Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.9) Půjčeno:114x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1987
746 s. ; 24 cm

objednat
Obsahuje bibliografii na s. [717]-727 a rejstříky
000062415
Předmluva 5 // A Úvod 7 // 1 Syntaktická stavba věty 8 // 2 Principy sémantické stavby věty 9 // 3 Elementárni syntaktické jednotky 13 // 4 Syntaktický vztah dominace 15 // 5 Syntagma, fráze a věta !8 // ? Predikát. Větné struktury základové a rozvité 21 // 1 Predikáty syntetické a analytické 22 // 2 Valence predikátů 25 // 3 Gramatická stavba ZVS 27 // 4 Sémantická stavba ZVS 2 // 5 Sémantické třídy predikátů. Sémantické role participantů 30 // 6 Korelace mezi strukturou valenční a strukturou intenční 34 // 7 Nevětné výrazové formy sémantických predikátů a predikátových struktur 35 // 8 Rozvíjení větných pozic 26 // C Větné členy 41 // 1 Subjekt (podmět) 43 // 1.1. Větněsémantické role subjektu 44 // 1.2 Některé další strukturní vlastnosti podmětu 49 // 2 Komplement (doplnění) 50 // 2.1 Větněsémantické role komplementu objektového 51 // 2.2 Větněsémantická povaha komplementu adverbiálního 58 // 2.3 Větněsémantická povaha komplementu kvalifikačního (predikativního) . 59 // 2.4 Určení prostředku činnosti 60 // 2.5 Určení prožívatele prospěchu 65 // 3 Valenční rozvíjeni adjektiv a adverbii 66 // 3.1 Valenční rozvíjení adjektiv deverbativních 69 // 3.2 Valenční rozvíjení adjektiv jiného druhu 72 // 3.3 Valenční rozvíjení adverbii 73 // // 4 Příslovečné určení (ADV) 75 // 4.1 Prostorová ADV (ADVLoc) 77 // 4.2 Časová ADV (ADVTemp) 87 // 4.3 Temporálně-kvantitativní ADV (ADVDur a ADVFreq) 95 // 4.4 ADV v širokém smyslu pHčinná(ADVCaus,ADVConc a ADVFin) 99 // 4.5 ADV průvodního děje/stavu (ADVCom) 108 // 4.6 ADV způsobová a měrová (ADVQual a ADVQant) 115 // 4.7 ADV zřetelová (ADVResp) 122 // 4.8 ADV původu (ADVOrig) 125 // 5 Atribut (přívlastek) 126 // 5.1 Valenční atribut 127 // 5.2 Determinační atribut 147 // 5.3 Atribut u synkretických výrazů 151 //
5.4 Atribut kvantitativní 153 // 5.5 Atribut delimitační 153 // 5.6 Extenzionální platnost členů v substantívni pozici 155 // 5.7 Adjektivum v pozici přívlastku a predikativu 158 // 5.8 Nezbytnost atributu 159 // 5.9 Postavení atributu 160 // 6 Poznámka o doplňku 168 // D Typy základových větných struktur 170 // 1 Vzorce bez subjektu 171 // 1.1 Vzorce s predikáty bezvalenčními 171 // 1.2 Vzorce s predikáty valenčnimi 172 // 2 Vzorce se subjektem // 2.1 Vzorce s predikáty jednovalenčními (typ SUBJ - Vf) 174 // 2.2 Vzorce s predikáty dvojvalenčními (typ SUBJ - Vf—KOMPL) 177 // 2.3 Vzorce s predikáty trojvalenčními (typ SUBJ - Vf - KOMPL - KOMPL) . 199 // 2.4 Vzorce s komplementy omezeně proměnnými 210 // 3 Vzorce s predikáty být/mit 212 // 3.1 Vzorce s predikátem 212 // 3.2 Vzorce s predikátem mit 224 // 4 Typy s participanty vyjádřenými infinitivem 230 // E Modifikace propozice // 1 Flierarchizace propozice 233 // 1.1 Deagentizace 236 // 1.2 Odsunutí recipientu a iniciátoru z pozice Sn derivovaných struktur // (diateze druhé instance) 255 // 1.3 Dekonkretizace patientu 257 // 1.4 Dekauzativizace 258 // 2 Polarita kladu a záporu 260 // 3 Věty s modálními charakteristikami nutnosti, možnosti a záměru 278 // 3.1 Modálni specifikátory 280 // 3.2 Vztah kategorie nutnosti a možnosti ke kategorii záměru 285 // 3.3 Vzájemný vztah kategorie nutnosti a možnoti; negace jejich modálnich // specifikátorů 287 // 744 // 3.4 Vyjadřování modálnich hodnot kategorie nutnosti 289 // 3.5 Vyjadřování modálnich hodnot kategorie možnosti 297 // 3.6 Vyjadřování modálni kategorie záměru 303 // F Komunikativní složky výpovědi // 1 Komunikativní funkce výpovědi 306 // 1.1 Obsah, forma a funkce výpovědi 307 // 1.2 Interpretace výpovědí 309 // 1.3 Popis druhů komunikativních funkcí 311 // 1.4 Výpovědi s komunikativní funkcí oznamovací 320 //
1.5 Výpovědi s komunikativní funkcí tázací 323 // 1.6 Výpovědi s komunikativní funkcí žádací (výzvovou) 334 // 1.7 Výpovědi s komunikativní funkcí námitky, nesouhlasu, protestu, ohrazení, odmítnutí 347 // 1.8 Výpovědi s komunikativní funkcí výtky (napomenutí, důtky, pokárání), výčitky 350 // 1.9 Výpovědi s komunikativní funkcí přání 352 // 2 Jistotní modalita 355 // 3 Orientace výpovědi k partnerům komunikativního aktu 367 // 4 Vztažení propozičního obsahu k místu komunikativního aktu 371 // 5 Vztažení propozičního obsahu k okamžiku komunikativního aktu 377 // 6 Delimitace 384 // G Zmnožení syntaktické pozice 391 // 1 Koordinace 393 // 1.1 Vyjadřování koordinačního vztahu 394 // 1.1.1 Juxtapoziční formy koordinace 394 // 1.1.2 Paralaktické formy koordinace 394 // 1.1.3 Hypotaktické formy koordinace 395 // 1.2 Druhy významových vztahů mezi členy koordinačních skupin 398 // 1.2.1 Vztahy konjunktivní 398 // 1.2.2 Vztah disjunktivní (vylučovací) 403 // 1.2.3 Vztah stupňovací (gradační) 405 // 1.3 Paralaktické vyjadřování vztahů dominačních 405 // 1.4 Uspořádání členů v koordinační skupině 406 // 1.5 Vztahy koordinační skupiny ? jiným členům věty 407 // 1.6 Koordinace rozšiřující a koordinace sjednocující 409 // 1.7 Elipsy ve větách s koordinací 411 // 1.8 Koordinace členů nestejné funkce a formy 416 // 2 Adordinace 418 // 2.1 Izotropní vztahy v adordinační skupině 421 // 2.2 Pořadí členů v adordinační skupině 429 // 2.3 Lineární vztahy (postupy) 430 // 2.3 Apozice 433 // 2.5 Některé otevřené problémy 434 // H Větné ekvivalenty // 436 // J Souvětí 442 // 1 Typy souvětných spojení vět podle druhu mezipropozičních vztahů // 1.1 Mezipropoziční vztahy externí // 1.1.1 Sémantická (obsahová) paralelnost propozic 453 //
1.1.2 Mezipropoziční sémantická (obsahová) závislost 472 // 1.2 Inkorporace jedné propozice do propozice jiné 502 // 1.2.1 Základové souvětné struktury s větami obsahovými 505 // 1.2.2 Propozice popisně pojmenovací 518 // 1.3 Křížení a splývání propozic 521 // 1.4 Vztažení propozice k obsahu nominálního výrazu 523 // 2 Struktura souvětí 538 // 2.1 Souvětí podřadné 539 // 2.2 Souvětí souřadné 545 // ? Aktuální členění // 1 Základní pojmy // 1.1 Aktuální členění 549 // 1.2 Charakteristika dichotomie T a R 550 // 1.3 Známá a nová informace 551 // 1.4 Výpovědní dynamičnost 556 // 1.5 Tři vrstvy AČ 557 // 1.6 Subjektivní a objektivní pořad 558 // 1.7 Výrazové prostředky AČ 559 // 1.8 Otázkový test 566 // 2 Sémantika a AČ // 2.1 Základní rozložení VD (základní vrstva AČ) 569 // 2.2 Slovnědruhový význam a AČ 574 // 2.3 Lexikální sémantika a AČ 575 // 2.4 Komunikační pole různých řádů 577 // 2.5 Koordinace a AČ 579 // 2.6 Lineárnost 579 // 2.7 Členitelnost výpovědi na složky AČ 580 // 3 Kontext a AČ // 3.1 Kontextová vrstva 582 // 3.2 Činitelé ovlivňující strukturu tematické části výpovědi 584 // 3.3 Aktualizace 586 // 3.4 Lineární uspořádání tematických prvků 589 // 3.5 Počátek a konec textu 591 // 4 Některé speciální otázky AČ // 4.1 AČ otázky 592 // 4.2 AČ podřadného spojení vět; konkurence vyjadřování větného a nevětného 595 // 4.3 Vytčení do protikladu (tzv. druhá instance) 59g // L Slovosled // 1 Lineárnost, slovosled a slovosledný činitel 600 // 2 Hierarchie slovosledných činitelů v češtině 601 // 746 // 3 Základní slovosled // 4 Slovosledná variabilita // 5 Slovosledná stabilizace // 6 Další charakteristické rysy současného českého slovosledu //
M Textová syntax // 0 Obecná charakteristika textu - základního útvaru jazykové komunikace // 0.1 Předmět textové syntaxe, její místo v gramatice // 0.2 Charakteristika textu ; text a komunikační akt, jeho složky a fáze // 0.3 Textový vzorec, obsahová struktura // 0.4 Sémantická struktura textu, významové vztahy mezi textovými // jednotkami // 0.5 Obsah, téma, informační jádro, smysl textu // 0.6 Textová rovina // 0.7 Koherence a koheze textu // 0.8 Členění textu // 0.9 Druhy textu // 0.10 Výstavba dialogického textu // 1 Realizace a modifikace syntaktických konstrukcí v textu // 1.1 Textová elipsa // 1.2 Volné připojené a vložené prvky v textu // 1.3 Syntaktické procesy vyčleňování (parcelace) a přičleňován9 (kompletace) // 2 Prostředky koherence textových jednotek // 2.1 Tematické posloupnosti // 2.2 Lexikální prostředky koherence // 2.3 Připojovací konektory a některé další prostředky textové koherence // Seznam zkratek // Bibliografie // Věcný rejstřík // Rejstřík spojovacích prostředků v souvětí
(OCoLC)39408221
cnb000039521

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC