Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
2. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972
303 s. : il. ; 24 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii a rejstřík
Metodická příručka se zabývá nejprve metodikou vlastivědy jako učebního předmětu, jehož cílem je vštípit žákům 3. až 5. roč. ZDŠ základní vědomosti o konkrétních přírodních a společenských jevech. Potom pojednává o metodice věcného učení, jehož hlavním cílem je, aby se žáci 1. a 2. roč. ZDŠ seznamovali s přírodní a společenskou skutečností, která je obklopuje. A posléze se věnuje metodikám jednotlivých složek vlastivědy ve 3. až 5. roč. ZDŠ, tj. metodice přírodovědné, zeměpisné a dějepisné složky vlastivědy.
000060543
Rekat.
OBSAH // Metodika věcného učení a vlastivedy jako učebního předmětu // I. Předmět metodiky vlastivědy jako učebního předmětu... 7 // II. Pojetí a vývoj učebního předmětu vlastivědy...10 // III. Cíl a úkoly vlastivědy jako učebního předmětu podle nových učebních osnov ... 19 // IV. Charakteristika vyučovacího procesu ve vlastivědě...21 // V. Metody a prostředky vlastivědného vyučování...24 // VI. Vyučovací pomůcky ve vyučování vlastivědě ...28 // VII. Přehled základní literatury... . . . 32 // Metodika věcného učení v 1. a 2. roč. ZDŠ // I. Pojetí věcného učení podle učebních osnov základní devítileté školy z roku 1960 . . 35 // II. Konkretizace cílů a úkolů věcného učení...36 // 1. Účelnost věcného učení...36 // 2. Souvislosti věcného učení s jazykovou výchovou...37 // III. Vyučovací proces ve věcném učení...39 // 1. Vzbuzování zájmu žáků o věcné učení...39 // 2. Vytváření představ a pojmů při věcném učení...40 // 3. Upevňování vědomostí a vytváření dovedností a návyků...42 // 4. Prověřování vědomostí a dovedností ve věcném učení...43 // 5. Vytváření materialistického nazírání na společnost... 44 // IV. Obsah věcného učení v rámci jazykové výchovy...45 // V. Vyučovací metody věcného učení...47 // VI. Vyučovací prostředky a způsoby jejich využití...50 // VII. Organizační formy vyučování...52 // 1. Vyučovací
hodina...52 // 2. Vycházky ve věcném učení...53 // 3. Metody výchovně vzdělávací práce ve věcném učení...54 // VIII. Prvoučné obrazy ? věcnému učení...56 // Příloha č. 1...66 // Příloha č. 2...70 // IX. Seznam základní metodické literatury ? věcnému učení...76 // X. Seznam ilustrací ? věcnému učení...78 // 299 // Metodika přírodovědné složky vlastivědy // I. Konkretizace cíle a úkolů vlastivědného vyučování v jeho přírodovědné složce ... 80 // 1. Postavení přírodovědné složky vlastivědy v 3. —5. ročníku ZDŠ...80 // 2. Vzájemné vztahy mezi přírodovědnou složkou vlastivědy a ostatními předměty, // mezi různými složkami vlastivědy a mezi jednotlivými disciplínami přírodovědné složky...81 // II. Vyučovací proces v přírodovědné složce vlastivědy jako učebního předmětu ... 83 // 1. Vzbuzování zájmu žáků o vyučování přírodovědné složce vlastivědy...83 // 2. Vytváření představ a pojmů v přírodovědné složce vlastivědy...85 // a) Vytváření představ o přírodě...85 // b) Vytváření přírodovědných pojmů...86 // c) Poznávání přírodních zákonitostí...88 // 3. Vytváření dovedností a návyků v přírodovědné složce vlastivědy... 90 // 4. Výchova myšlení a rozvíjení řeči ve výuce přírodovědné složce vlastivědy ... 92 // 5. Vytváření materialistického nazírání na přírodu...93 // 6. Výchovné působení při výuce
přírodovědné složce vlastivědy...95 // III. Obsah přírodovědné složky vlastivědy...100 // IV. Metody a prostředky vyučování přírodovědné složce vlastivědy ...102 // A. Metody...102 // 1. Slovní metody, které vedou ke zprostředkovanému poznání skutečnosti . . . 103 // 2. Metody práce s knihou...108 // 3. Metody přímého smyslového poznávání věcí a jevů...109 // a) Pozorování...109 // b) Předváděni...116 // 4. Metody bezprostřední manipulace s přírodninami...116 // a) Pokus...116 // b) Metody pracovní výuky...119 // a) Práce v koutku přírody...119 // ß) Práce na školním pozemku...124 // y) Obecně prospěšná práce žáků...127 // B. Prostředky výuky přírodovědné složce vlastivědy...127 // 1. Bezprostřední vyučovací pomůcky...130 // a) Objekty neživé přírody (nerosty, horniny, zkameněliny a vzorky půd) ... 130 // b) Objekty živé přírody...132 // a) Rostliny a jejich části...132 // ß) Živočichové a jejich části...137 // 2. Zprostředkující pomůcky...140 // a) Zrakové a zrakově sluchové pomůcky...140 // a) Trojrozměrné pomůcky (modely a odlitky) . ...140 // ß) Dvourozměrné pomůcky statické...141 // Obrazy...141 // Nákresy na tabuli...144 // Fotografie...146 // 300 // Promítané obrazy...147 // Diapozitivy...147 // Diafilmy...148 // Obrázky v učebnicích a výstřižky...148 // y) Dvourozměrné pomůcky dynamické...149 // Flanelograf a magnetograf...149 // Školní film...•
. . 149 // T devize...151 // b) Sluchové pomůcky (auditívni)...154 // c) Literární pomůcky...154 // a) Učebnice a čítanky...154 // ß) Pracovní sešity...155 // y) Odborná a metodická literatura ...157 // ô) Knihy pro mládež...158 // 3. Zařízení, pomůcky a nářadí pro vyučování přírodovědné složce...159 // a) Vlastivědný kabinet... 159 // b) Koutek přírody...160 // V. Organizační formy v přírodovědné složce vlastivědy...164 // 1. Vyučovací hodina...164 // 2. Elementární praktické (laboratorní) práce ...166 // 3. Exkurze (vycházka)...167 // 4. Zájmové kroužky...169 // 5. Práce na školním pozemku...169 // 6. Besedy...169 // VI. Příprava učitele na vyučování přírodovědné složce vlastivědy...170 // 1. Tematické plánování...170 // 2. Regionální příprava...171 // 3. Písemná a materiální příprava na vyučovací hodinu...172 // 4. Vyučování přírodovědné složce vlastivědy na školách s menším počtem tříd ... 174 // VII. Seznam základní metodické literatury ? přírodovědné složce vlastivědy...179 // VIII. Seznam ilustrací ? přírodovědné složce vlastivědy...180 // Metodika zeměpisné složky vlastivědy // I. Konkretizace cíle a úkolů vlastivědného vyučování v jeho zeměpisné složce ... 182 // 1. Postavení zeměpisné složky vyučování vlastivědě v 3. —5. ročníku ZDŠ...182 // 2. Výchovné vyučování v zeměpisné složce vlastivědy...185 // II. Vyučovací
proces v zeměpisné složce vlastivědy jako učebního předmětu...185 // 1. Vzbuzení zájmu žáků...185 // 2. Vytváření představ...187 // 3. Výchova myšlení...188 // 4. Upevňování vědomostí a vytváření dovedností a návyků...189 // 5. Prověřování vědomostí, dovedností a návyků...190 // 6. Výchova ? materialistickému světovému názoru...193 // 301 // III. Obsah zeměpisné složky vlastivědy...194 // 1. Charakteristika obsahu zeměpisné složky ve 3. ročníku...194 // 2. Charakteristika obsahu zeměpisné složky ve 4. ročníku...195 // 3. Charakteristika obsahu zeměpisné složky v 5. ročníku... 198 // IV. Metody vyučování zeměpisné složce vlastivědy...199 // 1. Metody slovního projevu ...199 // 2. Metody přímého nazírání...206 // 3. Samostatná práce žáků...208 // V. Prostředky vyučování zeměpisné složce vlastivědy a způsoby jejich využití...209 // 1. Čtení naučných článků...209 // 2. Práce s mapou, s globusem a s plánem...210 // 3. Pískový stůl a pískoviště...214 // 4. Náčrty zeměpisné povahy...215 // 5. Práce s obrazem...217 // 6. Moderní technické a audiovizuální pomůcky...218 // 7. Vycházka...219 // VI. Organizační formy v zeměpisné složce vlastivědy...223 // 1. Celková připravenost učitele na vyučování zeměpisné složce vlastivědy...223 // 2. Rozvrh hodin...225 // 3. Tematické plánování...226 // 4. Vyučovací hodina...228 // VII. Organizační formy mimotřídní
a mimoškolní práce se žáky v zeměpisné složce vlastivědy ...233 // 1. Besedy s dospělými o společenských a přírodních jevech zeměpisné povahy . . . 233 // 2. Turistický kroužek...234 // VIII. Příprava na vyučování zeměpisné složce vlastivědy na málotřídní škole...235 // IX. Seznam základní metodické literatury ? zeměpisné složce vlastivědy...239 // X. Seznam ilustrací ? zeměpisné složce vlastivědy . . . ...240 // Metodika dějepisné složky, vlastivědy . // I. Konkretizace cíle a úkolů vlastivědného vyučování v jeho dějepisné složce...242 // 1. Účelnost dějepisného vyučování jako složky vlastivědy...242 // 2. Souvislost dějepisné složky s jinými složkami vlastivědy a učebními předměty . . . 244 // II. Vyučovací proces v dějepisné složce vlastivědy...246 // 1. Vzbuzování zájmu žáků o vyučování dějepisné složce vlastivědy...246 // 2. Vytváření představ a pojmů při vyučování dějepisné složce vlastivědy...247 // 3. Upevňování vědomostí a vytváření dovedností a návyků...253 // 4. Prověřování vědomostí a dovedností ve vyučování dějepisné složce vlastivědy . . . 254 // 5. Vytváření materialistického nazírání na společnost a komunistického přesvědčení 254 // III. Obsah dějepisné složky vlastivědy... 256 // IV. Vyučovací metody dějepisné složky vlastivědy...268 // V. Vyučovací pomůcky a způsoby jejich využití v dějepisné složce
vlastivědy...273 // VI. Organizační formy v dějepisné složce vlastivědy...279 // 1. Vyučovací hodina...279 // 302 // 2. Vycházky...286 // 3. Domácí práce žáků...288 // VII. Vyučování dějepisné složce vlastivědy na školách s menším počtem tříd...290 // VIII. Seznam základní metodické literatury ? dějepisné složce vlastivědy...292 // IX. Seznam ilustrací ? dějepisné složce vlastivědy...293 // Jmenný rejstřík...’... 295- // 303
(OCoLC)42144723
cnb000433568

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC