Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 1999
xxii,716 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-130-4 (váz.)
Kancelář
Obsahuje úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 716
Excel (software) - příručky
000060091
Obsah // Kapitola 1 // Úvod do práce s Excelem 1 // Stručné představení tabulkového procesoru 2 // MS Excel 97 - součást MS Office 97 3 // Novinky Excelu 97 oproti verzi 7.0 4 // Formátování buněk 7 // Funkce - vzorce 7 // Tvorba grafů 8 // Excel a Internet (intranet) 9 // Kontingenční tabulka 9 // Sdíleni sešitů více uživateli v síti 10 // Přístup do externích databází 10 // Informace pro vývojáře 10 // Co v nové verzi Excelu nenajdeme 11 // Typografická konvence použitá v knize 11 // Spouštění Excelu 12 // Ukončení práce s Excelem 15 // Popis obrazovky Excelu 15 // Pruh nabídek (hlavní menu) 19 // Dialogové panely 20 // Místní nabídka 20 // Dokumentové okno 22 // Systém nápovědy a pomůcek Excelu 23 // Systém nápovědy 23 // Přizpůsobení panelů nástrojů 27 // Nastavení pracovního prostředí Excelu 97 29 // Kapitola 2 // Práce se sešity 31 // Otevření souboru 32 // Uložení souboru 38 // Zavření souboru 39 // Průběžné ukládání změn 40 // Uložení pracovního prostoru 40 // Pracovní složka 41 // Automatické otevření souboru 41 // Práce se šablonami 41 // Vytvoření šablony 42 // Použití šablony 44 // Úprava šablony 44 // Odstranění šablony 45 // Průvodce převodem souborů 45 // Ukládání souborů ve verzích Excelu 46 // Kapitola 3 // Základní operace 47 // Pohyb v sešitu 48 // Vkládání dat 49 // Zápis údaje do buňky 49 // Úpravy a smazání dat 51 // Anulování provedených
operací 53 // Opakování poslední operace 53 // Zápis textu 54 // Zápis čísel 55 // Zápis data a času 57 // Zápis funkce 58 // Zápis vzorce 64 // Automatické dokončení textu 68 // Doplnění položky výběrem ze seznamu 68 // Přidání komentáře 69 // Zadávání logických hodnot 71 // Zobrazení chybových hodnot 71 // Kontrola pravopisu 73 // Identifikace buněk, oblastí a sešitů 74 // Adresace buněk 75 // Absolutní a relativní adresace 76 // Označení a zápis oblasti 77 // Pojmenování buňky a oblasti 81 // Zápis buněk a oblastí v přirozeném jazyce 85 // Přejmenování listu sešitu 88 // Způsoby zápisu buněk a oblastí do funkcí a vzorců 89 // Způsoby zápisu buněk a oblastí do dialogových panelů 90 // Zvláštní způsoby zadávání dat 90 // Doplňování součtů 90 // Automatický výpočet 92 // Jednorozměrné oblasti (vektory) 93 // Matice (pole) vzorců 94 // Matice konstant 95 // Vytvoření posloupnosti 96 // Vytvoření posloupnosti ze seznamů 96 // Vytvoření posloupnosti tažením levým tlačítkem myši 97 // Vytvoření posloupnosti tažením pravým tlačítkem myši 99 // Ověřování vstupních dat 100 // Nastavení ověřování vstupních dat 104 // Změna ověření vstupu dat 107 // Zamezení zápisu nežádoucích hodnot 108 // Různé akce při ověřování 108 // Kapitola 4 // Grafické ztvárnění tabulky 111 // Úpravy rozměrů sloupců a řádků 112 // Formátování buněk 116 // Üprava formátu
čísel 118 // Úprava zarovnání položek v buňkách 125 // Úprava písma 130 // Kreslení ohraničujících čar 131 // Úprava barevného pozadí buněk 133 // Uzamknutí buňky proti přepisu 134 // Podmíněné formátování 136 // Použití stylů 141 // Automatický formát 143 // Úpravy tabulky 144 // Vkládání a odstranění řádků (sloupců) 144 // Vkládání a odstranění listů 146 // Kopírování a přemístění dat 146 // Kopírování a přemístění listů 151 // Využívání již vytvořených tabulek 152 // Kapitola 5 // Tvorba grafů 155 // Vytváření grafu 158 // Postup pH vytváření grafu Průvodcem grafu: 159 // Postup pn vytváření grafu klávesou _ 165 // Opakované využití již existujícího grafu 166 // Poznámky к tvorbě grafů 166 // Poznámky к typům grafů 168 // Sloupcové grafy 168 // Pruhové grafy 169 // Spojnicové grafy 170 // Výsečové grafy 171 // XY bodové grafy 172 // Plošné grafy 173 // Prstencové grafy 174 // Paprskové grafy 175 // Povrchové grafy 176 // Bublinové grafy 176 // Burzovní grafy 178 // Válcové grafy 179 // Kuželové grafy 180 // Jehlanové grafy 180 // Náměty na výběr vhodného typu grafu 181 // Graf s druhou osou Y 183 // Kombinované grafy 183 // Formátování grafů 184 // Formátování oblasti grafu 187 // Formátování zobrazované oblasti 188 // Formátování osy kategorií 190 // Formátování osy hodnot 191 // Formátování datové řady 192 // Celkové formátování
3D grafu 195 // Formátování tabulky dat připojené ke grafu 196 // Formátování názvů 196 // Úpravy grafu 197 // Změna umístění grafu 197 // Víceřádkový popis kategorií a legendy 197 // Dodatečný popis grafu 198 // Přemísťování částí grafů 198 // Zkopírování grafu 199 // Přidání a vymazání datové řady 200 // Vymazání grafu a jeho objektů 201 // Zvětšení kreslicí oblasti grafu na co největší plochu 201 // Změna průběhu dat v grafu 202 // Automatická změna popisu grafu 203 // Překrývání grafů 203 // Využití obrázků v grafu 204 // Úprava velikosti vloženého grafu 207 // Ochrana grafu před změnami 208 // Vytváření trendů 208 // Klouzavý průměr 211 // Chybové úsečky 212 // Kapitola 6 // Tisk 215 // Nastavení vzhledu stránky 217 // Náhled před tiskem 222 // Úprava listu s daty pro tisk 223 // Zobrazení konce stránek 224 // Nastavení parametrů pro tisk 226 // Tisk jednotlivých částí sešitu 228 // Tisk oblasti buněk 228 // Tisk vloženého grafu 229 // Tisk grafu na samostatném listu 230 // Tisk objektů vložených na list s daty Speciální případy tisku Poznámky к tisku // 230 // 231 231 // Tisk sestav 232 // Kapitola 7 // Nadstavbové operace 235 // Úpravy zobrazení sešitu 236 // Rozdělení okna na několik samostatných částí 236 // Ukotvení příček 237 // Zobrazení listu ve více oknech 238 // Skrytí a zobrazení okna 238 // Skrytí listu 239 // Uzavření okna 239 // Uspořádání
oken 239 // Ochrana dat 240 // Ochrana na úrovni souboru 241 // Ochrana na úrovni sešitu 241 // Ochrana na úrovni listu 242 // Ochrana na úrovni buněk 243 // Ochrana na úrovni objektů 244 // Ochrana scénářů 245 // Ochrana sešitu v síti 246 // Hledání a náhrada řetězce znaků 247 // Vyhledání buněk splňujících podmínku 249 // Výpočty v sešitu 251 // Přepočet sešitu 251 // Konverze vzorců na hodnoty 252 // Cyklické odkazy 253 // Odhalování problémů ve vzorcích 255 // Průvodce importem textu 257 // Průvodce převodem textu do sloupců 259 // Vytváření pohledů 260 // Doplňkové moduly Excelu 261 // Kapitola 8 // Práce se seznamy 265 // Uložení seznamu jako databázového souboru 268 // Načtení databázového souboru do Excelu 270 // Seřazení seznamu 271 // Prohlížení seznamu 276 // Filtrování dat 277 // Automatický filtr 278 // Prvních 10... 279 // Vlastní filtr 280 // Poznámky к filtraci 281 // Rozšířený filtr 282 // Vytvoření oblasti kritérií 283 // Filtrování na jiný list sešitu 286 // Vytváření souhrnů 287 // Vytváření skupin a přehledů 291 // Slučování seznamů 296 // Vytváření kontingenční tabulky 301 // Různé zdroje dat 307 // Pole kontingenční tabulky 311 // Doplnění vlastních výpočtů 317 // Zobrazování a skrývání detailů 320 // Tvorba skupin 322 // Formátování kontingenční tabulky 323 // Průvodce vyhledáváním 329 // Průvodce podmíněným součtem 331 // Kapitola
9 // Analytické nástroje 335 // Zpětné řešení 336 // Citlivostní analýza 337 // Citlivostní analýza pro jednu proměnnou 337 // Citlivostní analýza pro dvě proměnné 338 // Úpravy citlivostní tabulky 340 // Scénáře 340 // Vytvoření scénáře 341 // Automatizované výstupy se scénáři 347 // Práce na scénářích ve skupině 348 // Poznámky к tvorbě scénářů 349 // Řešitel 350 // Procedury pro analýzu dat 358 // Příklad 363 // Kapitola 10 // Automatizace úloh 365 // Záznam makra 366 // Obecné možnosti používání existujících maker 368 // Spuštění makra 368 // Kopírování makra 369 // Visual Basic for Applications // jako nástroj pro tvorbu maker 370 // Struktura Visual Basic for Applications 373 // Grafické rozhraní 374 // Formulář (UserForm) 375 // Popis (Label) 378 // Textové pole (Text box) 378 // Rámeček (Frame) 379 // Příkazové tlačítko (Command Button) 379 // Zaškrtávací pole (Check Box) 380 // Přepínač (Option Button) 380 // Pole se seznamem (Combo Box) 380 // Seznam (List Box) 381 // Posuvník (ScrollBar) 383 // Obraz (Image) 383 // Karty (TabStrip) 383 // Přepínací tlačítko (ToggleButton) 384 // Číselník (SpinButton) 384 // Vícenásobná stránka (MultiPage) 384 // Tvorba programového kódu 385 // Procedury 386 // Deklarace proměnných 390 // Deklarace konstant 399 // Ovládání aplikace pomocí metod a vlastností objektů 400 // Objekty Microsoft Excel 401 // Application 402 // Workbooks
402 // Worksheets 403 // Charts 405 // Kolekce objektů pro manipulaci s grafy 406 // ChartArea 406 // PlotArea 406 // PageSetup 407 // ChartTitle 407 // SeriesColIection 407 // Axis 408 // DataTable 408 // Legend 408 // Shapes 409 // Objekty pro manipulaci s tabulkovými listy 409 // Names 409 // Range 410 // Styles 413 // Hyperlinks 413 // Používání buněk a objektů typu Range 414 // Používání smyček 414 // Další odkazy na různé oblasti buněk 418 // Události // Volání nápovědy při psaní kódu 423 // Často používané programové // konstrukce a klíčová slova 425 // Chyby a jejich ošetření 430 // Ladění programového kódu 434 // Příklady 436 // Uživatelské rozhraní maker 436 // Vestavěná dialogová okna 439 // Ochrana maker 440 // Popis prostředí pro tvorbu maker 440 // Nabídka Soubor 441 // Nabídka Úpravy 442 // Nabídka Zobrazit 445 // Nabídka Vložit 448 // Nabídka Formát 448 // Nabídka Ladění 451 // Nabídka Spustit 452 // Nabídka Nástroje 453 // Dialogová a jiná okna vývojového prostředí 453 // Kapitola 11 // Další možností Excelu 475 // Práce s datovými mapami 476 // Vytvoření datové mapy 477 // Doplnění a rušení dat 479 // Ovládací panel datové mapy 480 // Další možnosti zobrazení dat 485 // Šablony 487 // Vložení rovnice, matematického výrazu 488 // Vkládání organizačních schémat 492 // Kreslení v tabulce 498 // Kreativní úprava textu • modul WordArt 501 // Vkládání obrázků
z Clip Gallery 504 // Vkládání obrázků • obecně 506 // Vytváření a vkládání obrázků // pomocí Malování (Paintbrush) 507 // Vkládání zvuku 508 // Kapitola 12 // Vazba Excelu na ostatní // aplikace MS Office 511 // Propojené a vložené objekty 512 // Formát informací vložených ve schránce 515 // Úpravy propojeného nebo vloženého objektu 516 // Způsoby sdílení dat mezi Excelem a jinou aplikací 518 // Kopírování tabulky z Wordu na list Excelu 521 // Ovládání způsobu aktualizace propojených dat // v aplikaci Excel 522 // Kopírování dat ze sešitu Excelu do dokumentu // Wordu nebo prezentace PowerPointu 523 // Použití seznamu z Excelu v dokumentu Word 526 // Vazba na Access 529 // Zadávání dat do seznamu Excelu // pomocí formuláře z Accessu 529 // Vytvoření sestavy v Accessu 532 // Převod seznamu z Excelu do Accessu 534 // Kapitola 13 // Spolupráce více uživatelů v Excelu 537 // Rozesílání sešitu elektronickou poštou 538 // Sdílení sešitu v síti 541 // Nastavení parametrů sdílení sešitu 544 // Slučování kopií sešitu 552 // Synchronizace verzí sešitu 554 // Slučování oblastí z různých sešitů 559 // Vytvoření šablony s ukládáním dat do databáze 563 // Excel ve vztahu к síti WWW 568 // Publikování na síti Internet (intranet) 568 // Sběr informací na síti Internet (intranet) 573 // Získání dat ze zdroje v síti WWW 575 // Hypertextové odkazy 575 // Vytvoření hypertextového
odkazu 576 // Úprava hypertextového odkazu // a jeho grafického ztvárnění 581 // Panel nástrojů „Síť WWW“ 584 // Kapitola 14 // Příklady 589 // Vytvoření tabulky s grafem 590 // Vytvoření kostry tabulky 591 // Doplnění funkcí 592 // Grafická úprava tabulky 593 // Vytvoření a úprava grafu 598 // Finální úprava listu 600 // Tisk 601 // Vytvoření modelu 603 // Vytvoření kostry modelu 604 // Pojmenování buněk a zápis vzorců 605 // Grafické úpravy 606 // Úprava přesnosti zobrazení čísel 607 // Ověření vstupních dat 607 // Doplnění podmíněného formátování 608 // Doplnění vysvětlivek a komentáře 609 // Práce s modelem 610 // Tisk 611 // Dodatky A -1 615 // A. Technické parametry Excelu 616 // B. Nastavení pracovního prostředí 619 // C. Zrychlení práce s Excelem 627 // Všeobecné pokyny 627 // Nastavení prostředí Excelu 627 // Další úpravy 629 // Zvětšení volného prostoru na volném disku 630 // D. Soubory využitelné v Excelu 631 // E. Nabídka příkazů 634 // Nabídka při tvorbě tabulek 634 // Nabídka při úpravách grafu 648 // Nabídky modulu Microsoft Map 649 // Nabídka modulu MS Organizační diagram 651 // Nabídka modulu Editor rovnic 653 // F. Panely nástroju 656 // Možnosti zakresleni rúzných tvarů 668 // Možnosti doplňování ovládacích prvků na list tabulky 670 // G. Seznam funkcí Excelu 671 // H. Zkrácené klávesové povely 686 // I. Instalace Excelu (MS Office) 695
Požadavky na vybavení počítače 695 // Vlastní instalace 695 // Rejstřík // 709

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC