Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.07.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(34) Půjčeno:34x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2000
130 s.

objednat
ISBN 80-210-2470-4 (brož.)
Obsahuje úvod, resumé německy
Bibliografie: s. 127-130
Nářečí severomoravské - pohraničí - studie
000060724
ÚVODEM ...7 // Vymezení zkoumané oblasti § 1 ...9 // Severomoravské pohraničí a jeho obyvatelé § 2 ...9 // Podmínky formování jazyka pro běžnou komunikaci § 3 ...12 // Metodika výzkumu (§ 4-6) ...14 // Dosavadní stav zkoumání §7 ...17 // HLÁSKOSLOVÍ § 8-33 // Fonetická realizace hlásek a hláskových skupin (§ 8-23) ...19 // Samohlásky (§9-11) ...19 // Samohlásky j-ové § 9 ...20 // Fonetická realizace dvojhlásek ei a ou § 10 ...20 // Realizace kvantity § 11 ...21 // Souhlásky § (12-23) ...25 // Dvojí i§ 12 ...25 // Spojení m+ě (mňe/mje) § 13 ...26 // Asimilace u skupení sh § 14 ...26 // Asimilace typu sme/zme § 15 ...27 // Asimilace typu náz a vás § 16 ...28 // Výslovnost předložky (předpony) se (se-) § 17 ...28 // Progresivní asimilace typu tfoje § 18 ...28 // Skupina šť § 19 ...28 // Ostatní výslovnostní jevy § 20-23 ...29 // Rozdílný vývoj hláskové stavby v nářečích a jeho odraz v běžné mluvě // (§ 24-33) ...29 // Samohlásky (§ 24-31) ...30 // Střídání é>| (v kmeni slova § 25, v koncovce § 26) ...30 // Střídání ý>ej (v kmeni slova § 28, v koncovce § 29) ...32 // Paralely v uplatnění obou jevů § 30 ...35 // Přehlásky § 31 ...36 // Souhlásky (§ 32-33) ...37 // Střídání oz/yoz § 32 ...37 // Protetická hláska jz § 33 ...37 // 3 // TVAROSLOVÍ § 34-110 // Substantiva (§ 35-66) ...39 // Maskulina a neutra (§ 36-49) ...40 // Genitiv sg. maskulin (§ 36-39) ...40 // Dativ a lokál sg. životných maskulin (§ 40-41) ...43 // Lokál sg. neživotných maskulin (§ 42-44) ...45 // Nominativ pl. životných maskulin § 45 ...47 // Lokál pl. maskulin § 46 ...49 // Souhláskový typ kámen § 47 ...50 // Lokál sg. neuter § 48 ...52 // Lokál pl. neuter § 49 ...53 // Feminina (§ 50-63) ...54 // Nominativ sg. feminin (§ 51-52) ...54 //
a neutra (§ 36-49) ...40 // Genitiv sg. maskulin (§ 36-39) ...40 // Dativ a lokál sg. životných maskulin (§ 40-41) ...43 // Lokál sg. neživotných maskulin (§ 42-44) ...45 // Nominativ pl. životných maskulin § 45 ...47 // Lokál pl. maskulin § 46 ...49 // Souhláskový typ kámen § 47 ...50 // Lokál sg. neuter § 48 ...52 // Lokál pl. neuter § 49 ...53 // Feminina (§ 50-63) ...54 // Nominativ sg. feminin (§ 51-52) ...54 // Genitiv sg. feminin § 53 ...56 // Dativ a lokál sg. feminin § 54 ...57 // Akuzativ sg. feminin § 55 ...58 // Instrumentál sg. feminin § 56 ...59 // Nominativ pl. feminin § 57 ...60 // Feminina typu konev § 58 ...61 // Paralely v nominativu, akuzativu a instrumentálu sg. feminin § 59 ...62 // Genitiv pl. feminin § 60 ...63 // Dativ a lokál pl. feminin typu kost (§ 61-62) ...63 // Dativ a lokál pl. feminin typu růže a píseň § 63 ...66 // Instrumentál pl. substantiv všech rodů § 64 ...66 // Adjektiva (§ 65-70) ...69 // Flexe jmenná § 66 ...70 // Tvar jmenné části pasivní konstrukce (typy je připraven, je/máme zamčeno4) § 67 ...70 // Flexe složená (§ 68-70) ...72 // Lokál sg. maskulin a neuter § 69 ...72 // Genitiv, dativ a lokál sg. feminin § 70 ...72 // Zájmena (§ 71-85) ...73 // Zájmena osobní (§ 71-76) ...74 // Dativ sg. zájmena já § 72 ...74 // Akuzativ sg. zájmena on § 73 ...75 // Instrumentál pl. zájmena on § 74 ...76 // Akuzativ sg. zájmena ona § 75 ...77 // Instrumentál sg. zájmena ona § 76 ...77 // 4 // Zájmena přivlastňovací (§ 77-79) ...78 // Instrumentál sg. zájmena má/moje § 77 ...78 // Nominativ sg. zájmena naše § 79 ...79 // Zájmena ukazovací (§ 80-83) ...80 // Genitiv, dativ a akuzativ sg. zájmena ten § 81 ...80 // Lokál sg. zájmena ten § 82 ...81 // Totalizující zájmeno všechen (§ 84-85) ...82 //
Nominativ pl. životného maskulina § 84 ...82 // Číslovky (§ 86-90) ...84 // Číslovky základní (§ 87-90) ...84 // Číslovka jeden § 87 ...84 // Číslovka dva § 88 ...85 // Číslovky typu pět § 90 ...86 // Slovesa (§ 91-110) ...86 // Určité tvary slovesné (§ 91-106) ...86 // Indikativ (§ 91-101) ...86 // 3. os. pl. ind. préz. sloves 4. třídy § 92 ...86 // 3. os. pl. ind. préz. sloves vědět a jíst $ 93 ...88 // 2. os. sg. ind. prét. (dal isi/dals) § 94 ...89 // 1. a 2. os. sg. ind. préz. sponového a plnovýznamového slovesa // být § 95 ...90 // Další diferenční jevy (§ 96-101) ...91 // (1. os. pl. ind. préz. sloves s koncovkou -m/-me § 96, 1. os. sg. ind. préz. sloves 3. třídy § 97, 3. os. sg. ind. préz. sloves 3. třídy § 98, // 3. os. pl. ind. préz. sloves 5. třídy § 99, 1. os. sg. a 3. os. pl. ind. préz. slovesa chtít § 100, přechod mezi 1. a 5. třídou typu kouše/kousá § 101) // Imperativ (§ 102-105) ...92 // 2. os. pl. imp. sloves typu poslat, tisknout, jezdit § 103 ...92 // 2. os. sg. imp. sloves typu schovat § 104 ...93 // Imperativ slovesa hrát § 105 ...94 // Kondicionál § 106 ...95 // Neurčité tvary slovesné (§ 107-110) ...95 // Příčestí minulé činné (§ 107-109) ...95 // Přič. min. čin. sloves 1. třídy § 108 ...96 // Přič. min. čin. sloves 2. třídy § 109 ...96 // Infinitiv § 110 ...98 // SHRNUTI (§111-114) ...99 // 5 // ZÁVĚREM ...105 // DODATKY // Míra rozkolísanosti v morfémech zkoumaných dotazníkovou anketou ...107 // Míra rozkolísanosti ve vybraných hláskoslovných jevech zkoumaných dotazníkovou anketou ...109 // Zastoupení nářečních skupin ve zkoumaných obcích ...110 // Podíl informátorů z jednotlivých nářečních skupin ve zkoumaných obcích (mladá generace) ...110 //
Dotazník pro výzkum mluvy mladé generace v severomoravském pohraničí ...111 // Mapová příloha ...112 // UKÁZKY MLUVY MLADÉ GENERACE V SEVEROMORAVSKÉM POHRANIČÍ ...115 // RESÜMEE ...123 // LITERATURA ...127
cnb000991857

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC