Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:96x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
719 s. : il. ; 28 cm

objednat
ISBN 80-247-0016-6 (váz.)
Profesionál
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Dotisk 2003
Obsahuje ilustrace, tabulky, fotografie, údaje o autorovi a jeho fotografii, rejstřík
V publikaci uvedeno 10. rozšířené vyd. (myslí se originálu)
Bibliografie na s. 703-708
Management marketingový - učebnice vysokošk.
000059251
Obsah // O autorovi 11 // Předmluva ? českému vydání 12 Předmluva 13 // I. ČÁST // PODSTATA MARKETINGOVÉHO MANAGEMENTU 17 // 1. KAPITOLA // MARKETING V 21. STOLETÍ 19 // Marketingové úkoly 19 // Rozsah marketingu 20 Širší pojetí marketingových úkolů 22 Marketingové koncepce a nástroje 24 Definice marketingu 24 Základní marketingové koncepce 25 Orientace firmy na trh 33 // Výrobní koncepce 34 Výrobková koncepce 34 Prodejní koncepce 35 Marketingová koncepce 36 Sociální marketingová koncepce 42 Jak se mění obchodování a marketing 44 Jak reagují firmy 44 Jak reagují obchodníci 45 Shrnutí 46 Aplikace 46 // 2. KAPITOLA // VYTVÁŘENÍ SPOTŘEBITELSKÉ HODNOTY, SPOKOJENOSTI A VĚRNOSTI ZÁKAZNÍKA 49 // Definice spotřebitelské hodnoty a spokojenosti zákazníka 49 // Spotřebitelská hodnota 50 Spokojenost zákazníka 51 Charakter špičkových firem 55 Partneři 55 Procesy 56 Zdroje 56 // Organizace a organizační kultura 57 Vytváření spotřebitelské hodnoty a uspokojování potřeb zákazníka 59 // Hodnotový řetězec 59 Hodnotově-distribuční síť 61 Přitahování a udržování si zákazníků 62 Přitahování zákazníků 62 Počítání nákladů ztracených zákazníků 62 // Potřeba udržet si zákazníky 64 Vztahový marketing: klíč 66 Přidávání strukturálních vazeb 70 // Zákaznická rentabilita: konečný cíl 71 Zavádění komplexního řízení jakosti 73 Shrnutí 74 Aplikace 75 // 3. KAPITOLA // VÍTĚZNÉ TRHY: TRŽNĚ ORIENTOVANÉ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 77 // Korporační a divizní strategické plánování 78 // Definování poslání firmy 79 Ustavení strategických obchodních jednotek 81 Určování zdrojů pro strategické obchodní jednotky 81 //
Plánování nových a likvidování nerentabilních podnikatelských aktivit 87 Podnikatelské strategické plánování 90 Poslání obchodní jednotky 90 Analýza SWOT 90 Formulování cílů 93 Formulování strategie 94 Formulování programu 96 Implementace 97 Zpětná vazba a kontrola 97 Marketingový proces 99 // Proces poskytování hodnot 100 // Kroky plánovacího procesu 100 // Plánování produktu: charakter a obsah marketingového plánu 103 // Obsah marketingového plánu 104 Domácí stereosystémy společnosti Sonic - příklad 105 // Marketingové plánování pro jednadvacáté století 108 Shrnutí 109 Aplikace 109 // II. ČÁST // ANALYZOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 111 // 4. KAPITOLA // SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ A MĚŘENÍ TRŽNÍ POPTÁVKY 113 // Prvky moderních marketingových informačních systémů 113 // Obsah // 5 // Interní informační systém 114 // Cyklus objednávka-dodávka-platba 114 Systémy informací o prodeji 114 Marketingový zpravodajský systém 115 Marketingový výzkumný systém 116 // Dodavatelé marketingového výzkumu 117 Proces marketingového výzkumu 118 Překonávání bariér bránících využívání marketingového výzkumu 130 Marketingový systém na podporu rozhodování 131 Způsoby předvídání a měření poptávky 132 Měřítka tržní poptávky 133 Jaký trh měřit? 133 Slovník pro měření poptávky 134 // Odhadování běžné poptávky 136 // Odhadování budoucí poptávky 140 Shrnutí 142 Aplikace 143 // 5. KAPITOLA // ANALÝZA MARKETINGOVÉHO PROSTŘEDÍ 147 // Analýza potřeb a trendů v makroprostředí 147 Identifikování hlavních sil v makroprostředí a reakce na ně 150 // Demografické prostředí 151 Ekonomické prostředí 157 Přírodní prostředí 158 Technologické prostředí 160 Politické a legislativní prostředí 162 Sociální a kulturní prostředí 164 // Shrnutí 166 Aplikace 166 //
6. KAPITOLA // ANALÝZA SPOTŘEBITELSKÝCH TRHŮ A KUPNÍHO CHOVÁNÍ 169 // Model spotřebitelského chování 169 Hlavní faktory ovlivňující kupní chování 170 // Kulturní faktory 170 Sociální faktory 172 Osobní faktory 176 Psychologické faktory 180 // Kupní rozhodovací proces 185 // Kupní role 185 Kupní chování 185 // Etapy kupního rozhodovacího procesu 187 // Identifikace problému 187 Sběr informací 187 Hodnocení alternativ 188 // Kupní rozhodnutí 190 // Chování po koupi 191 // Shrnutí 193 Aplikace 193 // 7. KAPITOLA // ANALYZOVÁNÍ TRHU ORGANIZACÍ A JEJICH KUPNÍHO CHOVÁNÍ 195 // Jak organizace nakupují 195 // Trh organizací versus trh spotřebitelský 195 Kupní situace 198 // Systémové nakupování a prodávání 198 // Účastníci obchodního kupního procesu 199 Kupní centra 199 Hlavní vlivy 200 Nákupní/obstarávací proces 205 Fáze kupního procesu 206 Trhy institucí a vládní trhy 213 Shrnutí 215 Aplikace 216 // 8. KAPITOLA // BOJ S KONKURENCÍ 219 // Identifikování konkurentů 221 // Odvětvové pojetí konkurence 221 Tržní pojetí konkurence 224 Analýza konkurentů 224 Strategie 224 Cíle 225 // Silné a slabé stránky 226 Očekávaná reakce konkurenta 228 // Budování zpravodajského informačního systému 230 // Čtyři hlavní kroky 230 // Kterou konkurenci lze atakovat a které je třeba se vyhnout 231 // Vytváření konkurenčních strategií 233 Strategie tržních vůdců 233 Dvě případové studie: Procter 8c Gamble a Caterpillar 240 Strategie tržních vyzývatelů 243 Strategie tržních následovatelů 247 Strategie tržního troškaře 248 Vyvážení orientace na zákazníka se zaměřením na konkurenci 251 Shrnutí 252 Aplikace 253 // 6 // Obsah // 9. KAPITOLA // IDENTIFIKOVÁNÍ TRŽNÍCH SEGMENTŮ A VOLBA CÍLOVÝCH TRHŮ 255 //
Úrovně a typy tržní segmentace 255 Úrovně segmentace trhu 255 Typy segmentace trhu 259 Postup segmentace trhu 261 Segmentace spotřebitelských trhů a trhů organizací 262 Východiska pro segmentaci spotřebitelských trhů 262 // Základy segmentace na trzích organizací 271 Požadavky na efektivní segmentaci 274 // Tržní cílení 274 // Hodnocení tržních segmentů 274 Volba tržních segmentů 274 Doplňkové úvahy 277 // Shrnutí 279 Aplikace 280 // III. ČÁST // TVORBA MARKETINGOVÝCH STRATEGIÍ 283 // 10. KAPITOLA // UMÍSŤOVÁNÍ TRŽNÍ NABÍDKY PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO CYKLU PRODUKTU 285 // Jak se odlišovat 285 // Nástroje pro konkurenční odlišení 287 // Odlišení produktu 288 Odlišení služeb 291 Odlišení personálu 294 // Odlišení distribuce 295 // Odlišení image 295 // Strategie umísťování, její vypracování a vysvětlování 297 Umísťováni podle Riese a Trouta 298 Kolik odlišností nabízet? 299 Které odlišnosti propagovat? 301 Prezentace umísťování 302 Marketingové strategie životního cyklu produktu 303 Etapy životního cyklu produktu 303 Marketingové strategie: etapa zavádění 306 Marketingové strategie: etapa růstu 309 Marketingové strategie: etapa zralosti 309 Marketingové strategie: etapa poklesu 313 Kritika koncepce životního cyklu produktu 316 Vývoj trhu 317 // Etapy vývoje trhu 317 Dynamika konkurence vlastností 320 Shrnutí 321 Aplikace 321 // 11. KAPITOLA // TVORBA NOVÉ TRŽNÍ NABÍDKY 325 // Dilema vývoje nových produktů 325 Efektivní organizační uspořádání 328 // Financování vývoje nového produktu 328 Organizování vývoje nového produktu 330 // Řízení procesu vývoje nového produktu: nápady 332 // Tvorba nápadů 332 Třídění nápadů 333 // Řízení procesu vývoje: od konceptu ke strategii 334 //
Vývoj a testování koncepce 334 Tvorba marketingové strategie 339 Podnikatelská analýza 340 Řízení procesu vývoje: od vývoje ke komerčnímu využití 342 // Vývoj produktu 342 Testování trhu 345 Komercializace 349 Spotřebitel - proces přijetí produktu 353 Etapy procesu přijetí produktu 354 Faktory ovlivňující proces přijetí 355 Shrnutí 357 Aplikace 357 // 12. KAPITOLA // TVORBA NABÍDEK PRO CELOSVĚTOVÉ TRHY 361 // Máme se stát světovou firmou? 362 Rozhodování o tom, na který trh vstoupit 363 // Regionální zóny volného obchodu 366 Hodnocení potenciálních trhů 368 // Rozhodování o způsobu vstupu na trh 369 // Nepřímý vývoz 369 Přímý vývoz 370 Poskytování licencí 370 Společné podnikání 373 Přímé investice 374 Proces internacionalizace 374 Rozhodování o marketingovém programu 375 Produkt 376 Propagace 379 Cena 380 // Místo (distribuční cesty) 382 // Rozhodování o organizaci marketingu 382 // Oddělení exportu 383 Mezinárodní divize 383 Nadnárodní organizace 383 // Shrnutí 384 Aplikace 385 // Obsah // IV. ČÁST // TVORBA MARKETINGOVÝCH ROZHODNUTÍ 387 // 13. KAPITOLA // PÉČE O VÝROBKOVÉ ŘADY A ZNAČKOVÉ VÝROBKY 389 // Produkt a produktový mix 389 // Úrovně produktu 389 Produktová hierarchie 391 Klasifikace produktů 392 Výrobkový mix 394 Rozhodování o výrobkových radách 395 Analýza výrobkových řad 396 Délka výrobkové řady 397 Modernizace výrobkové řady 399 Atraktivnost výrobkové řady 400 Rozhodování o značce 400 Co je to značka? 400 // Hodnota značky 402 Dilema značky 403 Rozhodování o názvu značky 409 Rozhodování o strategii značky 411 Rozhodnutí o přemístění značky 415 Rozhodování o balení a značení 415 Balení 416 Značení produktů 417 Shrnutí 418 Aplikace 419 // 14. KAPITOLA // PROJEKTOVÁNÍ A ŘÍZENÍ SLUŽEB 421 // Podstata služeb 421 // Kategorie mixu služeb 422 //
Vlastnosti služeb a jejich důsledky pro marketing 424 Marketingové strategie firem poskytujících služby 427 Konkurenční odlišení 430 Zajišťování jakosti služeb 432 Zajišťování produktivity 439 Řízení služeb na podporu produktů 441 // Strategie poskytování služeb po prodeji 442 Hlavní trendy v oblasti služeb zákazníkům 444 Shrnutí 444 Aplikace 445 // 15. KAPITOLA // TVORBA CENOVÝCH STRATEGIÍ A PROGRAMŮ 447 // Určování ceny 448 // Stanovení cíle cenové politiky 449 Zjišťování poptávky 451 // Odhad nákladů 454 // Analýza nákladů, cen a nabídek konkurentů 457 Výběr metody určování cen 457 Výběr konečné ceny 463 Přizpůsobování ceny 465 // Určování ceny z geografického hlediska // (obchodování za hotové, výměnný obchod, barterový obchod) 465 Cenové slevy a srážky 466 Propagační určování cen 466 Diskriminační určování cen 467 Určování cen výrobkového mixu 469 Zahájení cenových změn a reakce na tyto změny 472 Zahájení snižování cen 472 // Zahájení zvyšování cen 473 // Reakce na cenové změny 475 Reakce firmy na změny cen konkurence 475 Shrnutí 477 Aplikace 478 // V. ČÁST // ŘÍDICÍ A DISTRIBUČNÍ MARKETINGOVÉ PROGRAMY 481 // 16. KAPITOLA // ŘÍZENÍ MARKETINGOVÝCH CEST 483 // Jakou práci odvádějí marketingové cesty? 483 // Funkce a toky uvnitř marketingových cest 484 Úrovně marketingových cest 486 Cesty sektoru služeb 487 Rozhodování o tvorbě marketingových cest 487 //
Analýza úrovně služeb podle přání zákazníků 488 Stanovení cílů a omezení marketingové cesty 488 Hledání hlavních distribučních alternativ 489 Hodnocení hlavních alternativ 491 Manažerské rozhodování v marketingových cestách 493 Výběr členů distribuční cesty 493 Školení členů distribuční cesty 494 Motivace členů distribuční cesty 495 Hodnocení členů distribučních cest 496 Modifikace uspořádání distribuční cesty 497 Dynamika marketingových cest 499 // Vertikální marketingové systémy 499 Horizontální marketingové systémy 501 Vícedimenziální marketingové systémy 502 Spolupráce, řešení konfliktů a konkurence 504 Právní a etické problémy vztahů v distribuční cestě 507 Shrnutí 508 Aplikace 509 // 8 // Obsah // 17. KAPITOLA // ŘÍZENÍ MALOOBCHODNÍCH, VELKOOBCHODNÍCH A LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ 511 // Maloobchod 511 // Typy maloobchodů 511 Marketingové rozhodování 517 Trendy v maloobchodě 522 // Velkoobchod 525 // Rozvoj velkoobchodu a jeho jednotlivé typy 526 Marketingová rozhodnutí velkoobchodníků 527 Trendy velkoobchodu 529 Logistika trhu 530 // Cíle logistiky trhu 533 Rozhodování o logistice trhu 534 Organizace logistiky trhu a rozdělení zodpovědnosti 537 Shrnutí 538 Aplikace 538 // 18. KAPITOLA // ŘÍZENÍ INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 541 // Proces komunikace 541 Vytváření účinné komunikace 544 // Výběr příjemce sdělení 544 Stanovení cílů komunikace 546 Sestavování sdělení 548 Výběr komunikačních cest 552 Vypracování celkového rozpočtu na propagaci 554 Rozhodování o marketingovém komunikačním mixu 556 Nástroje propagace 557 Faktory ovlivňující sestavování komunikačního mixu 559 // Měření výsledků marketingové komunikace 562 // Řízení a koordinování integrované marketingové komunikace 563 Shrnutí 565 Aplikace 565 // 19. KAPITOLA //
ŘÍZENÍ REKLAMY, PODPORY PRODEJE A PUBLIC RELATIONS 569 // Tvorba a řízení reklamního programu 569 // Stanovení cílů reklamy 569 Rozhodování o rozpočtu na reklamu 571 Výběr reklamního sdělení 572 Rozhodování o médiu a měření účinnosti 577 // Rozhodování o dosahu, frekvenci a účinku 578 Výběr z hlavních druhů médií 579 // Výběr nosičů relace 582 Rozhodování o načasování média 583 Rozhodování o prostorovém rozmístění médií 586 Hodnocení účinnosti reklamy 586 Podpora prodeje 590 // Účel podpory prodeje 590 Hlavní rozhodnutí v podpoře prodeje 592 Public relations 598 // Marketingové public relations 599 Hlavní rozhodnutí marketingových public relations 600 Shrnutí 604 Aplikace 604 20. KAPITOLA // ŘÍZENÍ PRODEJNÍCH SIL 607 // Budování prodejních sil 608 // Úkoly a strategie prodejních sil 608 Struktura prodejních sil 610 Velikost prodejních sil a odměňování 613 Řízení prodejních sil 614 // Získávání a výběr prodejních zástupců 614 Školení prodejních zástupců 615 Kontrola prodejních zástupců 616 Motivování prodejních zástupců 619 // Hodnocení prodejních zástupců 621 // Základy osobního prodeje 623 Profesionalita 624 Vyjednávání 626 Vztahový marketing 628 Shrnutí 631 Aplikace 631 // 21. KAPITOLA // ŘÍZENÍ PŘÍMÉHO A ON LINE MARKETINGU 635 // Rozvoj a výhody přímého marketingu 635 // Rozvoj přímého marketingu a elektronického nakupování 635 Výhody přímého marketingu 636 Rostoucí použití integrovaného přímého marketingu 636 // Databáze zákazníků a přímý marketing 638 Hlavní distribuční cesty přímého marketingu 641 // Prodej tváří v tvář 641 Adresné zásilky 642 Katalogový marketing 645 Telemarketing 647 // Ostatní média marketingu přímé odezvy 648 Marketing automatů na vyřizování objednávek 649 // Obsah // 9 //
Marketing v 21. století: elektronické obchodování 649 // On-line zákazníci 649 // Výhody a nevýhody on-line marketingu 651 Využívání on-line marketingu 652 Přísliby a výzvy on-line marketingu 657 // Společenské a etické problémy využívání přímého marketingu 659 Shrnutí 660 Aplikace 660 // 22. KAPITOLA // ŘÍZENÍ MARKETINGOVÝCH ČINNOSTÍ 663 // Trendy v organizaci firem 663 Organizace marketingu 664 // Vývoj marketingového oddělení 664 // Způsoby organizace marketingových oddělení 666 Vztahy marketingu ? ostatním oddělením 675 Strategie budování marketingové orientace celé firmy 679 // Implementace marketingu 680 // Kontrola a hodnocení marketingových činností 681 // Kontrola ročního plánu 682 Kontrola rentability 686 Kontrola výkonnosti 690 Strategická kontrola 692 // Shrnutí 699 Aplikace 700 // Literatura 703 Rejstřík 709 // 10 // Obsah
(OCoLC)50347156
cnb001034490

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC