Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2000
254 s.

objednat
ISBN 80-210-2474-7 (brož.)
Studie ; sv. 15
Dotisk 2001
Obsahuje bibliografické citace, úvod, poznámky
Organizace mezinárodní - přehledy - sborníky
000063630
Hynek Baňouch. Martin Fedorko // Editorial // Martin Fedorko // Mezinárodní organizace 13 // 1. Uvedení do problematiky 13 // 2. Historie mezinárodních organizací 14 // 3. Hlavní znaky organizací a pokusy // o definici mezinárodní organizace 15 // 4. Klasifikace a typologie mezinárodních organizací 20 // 5. Závěr 22 // UNIVERZÁLNÍ ORGANIZACE // Hynek Baňouch // I.Mezinárodní měnový fond (MMF)/ // International Monetary Fundi (IMF) 29 // 1. Mezinárodní měnový fond - deskripce organizace 32 // 1.1. Světová ekonomika v roce 2000 32 // 1.2. Historie vzniku MMF 33 // /.2.1. Směnný systém 34 // 1. 2.2. Programy MMF v průběhu let 34 // 3. Činnost Fondu 34 // 3.1. Otgány MMF 34 // 3.2. Rozhodováni MMF 35 // 3. 3. Cíle MMF 36 // 3.4. Nástroje pro dosažení cílů MMF 37 // 3.5. Finanční zdroje 37 // 3.6. Nefinanční nástroje 38 // 2. Kritická diskuse o MMF 39 // 5 // 2.1. Světová ekonomika v roce 2000 a zdroje kritiky 39 // 2.2. Kritika iniciovaná americkými republikány -„Meltzerova zpráva“ 39 // 2. 3. „Jiná zpráva“ - kritika z hledisek enviromentálních a sociálních.40 // 2. 3. I. Požadavky CEE Bankwaích Network 40 // 2. 3.2. Požadavky hnutí Milostivé léto 2000 41 // 2.4. Antisystémová kritika 42 // Ondřej Rojčík // II. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj / The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 49 // 1. Organizace pro ekonomickou spolupráci // a rozvoj - deskripce organizace 50 // 1.1. Historie a současnost OECD a jejích cílů 50 // 1. 2. Organizační struktura a mechanismy práce 53 // 2. Role Marshallova plánu a OEEC // v evropském integračním procesu 55 // 2. 1. Chronologie Marshallova plánu a vzniku OEEC 55 // 2.2. NATO jako hrozba existence OEEC 58 // 2. 3. OEEC a evropský integrační proces 59 //
Jakub Šedo // III. Organizace spojených národů (OSN)/ // United Nations Organization (UNO) 65 // 1. OSN 68 // 1.1. Mechanismus práce 68 // 1.2. Organizační struktura 68 // 1.3. Historie a současnost 71 // 1.4. Cíle 72 // 2. Humanitární krize způsobené přírodními katastrofami 73 // 2.1. Úvod 73 // 2.2. Orgány podílející se na operacích 74 // 2.3. Prevence a připravenost 75 // 2.4. Poskytování pomoci zasaženým oblastem 76 // 2.5. Financování operací 78 // 2.6. Závěr 79 // Příloha: Systém OSN - základní orgány OSN 80 // 6 // Petr Vilímek // IV. Světová banka (SB) / World Bank (WB) 85 // 1. Světová banka - deskripce organizace 88 // 1.1. Historie Světové banky 88 // 1.2. Organizační struktura Světové banky 90 // 3. Zakládající listina a status banky 91 // 1.4. Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) 91 // /.4. I. Finanční struktura IBRD 91 // 1.4.2. Finanční zdroje IBRD 92 // 1.4. 3. Úvěrová politika a cíle IBRD 92 // 1.5. Mezinárodní sdružení pro rozvoj (IDA) 94 // 1.6. Mezinárodní finanční korporace (IFC) 94 // 1.7. Agentura pro mnohostranné investiční záruky (MICA) 95 // 1.8. Mezinárodní středisko pro urovnávání investičních sporů (ICSID) 96 // 1.9. Skupina Světové banky ve finančním roce 1999 96 // 2. Současná úvěrová politika Světové banky 96 // Ľubomír Majerčík // V. Světová obchodní organizace/ World Trade Organization (WTO) 101 // 1. Světová obchodní organizace - deskripce organizace 103 // 1.1. Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) jako předchůdce WTO 103 // 1.1.1. Vznik GATT 103 // 1.1.2. Vývoj GATT 104 // 1.2. WTO 105 // 1.2. I. Uruguayské kolo (1986-1994) 105 // 3. Rozdíly mezi GATT a WTO 106 // 1.4. Principy WTO 107 // 1.5. Organizační struktura WTO 108 // 1.6. Přijímání rozhodnutí 108 // 1.7. Řešení sporů 109 // 1.8. Česká republika a GATT/WT013 110 //
1.9. Současnost organizace a výhledy do budoucna 111 // 2. Zastánci versus odpůrci Světové obchodní organizace 112 // 2. 1. Otázka suverenity států 112 // 2.2. Ochrana životního prostředí vs. obchodní // zájmy v rámci WTO 113 // 7 // 2. 3. Právní ochrana životního prostředí 114 // 2.4. Dětská práce 116 // PARTIKULÁRNÍ A REGIONÁLNÍ ORGANIZACE // Zdeněk Sychra // I. Evropská unie / European Union (EU) 121 // 1. Evropská unie - deskripce organizace 122 // 1.1. Obecná charakteristika 122 // 1.2. Cíle Evropské unie 123 // 1.3. Kompetence Evropské unie 124 // 1.4. Historický vývoj 124 // 1. 5. Orgány 131 // 2. Vznik Hospodářské a měnové unie 134 // 2. 1. Časový harmonogram 136 // 2.2. Rozhodovací postup a jeho realizace 139 // 2. 3. Otázka nezúčastněných zemí 143 // 2.4. Vztah politické a ekonomické dimenze projektu 144 // Eva Sobotka // II. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) / Organization on Security and Co-operation // in Europe (OSCE) 154 // 1. Organizace pro bezpečnost a spolupráci // v Evropě - deskripce organizace 156 // 1.1. Historie 156 // 1.2. Současnost 158 // 3. Mechanismus 160 // 1.4. Organizační struktura 161 // 1.5. Závěr 162 // 2. Ochrana menšin v KBSE / OBSE 162 // III. Organizace Severoatlantické smlouvy/ // North Atlantic Treaty Organization (NATO) 169 // Marek Doležal // 1. Organizace Severoatlantické smlouvy - deskripce organizace 171 // 1.1. Úloha Aliance 171 // l.2. Vznik Aliance 171 // 8 // 1.3. Adaptace na nové strategické prostředí 173 // /. 3.1. Severoatlantická rada pro spolupráci 174 // 3.2. Partnerství pro mír 174 // I. 3. 3. Euroatlantická rada partnerství 174 // 1.4. Vývoj strategických koncepcí Aliance 175 // 1.4.1. Strategie hromadné odvety 175 // 1.4.2. Strategie pružné reakce 175 // 1.4. 3. Nová strategická koncepce (1991) 175 //
1.4.4. „Nejnovějšístrategická koncepce" (1999) 176 // 1.5. Organizační struktura Aliance 177 // 1.5.1. Civilní struktura Aliance 177 // 1.5.2. Vojenská struktura NATO 179 // 1.6. Informování veřejnosti 180 // /.6.1. Sdružení Atlantické smlouvy 181 // Ivo Pospíšil // 2. Členství pobaltských zemí v NATO: lakmusový test bezpečnostní architektury v Evropě? 181 // Martin Hrabálek // IV. Organizace zemí vyvážejících ropu/ // Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) 190 // 1. Organizace zemí vyvážejících ropu - deskripce organizace 191 // 1.1. Historie 191 // 1.2. Orgány 192 // 3. Nástroje OPEC 193 // 2. OPEC a její vliv na tvorbu cen ropy 193 // Jitka Nevrlá // V. Rada Evropy (RE) / The Council of Europe (CE) 200 // 1. Rada Evropy - deskripce organizace 202 // 1.1. Charakteristika RE 202 // 1.2. Důvody vzniku RE a její vývoj od založení až do současnosti .203 // 1. 3. Principy fungování RE a organizační struktura 206 // 2. Rada Evropy, Rusko a válka v Čečensku 210 // 2. 1. Uvedení do problematiky 210 // 2.2. Vstup Ruska do RE 210 // 2. 3. Války v Čečensku 211 // 2.4. Rada Evropy a Rusko pod vlivem války v Čečensku.214 // 2.5. Sankce 217 // Milan Podhrázský // VI. Sdružení států jihovýchodní Asie/ // Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 223 // 1. Sdružení států jihovýchodní Asie- deskripce organizace 224 // 1.1. Histone 224 // 1.2. Spolupráce členských států 225 // 1. 3. Mechanismy práce a organizační struktura 227 // 2. Vztahy mezi ASEAN a Evropou 228 // 2. 1. Zahraniční politika ASEAN 228 // 2.2. ASEAN a EU 229 // Vít Klepárník // VIL Severoamaerická dohoda o volném obchodu/ // North American Free Trade Agreement (NAFTA) 235 // 1. Severoamerická dohoda o volném obchodu - // deskripce organizace 236 // 1.1. Výchozí situace; krátké shrnutí událostí předchozích 236 //
1.2. Charakter dohody a její orgány; // cíle a prostředky k naplnění úmluvy 237 // 1.2.1. Vnitřní povaha dohody a její zakotvení 237 // 1.2.2. Orgány NAFTA 239 // 1.3. Určující politicko-ekonomické souvislosti // podpory dohody v zemích regionu 240 // 1.3.1. Role USA a Kanady 240 // 3.2. Mexické dvouznačnosti 241 // 3. 3. Počátky Celoamerické zóny volného obchodu 242 // 1.4. Účinky a dosavadní výsledky dohody 242 // 1.4.1. Aspekty naplnění úmluvy a obtíže při jejím hodnocení..242 // 1.4.2. Hlavni ekonomicko-sociální výsledky NAFTA (1994-1997).243 // 1.5. Závěr 245 // 2. Glosa k diskusi o ztrátě/zisku pracovních míst v USA jako důsledku NAFTA 246

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC