Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
2. vyd.
Praha : C.H. Beck, 1999
xx,321 s.

objednat
ISBN 80-7179-188-1 (brož.)
21 cmBeckovy právnické učebnice
Obsahuje úvod, stručnou autorovu biografii, věcný rejstřík
Právo mezinárodní veřejné - učebnice vysokošk.
000063547
Obsah // márg. č. str. // Úvod ... V // Seznam základní literatury... XV // Část první: Zásady přátelských vztahů a spolupráce mezi státy ... 1-2 1 // I. Zásada nepoužití síly...3-13 2 // II. Zásada mírového urovnávání sporů... 14-15 5 // III. Zásada nevměšování...16-17 5 // IV. Zásada spolupráce států... 18 7 // V. Zásada sebeurčení národů... 19-20 7 // VI. Zásada svrchované rovnosti...21 8 // VII. Zásada poctivého dodržování závazků...22 9 // VIII. Helsinské zásady...23 9 // Část druhá: Mezinárodněprávni postaveni* států... 11 // I. Suverenita...24 12 // 1. Suverenita národa...25 12 // 2. Státní suverenita... 26-27 12 // 3. Základní práva a povinnosti států... 28-29 13 // II. Třídění států... 15 // 1. Suverénní státy a závislé státy (území)...30 15 // 2. Státy jednotné a složené...31-38 15 // III. Vznik státu a jeho právní důsledky... 18 // 1. Vznik státu... 39-40 19 // 2. Uznání státu... 41-45 20 // 3. Uznání vlády (hlavy státu)... 46-47 23 // 4. Uznání za povstalce... 48 24 // 5. Uznání za válčící stranu... 49 25 // 6. Uznání za národ... 50 25 // 7. Uznání orgánů národně-osvobozeneckého hnutí...51 26 // IV. Zánik státu a jeho právní důsledky... 52 27 // 1. Zánik státu jako subjektu mezinárodního práva... 53-56 27 // 2. Identita (kontinuita) státu... 57 28 // 3. Materie státní sukcese a její mezinárodněprávní úprava... 58 29 // 4. Sukcese do
smluv... 59 30 // 5. Sukcese do státního majetku... 60 32 // 6. Sukcese do státních archivů...61 34 // 7. Sukcese do státních dluhů... 62 35 // 8. Sukcese do členství v mezinárodních organizacích... 63 36 // Část třetí: Mezinárodněprávní postavení obyvatelstva, jednotlivců // a ochrana lidských práv... 64 39 // I. Státní občanství... 65 41 // 1. Nabývání státního občanství... 66-69 41 // VIII // Obsah // 2. Zánik a ztráta státního občanství... // 3. Dvojí státní občanství... // 4. Bezdomovci... // 5. Uprchlíci... // II. Cizinecký režim... // 1. Připuštění cizinců na území státu... // 2. Práva a povinnosti cizinců... // 3. Odchod cizince a jeho vyhoštění... // 4. Právo diplomatické ochrany státních příslušníků... // 5. Vydávání pachatelů trestných činů (extradice)... // 6. Potírání mezinárodní zločinnosti... // 7. Právo územního (politického) azylu... // III. Mezinárodněprávní ochrana základních lidských práv ... // 1. Ochrana základních lidských práv ve světovém měřítku // a) Všeobecná deklarace lidských práv... // b) Mezinárodní pakty o lidských právech... // 2. Úmluvy o ochraně jednotlivých kategorií práv... // a) Ochrana života, svobody a zdraví... // b) Ochrana žen a dětí... // c) Ochrana práce... // d) Zákaz rasové diskriminace... // e) Ochrana národnostních menšin... // 3. Evropská ochrana základních lidských práv... // a) Evropská úmluva
o lidských právech... // b) Evropská sociální charta... // c) Evropská ochrana menšin... // 70-72 .. 73 .. 74 75-76 77-78 .. 79 80-84 85-86 .. 87 88-89 90-91 // 92 // 93 // 94-97 // . 98-99 100-101 ... 102 103-104 105-106 // 107-108 // 109-110 // 111-114 // Část čtvrtá: Mezinárodněprávní režimy státního tížemi, moře, // Antarktidy, kosmu a životního prostředí... // 43 // 44 // 45 // 45 // 46 // 47 // 48 // 51 // 52 // 53 // 55 // 56 // 57 // 58 // 59 // 60 62 // 63 // 64 // 65 // 66 67 69 69 // 71 // 72 // 79 // I. Státní území...115 80 // 1. Nabývání a ztráta státního území... 116-124 80 // 2. Územní výsost... 125-127 83 // 3. Státní hranice a pohraniční režim... 128 85 // a) Státní hranice... 129-130 85 // b) Státní hranice České republiky...131 87 // c) Pohraniční režim... 132 88 // d) Malý pohraniční styk... 133 91 // 4. Vzdušný prostor... 134-137 93 // 5. Vnitrozemské (národní) vody... 138-143 97 // 6. Mezinárodní řeky... 144-145 100 // II. Moře...146 101 // 1. Pobřežní moře... 147-148 101 // 2. Souostrovní státy... 149 102 // 3. Mořské průplavy... 150-152 103 // 4. Mořské průlivy... 153 104 // 5. Přilehlá zóna... 154 104 // 6. Výlučná ekonomická zóna... 155 105 // 7. Kontinentální šelf... 156 105 // 8. Volné moře... 157-161 106 // IX // Obsah // 9. Oblast mořského dna a jeho podzemí za hranicemi // národní jurisdikce... 162-165 110 // III. Antarktida...166 112 // IV. Kosmický
prostor a nebeská tělesa... 167-168 113 // V. Mezinárodněprávní ochrana životního prostředí... 169-179 116 // Část pátá: Mezinárodněprávní postaveni státních orgánů // pro mezinárodní styky...180 123 // I. Vnitřní státní orgány pro mezinárodní styky... 124 // 1. Hlava státu...181 125 // 2. Vláda...182 126 // 3. Ministr zahraničních věcí...183 126 // 4. Jiné vnitřní orgány pro mezinárodní styky...184 127 // II. Zahraniční orgány státu pro mezinárodní styky... 127 // 1. Diplomatická mise... 185-190 128 // 2. Zvláštní mise...191-192 132 // 3. Stálé mise při mezinárodní organizaci... 193-194 133 // 4. Delegace v mezinárodní organizaci a na mezinárodní konferenci .. 195 134 // 5. Vojenská jednotka, loď a letadlo...196 136 // 6. Konzulární úřad... 197-203 136 // Část šestá: Smluvní právo... 204-206 141 // I. Druhy smluv... 207 143 // 1. Forma smlouvy... 208 143 // a) Smlouvy písemné a ústní... 143 // b) Smlouvy veřejné a tajné... 143 // c) Smlouvy uzavřené v plné a zjednodušené formě... 144 // d) Prezidentské, vládní a resortní smlouvy... 144 // 2. Počet smluvních stran... 209 145 // 3. Obsah smlouvy...210 146 // a) Smlouvy politické a hospodářské... 146 // b) Smlouvy rovné a nerovné... 146 // c) Pravotvorné a kontraktuální smlouvy... 146 // d) Smlouvy s jednorázovým a opakujícím se plněním... 147 // e) Mírové a válečné smlouvy... 147 // 4. Doba trvání smlouvy...211 148
// II. Registrace a publikace smluv...212 148 // III. Vznik mezinárodních smluv...213 149 // 1. Způsobilost smluvních stran...214-215 149 // 2. Předmět smlouvy...216 150 // 3. Řádný projev vůle smluvních stran...217 152 // a) Pravomoc uzavírat mezinárodní smlouvy...217 152 // b) Plná moc...218 154 // 4. Skutečný souhlas smluvních stran...219 154 // a) Omyl... 220 155 // b) Podvod...221 155 // c) Korupce... 222 156 // d) Použití síly a hrozba silou... 223 156 // X // Obsah // IV. Uzavírání mezinárodní smlouvy... 224 157 // 1. Příprava textu smlouvy... 225 157 // 2. Jazyk smlouvy... 226 158 // 3. Jednotlivé části smlouvy... 227 159 // 4. Schválení textu smlouvy... 228 160 // 5. Ověření textu smlouvy (autentifikace)... 229 160 // 6. Souhlas jednajících stran být vázán smlouvou... 230 161 // a) Podpis...231 161 // b) Ratifikace... 232 162 // c) Přistoupení... 233 162 // d) Přijetí... 234 163 // e) Schválení... 163 // f) Mezinárodní akt vstupu mezinárodní smlouvy v platnost... 235 164 // g) Výměna a uložení ratifikačních listin... 236 164 // h) Depozitář... 237 164 // 7. Souhlas státu být vázán pouze částí smlouvy... 238 165 // 8. Výhrady ke smlouvě... 239 165 // V. Počátek platnosti mezinárodní smlouvy... 240 167 // VI. Výklad (interpretace) mezinárodní smlouvy...241 168 // 1. Základní interpretační postupy... 242 168 // 2. Obecné interpretační pravidlo... 243 169 // 3. Doplňkové interpretační prostředky...
244 171 // 4. Výklad smluv sepsaných ve více jazycích... 245 171 // VII. Účinky platné smlouvy pro smluvní strany... 172 // 1. Zásada pacta sunt servanda... 246 172 // 2. Platnost a účinnost mezinárodní smlouvy... 172 // 3. Územní rozsah působnosti smlouvy... 247 173 // VIII. Účinky smlouvy na třetí státy... 248 174 // IX. Záruky splnění mezinárodních smluv... 249 175 // 1. Záruky dané smluvní stranou... 250 176 // 2. Záruky třetích států...251 177 // X. Změna a revize smluv... 252 177 // XI. Doba platnosti mezinárodní smlouvy... 253 178 // XII. Ukončení a suspendování platnosti smlouvy... 254 179 // 1. Ukončení a suspendování celé smlouvy nebo její části... 179 // 2. Způsoby ukončení platnosti a suspendování smlouvy... 255 180 // a) Uplynutí dohodnutého času... 256 180 // b) Splnění smlouvy... 257 180 // c) Dohoda stran... 258 181 // d) Rozvazovací podmínka... 259 181 // e) Sjednání nové smlouvy... 260 181 // f) Výpověď či vystoupení ze smlouvy...261 181 // g) Pokles počtu smluvních stran... 262 182 // h) Hrubé porušení smlouvy... 263 182 // ch) Podstatná změna okolností... 264 183 // i) Nemožnost plnění... 265 184 // j) Rozpor s nově vzniklým kogentním pravidlem... 266 184 // k) Vyjití z užívání... 267 184 // 3. Procedura při ukončování a suspendování platnosti // mezinárodní smlouvy... 268 184 // XI // Obsah // 4. Právní důsledky neplatnosti, ukončení platnosti // a suspendování
smlouvy... 269 186 // Část sedmá: Právo mezinárodních orgánů a organizací... 270-271 189 // I. Mezinárodní konference... 272 192 // 1. Pojem a druhy mezinárodních konferencí... 273-277 192 // 2. Svolávání mezinárodních konferencí... 278-284 193 // 3. Jednání na mezinárodních konferencí... 285-299 195 // 4. Usnášení mezinárodních konferencí... 300-310 198 // II. Mezinárodní organizace...311 200 // 1. Pojem mezinárodní organizace... 312-314 200 // 2. Vztah mezinárodní organizace ? členským státům... 315-320 201 // 3. Struktura mezinárodních organizací... 321-327 202 // 4. Povaha usnesení mezinárodních organizací... 328-330 204 // 5. Výsady a imunity mezinárodních organizací a jejich zaměstnanců.. 331 205 // 6. Sídlo mezinárodní organizace... 332 205 // 7. Rozpočet mezinárodní organizace... 333 206 // III. Světové mezinárodní organizace... 334 206 // 1. Organizace spojených národů... 335-336 206 // a) Cíle a zásady OSN... 337-339 207 // b) Valné shromáždění... 340-341 207 // c) Rada bezpečnosti... 342-351 209 // d) Hospodářská a sociální rada... 352-356 211 // e) Mezinárodní soudní dvůr... 357 211 // f) Sekretariát OSN... 358-362 212 // g) Sídlo OSN... 363 212 // 2. Mezinárodní odborné organizace... 364-374 213 // IV. Partikulární mezinárodní organizace oblastní a kolektivní // sebeobrany... 375-377 215 // 1. Rada Evropy... 378-386 216 // 2. Západoevropská unie... 387-393 218 // 3. Organizace
Severoatlantické smlouvy... 394-410 219 // 4. Evropská unie... 411-432 222 // 5. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě... 433-453 228 // 6. Organizace amerických států... 454 165 231 // 7. Organizace africké jednoty... 466-475 233 // 8. Liga arabských států... 476 185 234 // Část osmá: Právo mírového urovnávání mezinárodních sporů . 486-487 237 // I. Druhy prostředků urovnávání mezinárodních sporů... 488-492 238 // II. Přímé diplomatické jednání... 493 194 240 // III. Dobré služby a zprostředkování... 495 196 241 // IV. Vyšetřovací a smírčí komise... 497-498 242 // V. Mezinárodní soudnictví v širším smyslu... 499 244 // VI. Mezinárodní rozhodčí řízení (arbitráž)... 500-506 245 // 1. Stálý rozhodčí soud... 507-509 246 // 2. Rozhodčí tribunály pro mořské právo... 510-512 246 // VII. Mezinárodní soudní řízení... 513 248 // XII // Obsah // 1. Mezinárodní soudní dvůr... 514-517 248 // a) Složení... 518-521 249 // b) Jurisdikce... 522-525 250 // c) Sporné řízení... 526-530 252 // d) Posudkové řízení... 531 253 // 2. Mezinárodní tribunál pro mořské právo... 532 254 // a) Složení... 533 254 // b) Kompetence... 534 254 // c) Řízení... 535 255 // d) Specializované komory... 536-537 256 // 3. Evropská úmluva o mírovém urovnávání sporů... 538-540 256 // VIII. Orgány mezinárodních organizací... 541 257 // 1. OSN... 542 258 // 2. Organizace amerických států... 243 258
// 3. Organizace africké jednoty... 544 258 // 4. Liga arabských států... 545 259 // 5. Mezinárodní odborné organizace... 546 259 // IX. Mnohostranné smlouvy... 547 259 // Část devátá: Právo ozbrojených konfliktů a neutrality... 548-553 261 // I. Definice agrese... 554-556 264 // II. Základní zásady práva ozbrojených konfliktů... 557-558 266 // III. Prameny... 559-561 267 // IV. Počátek války... 562 270 // V. Právní důsledky válečného stavu pro válčící strany... 563-564 271 // VI. Válečná oblast... 565 273 // VII. Ozbrojené síly... 566-578 274 // VIII. Zakázané prostředky a způsoby vedení války... 579 277 // 1. Vedení pozemní války... 580 278 // 2. Vedení námořní války... 581 280 // 3. Vedení letecké války... 582 281 // 4. Chemické, bakteriologické a jaderné zbraně... 583-585 281 // IX. Válečná okupace... 586 283 // X. Ochrana obětí války... 587 285 // 1. Ranění, nemocní a trosečníci... 588-589 286 // 2. Váleční zajatci... 590 288 // 3. Civilní obyvatelstvo... 591 289 // XI. Pravidla ozbrojených vnitřních, „občanských“ konfliktů... 592 291 // XII. Trestání zločinů proti míru, válečných zločinů a zločinů // proti lidskosti... 593-600 294 // XIII. Zastavení válečných akcí... 601 296 // 1. Přerušení boje... 602 297 // 2. Místní příměří... 603 297 // 3. Obecné příměří... 604 297 // 4. Kapitulace... 605 298 // XIV. Ukončení válečního stavu... 606 298 // 1. Ukončení
mlčky... 607 298 // 2. Ukončení jednostranným prohlášením... 608 299 // 3. Ukončení mírovou smlouvou... 609 299 // XIII // XV. Neutralita za ozbrojeného konfliktu... 610 300 // 1. Prostá válečná neutralita...611 301 // 2. Trvalá neutralita... 612-616 303 // XIV

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC