Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
V Praze : C.H. Beck, 2007
xxvii, 538 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7179-560-5 (váz.)
Beckova edice ekonomie
Kniha vyšla ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000059500
Obsah // Předmluva...IX // Úvod ...XI // Seznam použitých zkratek ...XV // CÁST I. // Teoreticko-metodologické otázky...1 // 1. Teorie optimálních měnových oblastí - analýza nákladů // spojených s členstvím v měnové unii ...3 // 1.1 Tradiční teorie optimálních měnových oblastí...4 // 1.2 Rozdíly v preferencích národních autorit: krátkodobá // Phillipsova křivka - inflace, nebo nezaměstnanost? ...18 // 1.3 Institucionální rozdíly na trzích práce (chování odborů při mzdových // vyjednáváních)...23 // 1.4 Rozdíly v právních a finančních systémech...26 // 1.5 Různá tempa ekonomického růstu...27 // 1.6 Institucionální rozdíly na trzích práce (stupeň centralizace odborů) ... 31 // 1.7 Rozdíly v právních a finančních systémech...32 // 1.8 Jak významné jsou rozdíly v dynamice ekonomického růstu?...34 // 1.9 Nominální a reálné znehodnocení měny - jde o účinný nástroj // obnovení konkurenceschopnosti a rovnováhy platební bilance?...35 // 1.10 Znehodnocení měny jako nástroj úpravy rozdílných preferencí // národních autorit...42 // 1.11 Produktivita a inflace - Balassa-Samuelsonův efekt ...47 // 1.12 Věrohodnost národních autorit a efektivnost makroekonomických // politik...49 // 1.13 Náklady členství v měnové unii a otevřenost ekonomik ...58 // Závěr...61 // Literatura a prameny ke kapitole 1...66 // 2. Přínosy spojené se členstvím v měnové unii...71 // 2.1 Eliminace transakčních
nákladů ...73 // 2.2 Transparentnost cen ...78 // 2.3 Přínosy spojené s eliminací kurzového rizika ...84 // 2.4 Měnová unie a ekonomický růst...90 // XXIII // Měnová integrace // 2.5 Měnová unie, růst vzájemného obchodu a ekonomický růst ...92 // 2.6 Přínosy spojené s členstvím v měnové unii a otevřenost ekonomiky ... 96 // 2.7 Další nepřímé přínosy související s členstvím v HMU ...97 // Závěr...101 // Literatura a prameny ke kapitole 2...102 // 3. Náklady vs. přínosy: endogenita procesu ekonomické // a měnové integrace ...?5 // 3.1 Náklady a přínosy - grafická analýza ...105 // 3.2 Přínosy a náklady v dlouhém období: Je eurozóna optimální // měnovou oblastí? ...117 // 3.3 Hypotéza endogenity procesu ekonomické a měnové integrace...118 // 3.4 Empirické testování hypotézy endogenity procesu ekonomické // integrace...121 // 3.4.1 Vývoj sladěnosti hospodářských cyklů EU-15 ...122 // 3.4.2 Sladěnost hospodářských cyklů v rozšířené EU ...128 // 3.5 Endogenní povaha synchronnosti hospodářských cyklů v procesu // hospodářské a měnové integrace: další empirické studie...132 // Závěr...134 // Literatura a prameny ke kapitole 3...141 // 4. Asymetrické šoky a jejich význam v měnové unii ...145 // 4.1 Význam výskytu a působení asymetrických šoků v měnové unii ... 146 // 4.2 Asymetrie šoků, typologie, proces šíření a přizpůsobení v tržní // ekonomice ...153 // 4.2.1
Dopady německého sjednocení: poptávkový šok ...156 // 4.2.2 Negativní nabídkový šok a jeho vyrovnání ve Švýcarsku // a Spojeném království ...158 // 4.3 Faktory výskytu a působení asymetrických šoků a adaptace // na tyto šoky ...163 // 4.3.1 Sladěnost hospodářských cyklů ...163 // 4.3.2 Mobilita pracovních sil...166 // 4.4 Empirie asymetrických šoků: podobnost poptávkových // a nabídkových šoků kandidátských a členských zemí eurozóny...170 // 4.4.1 Aktuální podobnost poptávkových a nabídkových šoků // v kandidátských a členských zemích eurozóny...173 // 4.4.2 Endogenní povaha podobnosti poptávkových // a nabídkových šoků v procesu hospodářské a měnové // integrace ...177 // Závěr...182 // Dodatek kapitoly: Předpoklady modelu dekompozice šoků dle Bayoumiho // a Eichengreena v modelu AS - AD...183 // Literatura a prameny ke kapitole 4...185 // XXIV // Obsah // CÁST IL // Vývoj HMU v rámci evropského integračního procesu...189 // 5. Historie měnové integrace v Evropě...191 // 5.1 Počátky měnové spolupráce ...192 // 5.2 Rozvoj měnové integrace ...193 // 5.2.1 Nové iniciativy...194 // 5.2.2 Wernerova zpráva ...195 // 5.2.3 Had v tunelu ...197 // 5.2.4 Evropský měnový systém...201 // 5.3 Cesta ? jednotné měně ...208 // 5.3.1 Delorsova zpráva...209 // 5.3.2 Smlouva o Evropské unii...211 // 5.3.3 Realizace projektu společné evropské měny // -budování HMU...214 // Závěr...220
// Literatura a prameny ke kapitole 5...221 // 6. Konvergenční kritéria a jejich plnění novými členskými zeměmi EU . . . 225 // 6.1 Konvergenční kritéria...226 // 6.1.1 Vymezení konvergenčních kritérií ...226 // 6.1.2 Důvody existence konvergenčních kritérií ...232 // 6.2 Stav v nových členských státech...240 // 6.3 Pohled vstupující země...247 // Závěr...248 // Literatura a prameny ke kapitole 6...249 // 7. Důvody nečlenství Švédska, Dánska a Spojeného království // v hospodářské a měnové unii ...253 // 7.1 Spojené království Velké Británie a Severního Irska (UK) ...255 // 7.2 Severské země ...276 // 7.2.1 Dánsko...279 // 7.2.2 Švédsko...287 // Závěr...296 // Literatura a prameny ke kapitole 7...297 // 8. Evropská centrální banka a její monetární politika ...303 // 8.1 Právní zakotvení a institucionální struktura ESCB a ECB...304 // 8.2 Cíle a rozhodovací struktura ESCB...313 // 8.3 Plnění cílů ESCB ...324 // 8.4 Nezávislost a odpovědnost Evropské centrální banky ...335 // 8.5 Nástroje monetární politiky ESCB ...338 // 8.6 Monetární politika ECB v prostředí hospodářské a měnové unie ... 347 // XXV // Měnová integrace // 8.7 Bankovní dohled nad finančními institucemi ...355 // 8.8 Pozice ČNB v přípravě ČR na členství v HMU ...356 // 8.9 Budoucnost ECB a její monetární politiky...358 // Závěr...360 // Literatura a prameny ke kapitole 8...361 // 9. Federální rozpočet a
měnová unie - fiskální politika a měnová unie ... 365 // 9.1 Federální rozpočet a měnová unie...366 // 9.1.1 Důvody (de)centralizace...366 // 9.1.2 Stabilizace a rozpočet EU...368 // 9.1.3 Analýza struktury výdajů vybraných federálních rozpočtů ...374 // 9.1.3.1 Švýcarsko ...375 // 9.1.3.2 Spolková republika Německo...376 // 9.1.3.3 Spojené státy americké...377 // 9.1.3.4 Rozpočet EU ...379 // 9.2 Fiskální politika a měnová unie... • 383 // 9.2.1 Fiskální politika a teorie optimálních měnových oblastí.384 // 9.2.2 Fiskální politika v HMU - Pakt stability a růstu...391 // 9.2.3 Přijetí Paktu stability a růstu...393 // 9.2.4 Formální architektura Paktu stability a růstu...395 // 9.2.5 Evropský soudní dvůr ve sporu Rady a Komise...401 // 9.2.6 Reforma Paktu stability a růstu...406 // Závěr...412 // Literatura a prameny ke kapitole 9...412 // 10. Harmonizace daňových soustav EU ...417 // 10.1 Legislativní vymezení daňové harmonizace v právu ES/EU...417 // 10.2 Harmonizace nepřímého zdanění...421 // 10.2.1 Daň z přidané hodnoty ...425 // 10.2.2 Akcízy ...429 // 10.2.3 Akcíz z energetických produktů a elektrické energie...431 // 10.2.4 Akcíz z alkoholu a alkoholických nápojů ...432 // 10.2.5 Akcíz z tabáku a tabákových výrobků...434 // 10.3 Harmonizace přímého zdanění...435 // 10.3.1 Legislativa v oblasti korporativního zdaňování...439 // 10.3.2 Harmonizace zdaňování osobních příjmů
...442 // 10.4 Daňová harmonizace, nebo daňová soutěž?...443 // 10.5 Daňová harmonizace a možné zdroje rozpočtu Evropské unie ... 449 // 10.5.1 Akcízy ...449 // 10.5.2 Daň z osobních příjmů ...450 // 10.5.3 Daně z příjmů korporací...452 // Závěr...454 // Literatura a prameny ke kapitole 10...454 // XXVI // Obsah // 11. Role eura v rámci světového měnového systému...459 // 11.1 Soutěž mezi menami ...459 // 11.2 Výhody plynoucí ze světové měny...467 // 11.3 Současná pozice eura na mezinárodních trzích a ve třetích // zemích...469 // 11.3.1 Euro na mezinárodních trzích - mezinárodní obchod ... 469 // 11.3.2 Euro na mezinárodních trzích - mezinárodní devizové // trhy...473 // 11.3.3 Postavení eura na mezinárodních trzích - mezinárodní // dluhopisové a úvěrové trhy...476 // 11.3.4 Pozice eura ve třetích zemích - využití zahraničními // centrálními bankami...480 // 11.3.5 Pozice eura ve třetích zemích - substituční měna ...481 // Závěr...482 // Literatura a prameny ke kapitole 11...483 // 12. Integrace finančních a kapitálových trhů eurozóny...485 // 12.1 Historický vývoj ...488 // 12.1.1 Volný pohyb kapitálu...489 // 12.1.2 Volný pohyb služeb - jednotný trh s finančními // službami...490 // 12.1.3 Integrace finančních trhů - způsoby měření ...497 // 12.2 Peněžní trh...500 // 12.3 Akciové trhy ...502 // 12.4 Dluhopisové trhy...511 // 12.5 Maloobchodní finanční trhy...515
// Závěr...516 // Literatura a prameny ke kapitole 12...518 // Závěr...521 // Literatura a prameny...526 // Rejstřík ...527 // XXVII

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC