Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.07.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Praha : Scientia Medica, 1992

objednat
ISBN 80-85526-04-2
000060359
Rekat.
Základy/Varia / Nomogram k určení tělesného povrchu 1 / Techniky intramuskulámích injekcí 2 / Nomogram infuzí (výpočet rychlosti kapání v infuzi) 3 / Velikost katétru (stupnice French/Charriere), velikost jehel 4 / Charakteristika vyšetření (senzitivita/specificita), symboly rodinné anamnézy 5 / Přepočet amerických/britských měrných jednotek do metrického systému 6 / Jednotky SI 7 / Chemické normální hodnoty 8 Normální hodnoty enzymů 9 / Přepočtové stupnice: železo/MCH/MCHC/Hb/nasycení /tlak 10 / Přepočtové stupnice: glukóza/cholesterol/triacylglyceroly/práce/energie 11 / Přepočtové stupnice: bilirubin/kalcium/fosfor 12 / Přepočtové stupnice: kreatinin/močovina/kyselina močová 13 / Stav chrupu 14 / Zkoušky sluchu (Weber/Rinné) 15 / Dermatologická onemocnění 16-17 / Kožní eflorescence 18 / Kožní léze 19 / Topografie příčného řezu k orientaci na snímcích 20-23 / Rentgenové polohy (terminologie) 24 / Kardiologie/angiologie / Vyšetření kardiálně nemocného/změny arteriálního pulsu 25 / Hepatojugulární reflux/jugulární venózní puls 26 / Měření tlaku v krčních žilách 27 / NYHA (New York Heart Association) - klasifikace 28 / Auskultační oblasti/definice srdečních ozev 29 / Schéma auskultace srdce/stupně hlasitosti 30-31 / Srdeční vady 32-35 / Auskultace umělých srdečních chlopní/dysfunkce chlopní 36-37 / Profylaxe endokarditidy 38 / Normální hodnoty na EKG 39 / Týp polohy/výskyt a význam 40 / Týp polohy/určení 41 / EKG - kritéria hypertrofie levé komory 42 / EKG - kritéria hypertrofie pravé komory/přetížení předsíní 43 / Blok převodního systému 44 / Převodní systém 45 / EKG - polohy elektrod 46 / Lownova klasifikace 47 / Klasifikace antiarytmik podle Vaughama-Williamse 48 / Antiarytmika 48 / Přehled vyšetření při sledování pacientů s kardiostimulátorem 50 /
Identifikační kódy kardiostimulátorů/funkční schémata 51 / Scintigrafie myokardu 52 / Koronární artérie/názvosloví 53 / Infarkt myokardu 54 / Sekundární profylaxe po infarktu myokardu 56 / Přehled údajů o plicní embolii 57 / Kardiomyopatie (rozdělení podle kritérií WHO) 58 / Echokardiogram (body měření/normální hodnoty) 59 / Ergometrie 60 / Terapie koronárního srdečního onemocnění 62 / Blokátory jS-receptorů 64 / Srdeční insuficience/Frankova-Starlingova křivka/preload/afterload 66 / Vazodilatancia 67 / Srdeční cyklus/tlakové křivky 68 / Kardiovaskulární normální hodnoty 69 / Sympatikomimetika 70 / Aneurysma aorty/klasifikace podle De Bakeye 72 / Periferní arteriální obstrukční nemoc/Fontainova stadia/Ratschowův test 73 / Tepny břicha 74 / Tepny pánve 75 / Tepny nohy 76 / Žíly nohy 77 / Varikóza/Trendelenburgův test/Perthesův test/ chronická venózní insuficience 79 / Ortostáza/Schellong 80 / Hypertenze/definice 82 / Hypertenze/ objasnění 83 / Oční pozadí u hypertenze 84 / Hypertenze/terapie 86 / Srdeční chlopně a hilové cévy 88 / Srdeční kontury ve čtyřech standardních rentgenologických polohách 89 / Kritéria hodnocení zvětšení srdce v rentgenovém obraze 90 / Plicní hypertenze/rentgenové známky 92 / Pneumologie / Časté zdroje chyb při posuzování rentgenového snímku hrudníku 94 / Přehled rentgenologie hrudníku 95 / Plicní laloky 97 / Bronchopulmonální segmenty/označení/rentgenologický obraz 98 / Auskultace/perkuse plic, grafické symboly a znázornění fyzikálních plicních nálezů 100 / Přehled plicních fyzikálních nálezů 101 / Pleurální výpotek 102 / Pneumotorax - drenáž 103 / Hlavní typy bronchiálního astmatu 104 / Místa účinku antiastmatik 105 / Plicní objemy, Tiffeneanův test 106 / Hemoptoe 107 / Analýza krevních plynů 108-109 / Nomogram stavu acidobazickč rovnováhy (podle Siggaarda-Andersena) 110 /
Nomogram vitální kapacity 111 / Kritický stav / Šok 112 / Reanimace 113 / Informační centra u intoxikací (adresy/telefon) 116 / Intoxikace a antidota 118 / Odhad suicidality 119 / Rentgenové kontrastní látky - nežádoucí příhody 120 / Gastroenterologie / Anatomie zažívacích orgánů 121 / Sonogram/normální velikost orgánů 122 / Akutní břicho 124 / Ileus 126 / Obstipace/příčiny/laxancia 127 / Gastroenterologické karcinomy/klasifikace 128 / Gastrointestinální krvácení 129 / Krvácení z ezofageálních varixů, Childova klasifikace 130 / Portální hypertenze 131 / Ascites 132 / Ikterus/určení alkoholu v krvi 133 / Cholelitiáza 134 / Topografie pankreatu/pankreatitis (marseillská klasifikace) 135 / Hepatitis 136 / Colitis uleerosa/m. Crohn/ischemická kolitis 140 / Metrologie / Anatomie ledvin 141 / Výpočty v nefrologii (kreatininová clearance/sérová osmolalita/ aniontová mezera/deficit vody/deficit hydrogenkarbonátů) 142 / Kreatininová clearance 143 / Normální močové hodnoty 144 / Renální syndromy 145 / Akutní selhání ledvin/močový nález 146 / Klinický souhrn syndromů urémie 147 / Léčení selhání ledvin 148 / Nefrolitiáza 149 / infekce močových cest 150 / Diuretika 152 / Poruchy acidobazické rovnováhy 153 / SI ADH/proteinurie/hematurie 154 / Natrium/kalium 155 / Kalcium/fosfor 156 / Hyperkalcémie/léčebné možnosti 157 / Infekce / Typy horeček 158 / Horečka nejasného původu 159 / Povinnost hlášení u infekčních chorob 160 / Barvení podle Grama (technika)/nejčastější původci v barvení podle Grama 162 / Souhrn důležitějších infekčních onemocnění 163 / Přehled bakteriálních infekčních onemocnění 164 / Nejčastější původci u imunitně oslabených pacientů/interpretace tuberkulinových kožních reakcí 165 / Přehled virových infekčních onemocnění 166 /
Metody laboratorní diagnostiky u virových onemocnění 168 / Odběr a zasílání vyšetřovaného materiálu při virové diagnostice 169 / Syndrom získaného nedostatku imunity (AIDS) 170 / Choroby při cestách do tropů 172 / Očkování při cestách do rozvojových zemí 173 / Povinné očkování a zamořená území (podle WHO) 174 / Přehled imunizace při mezikontinentálních cestách 175 / Doporučená očkování Stálé očkovací komise Spolkového úřadu pro zdravotnictví (BGA) (Štiko), Berlín 176 / Tabulka běžných vakcín 178 / Místa účinku antibiotik na baktérie 179 / Přehled antimikrobiálních látek 180 / Tuberkulostatika 181 / Fakultativně patogenní původci infekcí, častá onemocnění a antibiotická terapie 182 / Přehled antibiotik, chemoterapeutik, antimykotik 184 / Přehled protivirových látek 186 / Sérologie lues 187 / Hematologie/imunologie / Rozložení neutrofilu u různých onemocnění 188 / Stupně tvorby krve 189 / Normální hodnoty krevního obrazu 190 / Náhradní krevní preparáty/ABO-systém 191 / Morfologie červeného krevního obrazu 192 / Anémie 193-195 / Hospodaření železem/substituce železa 196 / Koagulační faktory/působení léků na koaguiační systém a jejich antidota 197 / Koagulační testy 198 / Srážení krve (koagulační kaskáda) 199 / Rušivé faktory perorální antikoagulace/léková interakce 200 / Hemoragické diatézy 202 / Sedimentace erytrocytů 203 / Elektroforéza bílkovin 204 / Coombsův test 205 / Typy alergické reakce/onemocnění imunitního systému 206 / Klinicko-imunologické testy 207 / Leukémie/FAB klasifikace 208 / Onkologie / Rozdělení nádorů 209 / Stupnice k určení tělesného stavu nemocného s nádorem 210 / TNM-systém 211 / Staging (stadia) tumorů 212-213 / Tumor/metastázy 214 / Hodgkinův lymfom (dělení) 215 / Cytostatika 216-221 / Terapie tumorů/definice léčebných výsledků 222 /
Endokrinologie / Přehled endokrinního systému 223 / Hypertyreóza/hypotyreóza 225 / Choroby nadledvin 226 / Kortikosteroidy (relativní účinky a ekvivalentní dávky) 227 / Diabetes mellitus/rozdělení/indikace inzulínu 228 / Interpretace hodnot cukru v krvi (podle WHO) 229 / Inzulíny (profily účinku) 230 / Perorální antidiabetika 232 / Klinické vyšetření diabetika 233 / Kontrola výsledků terapie diabetů 234 / Coma diabeticum 235-236 / Souhrn hyperlipidémií 237 / Parenterálm výživa 238 / Výpočty výživy (Brocův vzorec/výpočty energie) 240 / Pohybový aparát / Vyšetření revmatologického pacienta 241 / Vyšetření pohyblivosti kloubu (neutrální nulová metoda) 242 / Přehled rozdělení a nomenklatura revmatických onemocnění 244 / Laboratorní diagnostika revmatických onemocnění 246 / Přehled radiologie skeletu 247 / Rentgenová kritéria gonartrózy/koxartrózy 248 / Osteoporóza/kostní metastázy 249 / Rentgenologické hodnocení páteře 250 / Jonesova kritéria revmatické horečky 252 / Kritéria ARA chronické polyartritidy 253 / Systémový lupus erythematodes (SLE)/dna 254 / Kloubní punktát 255 / Neurologie / Anatomie mozkových plen/stupnice k určení velikosti zornice 256 / Výpočetní tomogram lebky 257 / Mozkové tepny 258 / Poruchy zrakové dráhy a výpad zorného pole/oblast trigeminu/korneální reflex 259 / Klinické vyšetření mozkových nervů 260 / Neurologický status 262 / Radikulámí dermatomy 263 / Hernie disku 264 / Periferní neuropatie (diferenciální diagnóza) 266 / Reflexy/vztah ? periferním nervům a míšním segmentům 2689 / Svalová inervace 270 / Glasgowská stupnice kómat 271 / Kóma nejasné etiologie 272 / Stadia mozkové ischémie a popisy 274 / Synkopy a záchvaty bezvědomí 275 / Epilepsie 276 / Antiepileptika 277 / Terapie Parkinsonova syndromu 278 / Likvor: diferenciální diagnóza meningitidy 279 / Rentgenová anatomie lebky 280 /
Klinická farmakologie / Terapeutická plazmatická koncentrace léků 283 / Psychofarmaka/antidepresiva/neuroleptika 284 / Hypnotika 286 / Antiemetika 288 / Analgetika 290 / Dávkování léků u ledvinové insuficience 292 / Normální minimální eliminační frakce (popř. extrarenální frakce dávky), normální dominantní eliminační poločas léků 299 / Léky v těhotenství 305 / Interakce léků (drug alert) 306

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC