Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.7) Půjčeno:59x 
BK
Příručka
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 1999
246 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7238-054-0 (brož.)
Obsahuje předmluvu, přehled nepravidelných sloves, rejstřík
Publikaci doplňuje příručka Ejercicios y soluciones : cvičení s klíčem k Moderní gramatice španělštiny (sign. U7645)
Španělština - gramatika - učebnice
000062664
Předmluva ...7 // I. Fonetika // 1.1. Samohlásky ...9 // 1.2. Dvojhlásky a trojhlásky ...10 // 1.3. Souhlásky ...11 // 1.4. Členění souvislého projevu ...14 // 1.4.1. Španělská slabika ...14 // 1.4.2. Rytmický celek ...15 // 1.4.3. Větná melodie ve španělštině ...16 // 1.5. Poznámky k variantám výslovnosti ...17 // 1.5.1. Seseo ...17 // 1.5.2. Yeísmo ...17 // II. Morfologie // 11.1. Substantivum ...18 // 11.1.1. Rod podstatných jmen ...18 // 11.1.2. Číslo podstatných jmen ...22 // 11.1.3. Člen ...27 // II.2. Adjektivum ...35 // 11.2.1. Morfologické kategorie: rod a číslo ...36 // 11.2.2. Stupňování adjektiv ...37 // 11.2.4. Postavení adjektiva: ...40 // 11.3. Zájmena ...49 // 11.3.1. Zájmena osobní ...49 // 11.3.2. Zájmena zvratná ...55 // 11.3.3. Zájmena přivlastňovací ...56 // 11.3.4. Zájmena ukazovací ...59 // 11.3.5. Zájmena tázací ...63 // 11.3.6. Zájmena vztažná ...65 // 11.3.7. Zájmena neurčitá ...69 // 11.3.8. Zájmena vymezovací ...74 // 11.4. Číslovky ...80 // 11.4.1. Číslovky základní ...80 // 11.4.2. Číslovky řadové ...83 // 11.4.3. Číslovky násobné ...86 // 11.4.4. Číslovky dílové ...87 // 11.4.5. Číslovky úhrnné ...89 // 3 // 11.4.6. Číslovky neurčité ...91 // II.5. Sloveso ...92 // 11.5.1. Neurčité slovesné tvary ...93 // 11.5.2. Slovesná osoba a číslo ...97 // 11.5.3. Tvary oznamovacího způsobu - slovesný čas ...99 // 11.5.4. Tvary podmiňovacího způsobu ...105
// 11.5.5. Tvary rozkazovacího způsobu ...107 // 11.5.6. Tvary subjuntivu ...108 // 11.5.7. Souslednost časů ...119 // 11.5.8. Opisné vazby ...122 // 11.5.9. Slovesný rod ...126 // 11.6. Příslovce ...128 // 11.6.1. Klasifikace příslovcí ...129 // 11.6.2. Vztah příslovce - přídavná jména ...130 // 11.6.3. Stupňování příslovcí ...132 // 11.6.4. Krácení příslovcí ...133 // 11.6.5. Spojení příslovečné povahy ...134 // 11.7. Předložky ...135 // 11.7.1. Vlastní předložky ...136 // 11.7.2. Nevlastní předložky ...149 // 11.7.3. Předložková spojení ...151 // 11.8. Spojky a spojkové výrazy ...153 // 11.8.1. Spojky a spojovací výrazy souřadící ..., 154 // 11.8.2. Spojky a spojkové výrazy podřadící ...157 // 11.9. Částice ...162 // 11.9.1. Částice apelové ...163 // 11.9.2. Částice hodnotící ...164 // 11.9.3. Částice emocionální ...164 // 11.9.4. Částice, které člení a propojují text nebo jeho části ...165 // 11.10. Citoslovce ...166 // 11.10.1. Citoslovce zvukomalebná ...166 // 11.10.2. Citoslovce apelatívni (kontaktová) ...167 // 11.10.3. Citoslovce emocionální ...167 // 11.10.4. Výrazy užívané nejčastěji ve funkci nevlastních citoslovcí ...169 // III. Syntax // III.1. Nevětná výpověď (Jednočlenná věta) ...170 // III.1.1. Výpovědi substantívni ...170 // II 1.1.2. Výpovědi adjektivní ...171 // III.1.3. Výpovědi adverbiální ...171 // III.1.4. Výpovědi infinitivní ...171 // III.1.5. Výpovědi gerundiální ...172
// III.1.6. Výpovědi vokativní ...172 // II 1.1.7. Výpovědi citoslovečné ...173 // III.2. Věta jednoduchá ...173 // III.2.1. Tzv. bezpodmětné struktury (věty jednočlenné slovesné) ...174 // III.2.2. Základové větné struktury („věty dvojčlenné“) ...175 // III.3. Souvětí ...189 // III.3.1. Přiřaďování obsahů sobě rovných vět ...190 // III.3.2. Obsahová podřízenost věty jiné větě ...194 // III.3.3. Poznámky k polovětným vazbám ...208 // III.4. Poznámky k vytváření souvislého textu ...208 // III.4.1. Slovosled ...208 // III.4.2. Obsahová propojenost textu ...212 // IV. Slovní zásoba // IV.1. Tvoření slov odvozováním ...213 // IV.1.1. Předpony ...213 // IV. 1.2. Přípony ...217 // IV.2. Tvoření slov skládáním ...224 // IV.2.1. Spojení dvou podstatných jmen ...225 // IV.2.2. Spojení podstatného a přídavného jména ...225 // IV.2.3. Spojení dvou (či více) podstatných jmen ...225 // IV.2.4. Spojení slovesa s podstatným jménem ...226 // IV.2.5. Spojení dvou či více sloves ...226 // IV.2.6. Spojení sloves s dalšími slovními druhy ...226 // IV.2.7. Spojení příslovce s přídavným jménem ...226 // IV.3. Zkratky a zkratková slova ...226 // IV.3.1. Tvoření zkratek a zkratkových slov ...226 // IV.3.2. Odvozování od zkratek a zkratkových slov ...229 // IV.4. Přejímání cizích slov ...230 // IV.4.1. Změny při přejímání cizích slov ...230 // IV.4.2. Internacionalismy ...230 // Přehled nepravidelných sloves ...233 // Rejstřík ...243
(OCoLC)84981381
cnb000769983

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC