Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Brno : PC-DIR, 1994

objednat
ISBN 80-214-0575-9
000059783
Rekat.
Obsah // 1 STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK 11 // 1.1 Úvod... 11 // 1.2 Mechanické a strukturní charakteristiky... 14 // 1.2.1 Vlastnosti a jejich charakteristiky... 14 // 1.2.2 Mechanické charakteristiky ... 15 // 1.2.3 Strukturní charakteristiky... 16 // 1.3 Vazby v pevných látkach... 18 // 1.3.1 Úvodní poznámky ... 18 // 1.3.2 Odpudivé sily... 19 // 1.3.3 Iontová vazba... 19 // 1.3.4 Kovalentní vazba... 23 // 1.3.5 Kovová vazba... 27 // 1.3.6 Van der VVaalsova a vodíková vazba ... 29 // 1.4 Struktura ideálních krystalů... 30 // 1.4.1 Periodická seskupení atomů... 30 // 1.4.2 Základní krystalové struktury... 31 // 1.4.3 Indexy bodů, přímek a rovin ... 33 // 1.4.4 Reciproká mřížka... 36 // 1.5 Poruchy v krystalech... 37 // 1.5.1 Bodové poruchy ... 38 // 1.5.1.1 Základní typy bodových poruch... 38 // 1.5.1.2 Koncentrace bodových poruch... 38 // 1.5.2 Dislokace ... 42 // 1.5.2.1 Definice dislokace... 42 // 1.5.2.2 Vlastnosti dislokací... 45 // 1.5.2.2.1 Pohyb dislokací... 45 // 1.5.2.2.2 Napěťové pole dislokace... 47 // 1.5.2.2.3 Energie dislokace... 49 // 1.5.2.2.4 Síla působící na dislokaci... 51 // 1.5.2.2.5 Vzájemné působení mezi dislokacemi... 52 // 1.5.2.2.6 Vliv povrchu na dislokaci ... 54 // A) Obecný postup... 54 // B) Šroubová dislokace v poloprostoru... 54 // C) Poznámka ? dislokacím v tenkých fóliích... 55 // 1.5.2.2.7 Peierlsovo - Nabarrovo napětí... 56 // 1.5.2.3 Neúplné dislokace a vrstevné chyby... 57 // 1.5.2.4 Dvojčatové
dislokace ... 60 // 1.5.2.5’ Dislokace v systémech s uspořádáním... 61 // 1.5.3 Hranice zrn a subzrn... 62 // 1.5.3.1 Maloúhlová hranice... 63 // 4 // OBSA H // 5 // 1.5.3.2 Hranice mezi zrny... 64 // 1.5.3.3 Energie hranice ... 64 // 1.5.4 Rozhraní mezi fázemi ... 68 // 1.6 Struktura plastů... 69 // 1.6.1 Molekulární struktura... 69 // 1.6.2 Nadmolekulární struktura... 73 // 1.7 Literatura ke kapitole 1... 78 // 2 KOVY // 2.1 Deformace... // 2.1.1 Elastická deformace ... // 2.1.1.1 Hookův zákon... // 2.1.1.1.1 Izotropní prostředí... // 2.1.1.1.2 Anizotropní prostředí... // 2.1.1.1.3 Polykrystalické agregáty a kompozity... // 2.1.1.2 Teplotní pnutí... // 2.1.1.2.1 Upnuté těleso... // 2.1.1.2.2 Povrchové ochlazení ... // 2.1.1.2.3 Mikroskopická pnutí... // 2.1.1.3 Ideální pevnost ... // 2.1.1.3.1 Přístup elektronové teorie pevných látek ... // 2.1.1.3.2 Zjednodušené modely mřížky... // A) Jednosměrný tah... // B) Všestranný tah... // 2.1.1.3.3 Fenomenologický přístup... // 2.1.1.3.4 Dokonalé a reálné krystaly... // 2.1.2 Plastická deformace ... // 2.1.2.1 Anelastická deformace... // 2.1.2.2 Mechanismy plastické deformace... // 2.1.2.2.1 Dislokační skluz... // A) Frankův-Readův zdroj... // B) Nakupení dislokací... // C) Protínání dislokací... // D) Tepelně aktivovaný pohyb dislokací... // E) Souvislost rychlosti plastické deformace s rychlostí dislokací // 2.1.2.2.2 Difúzni tečení... // A) Mechanismus difúze...
// B) Difúze v elasticky napjatém tělese... // 2.1.2.2.3 Dislokační tečení... // 2.1.2.2.4 Pokluzy po hranicích zrn... // 2.1.3 Deformační zpevnění... // 2.1.3.1 Vlastnosti dislokací v reálných mřížkách... // 2.1.3.1.1 Mřížka f.c.c... // 2.1.3.1.2 Mřížka h.c.p... // 2.1.3.1.3 Mřížka b.c.c... // 2.1.3.2 Monokrystaly čistých kovů... // 2.1.3.2.1 Křivky zpevnění ... // A) Geometrie plastické deformace krystalů... // 80 // . 80 . 80 . 80 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 84 . 85 . 85 . 85 . 86 . 86 . 86 . 88 . 90 . 91 . 91 . 93 . 94 . 94 . 95 . 98 . 101 . 104 . 105 . 105 . 107 . 109 . 111 . 112 . 113 . 113 . 115 . 115 . 120 . 120 . 121 // 6 // OBSAH // B) Skluzové napětí...121 // C) Experimentální křivky zpevnění...123 // D) Křivky zpevnění monokrystalů f.c.c. a h.c.p. kovů ...125 // E) Křivky zpevnění monokrystalů b.c.c. kovů...125 // F) Interpretace teplotní závislosti kritického skluzového napětí ... 126 // 2.1.3.2.2 Teorie zpevnění...127 // A) Zpevnění kovů s f.c.c. strukturou...127 // B) Zpevnění kovů s h.c.p. strukturou...130 // C) Zpevnění kovů s b.c.c. strukturou...131 // 2.1.3.3 Monokrystaly slitin...131 // 2.1.3.3.1 Interakce mezi dislokací a cizím atomem...131 // A) Elastická rozměrová interakce...132 // B) Elastická modulová interakce ...133 // 2.1.3.3.2 Kritické skluzové napětí substitučních tuhých roztoků ... 134 // 2.1.3.3.3 Skluzové napětí v oblasti vysokých teplot ...135 // A) Ostrá
mez kluzu ...135 // B) Portevinův-Le Chatelierův jev...136 // 2.1.3.3.4 Zpevnění v materiálech se dvěma fázemi...136 // A) Precipitační zpevnění...136 // B) Zpevnění ve složených materiálech ...138 // 2.1.3.3.5 Zjednodušené odvození deformační křivky...141 // 2.1.3.4 Polykrystaly...142 // 2.1.3.4.1 Tahový diagram napětí - deformace...142 // 2.1.3.4.2 Hallův-Petchův vztah ...145 // 2.1.3.4.3 Von Misesovo kritérium ...145 // 2.1.3.4.4 Tvorba dislokační struktury a deformační zpevnění...147 // 2.2 Lomy...148 // 2.2.1 Lomová mechanika...149 // 2.2.1.1 Griffithovo kritérium ...149 // 2.2.1.2 Lineární lomová mechanika...152 // 2.2.1.2.1 Součinitel intenzity napětí...152 // 2.2.1.2.2 Hnací síla trhliny...154 // 2.2.1.2.3 Plastická zóna na špici trhliny...156 // 2.2.1.2.4 fí-křivky...157 // 2.2.1.3 Elasticko-plastická lomová mechanika...160 // 2.2.1.3.1 Koncepce J—integrálu...161 // 2.2.1.3.2 Koncepce otevření trhliny (COD)...161 // 2.2.2 Stadia lomových procesů...162 // 2.2.3 Tvárný lom...164 // 2.2.3.1 Nukleace mikrodutin ...165 // 2.2.3.2 Růst a koalescence dutin...168 // 2.2.3.3 Dolom ...171 // 2.2.3.4 Vliv vnějších faktorů na charakteristiky odolnosti vůči tvárnému // lomu ...174 // 2.2.3.4.1 Vliv napjatosti...174 // 2.2.3.4.2 Vliv teploty a rychlosti deformace...175 // 2.2.4 Křehký lom...175 // OBSAH // 7 // 2.2.4.1 Iniciace trhlin v tělesech bez apriorních defektů ...175 // 2.2.4.2 Šíření trhliny...177
// 2.2.4.2.1 Křehkost a tvárnost ideálních krystalů...179 // 2.2.4.2.2 Mikromechanismus šíření štěpné trhliny...182 // 2.2.4.2.3 Stínění špice trhliny ...184 // A) Štěpná trhlina...185 // B) Klínová trhlina...186 // C) Otupená trhlina...186 // 2.2.4.3 Lomová houževnatost...188 // 2.2.4.3.1 Experimentální stanovení lomové houževnatosti...188 // A) Měření Kjc a Ku ...188 // B) Měření Jjc a <$c...191 // 2.2.4.3.2 Vliv struktury na lomovou houževnatost...193 // A) Materiály s nižší pevností...193 // B) Vysocepevné oceli a hliníkové slitiny...194 // 2.2.4.4 Vrubová houževnatost...196 // 2.2.4.5 Teplota zastavení trhliny...198 // 2.2.5 Lom korozí pod napětím...201 // 2.2.5.1 Model diskrétní mřížky...201 // 2.2.5.2 Dekompoziční teorém...202 // 2.2.5.3 Mechanismus a termodynamika chemických reakcí na špici trhliny 205 // 2.2.5.4 Mechanismus vodíkové křehkosti a koroze...209 // 2.2.5.5 Lomová houževnatost a rychlost šíření trhliny v korozním prostředí210 // 2.2.5.6 Charakteristiky lomu korozí pod napětím...211 // 2.2.6 Únavový lom...214 // 2.2.6.1 Stádium změny mechanických vlastností ...215 // 2.2.6.1.1 Makroparametry cyklické plasticity...215 // 2.2.6.1.2 Změny dislokační struktury ...223 // A) Monokrystaly s f.c.c. mřížkou...223 // B) Monokrystaly s b.c.c. mřížkou...226 // C) Polykrystaly...227 // 2.2.6.2 Stádium iniciace trhlin...229 // 2.2.6.2.1 Mechanismy iniciace trhlin...229 // A) Jednofázové
kovy...229 // B) Vícefázové kovy...231 // 2.2.6.3 Stádium šíření trhlin ...232 // 2.2.6.3.1 Krátké trhliny...232 // 2.2.6.3.2 Šíření dlouhých trhlin ... . . . 237 // A) Prahová oblast ...238 // B) Zavírání trhliny...241 // C) Šíření při vyšších amplitudách faktoru intenzity napětí...242 // 2.2.6.4 Charakteristiky únavové životnosti...249 // 2.2.6.4.1 Wöhlerova křivka...250 // 2.2.6.4.2 Mansonova - Coffinova křivka...258 // 2.2.6.4.3 Vliv vnějších a vnitřních faktorů na křivky životnosti...259 // 2.2.6.5 Morfologie lomové plochy...262 // 2.2.6.5.1 Makromorfologické charakteristiky...262 // 8 // OBSAH // 2.2.6.5.2 Mikromorfologické charakteristiky...263 // 2.2.7 Creepový lom...265 // 2.2.7.1 Křivka tečení...265 // 2.2.7.2 Rychlost creepové deformace...267 // 2.2.7.2.1 Dislokační creep...267 // 2.2.7.2.2 Přímý přínos šplhání ke creepové deformaci...268 // 2.2.7.2.3 Difúzni creep...270 // 2.2.7.2.4 Pokluzový creep...271 // 2.2.7.2.5 Zpětné napětí...271 // 2.2.7.2.6 Superplasticita...272 // 2.2.7.3 Stádia creepového lomu...274 // 2.2.7.3.1 Nukleace kavit a trhlin...274 // 2.2.7.3.2 Růst kavit...274 // 2.2.7.3.3 Koalescence kavit a růst magistrální trhliny...276 // 2.2.7.4 Charakteristiky creepové životnosti...277 // 2.2.7.4.1 Vztah mezi dobou do lomu a minimální rychlostí creepu . . . 277 // 2.2.7.4.2 Diagram životnosti při tečení...278 // 2.2.7.4.3 Vliv vnějších a vnitřních faktorů na creepové
charakteristiky . 278 // 2.2.7.5 Creepové mapy ...280 // 2.2.7.5.1 Deformační mapy...280 // 2.2.7.5.2 Lomové mapy...280 // 2.3 Literatura ke kapitole 2...282 // 3 KERAMIKA 284 // 3.1 Deformace...285 // 3.1.1 Elcistická deformace ...285 // 3.1.2 Plastická deformace ...286 // 3.1.2.1 Vlastnosti dislokací v iontových a kovalentních krystalech...286 // 3.1.2.1.1 Dislokace v iontových krystalech ...286 // 3.1.2.1.2 Dislokace v kovalentních krystalech...288 // 3.1.2.2 Deformace monokrystalů...288 // 3.1.2.3 Deformace polykrystalických materiálů...291 // 3.1.2.3.1 Manévrovatelnost dislokací...291 // 3.1.2.3.2 Vliv snížené pevnosti hranic zrn na omezení tvárnosti ... 292 // 3.1.2.3.3 Příčiny malé plasticity za nízkých teplot...293 // 3.2 Základní mechanické vlastnosti ...294 // 3.2.1 Pevnost...294 // 3.2.1.1 Vnitřní faktory snižující pevnost...295 // 3.2.1.2 Koncentrované a rázové zatížení...298 // 3.2.1.2.1 Koncentrované zatížení...299 // 3.2.1.2.2 Rázové zatížení...300 // 3.2.1.3 Teplotní napětí ...301 // 3.2.1.4 Statistická povaha pevnosti...303 // 3.2.1.4.1 Dovolené napětí...304 // 3.2.1.4.2 Vliv rozměrů tělesa...304 // 3.2.2 Lomová houževnatost ...306 // 3.2.2.1 Měrná povrchová energie...307 // 3.2.2.2 Stabilita trhlin se složitou geometrií a konfigurací...308 // OBSAH // 9 // 3.2.2.2.1 Trhliny se zakřiveným čelem...308 // 3.2.2.2.2 Trhliny s rozvětveným čelem...310 // 3.2.2.2.3 Konfigurace více trhlin...310
// 3.2.2.3 Měření lomové houževnatosti...312 // 3.2.2.3.1 Vzorky s makrotrhlinou...312 // 3.2.2.3.2 Vzorky s mikrotrhlinou...313 // 3.2.3 Metody zvyšování pevnosti a lomové houževnatosti...315 // 3.2.3.1 Zvyšování pevnosti ...315 // 3.2.3.1.1 Zmenšování velikosti kritických vad...316 // 3.2.3.1.2 Snižování vnitřních pnutí ...316 // 3.2.3.1.3 Povrchové ochranné vrstvy ...317 // A) Vrstvy vytvářené nanášením...318 // B) Vrstvy vytvářené tepelným nebo chemickým zpracováním...318 // C) Napjatost v tělese s ochrannou povrchovou vrstvou...319 // 3.2.3.2 Zvyšování lomové houževnatosti...319 // 3.2.3.2.1 Optimalizace struktury...320 // 3.2.3.2.2 Transformační zpevnění...321 // A) Fázové přechody v čistém Zr02 a vliv příměsí...321 // B) Vliv velikosti zrna na transformaci t m...322 // C) Napěťově indukovaná fázová přeměna / —» m na čele trhliny ... 323 // D) Povrchové zpevnění...324 // E) Stínění špice trhliny ...324 // F) Druhy transformačně zpevněné keramiky...326 // 3.2.3.2.3 Vytváření kompozitá...327 // 3.3 Lom po dlouhodobé degradaci...327 // 3.3.1 Lom korozí pod napětím...328 // 3.3.2 Únavový lom...330 // 3.3.3 Creepový lom...333 // 3.3.4 Morfologie lomové plochy...337 // 3.4 Literatura ke kapitole 3...338 // 4 PLASTY 339 // 4.1 Fyzikální podstata deformace a porušení...339 // 4.1.1 Mikromechanismy deformace a porušování...339 // 4.1.1.1 Deformace...339 // 4.1.1.2 Porušování...343
// 4.1.2 Fenomenologický popis deformačních vlastností...345 // 4.1.2.1 Reologické modely...346 // 4.1.2.2 Lineární viskoelasticita...347 // 4.2 Základní mechanické vlastnosti ...351 // 4.2.1 Skelné polymery...351 // 4.2.1.1 Malé deformace...352 // 4.2.1.2 Velké deformace...353 // 4.2.2 Krystalické polymery...358 // 4.2.2.1 Malé deformace...358 // 4.2.2.2 Velké deformace...359 // 4.2.3 Elastomery...359 // 4.2.3.1 Sesíťované elastomery...359 // 10 // OBSAH // 4.2.3.2 Fyzikálně modifikované elastomery...361 // 4.2.3.3 Nesesíťované elastomery...362 // 4.3 Mezní stavy...363 // 4.3.1 Křehký lom...368 // 4.3.1.1 Podmínky iniciace křehkého lomu...368 // 4.3.1.2 Lomová houževnatost...371 // 4.3.1.3 Ostatní křehkolomové charakteristiky...373 // 4.3.2 Tvárný lom...375 // 4.3.3 Únavový lom...377 // 4.3.4 Creepový lom...378 // 4.3.5 Metody zlepšování lomových charakteristik ...379 // 4.3.5.1 Skelné polymery...380 // 4.3.5.2 Krystalické plasty...381 // 4.3.5.3 Orientované polymery...382 // 4.3.5.4 Elastomery...383 // 4.3.5.5 Poznámka ke kompozitním materiálům...384 // 4.4 Literatura ke kapitole 4...384

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC