreací a s venkovem. Význam rekreace pro člověka // a společnost...88 // 34. Odpady, jejich klasifikace...90 // 35. Problémy ohrožení ovzduší...93 // 36. Znečišťování zdrojů sladké vody...97 // 37. Ohrožení půdy, problémy kvantity a kvality zemědělských půd...100 // 4 // Obsah // 38. Ohroženi genofondu...102 // 39. Fyzikální negativní jevy v prostředí...105 // 40. Hodnocení prostředí...107 // 41. Různé typy krajin, jejich využívání a změny...109 // 42. Vědecko-technické možnosti a způsoby řešení
ekologických problémů...113 // 43. Ekonomické aspekty péče o životní prostředí...115 // 44. Právní nástroje péče o životní prostředí...117 // 45. Organizace a řízení péče o životní prostředí...119 // 46. Mezinárodní aspekty péče o životní prostředí...122 // 47. Ochrana přírody obecná a zvláštní...124 // 48. Postoje k prostředí, charakteristika a význam ekologického vzdělávání a význam nevládních organizací zaměřených k ochraně životního prostředí...126 // 49. Přehled globálních ekologických problémů lidstva...128 // 50. Systémový přístup k řešení ekologických problémů, trvale udržitelný rozvoj...131

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC