Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1981
495 s. ; 25 cm

objednat
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a věcný rejstřík
Práce poprvé systematicky vědecky zpracovává základní právní otázky mezinárodních vztahů, vznikajícich z vytvoření a společenského uplatnění děl literárních, vědeckých a uměleckých. V prvé části seznamuje s obecnýmiotázkamimezinárodního autorského práva, ve druhé pojednává o zvláštních otázkách mezinárodního autorského práva ve vztazích mezi socialistickými státy RVHP..
Rus. a něm. souhrn
000063930
Předmluva ...5 // Úvod ...9 // Význam mezinárodního práva autorského z hlediska mezinárodní směny kulturních statků ...9 // část první // Obecné otázky mezinárodního autorského práva ...15 // Kapitola první // Obecné ot ázky autorskoprávní ochrany, autorské právo vnitrostátní a mezinárodní 15 // I. Obecné otázky autorskoprávní ochrany ...15 // II. Zásada teritoriality v autorském právu ...17 // III. Vývoj národního autorského práva a autorskoprávních systémů ...23 // IV. Vývoj mezinárodního autorského práva ...24 // V. Vztah autorského práva vnitrostátního a mezinárodního ...28 // Kapitola druhá // Právní prameny mezinárodního práva autorského obecně ...32 // I. Základní otázky ...32 // II. Vnitrostátní normy jako pramen práva ...34 // III. Mezinárodní smlouvy jako právní pramen ...36 // IV. Právní obyčej ...39 // Kapitola třetí // Vnitrostátní právní prameny mezinárodního autorského práva v oblasti československého právního řádu ...41 // I. Obecně ...41 // II. Právní postavení cizích subjektů v oblasti autorskoprávní ...41 // III. Rozsah práv a povinností cizinců v oblasti autorskoprávní ...43 // IV. Ustanovení autorského zákona, která neplatí pro cizince ...43 // V. Způsobilost cizinců k právům a právním úkonům v oblasti autorského práva 45 // VI. Postavení cizinců v řízení o autorskoprávních věcech před čs. soudy ...46 // Kapitola čtvrtá // Mezinárodní úmluvy v oblasti autorského práva a jejich hlavní právní zásady 50 // I. Obecně ...50 // 489II. Pojem ius conventionis a tzv. unijní právo ...50 // III. Unifikované právo a právni zásada v mezinárodních úmluvách ...53 // IV. Jednotlivé právní zásady v mezinárodních úmluvách ...55 // 1. Zásada univerzality úmluv ...55 //
2. Zásada minimální ochrany ...57 // 3. Zásada tzv. kompatibility ...58 // 4. Zásada asimilace ...59 // 5. Další zásady ovládající mezinárodní úmluvy v oblasti autorského práva 64 // a) Zásada nezávislosti práv ...65 // b) Zásada neformálnosti ...65 // c) Zásada jednomyslnosti ...66 // V. Ustanovení společná mnohostranným mezinárodním úmluvám v oblasti autorského práva ...66 // 1. Právní povaha mezinárodních organizací vytvořených mnohostrannými úmluvami autorskoprávní povahy ...66 // 2. Vázanost smluvních zemí jednotlivými zněními úmluv ...69 // VI. Jednotlivé mezinárodní úmluvy v oblasti autorského práva ...72 // 1. Mnohostranné mezinárodní úmluvy ...72 // a) Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) 72 // b) Bemská úmluva na ochranu děl literárních a uměleckých ...73 // c) Všeobecná úmluva o autorském právu ...75 // d) Meziamerické mezinárodní dohody ...77 // e) Ostatní mezinárodní úmluvy v oblasti autorskoprávní ...79 // 2. Dvoustranné mezinárodní úmluvy ...80 // Kapitola pátá // Díla chráněná podle mnohostranných mezinárodních úmluv Revidované úmluvy bernské a Všeobecné úmluvy o autorském právu ...81 // I. Statut díla chráněného mezinárodní úmluvou ...81 // 1. Kritéria statutu ochrany ...81 // 2. Kritérium státního občanství ...83 // 3. Kritérium prvního uveřejnění díla ...90 // 4. Zvláštní kritéria ......96 // 5. Mezinárodní ochrana ve státě původu díla a v ostatních státech úmluvy 97 // II. Pojem díla jako předmětu ochrany v mnohostranných mezinárodních úmluvách ...102 // III. Předmět mezinárodní ochrany v právu jednotlivých zemí ...113 // 1. Pozitivní vymezení chráněných děl ...113 // 2. Podmínka zachycení díla na hmotném substrátu ...118 //
3. Výluky z ochrany ...120 // Kapitola šestá // Subjekty autorského práva v mezinárodním právu autorském ...122 // I. Pojem subjektů autorského práva obecně ...122 // II. Subjekty autorského práva podle mnohostranných mezinárodních úmluv 123 // 1. Pojem subjektů autorského práva v Revidované úmluvě bernské ...123 // 2. Pojem subjektů autorského práva ve Všeobecné úmluvě o autorském právu ...124 // 3. Otázka subjektu u nabyvatele autorského práva převodem ...125 // 4. Právní domněnky ...129 // III. Subjekty autorského práva v autorském právu jednotlivých zemí ...134 // Kapitola sedmá // Vznik autorskoprávní ochrany v mezinárodním právu autorském ...140 // I. Neformálnost vzniku autorskoprávní ochrany podle Revidované úmluvy bernské ...140 // II. Otázky formálních podmínek vzniku autorskoprávní ochrany podle Všeobecné úmluvy o autorském právu ...142 // III. Formální podmínky vzniku autorskoprávní ochrany v právu jednotlivých států ...151 // Kapitola osmá // Subjektivní autorská práva v mezinárodním autorském právu obecně ...153 // I. lura conventionis, jejich povaha a vztah k subjektivním autorským právům // stanoveným národním zákonodárstvím ...153 // II. lura conventionis v Revidované úmluvě bernské a ve Všeobecné úmluvě o autorském právu, výjimky a výhrady z nich ...161 // III. Výjimky a výhrady v mezinárodních úmluvách neobsazené ...164 // Kapitola devátá // Osobní autorská práva ...167 // I. Obecné otázky pojetí osobních autorských práv ...167 // II. Osobní autorská práva v Revidované úmluvě bernské ...168 // III. Otázky osobních autorských práv ve Všeobecné úmluvě o autorském právu 172 // IV. Osobní autorská práva v zákonodárství jednotlivých států ...172 //
Kapitola desátá // Právo na rozmnožování díla ...175 // I. Vymezení práva na rozmnožování díla ...175 // 1. Revidovaná úmluva bernská ...175 // 2. Všeobecná úmluva o autorském právu ...178 // II. Výjimky a výhrady ...178 // 1. Revidovaná úmluva bernská ...178 // a) Reprodukce uveřejněných aktuálních článků ...179 // b) Citace ...183 // c) Reportáž ...185 // d) Tzv. fonografická výhrada ...187 // e) Obecná výhrada ohledně rozmnožování nenarušujícího normální využití díla ...187 // 2. Všeobecná úmluva o autorském právu ...189 // III. Právo na rozmnožování díla v zákonodárství jednotlivých států ...190 // Kapitola jedenáctá // Právo na veřejné provozování a veřejný přednes díla ...193 // I. Vymezení práva na veřejné provozování a veřejný přednes díla ...193 // 1. Revidovaná úmluva bernská ...193 // 2. Všeobecná úmluva o autorském právu ...199 // II. Výjimky a výhrady ...199 // 1. Revidovaná úmluva bernská ...199 // 2. Všeobecná úmluva o autorském právu ...200 // III. Právo na veřejné provozování a veřejný přednes díla v zákonodárství jednotlivých států ...201 // Kapitola dvanáctá // Práva rozhlasová a televizní ...203 // 491I. Vymezení práv rozhlasových a televizních ...203 // 1. Revidovaná úmluva bemská ...203 // 2. Všeobecná úmluva o autorském právu ...208 // II. Výjimky a výhrady ...208 // 1. Revidovaná úmluva bemská ...208 // 2. Všeobecná úmluva o autorském právu ...213 // III. Práva rozhlasová a televizní v zákonodárství jednotlivých států ...213 // Kapitola třináctá // Tzv. mechanická práva ...215 // I. Vymezení tzv. mechanických práv ...215 // 1. Revidovaná úmluva bernská ...215 // 2. Všeobecná úmluva o autorském právu ...220 // II. Výjimky a výhrady ...220 //
1. Revidovaná úmluva bemská ...220 // 2. Všeobecná úmluva o autorském právu ...222 // III. Tzv. mechanická práva v zákonodárství jednotlivých států ...222 // Kapitola čtrnáctá // Právo na zpracování díla ...224 // I. Vymezení práva na zpracování díla ...224 // 1. Revidovaná úmluva bemská ...224 // 2. Všeobecná úmluva o autorském právu ...228 // II. Výjimky a výhrady ...229 // 1. Revidovaná úmluva bemská ...229 // 2. Všeobecná úmluva o autorském právu ...229 // Kapitola patnáctá // Práva filmová ...230 // I. Vymezení práv filmových ...230 // 1. Revidovaná úmluva bemská ...230 // 2. Všeobecná úmluva o autorském právu ...236 // II. Výjimky a výhrady ...237 // 1 ...Revidovaná úmluva bernská ...237 // 2. Všeobecná úmluva o autorském právu ...237 // Kapitola šestnáctá // Právo na překlad díla ...238 // I. Vymezení práva na překlad díla ...238 // 1. Obecně ...238 // 2 ...Revidované úmluva bernská ...239 // 3. Všeobecná úmluva o autorském právu ...242 // II. Výjimlcy a výhrady ...242 // 1. Revidovaná úmluva bemská ...242 // 2. Všeobecná úmluva o autorském právu ...243 // III. Právo na překlad díla v zákonodárství jednotlivých států ...247 // Kapitola sedmnáctá // Právo na autorskou odměnu a droit de suite ...250 // I. Právo na autorskou odměnu ...250 // 1. Otázky práva na autorskou odměnu v Revidované úmluvě bemské a ve // Všeobecné úmluvě o autorském právu ...250 // 2. Právo na autorskou odměnu v zákonodárství jednotlivých států ...251 // II. Droit de suite ...252 // 1. Revidovaná úmluva bemská a Všeobecná úmluva o autorském právu 252 // 2. Droit de suite v zákonodárství jednotlivých států ...254 // Kapitola osmnáctá // Zvláštní režim výkonu výlučných autorských práv pro rozvojové země ...255 //
I. Obecné otázky ...255 // 1. Statut rozvojové země ...256 // 2. Výhrada nucených licencí a jejich povaha ...259 // 3. Vyloučení zásady materiální vzájemnosti ...262 // 4. TJplatnost nucených licencí ...263 // 5. Ochrana osobních autorských práv ...263 // 6. Nevýlučnost a nepřevoditelnost nucených licencí ...264 // 7. Územní omezení právních účinků nucených licencí ...264 // II. Zvláštní otázky nucené překladatelské licence ...266 // 1. Díla, na něž se nucená licence vztahuje ...267 // 2. Účely, pro něž smí být nucená licence udělena ...267 // 3. Obsah oprávnění z nucené licence ...268 // 4. Podmínky pro udělení nucené licence ...268 // 5. Nucená licence pro rozhlasové a televizní organizace ...269 // III. Výhrada režimu práva na překlad podle čl. 5 znění RÚB z r. 1896 ...270 // 1. Výhrada alternativní ...270 // 2. Výhrada následná ...271 // IV. Zvláštní otázky nucené licence na rozmnožování díla ...271 // 1. Díla, na něž se nucená licence vztahuje ...271 // 2. Účely, pro něž smí být licence udělena ...272 // 3. Obsah oprávnění z nucené licence ...272 // 4. Podmínky pro udělení nucené licence ...273 // Kapitola devatenáctá // Trvání subjektivních autorských práv ...274 // I. Pojem doby autorskoprávní ochrany ...274 // II. Doba autorskoprávní ochrany podle Revidované úmluvy bemské ...275 // 1. Trvání doby ochrany ...275 // 2. Počítání doby ochrany ...279 // III. Doba autorskoprávní ochrany podle Všeobecné úmluvy o autorském právu 279 // 1. Trvání doby ochrany ...279 // 2. Počítání doby ochrany ...281 // IV. Pravidlo srovnávání dob ochrany podle Revidované úmluvy bemské a Všeobecné úmluvy o autorském právu ...281 // 1. Pojem a obsah pravidla srovnávání dob ochrany ...281 //
2. Povaha pravidla srovnávání dob ochrany ...283 // 3. Vztah Všeobecné úmluvy o autorském právu a zvláštních dohod ...286 // V. Doba autorskoprávní ochrany v zákonodárství jednotlivých států ...287 // Kapitola dvacátá // Smlouvy a jednostranné právní úkony v mezinárodních autorskoprávních vztazích ...290 // I. Obecné otázky mezinárodních autorskoprávních úkonů ...290 // 1. Pojem a předmět mezinárodních autorskoprávních úkonů ...290 // 2. Úloha autorského práva státu ochrany ...291 // 3. Prvky mezinárodních autorskoprávních úkonů a jejich povaha ...292 // 4934. Důsledky působnosti zásady teritoriality pro autorskoprávní úkony v mezinárodních vztazích ...294 // II. Obecné otázky mezinárodního práva soukromého a procesního ...297 // III. Autorskoprávní smlouvy v mezinárodním styku ...303 // IV. Postavení a působnost organizací spolupůsobících při výkonu autorských práv v mezinárodních autorskoprávních vztazích ...320 // 1. Organizace spolupůsobící při výkonu autorských práv ...320 // 2. Vztahy mezi autory a ochrannými organizacemi autorskými ...325 // 3. Postavení ochranných organizací autorských a autorských agentur // v mezinárodních vztazích ...326 // Kapitola dvacátá první // Protiprávní jednání v mezinárodních autorskoprávních vztazích ...330 // I. Mezinárodní vztahy z porušení autorských práv a jejich obsah ...330 // II. Právní prostředky ochrany ...331 // Část druhá // Zvláštní otázky mezinárodního autorského práva ve vztazích mezi socialistickými státy RVHP ...334 // Kapitola první // Společensko-ekonomické základy socialistického autorského práva ...334 // Kapitola druhá // Autorské právo socialistických států RVHP ...338 //
I. Právní prameny vnitrostátního autorského práva států RVHP a jejich obecná charakteristika ...338 // 1. Právní prameny ...338 // 2. Obecná charakteristika právních pramenů ...340 // II. Dílo jako předmět autorského práva ...341 // 1. Pozitivní vymezení ...341 // 2. Výluky z autorskoprávní ochrany ...344 // III. Subjekty autorského práva ...345 // 1. Autorské právo originální ...345 // 2. Pluralita autorů ...347 // 3. Autorství k dílu filmovému a televiznímu ...352 // 4. Autorské právo k sborníkům a periodickým publikacím ...353 // 5. Díla vytvořená k splnění povinností z pracovního poměru a na objednávku 354 // 6. Přechod autorského práva z důvodu úmrtí autora ...355 // IV. Obsah subjektivního autorského práva ...357 // 1. Osobní práva autorská ...357 // 2. Právo nakládat s dílem (právo dispoziční) ...359 // 3. Právo na autorskou odměnu ...361 // V. Společenské užití děl ...362 // 1. Obecné otázky ...362 // 2. Autorskoprávní smlouvy ...365 // 3. Mimosmluvní instituty společenského užití děl ...370 // a) Užití díla v závažném společenském zájmu ...371 // b) Užití díla pro vlastní potřebu uživatele ...372 // c) Užití díla pro účely informace a kritiky ...373 // d) Užití díla pro účely vzdělávání a osvěty ...374 // e) Veřejné vystavování děl výtvarných umění ...375 // 494f) Užití díla pro účely další autorské tvorby ...375 // g) Užití díla pro účely dokumentace ...379 // h) Pomocné užití pro účely hlavního užití ...380 // i) Užití díla pro účely průmyslové výroby ...381 // j) Užití díla pro pořízení zvukových záznamů ...381 // k) Vysílání děl rozhlasem a televizí ...381 // 1) Veřejné provozování uveřejněných děl ...382 // 4. Zvláštní režim užití děl vytvořených v pracovním poměru ...383 //
VI. Trvání autorského práva ...388 // 1. Zásadní pojetí trvání autorského práva ...388 // 2. Doba trvání autorského práva ...389 // 3. Počítání doby trvání autorského práva ...391 // 4. Pravidlo srovnávání doby ochrany v mezinárodních vztazích ...392 // 5. Zvláštní ustanovení o osobních autorských právech ...393 // Kapitola třetí // Postavení socialistických států RVHP v mezinárodním právu autorském ...396 // I. Účast socialistických států na mnohostranných úmluvách v oblasti autorského práva ...396 // II. Dvoustranné mezinárodní úmluvy mezi socialistickými státy RVHP v oblasti autorského práva ...399 // Kapitola čtvrtá // Otázky autorského práva ve vztazích mezi socialistickými státy RVHP v rámci rozvoje socialistické mezinárodní ekonomické integrace ...412 // I. Socialistická mezinárodní ekonomická integrace a autorské právo ...412 // II. Příčiny zvláštní problematiky autorského práva v rámci rozvoje socialistické mezinárodní ekonomické integrace ...415 // III. Základní otázky autorského práva v socialistické mezinárodní integraci z hlediska současného stavu ...417 // 1. Dílo jako předmět autorského práva ...417 // 2. Subjekt autorského práva ...421 // 3. Tvorba děl v rámci socialistické ekonomické integrace ...425 // 4. Společenské uplatnění děl v rámci socialistické ekonomické integrace ...430 // 5. Trvání autorského práva ...434 // Kapitola pátá // Cesty řešení otázek autorského práva ve vzájemných vztazích členských států RVHP ...437 // I. Obecné zásady Komplexního programu ...437 // II. Povaha problematiky ...438 // III. Cesty řešení problematiky ...440 // IV. Proces řešení problematiky ...443 // Резюме ...449 // Zusammenfassung ...458 // Použité zkratky ...467 // Seznam použité odborné literatury 470 // Věcný rejstřík 480
(OCoLC)9194436
cnb000122546

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC