Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.9) Půjčeno:179x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2006
495 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7367-093-3 (váz.)
angličtina
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 463-489, bibliografické odkazy a rejstřík
000063191
Obsah // Poděkování... 17 // O autorech... 19 // Poznámka pro čtenáře: rozsah knihy // Úvod: Co je sociální teorie? // Austin Harrington // Význam pojmu „teorie“... // Věda a sociální věda... // Metoda a metodologie sociálního výzkumu // Sociální teorie a „zdravý rozum“ ... // „Fakta“, „hodnoty“ a „objektivita“ ... Sociální teorie a další teoretické disciplíny Sociální teorie a politická teorie ... // Sociální teorie a psychologie... // Sociální teorie a humanitní vědy ... // Závěr ... // ? zamyšlení... // Doporučená literatura ... // Zdroje informací v periodickém tisku . . . Internetové stránky... // 27 // 28 // 30 // 31 // 32 34 36 // 36 // 37 // 38 40 40 40 // 42 // 43 // ? // MODERNÍ SOCIÁLNÍ TEORIE // 1 Klasická sociální teorie I: souvislosti a počátky... 45 // Austin Harrington // Modernita a tradice: Co je „moderní“? Co je „tradiční“?... 46 // Západní modernita... 49 // Kulturní modernita: věda a úpadek náboženství... 50 // Politická modernita: zákon, demokracie a stát... 51 // Společensko-ekonomická modernita: kapitalismus, // průmysl a vzestup měst... 53 // Sociální teorie v 19. století... 54 // Politická ekonomie a Utilitarismus: Adam Smith a Jeremy Bentham 55 Liberalismus a občanská společnost: // John Stuart Mill a Alexis de Tocqueville... 56 // Pozitivismus: Auguste Comte a Herbert Spencer... 58 // Teorie elit: Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto a Robert Michels
. . 60 // Společenství a společnost: Ferdinand Tönnies... 62 // Námitky proti západní modernitě: rozum a nároky vědy... 63 // Eurocentrismus v sociální teorii... 64 // Temnější stránky osvícenství... 66 // Závěr... 70 // ? zamyšlení... 71 // Doporučená literatura ... 71 // Internetové stránky... 72 // 2 Klasická sociální teorie II: Karl Marx a Émile Durkheim... 73 // Antonio Palumbo a Alan Scott // Karl Marx: historický materialismus a kritika idealistické filozofie . 74 // Marx, Hegel a Feuerbach... 75 // Politická ekonomie a kritika kapitalismu... 77 // Feudalismus a kapitalismus... 78 // Užitná hodnota, směnná hodnota a zbožní forma... 80 // Práce, vykořisťování a zbožní fetišismus... 80 // Kapitalistická expanze a sebezničení... 82 // Kritika politického liberalismu... 83 // Stát, občanská společnost a náboženství... 84 // Soukromé vlastnictví, reforma a revoluce... 85 // Émile Durkheim: sociologie jako autonomní věda... 86 // Durkheimova Pravidla sociologické metody ... 87 // Solidarita a sociální diferenciace: // Durkheimova Společenská dělba práce... 89 // Řešení anomie: zaměstnanecké skupiny a zprostředkující činitelé 91 // ? // MODERNI SOCIÁLNÍ TEORIE // Morálka a občanská společnost... 93 // Důvěra, smlouvy a morální individualismus... 93 // Stát a světské vzdělání... 95 // Náboženství a sociální evoluce: Durkheimova práce Elementární // formy náboženského života...
96 // Závěr... 97 // ? zamyšlení... 99 // Doporučená literatura ... 99 // Internetové stránky... 101 // 3 Klasická sociální teorie lil: Max Weber a Georg Simmel...103 // Gianfranco Poggi // Max Weber: myšlenka interpretativní sociologie ... 104 // „Vysvětlení“ a „porozumění“: význam výrazu verstehen... 105 // Úloha hodnot a ideálních typů... 106 // Náboženství, kapitalismus a modernita... 107 // Weberova práce Protestantská etika a duch kapitalismu... 108 // Světová náboženství a sociálně-ekonomické změna... 111 // Moc, stratifikace a nadvláda... 113 // Moc, třída, status a strany... 114 // Panství a legitimita... 115 // Racionalizace a vzestup „západního racionalismu“... 118 // Georg Simmel: „sociologie forem“... 119 // Interakce a výměna: Simmelova Soziologie z roku 1908 ... 120 // Sociabilita a sociální proces... 121 // Ambivalence a reciprocita ... 123 // Peníze a modernita: Simmelova Philosophie des Geldes... 124 // „Tragédie kultury“... 126 // Tragické vědomí u Webera a Simmela: // vazby na Nietzscheho a Freuda... 127 // Závěr... 128 // ? zamyšlení... 129 // Doporučená literatura ... 130 // Internetové stránky... 131 // 4 Funkcionalismus a jeho kritici...133 // John Holmwood // Funkcionalismus v antropologii... 134 // Robert Merton: manifestní a latentní funkce... 136 // 7 // MODERNÍ SOCIÁLNÍ TEORIE // Talcott Parsons: funkcionalismus jako sjednocená obecná teorie . . 139 // Parsonsova
„voluntaristická teorie jednání“... 140 // Sociální systémy a „problém řádu“... 141 // Moc, hodnoty a normy... 143 // Strukturální diferenciace... 146 // Kritika funkcionalismu: námitky a alternativy... 148 // Teorie konfliktu... 149 // Marxistická kritika ... 150 // Důraz na racionálního aktéra... 154 // „Neofunkcionalismus“... 156 // Závěr... 158 // ? zámyslem... 159 // Doporučená literatura ... 159 // Internetové stránky... 160 // 5 Interpretativismus a interakcionismus... // William Outhwaite // Idea interpretace: porozumění zevnitř... // Alfred Schutz a fenomenologická sociologie... // George Herbert Mead a americký pragmatismus... // Symbolický interakcionismus a chicagská škola... // 9 Erving Goffman a „prezentace já v každodenním životě“ ... // 9 Harold Garfinkel a etnometodologie... // Sociologie vědění... // Karl Mannheim a sociologie vědění... // » Antropologické přístupy ? vědění... // Sociální studia védy: vzestup sociálního konstruktivismu . . . . // Jazyk a hermeneutika... // Peter Winch, Hans-Georg Gadamer // a začínající Jürgen Habermas... // Závěr ... // ? zamyšlení... // Doporučená literatura ... // Internetové stránky... // 161 // 162 // 164 // 166 // 167 // 169 // 170 173 173 // 176 // 177 180 // 180 // 183 // 185 // 185 // 187 // 6 Historická sociální teorie...189 // Dennis Smith // Historické myšlení v sociální teorii... 190 // 8 // MODERNI SOCIÁLNÍ TEORIE // Americká
historická sociologie // v polovině 20. století: vliv funkcionalismu... 193 // Parsonsovská škola: Neil Smelser a Shmuel Eisenstadt // o dlouhodobých sociálních procesech... 193 // Evropská historická sociologie v polovině století: krize liberální // demokracie... 196 // T H. Marshall o sociálním občanství... 197 // Joseph Schumpeter o kapitalismu, socialismu a demokracii ... 197 // Friedrich Hayek o volném trhu... 199 // Norbert Elias a „civilizační proces“... 201 // Vzestup národních států: revoluce a násilí... 204 // Barrington Moore: modernita a agrární mocenská základna . . 205 // Charles Tilly: kapitál a donucení při vzestupu států... 206 // Theda Skocpolová o sociálních revolucích... 207 // Vysvětlení vzestupu Západu...208 // Perry Anderson: feudalismus a přechod ke kapitalismu v Evropě 208 // Teorie světových systémů Immanuela Wallersteina... 210 // Závěr... 211 // ? zamyšlení...213 // Doporučená literatura ...213 // Internetové stránky... 214 // 7 Západní marxismus...215 // Douglas Kellner // Západní marxismus a kritika ideologie...216 // György Lukács a Karl Korsch: // reifikace a stanovisko proletariátu... 218 // Antonio Gramsci: teorie hegemonie... 220 // Kritická teorie společnosti: frankfurtská škola...222 // Teorie „kulturního průmyslu“... 224 // Walter Benjamin: masová kultura a úpadek „aury“... 224 // Theodor Adorno a Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung . 225 // Jürgen Habermas:
emancipace a veřejná sféra... 227 // Západní marxismus od šedesátých let do současnosti...229 // Herbert Marcuse: Jednorozměrný člověk... 229 // Francouzský a italský marxismus... 230 // Strukturální a analytický marxismus... 231 // Kulturální studia ve Velké Británii a v USA: vliv marxismu...232 // Závěr... 237 // 9 // MODERNI SOCIÁLNI TEORIE // ? zamyšlení... 237 // Doporučená literatura ... 237 // Internetové stránky...239 // 8 Psychoanalytická sociální teorie... // Anthony Elliot // Sigmund Freud a jeho odkaz sociologii... // Potlačení, civilizace a oidipovský komplex... // Psychoanalýza po Freudovi: vývoj sociální teorie... // Francouzská štrukturalistická psychoanalýza: // Jacques Lacan a jeho škola... // Potíže s Lacanem... // Lacan, Althusser a Žižek... // Psychoanalýza ve feministické sociální teorii ... // Nancy Chodorowová: vztah matka-dítě a mužská nadvláda ... // Jessica Benjaminová: gender a jednání... // Julia Kristeva: subvene a ženská sémiotika... // Postmodernismus a psychoanalýza: Gilles Deleuze a Félix Guattari // Závěr ... // ? zamyšlení... // Doporučená literatura ... // Internetové stránky... // 241 // 242 // 243 245 // 248 // 250 // 251 // 253 // 254 256 258 260 262 // 263 // 264 // 265 // 9 Strukturalismus a poststrukturalismus...267 // Samantha Ashendenová // Ferdinand de Saussure a strukturální lingvistika...268 // Strukturalismus a antropologie: Claude Lévi-Strauss...272
// Diference a dekonstrukce: Jacques Derrida...275 // Řeč, psaní a logocentrismus... 276 // Diference, decentrace a dekonstrukce subjektu... 278 // Diskurz, vědění a moc: Michel Foucault...280 // „Epistémé“, diskurzivnípraktiky a „konec člověka“... 280 // Genealogie, subjektivita a vztah moc-vědění... 283 // Závěr... 287 // ? zamyšlení...288 // Doporučená literatura ...288 // Internetové stránky...290 // 10 // MODERNI SOCIÁLNÍ TEORIE // 10 Struktura a jednání...291 // Anthony King // Co je „struktura“ a „jednání“?...292 // Anthony Giddens a Pierre Bourdieu: rozdíly a podobnosti ... 293 // Giddensova teorie strukturace... 294 // Struktura, systém a „zamlčené vědění“... 295 // Bourdieu a myšlenka reflexivní sociologie...298 // Teorie praxe... 299 // Habitus a pole... 300 // Kulturní kapitál... 303 // Realistická sociální teorie: Roy Bhaskar a Margaret Archerová . . . 306 Problémy determinismu a individualismu // v úvahách o struktuře a jednání...308 // Řešení dilematu... 309 // Závěr...310 // ? zamyšlení... 311 // Doporučená literatura ... 311 // Internetové stránky...312 // 11 Feministická sociální teorie...313 // Usa Adkinsová // Ženy v klasické sociální teorii: vyloučení žen ze sociálního prostoru 314 // Weber, Durkheim a Simmel z feministické perspektivy...315 // Tělo jako „chybějící přítomnost“ v klasické a současné teorii . . 317 // Ženy a socializace: práce, reprodukce
a sexualita ...318 // Feminismus a marxismus... 319 // Modernita jako genderový konstrukt... 321 // Konstrukce ženskosti a mužskosti... 322 // Rozdíl mezi pohlavím a genderem...325 // Heterosexualita a homosexualita... 328 // Gender a jeho vztah ? exkluzi...329 // Feminismus a postkoloniální teorie... 330 // Závěr...333 // ? zamyšlení... 334 // Doporučená literatura ... 334 // Internetové stránky...335 // f ufcf I // 11 // MODERNI SOCIÁLNÍ TEORIE // 12 Modernita a postmodernita: I. část...337 // Barry Smart // • Postmodernismus a postmodernita jako předmět diskuse...338 // • Kteří teoretici jsou „postmodernističtí“?... 338 // Předchůdci postmodernismu... 340 // Postmodernismus od osmdesátých let... 341 // * Užitečné a neužitečné užití výrazů „postmoderní“ // a „postmodernistický“... 344 // Jean-Frangois Lyotard: legitimita a „konec velkých vyprávěni“ . . . 346 // Krize vědeckého poznání... 347 // Kapitalismus a technokracie... 347 // Jean Baudrillard: konzumní společnost a kulturní analýza...350 // Simulace, simulakra a masová média... 351 // Frederic Jameson: postmodernismus // a „kulturní logika pozdního kapitalismu“...353 // Zygmunt Bauman: ambivalence, nahodilost a „postmoderní etika“ . 354 // Závěr... 358 // K zamyšlení...359 // Doporučená literatura ... 359 // Internetové stránky...360 // 13 Modernita a postmodernita: II. část... // Gerard Oelanty // • Tři problémy postmodernismu...
// Modernita a radikální imaginace: // Cornelius Castoriadis a Agnes Hellerová ... // Modernita a růst komunikativního rozumu: Jürgen Habermas . . . // Habermasova teorie komunikativního jednání... // Systém kolonizuje přirozený svět... // Diskurzivní demokracie a vláda zákona... // Kritika Haber mase... // Systémová teorie modernity Niklase Luhmanna... // Reflexivní modernizace... // Ulrich Beck o reflexivní modernitě a rizikové společnosti... // • Anthony Giddens o reflexivitě a individualizaci... // Závěr ... // ? zamyšlení... // Doporučená literatura ... // Internetové stránky... // 361 // 362 // 364 // 368 // 368 // 370 // 371 // 373 // 374 // 376 // 377 // 378 // 380 // 381 381 383 // 1Z // MODERNÍ SOCIÁLNÍ TEORIE // 14 Globalizace...385 // Robert Holton // % Co je globalizace? Hledání pracovní definice...386 // Globalizační trendy: idea „nadnárodního" vývoje... 388 // Procesy globalizace...389 // Globalizované trhy... 389 // Časoprostorová komprese a globální velkoměsta... 390 // • Sítě, toky a „vyvázání"... 391 // Řízení a regulace... 392 // Oslabuje se národní stát?... 393 // Problémy ekonomického determinismu... 394 // Právní, politická a kulturní globalizace...395 // Je ekonomická globalizace hnacím motorem // právní a politické globalizace?... 396 // Dva příklady: regulace globálního obchodu a rozvoj internetu . . 398 // • Globální kultura a „glokalizace“...400 // Univerzalismus
a partikularismus... 402 // Diferenciace a integrace v globalizační teorii... 403 // Jak nová je globalizace? Některé historické souvislosti...405 // Závěr...407 // ? zamyšlení...409 // Doporučená literatura ...409 // Internetové stránky...410 // Závěr: Sociální teorie pro 21. století...411 // Austin Harrington // Glosář ... // Biografická příloha Literatura . . . . // Rejstřík // . . 417 . . 440 , . 463 . . 490 // 13
(OCoLC)85717933
cnb001633105

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC