Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27) Půjčeno:27x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Oikoymenh, 1998
237 s.

objednat
ISBN 80-86005-27-5 (brož.)
Oikúmené
Originál: Martin Heideger und Thomas von Aquin : Mensch - Zeit - Sein.
Heidegger, Martin (filozof něm., 1889-1976) - Tomáš, Akvinský - srovnání - studie
Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274 - Heidegger, Martin - srovnání - studie
000060227
OBSAH // Předmluva... 9 // První pojednání // JAK JE TOMU PODLE MARTINA HEIDEGGERA S ČLOVĚKEM?...11 // Uvedení do otázky ...11 // Překonání humanismu. Rozdvojení. // Ohrožení člověka dnes podle Heideggera...13 // První krok: ,bytí ve světě4 (In-der-Welt-Sein). Druhý krok: Otázka techniky. Třetí krok: Západní metafyzika. // Záchrana člověka dnes podle Heideggera...18 // Zapomenutost bytí (Seinsvergessenheit). Technika. Neautentičnost (Uneigentlichkeit). // Celek pobytu v horizontu ,ničeho4...24 // Starost (Sorge) a ,nic4 (Nichts). ,Nic4 a bytí. Bytí a Bůh. // Závěrečné poznámky...32 // Otázka dnešního atheismu. Žádoucí revoluce. // Druhé pojednání // BYTÍ PODLE HEIDEGGERA A TOMÁŠE AKVINSKÉHO ... 35 // Bytí u Heideggera...35 // Bytí a pobyt (Dasein). Metafyzika a fundamentální ontologie. Bytí jako úděl (Geschick) a člověk. Bytí a otázka po Bohu. // Bytí u Tomáše Akvinského...42 // Skrytá odkrytost (verborgene Entborgenheit) bytí. Bytí podle Komentáře ? Sentencím. Bytí a Bůh. Bytí v De potentia. Bytí v Theologické summě. // Třetí pojednání // OTÁZKA PO ZÁKLADU. // SETKÁNÍ S MARTINEM HEIDEGGEREM ...52 // Úvod...52 // Otázka po základu u Heideggera...53 // Základ (Grund) jako konečná svoboda. Ontologická diference. Bytí jako fundament. Bytí - člověk - Bůh. Bytí jako beze-dno (Ab-grund). Diference v uvlastnění (Ereignis) jako téma myšlení. Závěrečné úvahy. // Otázka po základu:
Pokus o věcné objasnění...66 // Myšlení jako zakládání. Dva druhy založení jsoucna v bytí. Zakládání samého bytí. Bytí samo - transcendence v imanenci. Subsistující bytí - transcendence. Participace jako uvlastnění (Ereignis). // Čtvrté pojednání // ČLOVĚK - ČAS - BYTÍ // Úvod: tematika v nástinu HEIDEGGER... // 78 // 78 //  r-ěás jako horizont bytí. Úloha zapomenutosti bytí. Překonání zapomenutosti bytí. // TOMÁŠ AKVINSKÝ ...82 // Problém. „Ens“ a „esse“. Skrytost bytí (Seinsverborgenheit) a nadčasovost. Časové utváření a transcendentalita. Dva základní směry u Akvinského. // První část - Od člověka skrze čas ? bytí...89 // HEIDEGGER...89 // Starost - úzkost (Angst) - ,nic‘. ,Nic‘ a celost pobytu (Ganzheit des Daseins). // TOMÁŠ AKVINSKÝ ...92 // . oddíl: Celý člověk ve smyslovosti... 93 // Jednotlivé smysly a společný smysl - přítomnost Fantazie a_paměť - minulost. Síla hodnocení resp. sjednocenrTBudouc-nost - Časování (Zeitigung). Vzestup a sestup. Budoucnost jako základní dimenze. Starost - úzkost - ,nic‘ - vznikání celku. Časové schéma bytí. // OBSAH // 2. oddíl: Celý člověk v rozvažování a rozumu...107 // Čas - věčnost: tři stupně. Duchovní je vnořeno do smyslového. Čas jako uskutečňovaná sukcesivnost (Nacheinader)/Casjpo-dle Heideggera a Tomáše. Simultánnost (Zugleich) jako sjednocující prvek sukcesivnosti. Bytnost (Wesenheit) jako sjednocující
simultánnost. Fyzické uskutečnění a metafyzická hloubka. Bytnost jako účast (Teil-habe) na bytí. Tři způsoby bytí. Bytí jsoucna. Subsistující bytí. Rozvažování (Verstand) v sukcesivnosti. Způsob sukcesivnosti. Sukcesivnost a simultánnost či rozvažování a rozum (Vernunft). Rozvažování a bytnost hmotných věcí. Rozum a bytí. Bytí a základní náhledy (Ureinsichten). Věčnost v čase. Vzestup ? absolutní simultán-nosti. Ontický, ontologický čas, věčnost. // Druhá část - Od bytí skrze čas ? člověku...147 // HEIDEGGER: „Ereignis“ .. L...147 // Od Kehre ? Zeit und Sein. ytí jako přítomění a událost (Anwesen und Ereignis). ČlovělCV uvlastněníTSóúnálezitost. Otázka Boha a uvlastnění. Příspěvky z „Protokolu“. Nechat přítomnit (Anwesenlassen) z uvlastnění. // TOMÁŠ AKVINSKÝ...159 // 1. oddíl: „Creatio“...159 // „Creatio“ není „mutatio“. Řecké myšlení. Vytváření (Hervorbringen) bytí. Svéráz vztahu. ? otázce kauzality. Problém moci. Trvalé udělování (Ereignen). Způsobené (Bewirktes) a způsobující (Bewirkendes). Bytí, z něhož vyvěrá uvlastnění. ,Nic‘ a dění svobody. Personální dění. Subsistující bytí. Dění pravdy a lásky. „Creatio“ a uvlastnění. // 2. oddíl: „Creatio“ a „tempus“...186 // „Creatio“ v nedělitelném. Nyní. Stvořené je konečné. Přítomnost a odnětí (Entzugy Mnohost a časování. Věčnost a čas. „Aevum“ mezi
věčností a časem. Participovaná věčnost. Člověk a čas. Pohyb jako mezní případ časování: Krajní vytrácení se. Podlidská skutečnost jako počínající odhalování simultán-nosti. Uvolňování simultánnosti v rostllině a zvířeti. Uvolňování simultánnosti ze sukcesivnosti. Člověk jako zdokonalení podlidského. Časování rozumu v rozvažování. Skrytost bytí (Verborgenheit). Časování rozvažování ve smyslovosti. Sestupné a vzestupné ,nic‘. Skrývání simultánnosti ve smyslovosti. Simultánnost v tělesnosti (Leiblichkeit) - Nyní a Zde. Časová- // PŘEDMLUVA // ní bytí ve zvířeti. Časování bytí v rostlině a v anorganickém světě. Tři stupně v člověku. Tři stupně okolo člověka Tři stupně a dimenze času. Stvoření (Erschaffen) jako časování. // Seznam zkratek // Ediční poznámka // 237

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC