Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Eurolex Bohemia, 2003
761 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-86432-57-2 (váz.)
Obsahuje poznámky, předmluvu, rejstřík
Právo mezinárodní veřejné - učebnice vysokošk.
000063716
7 // OBSAH // Úvodní kapitola - Mezinárodní společenství a jeho // právní řád // str. // 35 // Kapitola I - Historie mezinárodního práva a jeho // naukv // § 1 - Přirozenoprávní škola // § 2 - Mezinárodněprávní pozitivismus // § 3 - Měnící se mezinárodní společenskopolitické okolnosti, // jejich odraz v mezinárodním právu a jeho nauce § 4 - Vznik právního řádu mezinárodního § 5 - Pojmová a obsahová charakteristika (tradičního) // obecného mezinárodního práva § 6 - Dosud používaná tehdejší odborná literatura, následné // doktrinámí směry // §7 - Suverénní státy § 8 - Sukcese států // § 9 - Ostatní subjekty mezinárodního práva // 39 // 39 // 42 // 47 // 55 // 61 // 72 // 83 // 83 // 92 // 105 // Kapitola III - // a druhy pravidel mezinárodního práva // § 10 - Materiální prameny mezinárodního práva, důvod // závaznosti mezinárodního obyčeje a obyčejová mezinárodněprávní pravidla 124 // §11- Druhy pravidel mezinárodního práva 136 // § 12 - Konsensus jako důvod závaznosti mezinárodní smlouvy // a mezinárodněprávní smluvní pravidla 144 // § 13 - Mezinárodní smlouvy sjednané v plné formě - právo // mezinárodních smluv 151 // § 14 - Jednostranné mezinárodněprávní akty 180 // 8 // § 15 - Mezinárodněprávní normativita a vnitrostátní právo // 188 // Kapitola IV - // § 16 - Územní suverenita a územní výsost 211 // § 17 - Právní režimy vod vnitřních
(národních) 223 // § 18 - Pobřežní vody a přiléhající pásma 241 // § 19 - Volné moře 256 // § 20 - Nadzemní prostory: vzdušný prostor a kosmický prostor 283 §21- Antarktida 299 // § 22 - Mezinárodní ochrana životního prostředí 302 // Kapitola V - Obyvatelstvo 321 // § 23 - Státní příslušnost 321 // § 24 - Mezinárodní cizinecké právo 341 // § 25 - Mezinárodní ochrana lidských práv 387 // Kapitola VI - Státní orgány 425 // § 26 - Vnitřní státní orgány pro mezinárodní styk 426 // § 27 - Zahraniční orgány státu pro mezinárodní styk 430 // § 28 - OSN a přidružené odborné organizace 462 // § 29 - Mezinárodní organizace regionální povahy 485 // Kapitola VIII - Smírné řešení sporů 501 // § 30 - Poradní prostředky řešení sporů 503 // § 31 - Prostředky závazného řešení sporů 516 // // § 32 - Odpovědnost států 538 // § 33 - Obsah odpovědnostní povinnosti 598 // § 34 - Přímé donucení 622 // § 35 - Okolnosti vylučující protiprávnost 655 // 18 // § 33 - Obsah odpovědnostní povinnosti 598 // 157 Povinnost upustit od protiprávního chování 600 // 158 Povinnost reparace 602 // 159 Restituce 606 // 160 Kompenzace 608 // 161 Satisfakce 613 // 162 Uplatnění odpovědnosti 618 // § 34 - Přímé donucení 622 // 163 Donucení (represálie) v tradičním MP 622 // 164 Retorze 626 // 165 Pojem protiopatření v současném MP 627 // 166 Požadavek úměrnosti protiopatření 628 // 167 Vynucení
trestního postihu provinilých státních orgánů 635 // 168 Pojem protiopatření v pojetí Komise MP 631 // 169 Sebeobrana 642 // 170 Ozbrojená opatření ? vynucení ochrany lidských práv 649 // 171 Institut sebeobrany v pojetí Komise MP 653 // § 35 - Okolnosti vylučující protiprávnost 655 // ozbrojených konfliktů 657 // § 36 - Systém kolektivní bezpečnosti 657 // 172 Kolektivní bezpečnost SN 658 // 173 Kolektivní bezpečnost OSN 660 // 174 Odzbrojení 666 // 175 Regulace zbrojení, jaderné zbraně 668 // 176 Bakteriologické a chemické zbraně 672 // 177 Konvenční zbraně, zákaz určitých typů 676 // § 37 - Právo válečné 681 // 178 Zahájení nepřátelství 683 // 179 Přerušení diplomatických styků v důsledku válečného // stavu 684 // 180 Účinky válečného stavu na mezinárodní smlouvy 686 // 181 Právní postavení nepřátelských cizinců 689 // 182 Nepřátelský majetek 693 // 19 // 183 Mezinárodněprávní aspekty otázky tzv. Benešových dekretů // § 38 - Pravidla vedení ozbrojeného boje // 184 Haagské úmluvy válečného práva // 185 Ženevské úmluvy o ochraně obětí války (humanitární právo) // §39- // mezinárodního práva // 186 Mezinárodní trestní tribunály ad hoc // 187 Mezinárodní trestní soud // § 40 - Zastavení nepřátelství a ukončení válečného stavu // 188 Právní formy zastavení nepřátelství // 189 Právní formy ukončení válečného stavu // § 41 Válečná neutralita
// 700 // 704 // 705 // 711 // 721 // 722 726 // 731 // 732 738 748 // 9 // Kapitola X. - // a právo // § 36 - Systém kolektivní bezpečnosti // § 37 - Právo válečné // §38- Pravidla vedení ozbrojeného boje // § 39 - Trestání válečných zločinu a jiných zločinu podie // mezinárodního práva // § 40 - Zastavení nepřátelství a ukončení válečného stavu § 41 - Válečná neutralita // 657 // 657 // 681 // 704 // 721 // 731 // 748 // 11 // OBSAH DETAILNÍ // Úvodní kapitola - Mezinárodní společenství a jeho právní // řád // Kapitola I - Historie mezinárodního práva a ieho naukv // § 1 - Přirozenoprávní škola // 1 Klasická přirozenoprávní škola (17. stol.), její ideová osnova // 2 Pozdní přirozenoprávní škola (18. stol.), tzv. Grotiani § 2 - Mezinárodněprávní pozitivismus // 3 Vítězný nástup empirické metody poznávání mezinárodního práva // 4 Dosud citovaný autor G. F. von Martens, jeho sbírka mezinárodních smluv // § 3 - Měnící se mezinárodní společenskopolitické okolnosti, jejich odraz v mezinárodním právu a jeho nauce // 5 Rozmach arbitráže při řešení mezinárodních sporů // 6 Právní názory nauky jako tzv. pomocný pramen MP § 4 - Vznik právního řádu mezinárodního // 7 Materiální předpoklady zrodu obecně platného MP // 8 Už tehdejší obecné MP je normativním výrazem praxe i potřeb mezinárodního společenství // § 5 - Pojmová a obsahová charakteristika (tradičního)
obecného mezinárodního práva // 9 Uznání za subjekt tehdejšího obecného MP // 10 Plná derogovatelnost působnosti tradičního obecného MP // 11 Následky protiprávního chování v tradičním obecném MP // 12 Přímé donucení v tradičním MP // § 6 - Dosud používaná tehdejší odborná literatura, následné doktrinámí směry // 13 Reprezentativní díla pozdně-pozitivistické školy // 14 Následné a současné doktrinámí směry // 35 // 39 // 39 // 40 // 41 // 42 // 43 // 44 // 47 // 49 // 51 // 55 // 55 // 58 // 61 // 61 // 63 // 65 // 68 // 72 // 73 76 // 12 // Kapitola II - // § 7 - Suverénní státy // 15 Suverenita státu mezinárodněprávně chráněna // 16 Svou státnost musí (nový) stát též mocensky prosadit // 17 Kompetence (výsostná práva) státu a jejich omezení // 18 Státy složené § 8 - Sukcese států // 19 Kodifikace pravidel o sukcesi států // 20 Pojmové náležitosti sukcese států ve vztahu ke smlouvám // 21 Sukcese států v otázkách majetkových § 9 - Ostatní subjekty mezinárodního práva // 22 Povstalecká hnutí // 23 Subjektivita mezinárodních organizací // 24 Doktrinámí otázka mezinárodněprávní subjektivity jednotlivce // 25 Argumenty a pozitivněprávní dokumenty svědčící ve prospěch marginální subjektivity jednotlivce // 83 // 83 // 84 // 85 88 89 // 92 // 93 // 94 98 // 105 // 105 // 110 // 114 // 116 // Kapitola III- // § 10 - Materiální prameny mezinárodního práva, důvod
// závaznosti mezinárodního obyčeje a obyčejová mezinárodněprávní pravidla 124 // 26 Konstitutivní prvky tvorby mezinárodního obyčeje 125 // 27 Význam judikatury pro výklad obsahu obyčejového práva 130 // 28 Význam nauky pro výklad obsahu obyčejového práva 131 // 29 Kodifikace obyčejového práva 133 // § 11 - Druhy pravidel mezinárodního práva 136 // 30 Dispozitivní a kogentní obyčejová pravidla 136 // 31 Pravidla „hard law“ a „soft law“ 138 // 32 Primární a sekundární pravidla 140 // 33 Význam termínu „principy mezinárodního práva“ 141 // 34 Obecné zásady právní 143 // 13 // § 12 - Konsensus jako důvod závaznosti mezinárodní smlouvy // a mezinárodněprávní smluvní pravidla 144 // 35 Obecně platné pravidlo pacta sunt servanda 145 // 36 Tacimi smlouvy 146 // 37 Písemné smlouvy sjednané ve zjednodušené formě 149 // 38 Ujednání, která nejsou mezinárodní smlouvou 151 // § 13 - Mezinárodní smlouvy sjednané v plné formě - právo // mezinárodních smluv 153 // 39 Ratifikace smlouvy, její přijetí, schválení a přístup ? ní 153 // 40 Právní vady konsensu 155 // 41 Smlouva nicotná {non negotium) 156 // 42 Smlouva absolutně neplatná (negotium nullum) 157 // 43 Pojem „mírová smlouva“ 160 // 44 Publikování smluv sjednaných v plné formě 162 // 45 Výhrady ? mnohostranným smlouvám 163 // 46 Výklad mezinárodních smluv 166 // 47 Účinky mezinárodní smlouvy 168 // 48 Ustanovení
smlouvy o jejím skončení, vypovědění // a odstoupení od ní 169 // 49 Kategorie podstatně změněných okolností // (rebus sic stantibus) 171 // 50 Skončení smlouvy v důsledku jejího podstatného porušení 175 // 51 Revize a modifikace smlouvy mnohostranné 176 // § 14 - Jednostranné mezinárodněprávní akty 180 // 52 Jednostranné právní akty států 181 // 53 Jednostranné právní akty mezinárodních organizací 185 // § 15 - Mezinárodněprávní normativita a vnitrostátní právo 188 // 54 Požadavek recepce - tzv. transformace (materiální, // formální) 190 // 55 Mezinárodní smluvní normativita ? vnitrostátnímu // převzetí 192 // 56 Doktrinámí unifikující kategorie „mezinárodního práva // trestního“ 193 // 57 Mezinárodní pracovní úmluvy 197 // 58 Mezinárodní unifikační úmluvy 198 // 14 // 59 Doktrinámí zobecnění vztahu MP a práva // vnitrostátního 200 // 60 Řešení poměru mezinárodního a vnitrostátního // práva v české ústavě a praxi 203 // Kapitola IV - // § 16 Územní suverenita a územní výsost // 61 Výkon územní výsosti mimo vlastní státní území // 62 Problematika nabývání státního území // 63 Cese státního území // 64 Státní hranice (delimitace, demarkace, pohraniční režimy) // § 17 - Právní režimy vod vnitřních (národních) // 65 Průplavy // 66 Zmezinárodněné říční cesty // 67 Námořní přístavy // 68 Mořské zálivy // § 18 - Pobřežní vody a
přiléhající pásma // 69 Pobřežní moře // 70 Mořské úžiny (průlivy) // 71 Souostrovní vody // 72 Přilehlé pásmo // 73 Pevninná mělčina // 74 Výlučné ekonomické pásmo §19- Volné moře // 75 Námořní vlajka státní příslušnosti lodi // 76 Ověřování totožnosti lodi při podezření z kogentně zakázané činnosti // 77 Náležitosti práva pronásledování // 78 Trestní jurisdikce v případech srážky lodí na volném moři // 79 Bezpečnost námořní plavby a pomoc trosečníkům // 80 Účast vnitrozemských států na využívání volného moře // 81 Rybolov a ochrana ohrožených druhů // 82 Ochrana podmořských kabelů a potrubí // 211 // 213 // 215 // 217 // 219 // 223 // 224 228 234 239 241 241 245 // 248 // 249 // 250 254 // 256 // 257 // 260 // 265 // 267 // 269 // 271 // 273 // 276 // 15 // 83 Mořské dno a jeho podzemí pod volným mořem, // společné dědictví lidstva 278 // § 20 - Nadzemní prostory: vzdušný prostor a kosmický prostor 283 // 84 Mnohostranná smluvní pravidla týkající se // vzdušného prostoru 284 // 85 Právní režim kosmického prostoru 292 // § 21 - Antarktida 299 // 86 Koncepce „prvního objevu“ 299 // 87 Internacionalizace Antarktidy 300 // § 22 - Mezinárodní ochrana životního prostředí 302 // 88 Zásady mezinárodního práva životního prostředí 303 // 89 Sektorové a transverzální smlouvy 314 // Kapitola V - Obyvatelstvo 321 // § 23 - Státní příslušnost 321
90 Mezinárodněprávní pojem státní příslušnosti // (občanstvQ 322 // 91 Opce podle mezinárodního práva 327 // 92 Zánik státní příslušnosti 329 // 93 Dvojí (víceré) státní občanství, bezdomovectví 330 // 94 Státní příslušnost právnických osob 336 // § 24 - Mezinárodní cizinecké právo 341 // 95 Vpuštění cizince na území teritoriálního státu 341 // 96 Odchod a vyhoštění cizince z území státu jeho // pobytu 343 // 97 Azyl vnitrostátně a mezinárodně normovaný 345 // 98 Extradice 352 // 99 Uprchlictví 357 // 100 Právní postavení cizinců na území státu pobytu 362 // 101 Pojem a náležitosti diplomatické ochrany 367 // 102 Požadavek vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků 379 // 103 Omezení a výjimky z institutu diplomatické ochrany 385 // § 25 - Mezinárodní ochrana lidských práv 387 // 104 Kogentně normovaná mezinárodní ochrana lidských práv 387 // 105 Smluvní úprava OSN mezinárodní ochrany lidských práv 393 // 16 // 106 Evropská úprava ochrany lidských práv 409 // 107 Mezinárodní a evropská ochrana menšin 422 // Kapitola VI - Státní orgány // § 26 - Vnitřní státní orgány pro mezinárodní styk // 108 Postavení hlavy státu při pobytu v cizině // 109 Postavení ostatních přestavitelů státu při pobytu v cizině // § 27 - Zahraniční orgány státu pro mezinárodní styk // 110 Diplomatické orgány // 111 Počátek a skončení diplomatické mise, přerušení
diplomatických styků // 112 Funkce diplomatických orgánů // 113 Diplomatická nedotknutelnost // 114 Objekty diplomatické mise jako humanitární útočiště // 115 Jurisdikční imunita // 116 Fiskální a celní výhody diplomatických misí // 117 Konzulární orgány // 118 Stálé mise u mezinárodních organizací // 426 // 427 // 429 // 430 // 431 // 433 // 436 // 439 // 442 // 445 // 450 // 451 457 // § 28 - OSN a přidružené odborné organizace 462 // 119 Přijímání členů 463 // 120 Rada bezpečnostiy její funkce 465 // 121 Valné shromáždění, jeho funkce 470 // 122 Sekretariát OSN 474 // 123 Hospodářská a sociální rada 477 // 124 Odborné organizace OSN 479 // § 29 - Mezinárodní organizace regionální povahy 485 // 125 Rada Evropy (RE) 486 // 126 Evropská unie (EU) 487 // 127 Organizace amerických států (OAS) 494 // 128 Arabská liga a Organizace africké jednoty (OAJ) 495 // 129 Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) 498 // 17 // Kapitola Vili - Smírné řešení sporů 501 // § 30 - Poradní prostředky řešení sporů 503 // 130 Přímé diplomatické jednání 503 // 131 Vyšetřovací komise 505 // 132 Dobré služby a mediace 507 // 133 Smírčí řízení 510 // 134 Politické řešení sporů 515 // § 31 - Prostředky závazného řešení sporů 516 // 135 Vývoj mezinárodní arbitráže 517 // 136 Stálý rozhodčí soud (SRS) 519 // 137 Pravidla rozhodčího řízení 521 // 138 Mezinárodní soudní dvůr (MSD) 526
// 139 Tzv. sporné řízení před MSD 529 // 140 Posudky MSD 533 // § 32 - Odpovědnost států 538 // 141 Následky protiprávního chování v tradičním MP 538 // 142 Kodifikace pravidel o odpovědnosti států 541 // 143 Pojmové náležitosti protiprávního chování státu 548 // 144 Přičítání státu chování jeho orgánů 553 // 145 Orgány povstaleckého hnutí 556 // 146 Orgány de facto 559 // 147 Jednání soukromých osob 563 // 148 Jednání cizích orgánů 566 // 149 Orgány mezinárodních organizací 569 // 150 Problém platnosti mezinárodního závazku 573 // 151 Činnostní a výsledečné závazky 576 // 152 Protiprávní čin časově okamžitý a pokračující 582 // 153 Nepřímá odpovědnost za protiprávní chování jiného // státu 589 // 154 Odpovědnost při donucení ? protiprávnímu činu 592 // 155 Pomoc nebo podpora při protiprávním chování 594 // 156 Spoluúčast na protiprávním chování 596
(OCoLC)56866498
cnb001295086

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC