Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989

objednat
ISBN 80-04-23937-4
000060820
Rekat.
OBSAH // Jazyk ... 3 // Seznam pojmů a termínů z českého jazyka v 6. ročníku základní školy... 9 // I. Üvod o jazyce a o nauce o jazyce. Seznámení s jazykovými příručkami // a jejich užívání... 16 // Jazyk a nauka o jazyce... 16 // Seznámení s jazykovými příručkami . :... 17 // II. Zvuková stránka jazyka... 24 // Hláskosloví ... 24 // Spisovná výslovnost ... 25 // Zvuková stránka slova... 27 // Zvuková stránka věty... 28 // Shrnutí a opakování... 30 // III. Skladba ... 32 // Opakování učiva o větě jednoduché... 32 // Opakování učiva o souvětí... 36 // Opakování učiva o řeči přímé a nepřímé... 38 // IV. Tvarosloví ... 40 // Druhy slov... 44 // A. Podstatná jména...Л... 46 // Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková... 46 // Podstatná jména obecná a vlastní; psaní velkých písmen ve jménech // a názvech vlastních... 47 // Procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů... 49 // Některé odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen... 50 // B. Přídavná jména... 53 // Procvičování tvarů přídavných jmen podle vzorů... 53 // Stupňování přídavných jmen... 54 // C. Zájmena... 56 // Opakování o druzích zájmen a o skloňování zájmen osobních... 56 // Skloňování zájmen podle vzorů ten a náš... 57 // 107Skloňování zájmen podle vzorů přídavných jmen... 59 // D. Číslovky ... 61 // Procvičování druhů číslovek
a jejich skloňování... 61 // E. Slovesa ... 62 // Slovesný vid, slovesa dokonavá a nedokonavá... 62 // Osoba, číslo, způsob a čas; využití různých slovesných tvarů ... 65 // Slovesný rod činný a trpný... 68 // Slovesné tvary a jejich tvoření... 69 // Přehled slovesných vzorů a výcvik v užívání spisovných tvarů ... 70 // Shrnutí, opakování a procvičování tvaroslovného učiva... 73 // Sloh ... 75 // Vypravování ... 76 // Popis ...:... 82 // Zpráva a oznámení... 90 // Objednávka a inzerát... 91 // Výpisky a výtah... 92 // Dopis ... 93 // Projevy mluvené a psané... 94 // Návrh tematického plánu... 97 // Seznam učebních pomůcek...105 // 108

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC