Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(42.8) Půjčeno:257x 
BK
Vyd. 2., aktualizované
Praha : Portál, 2003
340 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7178-771-X (brož.)
Další názvový údaj z obálky: možné příčiny, struktura, programy, prevence kriminality mládeže
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstříky
Delikvence - společnost - pojednání
Kriminalita mládeže - studie
000060268
Obsah // Předmluva... 11 // 1 Dědičnost... 21 // 1.1 Historický exkurz... 21 // 1.2 Výsledky studií dvojčat... 23 // 1.3 Výsledky adopčních studií... 25 // Literatura... 25 // 2 Konstituce... 27 // 2.1 Syndrom hyperaktivi ty... 27 // 2.2 Jiné medicínsky zjištěné abnormity ... 29 // 2.3 Vrozené osobnostní dispozice... 31 // 2.4 Příslušnost k pohlaví... 33 // Literatura... 35 // 3 Rodina... 37 // 3.1 Novodobá historie dětství a dospívání... 37 // 3.2 Rodina jako společenská instituce . . !... 39 // 3.3 Společenské postavení rodiny... 41 // 3.4 Rodinné vazby... 42 // 3.5 Uplatňování disciplíny v rodině... 44 // 3.6 Kvalita rodičovského dohledu... 44 // 3.7 Rodinná interakce... 46 // Literatura... 49 // 4 Osobnost... 51 // 4.1 Předsudky o typické osobnosti... 51 // 4.2 Vědecky fundované nálezy... 52 // 4.2.1 Srovnávací studie založené na psychologických testech . 54 // 4.2.2 Srovnávací studie založené na popisu chování... 55 // 4.2.3 Studie variability osobností s rizikovým chováním ... 60 // Literatura...■... 62 // 5 // OBSAH // 5 Škola... 63 // 5.1 Měnící se role školy v postindustriální společnosti... 63 // 5.2 Vzdělávací politika státu... 67 // 5.3 České školy prvního a druhého stupně... 70 // 5.4 Vztah školy a rodiny...•... 73 // 5.5 Školní prostředí jako rizikový činitel... 75 // Literatura... 79 // 6 Skupiny, subkultury a hnutí mládeže... 81 // 6.1 Dospívání a vztahová síť...
81 // 6.2 Vrstevnické party... 83 // 6.3 Kriminogenní skupiny a subkultury mládeže... 84 // 6.3.1 Stabilní a nestabilní kriminálni skupiny... 86 // 6.3.2 Drogová subkultura... 86 // 6.3.3 Subkultura rasistická... 87 // 6.3.4 Subkultura pseudonáboženská... 89 // Literatura... 89 // 7 Společenský kontext delikvence mládeže ... 91 // 7.1 Hodnotové důrazy civilizace... 91 // 7.1.1 Industriálni a postindustriální Evropa... 91 // 7.1.2 Naše specifika... 95 // 7.2 Hodnota práce... 97 // 7.3 Subkultura extrémni chudoby... 99 // 7.4 Vliv médií ... 100 // 7.4.1 Vliv médií na zločinnost... 100 // 7.4.2 Vliv médií na postoj občanů ke zločinnosti... 105 // Literatura... Ill // 8 Delikvence mládeže v politickém diskurzu... 113 // 8.1 Historický exkurz... 113 // 8.2 Úloha státu... 118 // 8.3 Tvrdá pozice... 120 // 8.4 Tolerantní pozice... 124 // 8.5 Současná situace u nás... 126 // Literatura... 131 // 9 Delikvence a etnický původ... 133 // 9.1 Rasa a etnická skupina... 133 // 9.2 Romové jako etnicky odlišná skupina... 135 // 9.3 Struktura romské kriminality u nás... 139 // 9.4 Profil mladistvého Roma s delikventním chováním... 141 // Literatura... 142 // 6 // OBSAH // 10 Struktura kriminality nezletilých u nás a struktura používaných sankcí 143 // 10.1 Výpovědní hodnota kriminálních statistik... 143 // 10.2 Aktuální vývoj kriminality mládeže v ČR... 145 // 10.3 Reakce společnosti na kriminální aktivity dětí a mládeže
... 148 // 10.4 Komentář k trendům... 150 // Literatura... 152 // 11 Způsoby intervence, které u nás mají tradici... 153 // 11.1 Intervence obcí... 154 // 11.2 Typy ústavní výchovy a rozhodování o ní ... 155 // 11.3 Diagnostický ústav... 158 // 11.4 Výchovný ústav... 159 // 11.5 Vězení... 162 // Literatura... 169 // 12 Způsoby intervence, jež u nás vznikají... 171 // 12.1 Vězení v nové perspektivě... 171 // 12.2 Změny v ústavní a poústavní péči... 176 // 12.3 Alternativy k trestu odnětí svobody... 180 // 12.4 Probační a mediační služba... 196 // 12.5 Terénní sociální práce ... 198 // 12.6 Střediska výchovné péče pro děti a mládež... 201 // 12.7 Resocializační program bývalého okresního úřadu... 203 // 12.8 Programy v přírodě... 204 // 12.9 Dobrovolnická pomoc... 207 // Literatura... 211 // 13 Inspirativní zahraniční modely intervence... 213 // 13.1 Projekty podporující vstup na trh práce... 214 // 13.2 Policejní ochraňování komunity... 219 // 13.3 Programy s aktivní účastí policie... 220 // 13.4 Denní centrum jako alternativa trestu... 224 // 13.5 Expedice... 225 // 13.6 Dobrovolnická sbory... 227 // 13.7 Multisystemická terapie... 228 // Literatura... 229 // 14 Možnosti psychoterapie... 231 // 14.1 Volba psychoterapeutického postupu... 231 // 14.2 Dynamická individuální psychoterapie... 234 // 14.3 Behaviorální psychoterapie... 236 // 14.4 Realitní terapie... 238 // 14.5 Systemický přístup...
242 // 14.6 Skupinová psychoterapie... 243 // 7 // OBSAH // 14.7 Terapeutická komunita... 246 // Literatura... 248 // 15 Nároky práce s rizikovou mládeží... 249 // 15.1 Motivace pracovníka... 249 // 15.2 Pracovníkův postoj ke klientovi... 252 // 15.3 Práce s klientem jako proces... 257 // Literatura... 258 // 16 Predikce kriminálního chování... 259 // 16.1 Předpoklady úspěšné predikce ... 259 // 16.2 Přehled výsledků prediktivních studií... 262 // Literatura... 264 // 17 Prevence kriminálního chování... 265 // 17.1 Úrovně a strategie preventivních opatření... 266 // 17.2 Předškolní programy pro děti... 269 // 17.3 Programy určené rodičům... 270 // 17.4 Programy vázané na školu... 272 // 17.5 Vrstevnické programy... 279 // 17.6 Programy podporující pracovní uplatnění... 280 // 17.7 Komunitní programy... 282 // 17.8 Státní programy prevence... 285 // 17.8.1 Západní Evropa... 285 // 17.8.2 Česká republika... 288 // Literatura... 289 // 18 Hodnocení efektivity intervenčních a preventivních programů . . . 291 // Literatura... 296 // 19 Přehled významnějších právních norem a vládních dokumentů . . 297 // 19.1 Výběr z historických norem... 297 // 19.2 Normy nyní platné v České republice ... 299 // 19.3 Vládní dokumenty... 302 // 19.4 Některé mezinárodní normy... 303 // 20 Přehled popsaných intervenčních a preventivních opatření, programů // a projektů ... 305 // Otázky... 311 // Slovníček
... 315 // Rejstřík jmenný Rejstřík věcný . // 8 // 321 // 325

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC