Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Academia, 1992

objednat
ISBN 80-200-0453-X
000062439
Rekat.
OBSAH // Úvodem... 7 // Hláskoslovný a pravopisný systém současné spisovné němčiny... 9 // Přehled znaků fonetické transkripce podle API a jiných symbolů... 10 // 1. Mluvená forma jazyka... 11 // 2. Psaná forma jazyka...36 // Morfologie...43 // 1. Morfologie, její předmět ...43 // Sloveso...49 // 1. Sloveso...50 // 2. Tvary sloves...51 // 3. Osoba a číslo...73 // 4. Čas...74 // 5. Slovesný způsob...84 // 6. Slovesný rod ...91 // 7. Vid a způsob slovesného děje...100 // Podstatné jméno...109 // 1. Podstatné jméno...110 // 2. Rod ...111 // 3. Číslo...120 // 4. Pád...129 // 5. Určenost a neurčenost substantiva (Člen)...140 // Zájmeno...152 // 1. Zájmeno...153 // 2. Osobní zájmena...154 // 3. Ukazovací zájmena...166 // 4. Tázací zájmena...171 // 5. Vztažná zájmena...175 // 6. Přivlastňovací zájmena...179 // 7. Neurčitá zájmena...183 // 8. Zájmena s významem neurčitě kvantitativním...188 // Přídavné jméno...194 // 1. Přídavné jméno ...194 // 2. Tvary adjektiv...196 // 3. Omezení v syntaktickém fungování adjektiv...199 // 4. Stupňování adjektiv...199 // Příslovce ...202 // 1. Příslovce...202 // 2. Zájmenná příslovce...204 // 3. Větná příslovce (modálni slova)...205 // 4. Modálni částice ...205 // 5. Stupňování příslovcí...206 // Číslovky...208 // 1. Číslovky...208 // 2. Základní číslovky...208 // 3. Řadové číslovky...214 // 4. Zlomky...215 // 5. Druhové číslovky...216
6. Násobné číslovky...217 // 7. Neurčité číslovky...218 // Předložky...219 // 1. Předložky ...219 // 2. Typy předložek...220 // 3. Rekce předložek...221 // 4. Předložky a předpony...221 // 5. Předložky s pádovou koncovkou...222 // 6. Postavení předložek...224 // 7. Významy předložek...226 // Spojky...233 // 1. Spojky...233 // 2. Spojky souřadicí...234 // 3. Spojky podřadicí... 237 // Citoslovce... 246 // 1. Citoslovce...246 // 2. Citoslovce vyjadřující citovou reakci (expresívni)...246 // 3. Citoslovce zvukomalebná...247 // Syntax...248 // 1. Syntax a její předmět...250 // 2. Rozdělení vět podle komunikativního záměru...250 // 3. Neúplné véty...253 // 4. Negace...255 // 5. Slovosled...258 // 6. Větné členy...268 // 7. Souvětí...296 // Seznam zkratek a značek...309 // Seznam použité literatury...310 // Rejstřík...314

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC