Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
2. vyd., 1. vyd. ve VP
Praha : Victoria Publishing, 1995
361 s. : obr.

objednat
ISBN 80-85605-71-6 (váz.)
Rejstř.
Mikrobiologie - učebnice vysokošk.
000063385
1 ÚVOD 13 // 1.1 Vymezení pojmů 13 // 1.2 Význam mikroorganismů v přírodě a v průmyslu 15 // 1.3 Rozdělení mikrobiologie a její vztah k ostatním vědám 17 // 1.4 Mikrobiologické názvosloví a taxonomie mikroorganismů . 19 // 1.5 Rozdělení mikroorganismů podle fyziologických vlastností 21 // 2 MORFOLOGIE, CYTOLOGIE A ZPŮSOBY ROZMNOŽOVÁNÍ MIKROORGANISMŮ 27 // 2.1 Základní struktura mikrobiálních buněk 27 // 2.2 Bakterie 29 // 2.2.1 Morfologie bakterií 29 // 2.2.2 Struktura bakteriálních buněk a funkce jednotlivých struktur . 32 // 2.2.2.1 Buněčná stěna bakterií 32 // 2.2.2.2 Cytoplazmatická membrána bakterií 36 // 2.2.2.3 Cytoplazma bakterií 36 // 2.2.2.4 Jaderný materiál bakterií a jeho funkce 37 // 2.2.2.5 Plazmidy a jejich význam 40 // 2.2.2.6 Orgány pohybu u bakterií 40 // 2.2.27 Slizovitý obal bakterií 44 // 2.2.3 Rozmnožování bakterií 44 // 2.2.4 Konjugace u gramnegativních bakterií 47 // 2.2.5 Konjugace u streptomycet 49 // 2.2.6 Spory bakterií 51 // 2.2.6.1 Průběh sporulace 52 // 2.2.6.2 Biochemie sporulace 53 // 2.2.6.3 Fyziologické vlastnosti bakteriální spory 54 // 2.2.6.4 Klíčení bakteriálních spor 55 // 2.2.7 Chemické složení buněčné hmoty bakterií 56 // 2.3 Kvasinky 57 // 2.3.1 Cytologie kvasinek 60 // 2.3.2 Mechanismus rozmnožování kvasinek 71 // 2.3.2.1 Vegetativní rozmnožování 71 // 2.3.2.2. Pohlavní rozmnožování kvasinek 74 // 7 // 2.3.3 Chemické složení buněčné hmoty kvasinek 82 // 2.4 Plísně 84 // 2.4.1 Rozmnožování plísní 85 // 2.4.1.1 Vegetativní spory 85 // 2.4.1.2 Pohlavní spory 93 // 2.4.2 Chemické složení buněčné stěny plísní 98 // 2.5 Viry 99 // 2.5.1 Význam virů 100 // 2.5.2 Boj proti virům 101 // 2.5.3 Morfologie virů 101 // 2.5.4 Bakteriální viry (bakteriofágy) 102 // 2.5.4.1 Infekce bakteriální buňky fágem a replikace fágů 104 // 2.5.4.2 Lýze bakteriálních buněk pomocí fágů a lyzogenie 108 //
2.5.5 Viry hub (mykoviny) 110 // 2.5.6 Virům podobné částice u kvasinek 111 // 2.5.7 Živočišné viry 113 // 2.5.7.1 Rozdělení živočišných virů a jejich charakteristika 113 // 2.57.2 Chování živočišných virů v těle hostitele 117 // 2.5.8 Rostlinné viry 118 // 2.6 Priony 119 // 3 ZÁKLADNÍ RYSY METABOLISMU MIKROORGANISMŮ A JEJICH TECHNOLOGICKÝ VÝZNAM 121 // 3.1 Všeobecná charakteristika mikrobiálního metabolismu 121 // 3.2 Katabolické procesy chemoorganotrofních mikroorganismů // a jejich technologický význam 124 // 3.2.1 Nejdůležitější anaerobní katabolické procesy 126 // 3.2.1.1 Procesy sacharolytických mikroorganismů 126 // 3.2.1.2 Procesy proteolytických anaerobních mikroorganismů 134 // 3.2.2 Nejdůležitější aerobní katabolické procesy a jejich technologický // význam 134 // 3.2.2.1 Dýchací řetězec a oxidační fosforylace 134 // 3.2.2.2 Citrátový cyklus a glyoxylátový cyklus 138 // 3.2.2.3 Přímá oxidace glukosy 141 // 3.2.2.4 Entner-Doudoroffova metabolická cesta 142 // 3.2.2.5 Odbourávání benzenového kruhu 144 // 3.2.3 Postupné využívání substrátů při katabolických procesech // chemoorganotrofních mikroorganismů 144 // 3.3 Anabolické procesy 147 // 4 VLIV VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA MIKROORGANISMY 153 // 4.1 Výživa mikroorganismů 153 // 4.1.1 Zdroje jednotlivých prvků nutných pro rozmnožovaní // prototrofních mikroorganismů 154 // 4.1.2 Výživa auxotrofních mikroorganismů 156 // 4.1.3 Prijímaní živin mikrobiální bunkou 157 // 4.1.3.1 Pasivní transport 159 // 4.1.3.2 Aktivní transport 159 // 4.1.3.3. Transport spojený s přeměnou transportované sloučeniny 162 // 4.1.4 Přijímání vysokomolekulárních látek mikrobiální buňkou 163 // 4.1.5 Mechanismus vstupu antimikrobiálních látek do buněk // mikroorganismů 163 // 4.1.6 Exkrece látek z mikrobiální buňky 164 //
4.2 Teplota 165 // 4.2.1 Rozdělení mikroorganismů podle vztahu k teplotě 167 // 4.2.2 Smrtící účinky vysokých teplot 169 // 4.2.3 Vliv nízkých teplot 171 // 4.3 pH prostředí 172 // 4.4 Vodní aktivita 175 // 4.5 Oxidoredukční potenciál 177 // 4.6 Povrchové napětí 178 // 4.7 Záření 179 // 4.8 Hydrostatický tlak 182 // 4.9 Elektrický proud 183 // 4.10 Ultrazvuk 183 // 4.11 Mechanické vlivy 184 // 4.12 Působení antimikrobiálních látek 184 // 4.13 Biologické vlivy 187 // 4.13.1 Vzájemné vztahy mikroorganismů 187 // 4.13.2 Vliv hostitelského makroorganismu na mikroorganismy // (základy imunologie) 189 // 4.13.2.1 Nespecifická imunita 190 // 4.13.2.2 Specifická imunita 191 // 4.13.2.2.1 Buněčná (celulární) imunita 192 // 4.13.2.2.2 Tvorba protilátek (humorální imunita) 195 // 4.13.2.2.3 Paměťové buňky 195 // 4.13.2.2.4 Jednotlivé třídy imunoglobulinů 196 // 4.13.2.2.5 Intenzita imunitní odpovědi a její ovlivnění 198 // 4.13.2.2.6 Využití imunologických postupů 198 // 5 GENETIKA MIKROORGANISMŮ 203 // 5.1 Základní rysy dědičnosti mikroorganismů 203 // 5.2 Vysvětlení základních pojmů 204 // 5.3 Přenos genetické informace a její realizace 206 // 9 // 5.4 Mutace 209 // 5.4.1 Nejdůležitější mutageny používané v mikrobiologii 212 // 5.4.2 Mikrobiální mutace z hlediska jejich fenotypového projevu 213 // 5.5 Změny genotypu způsobené výměnou genetického materiálu 218 // 5.5.1 Pohlavní rozmnožování jako zdroj změn genetického materiálu 218 // 5.5.2 Parasexuální cyklus u plísní 222 // 5.5.3 Rekombinace u bakterií 224 // 5.5.4 Fúze protoplastů 227 // 5.5.5 Rekombinace u bakteriofágů 228 //
5.6 Mimochromozomální dědičnost mikroorganismů 228 // 5.6.1 Plazmidová dědičnost bakterií 229 // 5.6.2 Plazmidová dědičnost kvasinek 230 // 5.6.3 Mitochondriální dědičnost 231 // 5.7 Transpozóny 234 // 6 DYNAMIKA RŮSTU A MNOŽENÍ 239 // 6.1 Růstová křivka 239 // 6.2 Principy kontinuální kultivace mikroorganismů 243 // 6.3 Synchronizované kultury 245 // 7 JEDNOTLIVÉ SKUPINY MIKROORGANISMŮ DŮLEŽITÉ Z POTRAVINÁŘSKÉHO A BIOTECHNOLOGICKÉHO HLEDISKA 249 // 7.1 Bakterie 249 // 7.1.1 Sekce zahrnující rody se spirálovitými nebo silně zakřivenými // tyčinkovitými buňkami 249 // 7.1.2 Gramnegativní aerobní tyčinky a koky 255 // 7.1.3 Gramnegativní fakultativně anaerobní tyčinky 260 // 7.1.4 Bakterie s disimilační redukcí sulfátů nebo síry 264 // 7.1.5 Fakultativně a striktně parazitující rody 265 // 7.1.6 Grampozitivní koky 265 // 7.1.7 Sporotvorné tyčinky a sporotvorné koky 269 // 7.1.8 Pravidelné nesporulující grampozitivní tyčinky 273 // 7.1.9 Nepravidelné nesporulující grampozitivní tyčinky 275 // 7.1.10 Mykobakterie 278 // 7.1.11 Aktinomycety 279 // 7.1.11.1 Nokardioformní aktinomycety 279 // 7.1.11.2 Streptomycety a příbuzné rody 280 // 7.1.11.3 Termofilní a termotolerantní aktinomycety 282 // 7.1.11.4 Ostatní aktinomycety 283 // 7.1.12 Fototrofní a chemolithotrofní bakterie 284 // 10 // 7.1.13 Bakterie pučící nebo s výběžky 285 // 7.1.14 Bakterie s pochvou 286 // 7.1.15 Klouzavé bakterie 287 // 7.1.15.1 Klouzavé bakterie netvořící plodničky 287 // 7.1.15.2 Myxobakterie 288 // 7.1.16 Archaeobakterie 289 // 7.1.16.1 Methanogenní bakterie 290 // 7.1.16.2 Extrémně halofilní bakterie 291 // 7.1.16.3 Extrémně termofilní bakterie 291 // 7.1.17 Význam bakterií 292 //
7.2 Kvasinky 294 // 7.2.1 Rody tvořící askospory 295 // 7.2.2 Bazidiomycetní kvasinky 299 // 7.2.3 Rody, u nichž není známa tvorba pohlavních spor 301 // 7.2.4 Výskyt kvasinek a jejich technologický význam 303 // 7.3 Plísně 306 // 7.3.1 Třída Zygomycetes 306 // 7.3.2 Deuteromycotina a jim příslušející AscomycOtim 306 // 7.3.3 Výskyt plísní a jejich význam v potravinářském // a kvasném průmyslu 311 // 8 BOJ PROTI NEŽÁDOUCÍM MIKROORGANISMŮM V POTRAVINÁŘSKÉM A KVASNÉM PRŮMYSLU 315 // 8.1 Mechanické prostředky 315 // 8.2 Další fyzikální prostředky 316 // 8.3 Chemické prostředky 317 // 8.3.1 Anorganické sloučeniny 317 // 8.3.2 Organické sloučeniny 319 // 9 VÝZNAM MIKROORGANISMŮ PŘI TVORBĚ A ZACHOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ZEMI 323 // 9.1 Koloběh uhlíku, kyslíku a vodíku 323 // 9.2 Koloběh dusíku 325 // 9.3 Koloběh síry 327 // 9.4 Nepříznivý vliv civilizačních faktorů na činnost mikroorganismů v přírodě a na koloběh prvků 329 // 9.5 Použití mikroorganismů pro ekologické účely 331 // REJSTŘÍK 335

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC