Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
2. vyd.
Praha : Petr Rezek, 2003
579 s. ; 28 cm

objednat
ISBN 80-86027-19-8 (váz.)
antická starověká řečtina
Přeloženo podle vydání W. Christa Aristotelis Metaphysica, Lipsiae, 1934
Obsahuje rejstřík
Obsahuje bibliografické odkazy
Metafyzika - studie
000059410
OBSAH // METAFYZIKA // Úvod (Antonín Kříž) 7 // Kniha první // Podstata, hodnota a cíl metafyziky. Kritika domněnek o principech věcí // 1. Potřeba vědění. Povaha vědy vůbec a podstata, hodnota a úkol metafyzické vědy zvlášť 33 // 2. Povaha, předmět a cíl moudrosti 36 // 3. Druhy příčin. Přehled starších filosofických soustav 40 // 4. Pokračování v přehledu starších filosofických nauk 44 // 5. Pýthagorovci a eleaté. Stručné shrnutí dřívějších soustav 46 // 6. Platónovo učení o idejích a číslech. Kritika 50 // 7. Důsledky starších filosofických názorů o příčinách a jejich kritika 53 // 8. Pokračování v kritice názorů starších filosofů 54 // 9. Kritika Platónova učení o číslech a idejích 59 // 10. Závěrečná úvaha 66 // 569 // METAFYZIKA // Kniha druhá // Několik poznámek o metafyzice jako vědě a její metodě // 1. Nesnadnost a snadnost filosofie. Zásluhy dřívějších myslitelů. Cíl filosofie 69 // 2. Zda jest neomezená řada příčin 70 // 3. Metoda filosofického výkladu 73 // Kniha třetí Aporie metafyziky // 1. Formulace řešení metafyzických otázek. Důležitost pochybování. Druhy aporií 75 // 2. Pojednání o prvních pěti aporiích 78 // 3. Pokračování pojednání o aporiích (aporie šestá // až sedmá) 84 // 4. Pokračování pojednání o aporiích (aporie osmá // až jedenáctá) 87 // 5. Pokračování pojednání o aporiích (aporie dvanáctá) 95 // 6. Pokračování pojednání o aporiích (aporie třináctá až patnáctá) 97 // Kniha čtvrtá // Podstata a úkol metafyziky. Definice metafyziky // 1. Předmět a definice metafyziky // 101 // 2. Významy jsoucna. Odpoveď na první aporii 101 // 3. Principy myšlení, logické zásady jako předmět metafyziky, první filosofie. Zásada sporu 107 // 4. Pokračování výkladu o zásade sporu. Její oprávněnost a nepřímý důkaz pro ni 109 //
5. Další osvětlení nauky protivníků zásady sporu a metoda 118 vyvracení // 6. Důsledek zásady sporu. Subjektivnost a relativnost smyslového vnímání nedokazuje nesprávnost zásady 124 // 7. Zásada o vyloučeném třetím 126 // 8. Nesprávnost tvrzení: Vseje pravdivé nebo mylné, vseje v klidu nebo v pohybu 128 // Kniha pátá // Vysvětleni některých filosofických pojmů // 1. Počátek 131 // 2. Příčina 132 // 3. Prvek (živel) 135 // 4. Příroda, přirozenost 136 // 5. Nutné 138 // 6. Jedno 140 // 7. Jsoucno // 144 // METAFYZIKA // 8. Podstata 146 // 9. Totéž, jiné, rozdílné, podobné 146 // 10. Protikladné 148 // 11. Dřívější a pozdější 149 // 12. Mohoucnost (mohutnost, možnost) 151 // 13. Kolikostní, kolikost 154 // 14. Jakostní, jakost 155 // 15. Vztažné 156 // 16. Dokonalé, dokonalost 159 // 17. Omezení, mez 160 // 18. Podle čeho, proč. Samo o sobě 160 // 19. Rozpoložení 162 // 20. Držení, stav 162 // 21. Trpnost 162 // 22. Zbavenost 163 // 23. Mít 164 // 24. Být z něčeho 165 // 25. Část 166 // 26. Celé // 166 // 27. Kusé 167 // 28. Rod 168 // 29. Omyl, klam 169 // 30. Nahodilost, případek 171 // Kniha šestá // Další výklad o povaze, předmětu a úkolu metafyziky. Roztřídění věd // 1. Roztřídění věd a vztah metafyziky ? ostatním vědám 173 // 2. Jsoucno nahodilé není předmětem vědy 176 // 3. Příčiny nahodilého jsoucna 179 // 4. Pravda, omyl a metafyzika 180 // Kniha sedmá Pojednám o podstatě // 1. Podstata jako první předmět metafyziky 181 // 2. Různé názory o podstatě 183 // 3. Vlastní pojem podstaty. Otázka, zda látka je podstatou 184 // 4. Bytnost 185 // 5. Zda je výměr toho, co o sobě nemá jsoucnost 189 // 6. Zda bytnost je odloučená a různá od věci 191 // 7. Vznik a jeho druhy // 193 // METAFYZIKA // 8. Vznikání a bytí tvaru. Tvar nevzniká ani neexistuje odloučeně 196 //
9. Vznikání nahodilé a tvar 198 // 10. Celek a části. O výměru 200 // 11. Další určení vztahu celku a částí. Zda lze oddělovat druh od látky 204 // 12. Jednota výměru. Význam pro výklad podstaty 208 // 13. Výsledky pro pojem podstaty. Otázka, zda obecno je podstatou 210 // 14. Vyvracení učení o samostatné jsoucnosti idejí 213 // 15. Ideje, stejně jako jednotliviny, nelze vymezit 214 // 16. Zda jedno a jsoucno jsou podstatou. Omyl učení o idejích 216 // 17. Doplnění pojmu podstaty a tvaru. Podstata jako počátek. // Cesta k příčinám smyslových podstat 218 // Kniha osmá // Pokračování o principech smyslové podstaty. // Látka a tvar // 1. Druhy podstaty. Látka jako počátek 221 // 2. Tvar jako vlastní podstata. Určení tvaru 223 // 3. Několik dalších poznámek o podstatě se zřením k platónským názorům o ideji a čísle 225 // 4. Látka a její vztah k různosti věcí 228 // 5. Vztah látky k tomu, co nemá vzniku a zániku, a k stavu a zbavenost i 230 // 6. Sjednocení látky a tvaru. Tvar je uskutečněním 23 I // Kniha devátá // Zkoumáni jsoucna z hlediska možnosti a skutečnosti // 1. Možnost, mohoucnost činná a trpná 235 // 2. Mohoucnost čili mohutnost rozumná a nerozumná 237 // 3. Názor megariků o jsoucnu možném a skutečném 239 // 4. Možné a nemožné 241 // 5. Způsob působení mohutností rozumných a nerozumných 242 // 6. Skutečnáčinnost, skutečnost. Vztah k pohybu 243 // 7. Kdy je něco v možnosti a kdy není 245 // 8. Skutečnost je dříve než možnost 247 // 9. Skutečnost je lepší než možnost 252 // 10. Skutečnost pravdivá a mylná 253 // Kniha desátá // Jsoucno, jedno a totéž; protivy, pomijejici a nepomíjející // 1. Čtyři druhy jedna. Jedno jako míra 257 // 2. Zda jedno je podstatou 261 // METAFYZIKA // 3. Jedno a mnohé, totožné a podobné, jiné čili různé a nepodobné 263 // 4. Protivy 266 //
5. Vztah stejného k velkému a malému 269 // 6. Jedno a mnohé 271 // 7. Strední členy 273 // Různé druhové 275 // 9. Pokračování v určení toho, co se různí druhove 277 // 10. Pomíjející a nepomíjející. Důsledky učení o idejích 278 // Kniha jedenáctá // Stručný přehled a příprava k dalšímu pojednáni o obecných a nejvyšších příčinách // 1. Rekapitulace aporií. Předmět moudrosti 281 // 2. Pokračování. Zda je ještě něcojiného mimo věci smysly vnímatelné . 284 // 3. Podstata a úkol metafyziky 286 // 4. Vztah metafyziky k fyzice a matematice 289 // 5. Věta sporu, nejvyšší axioma metafyziky 289 // 6. Vyvracení věty Prótagorovy. Věta o vyloučeném třetím 291 // 7. Rozdělení filosofie a vztah první filosofie k ostatním vědám. Přednost metafyziky 295 // 8. Jsoucno nahodilé. Jsoucno pravdivé. Náhoda // 9. Pohyb // 10. Neomezeno jako vlastnost pohybu // 11. Bližší určení pohybu // 12. Tři druhy pohybu // Kniha dvanáctá // Počátky smyslových podstat. Poslední príčina všeho jsoucna. Jsoucnost nejvyšší bytosti // 1. Podstata a její druhy // 2. Počátky vznikání a změny // 3. Poznámky o tvaru a podstatě // 4. Stejnost nebo různost počátků, podstaty a ostatních kategorií // 5. Pokračování o stejnosti nebo různosti počátků a podstat // 6. Nutnost věčné, nehybné a skutečné podstaty jako příčiny, počátku všeho // 7. Bůh a jeho podstata // 8. Ostatní nehmotné podstaty // 9. Myšlení boha // 10. Přehled odchylných názorů a jejich vyvracení. // Řád a jednota světa // METAFYZIKA // Kniha třináctá // Polemika s učením o idejích a číslech // Postup zkoumání otázky, zda čísla a ideje jsou samostatné 337 // 2. Podstata matematických předmčtů 338 // 3. Jsoucnost matematických předmětů. Dobro a krásno. // Chvála věd matematických 342 // 4. Učení o idejích 345 //
3. Zda jsou ideje příčinami věcí 348 // 6. Různé teorie Číselné 349 // 7. Platónská nauka o číslech 352 // 8. Pokračování v úvaze o číselných teoriích 357 // 9. Pokračování v úvaze o číselných teoriích. Přechod // ? úvaze o nauce o počátcích 363 // 10. Zda obecné je samostatné jako předmět vědy 367 // Kniha čtrnáctá // O odloučených podstatách podle domněnek jiných filosofi // 1. O platónských počátcích 371 // 2. Kritika platónských počátků 375 // 3. Pokračování v kritice teorie čísel 379 // 4. Počátky a dobro // 382 // OBSAH // 5. Pokračování v kritice číselné teorie 384 // 6. Pýthagorská číselná symbolika 387 // Poznámky (Antonín Kříž) 390 // REJSTŘÍKY // Jmenný rejstřík 517 // Řecké termíny 520 // České termíny 535 // Citovaná místa 542 // Rejstřík odkazů a testimonii 543 // Příčné odkazy 553 // Shodné pasáže ve Fyzice a v Metafyzice 558 // Zkratky 559 // Osnova Metafyziky 565 // Ediční poznámka 567 // Obsah 569
(OCoLC)53266190
cnb001249628

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC