Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Vydavatelství ČVUT, 1996
356 s. : il.

objednat
ISBN 80-01-01541-6 (brož.)
Obsahuje obrázky, grafy, rejstříky
Bibliografie na s. 351-356
Aerodynamika - modelování matematické - učebnice vysokošk.
000060385
OBSAH 5 // ÚVOD 9 // SEZNAM SYMBOLŮ 11 // INDEXY 15 // 1. MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ V AERODYNAMICE 17 // 1.1 Matematické modelování. Základní filozofie 17 // 1.2 Empirická data v matematickém modelování 20 // 1.3 Matematické modelování a experiment 21 // 2. TEKUTINA A VÝCHOZÍ TERMODYNAMICKÉ VZTAHY 25 // 2.1 Tekutina 25 // 2.2 Síly a napětí v tekutině 26 // 2.3 Termodynamický stav tekutiny. Ideální a reálný plyn 28 // 2.4 Základní termodynamické veličiny a vztahy 31 // 2.5 Stlačitelnost tekutiny a rychlost zvuku 35 // 3. PROUDOVÉ POLE A VÝCHOZÍ ROVNICE DYNAMIKY TEKUTÍN // 37 // 3.1 Pojem proudového pole 37 // 3.2 Tekutina v proudovém poli 38 // 3.3 Bilanční rovnice 42 // 3.4 Výchozí systém rovnic v bezrozmérovém tvaru 51 // 3.5 Okrajové podmínky a uzavřenost základní soustavy rovnic 53 // 3.6 Bernoulliho rovnice 55 // 3.7 Jednorozměrné proudění 57 // 3.8 Zjednodušené matematické modely 64 // 3.8.1 Re —» 0 (velmi malá Re) 65 // 3.8.2 Re —» oo (velmi velká Re) 66 // 4. IDEÁLNÍ TEKUTINA JAKO MODEL 69 // 4.1 Zjednodušené matematické modely pro ideální tekutinu 69 // 4.2 Model potenciálního proudění 71 // 4.3 Model vířivého proudění 78 // 4.4 Sekundární proudění a vírové struktury 88 // 5 // 5. PROUDĚNÍ VAZKÉ TEKUTINY // 5.1 Oblasti proudění s výrazným vlivem vazkosti // 5.1.1 Proudění vazké tekutiny při vysokých Re // 5.1.2 Mezní vrstva // 5.1.3 Úplavy a volné proudy // 5.2 Odtržení
proudu // 5.2.1 Základní charakteristiky odtržení proudu // 5.2.2 Kriteria odtržení proudu // 5.3 Slabá a silná interakce nevazkého proudu // 5.4 Turbulentní proudění // 5.4.1 Základní vlastnosti turbulentního proudění // 5.4.2 Reynoldsovy rovnice. Reynoldsova napětí // 5.4.3 Struktura turbulentních proudů // 5.4.4 Modely turbulence // 5.5 Stabilita proudění. Přechod do turbulence // 6. ŠÍŘENÍ INFORMACE V TEKUTINĚ. VLNY // 6.1 Šíření informace v tekutině // 6.2 Nestacionární šíření malé poruchy v ideální stlačitelné tekutině // 6.3 Šíření poruchy konečné velikosti v ideální stlačitelné tekutině a vznik rázové vlny // 6.4 Rázové vlny // 7 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OBTÉKÁNÍ TĚLES VE VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ AERODYNAMICE // 7.1 Síly působící na obtékaný profil, popř. profilovou mříž // 7.2 Obtékání těles // 7.2.1 Obtékání rovinné desky // 7.2.2 Obtékání kruhového válce // 7.3 Proudění při vysokých rychlostech ve vnitřní a vnější aerodynamice // 95 // 95 // 95 // 96 104 107 107 109 112 118 118 120 125 129 134 // 141 // 141 // 142 // 146 // 148 // 155 // 155 // 162 // 162 // 164 // 170 // 8. FORMULACE ZÁKLADNÍCH ÚLOH V E2 // 8.1 Systém Navierových-Stokesových rovnic v E2 // 8.2 Systém Eulerových rovnic // 6 // 175 // 176 179 // 8.3 Úplná potenciální rovnice 180 // 8.4 Některé matematické vlastnosti užitých rovnic 181 // 8.5 Príklady matematické formulace některých problémů
proudění 185 // 9. ZÁKLADY NUMERICKÉHO ŘEŠENÍ PARCIÁLNÍCH // DIFERENCIÁLNÍCH ROVNIC 193 // 9.1 Úvodní příklad 193 // 9.1.1 Chování stabilního a nestabilního řešení 197 // 9.1.2 Definice užívaných diferenčních operátorů 198 // 9.2 Aproximace, stabilita a konvergence diferenční úlohy 200 // 9.2.1 Definice pojmů 200 // 9.2.2 Spektrální kriterium stability diferenčního řešení 207 // 9.3 Základní diferenční schémata pro lineární rovnice // nestacionárního typu 212 // 9.3.1 Rovnice vedení tepla 213 // 9.3.2 Rovnice vlnová 217 // 9.4 Rozšíření 1D schémat na případ více prostorových // proměnných 222 // 9.5 Úlohy stacionárního typu 228 // 9.5.1 Úvodní poznámky 228 // 9.5.2 Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic 229 // 9.5.3 Metoda ustalování 235 // 9.6 Některé příklady numerické realizace základních úloh 241 // 10. NUMERICKÉ ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍCH ROVNIC 249 // 10.1 Řešení potenciálního modelu 249 // 10.1.1 Rovnice pro potenciál malých poruch 249 // 10.1.2 Úplná potenciální rovnice 256 // 10.2 Systém Eulerových rovnic 267 // 10.2.1 Jediná skalární rovnice 267 // 10.2.2 Systém Eulerových rovnic v E1 281 // 10.2.3 Eulerovy rovnice v E2 * 295 // 10.3. Systém Navierových - Stokesových rovnic 298 // 10.3.1 Jednorozměrný lineární skalární model 298 // 10.3.2 Jednorozměrný vektorový model 300 // 10.3.3 Systém Navierových-Stokesových rovnic v E2 302 // 7 // 10.3.4 Systém
Navierových-Stokesových rovnic pro nestlačitelné proudění // 10.4 Řešení na více sítích (multigridní řešení) // 11 NĚKTERÁ numerická řešení konkrétních úloh // PROUDĚNÍ // 11.1 Užití potenciálního modelu v E2 // 11.1.1 Rovnice malých poruch v E2 // 11.1.2 Úplná potenciální rovnice // 11.1.3 Třírozměrné stacionární proudění řešené s užitím potenciálního modelu // 11.1.4 Nestacionární úlohy řešené užitím poruchové teorie // 11.2 Systém Eulerových rovnic // 11.2.1 Stacionární řešení // 11.2.2 Nestacionární řešení v E2 // 11.3 Navierovy-Stokesovy rovnice // 11.3.1 Navierovy-Stokesovy rovnice pro prouděni nestlačitelné tekutiny // 11.3.2 Navierovy-Stokesovy rovnice pro proudění stlačitelné tekutiny // LITERATURA // 305 // 307 // 311 // 311 // 311 // 316 // 321 // 323 // 327 // 327 // 334 // 336 // 336 // 345 // 351 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC