Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964
331 s.

objednat
Učebnice pro vysoké školy
000060677
Rekat.
OBSAH // Metodika vlastivědy jako učebního předmětu (úvodní část) // I. Předmět metodiky vyučování vlastivědě... 4 // II. Pojetí a vývoj učebního předmětu vlastivědy ... 8 // III. Cíl a úkoly vlastivědy jako učebního předmětu podle nových učebních osnov...21 // IV. Charakteristika vyučovacího procesu ve vlastivědě . . 24 // V. Metody a prostředky vlastivědného vyučování ... 29 // VI. Vyučovací pomůcky ve vyučování vlastivědě ... 36 // Metodika přírodovědné složky vlastivědy // I. Konkretizace cíle a úkolů vlastivědného vyučování v jeho // přírodovědné složce...40 // 1. Postavení přírodovědné složky vlastivědy v 3.—5. ročníku ZDŠ...4# // 2. Vzájemné vztahy mezi přírodovědnou složkou vlasti- // vědy a ostatními předměty, mezi různými složkami vlastivědy a mezi jednotlivými disciplínami přírodovědné složky... 42 // II. Vyučovací proces v přírodovědné složce vlastivědy jako // učebního předmětu...44 // 1. Vzbuzování zájmu žáků o vyučování přírodovědné složce // vlastivědy...44 // % // 326 // 2. Vytváření představ a pojmů o přírodovědné složce // vlastivědy...46 // . a) Vytváření představ o přírodě...46 // b) Vytváření přírodovědných pojmů...48 // c) Poznávání přírodovědných zákonitostí ... 51 // 3. Vytváření dovedností a návyků v přírodovědné složce // vlastivědy...53 // 4. Výchova myšlení a rozvíjení
řeči ve vyučování přírodovědné složce vlastivědy... 56 // 5. Vytváření materialistického nazírání na přírodu . . 59 // 6. Výchovné působení při vyučování přírodovědné složce // vlastivědy...62 // III. Obsah přírodovědné složky vlastivědy...68 // IV. Metody a prostředky vyučování přírodovědné složce // vlastivědy ...72 // A. Metody... 72 // 1. Slovní metody, které vedou ke zprostředkovanému . poznání skutečnosti...73 // * 2. Metody práce s knihou . 82 // 3. Metody přímého smyslového poznávání věcí a jevů 83 // • a) Pozorování 83 // b) Předvádění . /...94 // 4. Metody bezprostřední manipulace s přírodninami . 95 // . a) Pokus...95 // . b) Metoda praktických (laboratorních) prací . . 98 // , c) Metody pracovního vyučování... 99 // a) Práce v koutku přírody...99 // ß) Práce na školním pozemku...107 // . . ?) Obecně prospěšná práce žáků...110 // B. Prostředky vyučování přírodovědné složce vlastivědy 111 // 1. Bezprostřední vyučovací pomůcky...116 // a) Objekty neživé přírody (nerosty, horniny, zka- // ’ meněliny a vzorky půd)...116 // b) Objekty živé přírody...117 // 327 // a) Rostliny a jejich části . . . // ß) Živočichové a jejich části . . // 117 // 121 // • • • • // 2. Zprostředkující pomůcky...125 // a) Zrakové a zrakově sluchové pomůcky . . . 125 // a) Trojrozměrné pomůcky (odlitky a modely) . 125 // Obrazy ...125 // ß) Dvourozměrné
pomůcky statické ... 125 // Nákresy na tabuli... . 128 // Fotografie...131 // , Promítané obrazy . . . . . . . . 131 // Diapozitivy... 132 // Diafilmy...133 // Obrázky v učebnicích a výstřižky ... 133 // y) Dvourozměrné pomůcky dynamické . . . 134 // Flanelograf a magnetograf...134 // Film...134 // Televize...138 // b) Sluchové pomůcky...138 // c) Literární pomůcky . . . .  ...139 // a) Učebnice a čítanky...139 // ß) Odborná a metodická literatura ... 141 // ?) Knihy pro mládež . . . . . . . . 142 // 3. Zařízení, pomůcky a nářadí pro vyučování přírodovědné složce...143 // a) Vlastivědný kabinet . •...143 // b) Koutek přírody... 146 // V. Organizační formy v přírodovědné složce vlastivědy . . 151 // 1. Vyučovací hodina...151 // 2. Exkurze (vycházka) ...154 // 3. Zájmové a mičurinské kroužky...157 // 4. Práce na školním pozemku...158 // 5. Besedy...158 // VI. Příprava učitele na vyučování přírodovědné složce vlastivědy ...159 // 1. Tematické plánování...159 // 2. Regionální příprava...161 // 3. Písemná a materiální příprava na vyučovací hodinu . 162 // 328 // 4. Vyučování přírodovědné složce vlastivědy na školách // s menším počtem tříd...165 // VIL Seznam základní metodické literatury ? přírodovědné . // složce vlastivědy... 173 // Metodika zeměpisné složky vlastivědy // I. Konkretizace cíle a úkolů vlastivědného vyučování v jeho // zeměpisné složce...176
// 1. Postavení zeměpisné složky vyučování vlastivědě // v 3.—5. ročníku ZDŠ...176 // 2. Výchovné vyučování v zeměpisné složce vlastivědy . 178 // II. Vyučovací proces v zeměpisné složce vlastivědy jako učebního předmětu...179 // 1. Vzbuzení zájmu žáků...179 // 2. Vytváření představ...181 // 3. Výchova myšlení . . . . ’...183 // 4. Upevňování vědomostí a vytváření dovedností a návyku 184 // 5. Prověřování vědomostí, dovedností a návyku . . . 186 // 6. Výchova ? materialistickému světovému názoru . . 191 // III. Obsah zeměpisné složky vlastivědy...193 // 1. Charakteristika obsahu zeměpisné složky ve 3. ročníku 193 // 2. Charakteristika obsahu zeměpisné složky ve 4. ročníku 195 // 3. Charakteristika obsahu zeměpisné složky v 5. ročníku 198 // IV. Metody vyučování zeměpisné složce vlastivědy . . . 200 // 1. Metody slovního projevu...200 // 2. Metody přímého nazírání...211 // 3. Samostatná práce žáků...213 // V. Prostředky vyučování zeměpisné složce vlastivědy a způsoby jejich využití...215 // 1. Čtení naučných článků...’ . . 215 // 2. Práce s mapou, s glóbusem a s plánem...217 // 3. Pískový stůl a pískoviště... 222. // 4. Náčrty zeměpisné povahy...223 // 5. Práce s obrazem...225 // 6. Moderní technické a audiovizuální pomůcky . . . 226 // 7. Vycházka...228 // 329 // VI. Organizační formy v zeměpisné složce vlastivedy . . . 234 // 1. Celková
připravenost učitele na vyučování zeměpisné // složce vlastivědy...234 // 2. Rozvrh hodin ...237 // 3. Tematické plánování...238 // 4. Vyučovací hodina...242 // VII. Organizační formy mimotřídní a mimoškolní práce se // žáky v zeměpisné složce vlastivědy...249 // 1., Besedy s dospělými o společenských a přírodních jevech zeměpisné povahy v PO...249 // 2. Turistický kroužek... 250 // VIII. Příprava na vyučování zeměpisné složce vlastivědy na // málotřídní škole... 253 // IX. Seznam základní metodické literatury ? zeměpisné složce // - vlastivědy . . ¦...257 // Metodika dějepisné složky vlastivědy • // I. Konkretizace cíle a úkolů vlastivědného vyučování v jeho // dějepisné složce... 260 // 1. Účelnost dějepisného vyučování jako složky vlastivědy 260 // 2. Souvislost dějepisné složky s jinými složkami vlastivědy a učebními předměty...262 // II. Vyučovací proces v dějepisné složce vlastivědy jako // učebního předmětu... . 265 // 1. Vzbuzování zájmu žáků o vyučování dějepisné složce // vlastivědy ...265 // ’ 2. Vytváření představ a pojmů při vyučování dějepisné // složce vlastivědy...267 // 3. Upevňování vědomostí a vytváření dovedností a návyků ...274 // 4. Prověřování vědomostí a dovedností ve vyučování dějepisné složce vlastivědy...275 // 5. Vytváření materialistického nazírání na společnost a // komunistického
přesvědčení... . 276 // III. Obsah dějepisné složky vlastivědy...279 // IV. Vyučovací metody dějepisné složky vlastivědy . . . 290 // 330 // V. Vyučovací pomůcky a způsoby jejich využití v dějepisné // složce vlastivědy... 299 // VI. Organizační formy v dějepisné složce vlastivědy . . . 306 // 1. Vyučovací hodina...306 // 2. Vycházky v dějepisné složce vlastivědy ... 316 // 3. Domácí práce žáků...320 // VII. Vyučování dějepisné složce vlastivědy na školách s menším počtem tříd...’...322 // VIII. Seznam základní metodické literatury ? dějepisné složce // vlastivědy...325 // ’ // t // // // 331
(OCoLC)42123451
cnb000479161

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC