Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:19x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : Jan Laichter, 1946
498 s. ; 20 cm

objednat
Laichterova filosofická knihovna ; sv. 34
Základní spisy Aristotelovy ; sv. 1
antická starověká řečtina
Přeloženo z řečtiny
Obsahuje rejstřík
Metafyzika - studie
000059408
Úvod Dr. Antonína Kříže 5 // KNIHA PRVNÍ (A) // Podstata, hodnota a cíl metafysiky. Kritika domne... o principech věcí. // 1. Potřeba vědění. Povaha vědy vůbec a podstata, hodnota a úkol metafysické vědy zvlášť 33 // 2. Povaha, předmět a cíl moudrosti 36 // 3. Druhy příčin. Přehled starších filosofických soustav 39 // 4. Pokračování v přehledu starších filosofických nauk 43 // 5. Pythagorovci a Eleaté. Stručné shrnutí dřívějších // soustav 46 // 6. Platonovo učení o ideálech a číslech. Kritika 49 // 7. Důsledky starších filosofických názorů o příčinách a jejich kritika 52 // 8. Pokračování v kritice názorů starších filosofů 53 // 9. Kritika Platonova učení o číslech a ideách 58 // 10. Závěrečná úvaha 65 // KNIHA DRUHÁ (oc elatton). // Několik poznámek o meta fy sice jako vědě a o její methodě. // 1. Nesnadnost a snadnost filosofie. Zásluhy dřívějších // myslitelů. Cíl filosofie 66 // 2. Zda jest nekonečná řada příčin 67 // 3. Methoda filosofického výkladu 70 // KNIHA TŘETÍ (B). // Aporie metafysiky. // 1. Formulace řešení metafysických otázek. Důležitost pochybování. Druhy aporií // 2. Pojednání o aporiích (aporie první až pátá) // 3. Pokračování pojednání o aporiích (aporie šestá až sedmá) // 4. Pokračování pojednání o aporiích (aporie osmá až jedenáctá) // 5. Pokračování pojednání o aporiích (aporie dvanáctá) 6. Pokračování pojednání o aporiích (aporie třináctá až patnáctá) // KNIHA ČTVRTÁ (R). // Podstata a úkol metafysiky. Definice metafysiky. // 1. Určení vlastního předmětu metafysiky. Definice metafysiky 96 // 2. Významy jsoucna. Odpověď na první aporii 96 // 3. Principy myšlení, logické zásady jako předmět metafysiky, první filosofie. Zásada sporu 102 //
4. Pokračování výkladu o zásadě sporu. Její oprávněnost a nepřímý důkaz pro ni 104 // 5. Další osvětlení nauky protivníků zásady sporu a // methoda vyvracení 112 // 6. Důsledek zásady sporu. Subjektivnost a relativnost // smyslového vnímání nedokazuje nesprávnost zásady sporu 118 // 7. Zásada o vyloučeném třetím 120 // 8. Nesprávnost tvrzení: Vše je pravdivé nebo mylné, vše je v klidu nebo v pohybu 122 // KNIHA PÁTÁ (A). // Vysvětlení některých filosofických pojmů. // 1. Počátek 125 // 2. Příčina 126 // 3. Prvek, živel 129 // 4. Příroda, přirozenost 130 // 5. Nutnost 132 // 6. Jedno 133 // 7. Jsoucno 137 // 8. Podstata 139 // 9. Totožnost, jinakost, rozdílnost, podobnost 140 // 10. Protiklad 141 // 11. Dřívější a pozdější 142 // 12. Mohoucnost (mohutnost, možnost) 144 // 13. Kolikost 147 // 14. Jakost 148 // 15. Vztah 149 // 16. Dokonalost 152 // 17. Omezení, mez 153 // 18. Podle čeho, proč. Samo o sobě 153 // 19. Rozpoložení 154 // 20. Držení, stav 155 // 21. Trpnost 155 // 22. Zbavenost 155 // 23. Miti 156 // 24. Býti z něčeho 157 // 25. Část 158 // 26. Celek 159 // 27. Kusost 160 // 28. Rod 161 // 29. Omyl, klam 162 // 30. Nahodilost, případek 163 // KNIHA ŠESTÁ (E). // Další výklad o povaze, předmětu a úkolu metafysiky. Roztřídění věd. // 1. Roztřídění věd a vztah metafysiky ? ostatním vědám 165 // 2. Jsoucno nahodilé není předmětem vědy 168 // 3. Příčiny nahodilého jsoucna 171 // 4. Pravda, omyl a metafysika 172 // KNIHA SEDMÁ (Z). // Pojednání o podstatě. // 1. Podstata jako první předmět metafysiky 173 // 2. Různé názory o podstatě 174 // 3. Vlastní pojem podstaty. Otázka, zda látka jest podstatou 175 // 4. Bytnost 177 // 5. Zda jest výměr o tom, co o sobě nemá jsoucnosti 181 //
6. Zda bytnost je odloučená a různá od věci 182 // 7. Vznik a jeho druhy 184 // 8. Vznikání a bytí tvaru. Tvar nevzniká ani neexistuje odloučeně 188 // 9. Vznikání nahodilé a tvar 190 // 10. Celek a části. O výměru 191 // 11. Další určení o vztahu celku a částí. Zda lze oddělovat! druh od látky 195 // 12. Jednota výměru. Význam pro výklad podstaty 199 // 13. Výsledky pro pojem podstaty. Otázka, zda obecno jest podstatou 201 // 14. Vyvracení učení o samostatné jsoucnosti idejí 204 // 15. Ideje, stejně jako jednotliviny, nelze vymezit 205 // 16. Zda jedno a jsoucno jest podstatou. Omyl učení o ideách 207 // 17. Doplnění pojmu podstaty a tvaru. Podstata jako počátek. Cesta ke skutečným, nadsmyslovým příčinám smyslových podstat 209 // KNIHA OSMÁ (H) // Pokračování o principech smyslové podstaty, to jest o látce a tvaru. // 1. Druhy podstaty. Látka jako počátek 212 // 2. Tvar jako vlastní podstata. Určení tvaru 214 // 3. Několik dalších poznámek o podstatě se zřením ? platónským názorům o ideji a čísle 216 // 4. Látka a její vztahk různosti věcí 219 // 5. Vztah látky ? tomu, co nemá vzniku a zániku, ? ? stavu a zbavenosti 221 // 6. Sjednocení látky a tvaru. Tvar jest uskutečňováním 222 // KNIHA DEVÁTÁ (?). // Zkoumání jsoucna s hlediska možnosti a skutečnosti. // 1. Možnost, mohoucnost činná a trpná 225 // 2. Mohoucnost čili mohutnost rozumná a nerozumná 227 // 3. Názor Megariků o jsoucnu možném a skutečnén 228 // 4. Možné a nemožné 230 // 5. Způsob působení mohutností rozumných a nerozumných 231 // 6. Skutečná činnost, skutečnost. Vztah k pohybu 233 // 7. Kdy jest něco v možnosti a kdy není 235 // 8. Skutečnost jest dříve než možnost 237 // 9. Skutečnost jest lepší než možnost 241 // 10. Skutečnost pravdivá a mylná 242 //
KNIHA DESÁTÁ (I). // Pojednání o jednom a o totožnosti jako o prvních vlastnostech jsoucna, o protivách a o pomíjejícím a nepomíjejícím. // 1. Čtyři druhy jednoho. Jedno jako míra 245 // 2. Zda jedno jest podstatou 249 // 3. Jedno a mnohost, totožnost a podobnost, jinakost čili různost a nepodobnost 251 // 4. Protivy 254 // 5. Vztah stejného k velkému a malému 257 // 6. Jedno a mnohost 259 // 7. Střední členy 261 // 8. Různé druhově 263 // 9. Pokračování v určení toho, co se různí druhově 265 // 10. Pomíjející a nepomíjející. Důsledky učení o ideách 266 // KNIHA JEDENÁCTÁ (K). // Stručný přehled a příprava ? dalšímu pojednání // o obecných a nej vyšších příčinách. // 1. Aporie. Předmět moudrosti 268 // 2. Pokračování. Zda jest ještě něco jiného mimo věci // smysly vnímatelné 271 // 3. Podstata a úkol metafysiky 273 // 4. Vztah metafysiky k fysice a k matematice 276 // 5. Věta sporu, nejvyšší axioma metafysiky 277 // 6. Vyvracení věty Protagorovy. Věta o vyloučeném // třetím 278 // 7. Rozdělení filosofie a vztah první filosofie k ostatním vědám. Přednost metafysiky 282 // 8. Jsoucno nahodilé. Jsoucno pravdivé. Náhoda 284 // 9. Pohyb 286 // 10. Nekonečno jako vlastnost pohybu 289 // 11. Bližší určení pohybu 293 // 12. Tři druhy pohybu 295 // KNIHA DVANÁCTÁ (A). // O počátcích smyslových podstat a o poslední příčině všeho jsoucna. Jsoucnost nejvyšší bytosti. // 1. Podstata a její druhy 299 // 2. Počátky vznikání a změny 300 // 3. Poznámky o tvaru a o podstatě 301 // 4. Stejnost nebo různost počátků, podstaty a ostatních kategorií 303 // 5. Pokračování o stejnosti nebo různosti počátků a podstat 305 // 6. Nutnost věčné, nehybné a skutečné podstaty jako příčiny, počátku všeho 307 // 7. Bůh a jeho podstata 309 //
8. Ostatní nehmotné podstaty 312 // 9. Myšlení Boha 316 // 10. Přehled odchylných názorů a jejich vyvracení. Rád a jednota světa 318 // KNIHA TŘINÁCTÁ (M). // Polemika s učením o ideách a číslech. // 1. Postup zkoumání otázky, zda čísla a ideje jsou samostatné 322 // 2. Podstata matematických předmětů 323 // 3. Jsoucnost matematických předmětů. Dobro a krásno. Chvála věd matematických 327 // 4. Učení o ideách 330 // 5. Pokračování ve výkladu o ideách, zda je lze uznali za příčiny věcí // 6. Různé theorie číselné 334 // 7. Platónská nauka o číslech 336 // 8. Pokračování v úvaze o číselných theoriích 342 // 9. Pokračování v úvaze o číselných theoriích. Přechod k úvaze o nauce o počátcích 348 // 10. Otázka, zda obecné jest samostatné jako předmět vědy 352 // KNIHA ČTRNÁCTÁ (N) // O odloučených podstatách podle domněnek jiných filosofů. // 1. O platónských počátcích 355 // 2. Kritika platónských počátků 359 // 3. Pokračování v kritice theorie o číslech 363 // 4. Počátky a dobro 366 // 5. Pokračování v kritice číselné theorie 368 // 6. Pythagorská číselná symbolika 370 // Poznámky 374 // Rejstřík jmenný a věcný 489
(OCoLC)47291007
cnb000499761

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC