Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 1998
xvi, 448 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-049-9 (brož.)
Obsahuje rejstřík.
Bibliografie: s. 417-429.
Grafika počítačová - příručky
000063045
Obsah // A ROVINNÁ GRAFIKA 1 // 1 Barvy v počítačové grafice 3 // 1.1 Barevné modely ...JZ... 4 // 1.1.1 Modely C MY, CMYK ...5 // 1.1.2 Modely HSV a HLS ... 6 // 1.1.3 Modely pro televizní a video techniku ...7 // 1.1.4 Chromatický diagram ...8 // 2 Obraz a jeho reprezentace 11 // 2.1 Digitalizace ...BB...12 // 2.1.1 Kvantování ...12 // 2.1.2 Vzorkování ...13 // 2.1.3 Fourierův obraz ...14 // 2.1.4 Shannonův vzorkovací teorém a frekvenčně omezená funkce ...16 // 2.1.5 Konvoluce ...17 // 2.2 Alias a antialiasing ...21 // 2.2.1 Vzorkování s vyšší frekvencí ...23 // 2.2.2 Stochastické vzorkování ...25 // 2.3 Reprezentace rastrového obrazu ...27 // 2.3.1 Matice ...27 // 2.3.2 Kvadrantový strom ...29 // 2.4 Komprese rastrového obrazu ...JZ . . . 30 // 2.4.1 Run length encoding ...32 // 2.4.2 Huffmanovo kódování ... 33 // 2.4.3 Lempel — Ziv — Welch ...34 // 2.4.4 Diskrétní kosinová transformace a JPEG ...35 // 2.4.5 Fraktální komprese ...39 // 2.5 Příklady rastrových formátů ...40 // 2.5.1 PCX ...40 // 2.5.2 Graphics Interchange Format (GIF) ... 40 // 2.5.3 Portable Graphics Network (PNG) ...41 // 2.5.4 Targa (TGA) ...43 // 2.5.5 Tag Image File Format (TIFF) ...44 // 2.6 Formáty pro animované sekvence ...45 // 2.6.1 Flic Autodesk Animator (FLI) ...45 // 2.6.2 MPEG ...46 // 3 Dvojrozměrné objekty // 3.1 Úsečka a lomená čára ... // 3.1.1 Rasterizace úsečky ... // / ... // 3.1.2 Zápis do obrazové paměti... // 3.1.3 Kresba přerušované
čáry ... // 3.1.4 Kresba silné čáry ... // 3.2 Kružnice a elipsa ... // 3.2.1 Popis kružnice, elipsy a oblouku... // 3.2.2 Rasterizace kružnice ... // 3.2.3 Rasterizace elipsy ... // 3.3 Křivky ... // 3.3.1 Vyjádření a základní vlastnosti křivek . . . // 3.3.2 Modelování křivek ... // 3.3.3 Interpolační křivky ... // 3.3.4 Aproximační křivky ... // 3.4 Oblasti ... // 3.4.1 Vyplňování geometricky určené hranice . // 3.4.2 Vyplňování hranice nakreslené v rastru . // 3.4.3 Sebeprotínající se a vícenásobné hranice // 3.4.4 Zvyšování rychlosti algoritmů ... // 4 Úpravy obrazu // 4.1 Transformace barev ... // 4.1.1 Omezení barevného prostoru ... // 4.1.2 Barevná paleta ... // 4.2 Geometrické transformace diskrétního obrazu . // 4.2.1 Převzorkování... // 4.2.2 Změna rozlišení ... // 4.2.3 Otáčení diskrétního obrazu ... // 4.3 Nelineární transformace obrazu a alfa míchání . , // 4.3.1 Lineární kombinace obrazů - alfa míchání // 4.3.2 Dvouprůchodovy síťový warping... // 4.3.3 Výpočet posloupnosti obrazů ... // 4.3.4 Warping pomocí korespondujících úseček // 4.3.5 Výpočet posloupnosti obrazů ... // 4.3.6 Morfing ... // 4.4 Histogram ... // 4.4.1 Operace s vyhledávací tabulkou ... // 4.5 Odstraňování šumu ... // 4.6 Ostření obrazu ... // 4.7 Vytlačený vzor — emboss ... // 4.8 Malování pomocí počítače... // 47 // . JŽ ... 47 // ...48 // ...51 // ...53 // ...54 // ...55 // ...56 // ...56
// ...59 // BB . . . 60 // ...61 // ...64 // ...66 // ...68 // .JŽ...79 // ...79 // ...82 // ...87 // ...89 // 95 // • JŽ...95 // ...96 // ...101 // BB . . 105 // ...107 // ...108 // ...109 // ...111 // ...112 // ...113 // ...116 // ...116 // ...120 // ...120 // ...121 // ...123 // ...127 // ... 130 ... 134 ... 134 // 4.9 Ořezávání dvojrozměrných objektů ...JŽ . . 137 // 4.9.1 Test polohy bodu ...137 // 4.9.2 Ořezání úsečky ...137 // 4.9.3 Ořezání polygonu ...139 // ? ZÁKLADY PROSTOROVÉ GRAFIKY 143 // 5 Stavební kameny hraniční reprezentace 145 // 5.1 Polygonálni reprezentace ...PF . . 145 // 5.1.1 Zmenšování počtu trojúhelníků ...147 // 5.2 Vyjádření a základní vlastnosti parametrických ploch ...BB . . 152 // 5.2.1 Bézierovy plochy ...156 // 5.2.2 B-spline plochy ...163 // 5.3 Sada obrysů v rovnoběžných řezech ...PF . . 166 // 5.3.1 Reprezentace kontur ...167 // 5.3.2 Rekonstrukce povrchu opláštěním kontur ...167 // 5.4 Implicitní plochy ...BB . . 177 // 5.4.1 Implicitní funkce ...179 // 5.4.2 Směšovací funkce a koeficient ...180 // 5.4.3 Zobrazování implicitních ploch ...181 // 6 Reprezentace těles 183 // 6.1 Hraniční reprezentace těles ...JŽ • • 183 // 6.1.1 Vrcholy, hrany a stěny ...184 // 6.1.2 Hranová reprezentace ...186 // 6.1.3 Jednoduchá plošková reprezentace ...186 // 6.1.4 Strukturovaná plošková reprezentace ...187 // 6.2 Šablonování ...BB . . 188 // 6.2.1 Přímkové plochy ...189 // 6.2.2 Rotační
šablonování ...191 // 6.3 Vyčíslení obsazenosti prostoru a oktalové stromy ...JŽ • • 192 // 6.4 Konstruktivní geometrie těles ...194 // 6.4.1 CSC primitiva ...195 // 6.4.2 Převod CSG stromu do jiných reprezentací ...196 // 7 Objemová reprezentace těles a vícerozměrná data 199 // 7.1 Mřížkv . ...PF . . 199 // z // 7.1.1 Dimenzionalita domény a typ vzorků ...201 // 7.1.2 Rozlišení dat ...201 // 7.2 Trojrozměrné objekty a data v diskrétní mřížce ...202 // 7.2.1 Základní objemové elementy — voxel a buňka ...202 // 7.2.2 Topologie ...203 // x Moderní počítačová grafika // 7.2.3 Digitální topologie a spojitost ...203 // 7.2.4 Vícerozměrná data a neskalární vzorky...204 // 7.3 Převod trojrozměrných objemových dat na trojúhelníky ...204 // 7.3.1 Algoritmus Marching Cubes ...204 // 7.3.2 Algoritmus Marching Tetrahedra ...209 // 7.3.3 Algoritmus Dividing Cubes ...209 // 8 Procedurální modelování 211 // 8.1 Fraktální geometrie ...BB . . 212 // 8.1.1 Fraktální dimenze, fraktál ...213 // 8.1.2 Lineární deterministické fraktály ...216 // 8.1.3 Statistické fraktály...220 // 8.1.4 Statistické fraktály ve vyšších dimenzích ...225 // 8.1.5 Obrysy pobřeží, hoty, oblaka, kameny a fraktální planety...228 // 8.2 Systémy částic ...930 // 8.3 L-systémy ...233 // 8.3.1 Simulace rostlin ...237 // C ZOBRAZOVÁNÍ PROSTOROVÝCH DAT, ANIMACE // A VIRTUÁLNÍ REALITA 239 // 9 Promítání 241 // 9.1 Rovnoběžné promítání
...JŽ . . 242 // 9.2 Středové promítání ...242 // 9.3 Pohledový objem...244 // 9.4 Pohledové transformace ... 245 // 10 Světlo 247 // 10.1 Teorie světla ...JŽ . . 247 // 10.2 Osvětlovací model ...248 // 10.2.1 Fyzikálně založené osvětlovací modely ...251 // 10.2.2 Empirické osvětlovací modely ...252 // 10.3 Lom světla ...254 // 10.4 Osvětlení v objemové reprezentaci a systémech částic ...PF . . 255 // 10.4.1 Odvození integrálu pro zobrazování objemů ...256 // 10.5 Světelné zdroje ...BB . . 261 // 10.5.1 Bodový zdroj ...262 // 10.5.2 Zdroj rovnoběžného světla ...262 // 10.5.3 Plošný zdroj ...263 // 10.5.4 Reflektor ...263 // 10.5.5 Tabulka ...264 // 10.5.6 Obloha ...264 // 10.6 Stínování ...JŽ . . 265 // 10.6.1 Konstantní stínování... 265 // 10.6.2 Gouraudovo stínování ...266 // 10.6.3 Phongovo stínování ...267 // 11 Řešení viditelnosti 269 // 11.1 Předzpracování dat ...JŽ . . 270 // 11.2 Liniové algoritmy viditelnosti ...271 // 11.3 Rastrové algoritmy viditelnosti ...273 // 11.3.1 Paměť hloubky (z-buffer) ...273 // 11.3.2 Řádková paměť hloubky ...274 // 11.3.3 Malířův algoritmus ...275 // 11.3.4 Dělení obrazovky ...277 // 11.4 Zobrazování prostorových grafů ...278 // 11.5 Zobrazování objemů ...PF . . 280 // 11.5.1 Metody nehledající povrch ...281 // 11.5.2 Jednoduché zobrazení povrchu...282 // 11.5.3 Zobrazení povrchu s normálou ...282 // 12 Stíny 285 // 12.1 Dělení povrchu ...BB . .
286 // 12.2 Stínové těleso ...288 // 12.3 Stínová paměť hloubky ...289 // 13 Textury 291 // 13.1 Mapování textur ...BB . . 293 // 13.1.1 Inverzní mapování válcové plochy ...295 // 13.1.2 Inverzní mapování kulové plochy ...295 // 13.1.3 Mapování prostorové textury ...296 // 13.1.4 MIP-mapping ...296 // 13.2 Pohledově závislé mapování textur ...297 // 13.3 Hrbolaté textury...298 // 13.4 Procedurální textury ...300 // 13.4.1 Šum ...301 // 13.4.2 Turbulence ...303 // 14 Reprezentace scény 307 // 14.1 Konstrukce scény...JŽ . . 308 // 14.2 Zobrazovací řetězec ...309 // 14.3 Pomocné datové struktury ...311 // 14.3.1 Obálky ...311 // 14.3.2 Prostorové uspořádání dat ...312 // 15 Globální zobrazovací metody 315 // 15.1 Sledování paprsku ...JŽ . . 315 // 15.1.1 Rozšíření osvětlovacího modelu ...318 // 15.1.2 Sledování paprsku a CSG reprezentace ...319 // 15.1.3 Urychlování metody sledování paprsku ...320 // 15.2 Radiozita ... j2 328 // 15.2.1 Podstata metody ...328 // 15.2.2 Řešení radiozitní rovnice ...329 // 15.2.3 Radiozita s adaptivním dělením ploch ...334 // 15.2.4 Zobrazení scény ...335 // 15.2.5 Hierarchické metody řešení ...335 // 15.2.6 Moderní trendy řešení radiozity ... 337 // 15.2.7 Srovnání globálních zobrazovacích metod ...339 // 16 Vizualizace dat 34I // 16.1 Získávání vstupních dat ...PF . . 343 // 16.2 Vizualizační cíle a vizualizační algoritmy... 344 // 16.3 Skalární objemové
algoritmy ...345 // 16.3.1 Algoritmy zobrazující povrchy ...345 // 16.3.2 Vrhání paprsku ...347 // 16.3.3 Projekční metody ...352 // 16.3.4 Zlepšení interpretace dat ...353 // 16.4 Vizualizace vektorových polí...353 // 16.5 Vizualizační systémy ... 355 // 17 Počítačová animace 357 // 17.1 Nízkoúrovňová počítačová animace ...BB . . 358 // 17.1.1 Klíčování ... // 17.1.2 Animační křivky ...359 // 17.2 Vysokoúrovňová počítačová animace ...362 // 17.2.1 Segmentová struktura a stavový prostor ...362 // 17.2.2 Reprezentace animovaného objektu ...363 // 17.2.3 Přímá a inverzní kinematika ...365 // 17.3 Detekce kolizí ... 366 // 17.3.1 Hierarchie koulí ...367 // 17.3.2 OBB stromy ...?69 // 18 Virtuální realita 371 // 18.1 Speciální postupy ve virtuální realitě ...JŽ . . 373 // 18.1.1 Stupeň detailu ...375 // 18.2 Jazyk VRML ... 376 // 18.3 Zvuk v aplikacích virtuální reality ...BB . . 379 // 18.3.1 Prostorový zvuk a prostorový zvukový vjem ...379 // 18.3.2 Výstup prostorového zvuku ...380 // 18.3.3 Simulace zvukového pole ...382 // D MATEMATIKA PRO POČÍTAČOVOU GRAFIKU 385 // 19 Transformace 387 // 19.1 Homogenní souřadnice ...BB . . 387 // 19.2 Dvojrozměrné geometrické transformace ...388 // 19.2.1 Posunutí ...388 // 19.2.2 Otáčení... 389 // 19.2.3 Změna měřítka ...390 // 19.2.4 Souměrnost ...391 // 19.2.5 Zkosení ...391 // 19.2.6 Skládání transformací ...392 // 19.3 Trojrozměrné geometrické transformace
...392 // 19.3.1 Posunutí ...393 // 19.3.2 Otáčení... 393 // 19.3.3 Změna měřítka ...394 // 19.3.4 Souměrnost ...394 // 19.3.5 Zkosení ...394 // 20 Často používané vzorce 397 // 20.1 Pojmy a značení ...PF . . 397 // 20.2 Základy práce s vektory ...398 // 20.2.1 Velikost vektoru a vzdálenost dvojice bodů ...398 // 20.2.2 Součet a rozdíl vektorů, opačný vektor ...398 // 20.2.3 Skalární součin vektorů ...399 // 20.2.4 Vektorový součin ...400 // 20.2.5 Smíšený součin vektorů ...402 // 20.3 Bod ... 403 // 20.3.1 Vzdálenost dvou bodů ...403 // 20.3.2 Vzdálenost bodu od přímky v rovině ...403 // 20.3.3 Vzdálenost bodu od přímky v prostoru ...405 // 20.3.4 Vzdálenost bodu od úsečky ...406 // 20.3.5 Poloha bodu vůči přímce a úsečce ...406 // 20.3.6 Poloha bodu vůči kružnici a kouli... 406 // 20.3.7 Vzdálenost bodu od roviny ...406 // 20.3.8 Poloha bodu vůči mnohoúhelníku (polygonu) ...407 // 20.4 Přímka (paprsek) ...408 // 20.4.1 Průsečík paprsku a přímky v rovině ... 408 // 20.4.2 Odchylka paprsku a přímky v prostoru...408 // 20.4.3 Vzdálenost dvou mimoběžek v prostoru ...409 // 20.4.4 Poloha paprsku vůči úsečce (hraně) v prostoru ...409 // 20.4.5 Poloha paprsku vůči rovině ...409 // 20.4.6 Průsečík paprsku s osově orientovaným kvádrem ...410 // 20.4.7 Průsečík paprsku a mnohoúhelníka ...411 // 20.4.8 Průsečík paprsku s kulovou plochou... 411 // 20.4.9 Průsečík s Bézierovou plochou ...412
// 20.5 Užitečné drobnosti ...413 // * 20.5.1 Plocha mnohoúhelníka ...413 // 20.5.2 Kružnice zadaná třemi body ...413 // 20.5.3 Gaussovo rozložení ...413 // 20.6 Interpolace ...414 // 20.6.1 Interpolace hodnotou nejbližšího souseda ...414 // 20.6.2 Lineární interpolace ...415 // 20.6.3 Bilineární interpolace ...415 // 20.6.4 Interpolace vyššího řádu ...416 // Literatura ...417 // Seznam algoritmů ...431 // Rejstřík ...433

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC