Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.2) Půjčeno:92x 
SE
Seriál, periodikum
Publikace z konference
Hradec Králové : Gaudeamus, [200-]-
sv. ; 21 cm

2005-2014
Texty k sociální práci
Ročenka
Popsáno podle: r.2007 (vyd. 2008)
Součástí názvu je římská řadová číslovka, součástí podnázvu je datum konání konference
Jednotlivé svazky mají ISBN
Pod názvem: katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové
Každá konference má jiný podnázev tvořený tématickým zaměřením konference
Obsahuje bibliografické odkazy
Český, slovenský a polský text; anglické abstrakty
Vydavatel: Univerzita Hradec Králové
80-7041-044-2 (2/2005 ; brož.) 978-80-7041-118-6 (4/2007 ; brož.) 978-80-7041-419-4 (5/2008 ; brož.) 978-80-7435-138-9 (8/2011 ; brož.) 978-80-7435-259-1 (9/2012 ; brož.) 978-80-7435-359-8 (10/2013 ; brož.) 978-80-7435-533-2 (11/2014 ; brož.)
000064079
X. PROFESIONALITA, PERSPEKTIVY SOCIÁLNÍ PRÁCE, ROK 2013 :   I. VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI // Katarína Marinovová, Eva Nedomová, Marie Špíláčková, .Markéta Urbanová, Alena Vaňharová: Anályza využiti úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy 14 // Jana Petrášková: Nároky na odbornost sociálních pracovníků od historie po současnost 22 // Veronika Rosová, Šárka Záplatová, Martin Smutek: Proměny profesiogralie sociální práce 29 // Vladimír Labáth: Postgraduálně vzděláváme v psychoterapii - mimoklinická sféra 35 // Dagmar Dvořáčková: Supervize v sociální práci - součást vzdělávání sociálních pracovniků 41 // Janka Bursová: Perspektivy ďalšieho vzdelávania v sociálnej práci 46 // Dana Nejedlá, Veronika Pavlíková Brožová: Proč chceme dale vzdělávat pracovníky v sociálních službách - chceme pozitivní změnu v praxi nebo jen splněni zákonného požadavku 51 // Kristýna Krušinská: Vzdělávání sludentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a dluhu 56 // Denisa Šoltesová, Lenka Kvašňáková: Sociolerapia s asistenciou psov (canisterapie) v kontexte celoživotného vtdelávania v sociálnej práci 62 // Jana Pružinská: Sociálny pracovník ako mediátor 70 // Michaela Skyba, Denisa Šoltésová: Service learning v pregradualnej přípravě (školských) sociálnych pracovníkov a pracovničok 78 // Lukáš Urbánek: Úloha sociální práce při doprovázeni na poslední cesté člověka 86 // Peter Papšo: Problematika zhubných kultov a siekt ako súčasť prípravy sociálnych pracovníkov 93 // Martina Žákova, Naděžda Kovaříková, Miriam Slaná: Specifika vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Sociálna práca v zdravotníctve 97 // II. POMŮŽE ROZVOJI SOCIÁLNÍ PRÁCE NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA? //
Igor Tomeš: Pomůže nová právní úprava profese rozvoji sociální práce’? 105 // Ondřej Fischer: Potřebuje slušně vychovaný sociální pracovník zákon o sociální práci? 115 // Pavla Kodymová: Vybrané aktivity Organizace sociálních pracovnic ČR (1921-1948) jako inspirace pro současnost 123 // Miroslav Pilát: Věcný záměr zákona o výkonu sociální práce a vzděláváni sociálních pracovníku z roku 2004 127 // Anna Krausová: Sociální pracovník na úrovni makropraxe sociální práce z perspektivy návrhu věcného záměru zákona o sociálních pracovnicích a samosprávné organizaci sociálních pracovníků 137 // Dominika Najvert: Sociální práce na rozcestí 145 // Adéla Mojžíšová, Radka Michelová: Potřebuji sociální pracovnici supervizi? Možnosti a limity supervize jako nástroje profesního rozvoje sociální pracovníků 150 // Irena Drijáková: Sociální pracovník a jeho postaveni v různých oblastech sociální správy 158 // Pavel Pěnkava: Služby sociální prevence vykonávané v obcích s rozšířenou působnosti ve vztahu k agendě sociálního kurátora a jeho specializace 166 // Lucie Hubertova, Marie Vorlová: Sociální pracovník na základní škole’’ Příspěvek z pohledu školního psy chologa 171 // III. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORA SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC A PRACOVNÍKŮ // Katarina Čavojská, Ladislav Vaška: Supervizia ako prostriedok profestjnej a odbornej podpory u začínajúcich sociálnych pracovníkov 175 // Zlatica Mokráňová, Peter Brnula: Súvislosii syndromu nudy a syndromu vyhorenia u sociálnych pracovnikov a možnosti psychosocialnej opory 186 // Helena Grófová: Profesijná a osobná podpora pracovnikov väzenstva 195 // Magdaléna Halachová, Dušana Fedorová, lva Žiaková: Syndrom vyhorenia v pomáhajúcich profesiách 200 // Zdeněk Hrstka: Rozdíly mezi prožíváním sociálních pracovnic a sociálních pracovníků 207 //
Martina Macková: Supervize odborné praxe studentů Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové 212 // Beáta kubušová, Anton Fabian: Zvyšovanie profesionálity sociálnych pracovnikov, ako súčasť prevencie vyhorenia v sociál nej práci 228 // Andrea Brožová Doubková: Koučování - nová dimenze profesního i osobnostního rozvoje 235 // Alena Vosečková, Zuzana Truhlářová: Moderátory zdraví a syndrom vyhořeni u sociálních pracovníků 243 // IV. TRH, STÁT, OBČANSkV SEKTOR A SOCIÁLNÍ PRÁCE // Martin Smutek: Kvazitrh a marketizace v oblasti sociálního státu 253 // Zuzana Poklembová: Ekonomické aspekty sociálnej práce a iných feminizovaných pomáhajúcich profesií 256 // Marek Stachoň: Koniec éry sociálneho štátu 263 // Jan Mandys: Role veřejné správy při plánování a rozvoji sociální politiky na regionalni úrovni 267 // Josef Horňáček: Formulace problémů a definováni cílů v komunitním plánováni sociálních služeb 279 // Peter Jusko: Možnosti riešenia dlhodobej nezaměstnanosti v SK v kontexte zavedenia inkluzivného trhu 288 // Martina Čierna: Súčasná siluacia na trhu práce SR ako východisko pro delinovanie nástrojov politiky zamestnanosti 296 // Katarina Čavojská: Otázky efektivity aktivnej politiky trhu prače v limitovaných podmienkach marginalizovaného regiónu 304 // Tatiana Matulayová, Helena Kalábová, Jan Jihlavec, Renáta Aygoren, Lenka Vašutová: Podoby komunitní práce Jl6 // Vladimíra Hulínová, Martin Hulín: Riziko bezdomovectva u osob s udělenou medzinárodnou ochranou 323 // Barbora Celá: NZDM: Zachovat čí nezachovat aneb peníze jsou až na prvním misie? 333 // Hana Synková: Konkurence v profesionalizaci a standardizaci terénní sociální práce 338 // Ivana Velčovská, Kamila Sýkorová, Jan Hloušek: Sociální pracovnice ve statni instituci a klient versus společnost 34. //
Alžběta Brozmanová Gregorová: Perspektivy dobrovolnictva v kontexte sociálnej práce 351 // Eva Nedomová, Marie Špiláčková: Chudoba - Historie a současnost jejího měření 360 // Martin Smutek, Hana Valová: Robotizace sociální práce 368 // V . RODINA V KONTEXTU TEORIE A PRAXE // Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová: Vvbraná dilemata při podpůrné práci s rodinami jako souřadnice dobré praxe 373 // Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek, Jan Matoušek: Když péče konči - Doporučeni mladých lidi z Albánie. České Republiky, Finska a Polska k odcházeni z náhradní péče 378 // Věra Kuchařová: Kombinované služby pro rodiny s dětmi. Přiklad z Francie 384 // Michal Panáček, Eva Zinková: Proměny rodiny jako sociální instituce v digitální éře 392 // Beáta Balogová, Denisa Šoltésová, Lenka Kvašňáková: Kurikulárne etapy implementácie kritického myślenia v pregraduálnej priprave sociálnych pracovnikov a pracovničok 399 // Andrea Bánovčinová: Vplyv chudoby na rodinné fungovanie 406 // Jiřina Víravová: Charakteristiky rodinného prostředí pubescentů a adolescentů přicházejících do diagnostického ústavu 413 // Lenka Suchá: Úloha rodiny v penitencjarnej a postpenitenciarnej starostlivosti 426 // Beáta Balogová: Socioterapeutické rellexie realizacie relaxačno-symbolickej terapie v sociálnej práci a možnosti jej eklektických prienikov 433 // Jana Levická, Katarina Levická: Vizualizácia a jej význam pri práci s rodinou 448 // Tereza Cimrmannová: Identita biologicky nevlastních dětí a nové výzvy pro sociální práci 455 // Miroslav Mitlöhner, Petr Wisiński: Některe právní a sociální dopady v rodině po suicidiu 463 // Marta Kečkéšová, Elena Ondrušková: Pozícia dieťaťa v spoločnosti. rodině a ochrana jeho prav 469 // Daniela Květenská: Podpora rodiny zneužívaného dítěte 481 //
Angela Almašiová, Zuzana Gejdušová: Percepcia profesie sociálneho pracovníka samotnými socialnymi pracovníkmi v kontexte vzdelávania 486 // Martin Vereš: Zmeny v legislative ako možnost zlepšenia intervencie s ľudmi bez domova v SK 491 // Tatiana Matulayová, Ilona Pešatová, Jana Pittnerová, Leona Balcárková, Jana Smejkalová: Možnosti ustanoveni pracovní pozice školního sociálního pracovníka 498 // Kamila Sýkorová, Ivana Velčovská, Jan Hloušek: Sociální pracovnice v neziskové organizaci: co ovlivňuje její každodenní rozhodování 505 // Slávka Karkošková: Perspektivy socjoterapie v pripadoch sexuálneho zneuživania detí 519 // Peter Patyi: Štandardizácia výskumného nástroja pre monitoring nenávistných a krajné pravicovo orientovaných postojov v súčasnej slovenskej spoločnosti 526 // VI. RODINA JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU SOCIÁLNÍ PRÁCE // Lýdia Lešková: Vplyv rodiny na hodnotovú orientáci umládeže (so zameranim na manželstvo, rodičovstvo a reprodukčné správanie 537 // Vladimír Lichner, Lea Deliová, Eva Žiaková: Postoje adolescentov a adolescentiek k manželstvu 545 // Markéta Rusnáková, Maria Szaboóvá: Hodnota rodičovstva i pohľadu mladých dospelých z detských domovov 554 // Soňa Šrobárová: lntervencia - sanácia rodinného prostredia v podmienkach Slovenskej republiky 561 // Katarina Minarovičová: Dysfunkčná rodina ako klient sociálnej práce a možnosti jej sanácie 571 // Miroslava Tokovská: Výynam podpornej skupiny v sociálnej práci s rodinou so seniorom 574 // David Bosý: Možnosti sociálnej práce v oblasti rozvoja zdieľaného rodičovstva a aktivného otcovstva 582 // Kateřina Vitásková, Alena Říhová: Strategie vedoucí k zefektivnění komunikace v rodině s dítětem s poruchou autistického spektra 588 //
Tatiana Žiaková, Dušan Šlosár: Specifika sociálnej práce s rodinou klientov s mentalnym postihnutím v zariadeniach sociálny cli služteb v Košiciach 598 // Jana Šolcová: Rómské dieťa v nerómskej náhradnej rodine 605 // Ľuba Pavelová: Vybrané aspekty rodinného prostredia závislých osob 613 // Martin Chadima: Sociální a pastorační péče o současnou rodinu. 620 // Zuzana Šmídová: Předškolní vzdělávání a jeho v význam v rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 631 // Marek Šimůnek: Vznik a naplňovaní koncepce prorodinné politiky města Hradec Králové 636 // Kristýna Peychlová: Mateřská centra jako cesta ke zvyšování rodičovských kompetenci: opomíjená součast systému sociálních služeb? Analýza konceptu s využitím přikladu francouzských "zelených domů" 643 // Zdenka Šándorová: Hodnoceni kvality služby sociální prevence raná péče klienty 651 // VII. INTERNATIONAL VIEWS OF CONTEMPORARY SOCIAL WORK AND ITS PERSPECTIVES // Olga Khyzhna: A Competence Approach In The Procces Of Proffesional Pedagogical Training Of The Future Sspecialists Of Social Sphere 658 // Hung-Yang Lin: The Development of the Taiwanese Welfare Stale from 1950 664 // Olga Sovová: New Legal Regulation of the Czech Citizenship and its Impact on the Fundamental Right to the Undisturbed Family Life 676 // Danuta Borecka-Biernat: Parental Attitudes as a Prognostic Factor of Destructive and Constructive Strategies of Coping with Young People in Social Conflict Situations 679 // Beata Górnicka: Social Work in the Area of Social Support for the Family with a Disabled Child 696 // Malgorzata Prokosz: Child’s Diagnosis From Disturbed Familv Internally 705 // Krzysztof Zajdel: Child From Class I - III Alter Parents Divorce 712
XI. SOCIÁLNÍ PRÁCE V KONTEXTU LIDSKÝCH PRÁV, ROK 2014 :   I. LIDSKÁ PRÁVA V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB // Tereza Cimrmanova, Vendula Machová: Možnosti sociální práce v kontextu práva na sexualitu osob s mentálním postižením 17 // Hana Čiberová, Petr Mach: Neregistrované sociální služby - možnosti prevence a represe 26 // Dagmar Dvořáčková: Dodržování práv seniorů v domovech pro seniory 31 // Markéta K. Holečková, Kristýna Mlejnková: Výsledky zjiSťování dodržování lidských práv inspekcí poskytování sociálních služeb 35 // Petr Mach, Veronika Burešová, Lucie Kulhavá: Podmínky naplňování práv a ochrany osob v systému sociálních služeb 40 // Petr Mach, Eva Janečková: Defence v sociálních službách a smlouvy o poskytování sociálních služeb 48 // Iva Příhonská: Sociální práce a transformace sociálních služeb 61 // Jana Tichá, Soňa Vodičková: Práva a povinnosti klienta - seniora s onemocněním demence z pohledu sociálního pracovníka 65 // Hana Valová, Radka Janebová: Dopady financování sociálních služeb na lidská práva 78 // II. STANDARDIZACE SOCIÁLNÍ PRÁCE - RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI // Beáta Balogová: Hybridné teórie v socioterapii ako východisko pre intencionálne socioterapeutické prístupy 84 // Monika Bosá: Proces štandardizácie a profesionalizácie sociálnej práce ako feminizovanej profesie -inšpirácia z dejín 91 // Marlin Brezia: Možnosti slučováni rodinného a pracovního života rodičů s dčtmi pohledem pracovníků aktivní politiky zaměstnanosti 99 // Markéta Elichová, Anna Sýkorová: Kompetence v profilu absolventů studia sociální práce a vyžadované trhem práce 105 // Anna Krausová, Tomáš Wabszek, Petra Ciroková: Problémy v oblasti slaďování rodinného a pracovního života pohledem nezaměstnaných rodičů s
Vojtěch Krystek, Miloš Votoupal: Je plánování zaměřené na člověka reálnou alternativou pro individuální plánování s osobami s mentálním handicapem v prostředí chráněného bydlení? 121 // Eva Mydliková: Sociálny pracovník v rodine a jeho odborné kompetencie 128 // Michal Opatrný, Monika Flídrová: Člověk v sítí standardů a kodexů, aneb sociální pracovník jako „Sales Consultant“ s balíčky služeb 141 // Jana Reinbergrová, Jan Hloušek, Nikola Nováková, Nikola Špůrová: Vliv reformy správy nepojistných dávek sociálního zabezpečeni na rozvoj sociální práce vykonávané na úřadech práce 147 // Michaela Skyba: Inštitucionalizácia školskej sociálnej práce (s využitím intervencií a aktivít s asistenciou psov) 151 // Martin Smutek: Standardizace nebo robotizace sociální práce? 160 // Anna Sýkorová, Markéta Elichová: Jak sociální pracovníci vnímají standardy kvality sociálních služeb. Zavádění SQSS a realizace metodik v praxi 164 // Denisa Šoltésová: Štandardizácia intervencií a aktivít s asistenciou psov v sociálnej práci na Slovensku ako súčasť sociálnych ľudských práv 173 // Jaroslava Šťastná: Život seniorů v místních komunitách - oblast pro nestandardizovanou sociální práci 180 // Nikola Špůrová, Jan Hloušek, Nikola Nováková, Jana Reinbergová: Sociální pracovník versus klient, aneb klienti hodnotící práci úředníků úřadů práce 190 // Leoš Zatloukal: Účinnost v poradenství a terapii: proč a jak ji měřit? 195 // III. INTEGROVANÁ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE - REALITA A VIZE // Eva Dragomirecká: Postoje veřejnosti k péči o umírající 201 // Jan Voráček, Markéta Dubnová: Systém dynamického modelováni role sociálního pracovníka v procesu plánovaného propouštím pacientů 208 //
Jana Gabrielová, Miloš Velemínský: Perspektívy a vízie zdravotno-sociálnej starostlivosti 219 // Beáta Górnicka: Ochrana práv osob so zdravotným postihnutím ako úloha sociálnej práce - předpoklady a realita 226 // Pavla Kodymová: Spolupráce a koordinace služeb sociální a zdravotní péče. Minulost inspirací pro budoucnost 236 // Martina Mojtová, Elena Gažiková: Postavenie sociálnej práce v zdravotníctve v SR 241 // Hana Sochorová, Lenka Krhutová, Jarmila Kristinková: Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotnřsociální práce na Ostravské univerzitě 249 // Zdenka Šándorová: Zdravotně sociální a speciálně pedagogická podpora a pomoc jako součást rané podpory v Ruské federaci 257 // Alena Vosečková, Zuzana Truhlářová: Komplexní domácí péče o nevyléčitelně nemocné 267 // IV. ETIKA PROFESE A LIDSKÁ PRÁVA // Bohdana Břízová, Šárka Pechková: Etické aspekty mentoringových programů v sociální oblasti 274 // Beáta Balogová, Denisa Šoltésová: Komparatívno-obsahová analýza stavu socioterapie na Slovensku a v stredoeurópskom a anglosaskom prostredí ako východisko ľudských práv 281 // Janka Bursová: Dôležitosť etiky, etického kódexu a jeho význam v rámci spoločnej zodpovednosti 289 // Kamil Janiš ml.: Pozitivní manipulace v práci s lidmi 296 // Michal Klapal: Mocenské aspekty pomáhajících profesí 302 // Daniela Květenská: Práva obětí domácího násilí 306306 // Lýdia Lešková: Etika - kompetencia v osobnostnej výbave sociálneho pracovníka 311 // Jana Levická, Katarina Levická: Ochrana ľudských práv ako etický záväzok sociálnej práce 317 // Jana Levická: Advokácia v sociálnej práci 323 // Vladimír Ĺichner, Dušan Šlosár: Sociálna práca a spravodlivosť 330 //
Tatiana Matulayová: Jane Addams - postoje a idey ako inšpirácie pre súčasnú sociálnu prácu 336 // René Milfait: Lidskoprávní profese sociální práce dle etických kodexů sociálních pracovníků: v souvislosti s křesťanskou etikou 343 // Věra Nečadová: Aspekty etiky ve vzdělávání v oblasti sociálni práce 350 // Jana Pružinská: Etické dilemy v mediácii 358 // Antónia Sobolová Fabiánová, Eva Žiaková: Morálne dilemy v profesii sociálneho pracovníka 365 // Lucia Slobodová: Dodržiavanie etických pravidiel v práci s cudzincami s medzinárodnou ochranou 373 // Dušan Šlosár, Vladimir Lichner: Etika sociálnej práce 380 // V. LOCAL AND GLOBAL HUMAN RIGHTS ISSUES IN THE CONTEXT OF SOCIAL WORK // Radka Hlaváčová, Martina Pulkertová: Poverty in old age from the point of view of the life course 387 // Chunlin Mar, Chen-Ming Chen, Yi-Jiun Lin4, Ai-Lan Tsao, Chieh-ltung Cheng, Yisheng Lin: The Influence of Perceived Stress and Happiness Associated with the Family Factors of Peoplewith Physical DisabilitiesinSouthernTaiwan:aSecondarv Data analysis Retrieved from the “Survey on Living and Social Welfare Service Needs of Citizens with Physical Disabilities 397 // Agata Katkoniene, Elnara Mirzayeva: Availability and Need of social support for women in post-soviet Azerbaijan 414 // Olga Khyzma: National minorities in Ukraine: human rights, social status, education, culture 422 // Alena Rusnáková-Moravčíková: Turecká telenovela ako empowerment pre boj voči násiliu páchanému na ženách a rodovej nerovnosti v islamských krajinách 429 // Justinas Sadauskas, Skaiste Benošyte: Roles of the social worker and areas of activity in the team of palliative care 440 // Olga Sovová: Právo na život a zdraví a jeho ochrana v judikatuře českých soudů 448 //
Jan Šiška, Ondřej Suchánek: Access to Education for Learners with Disabilities in Cambodia as a Post-Conflict Country 451 // Jan Šiška, Julie Beadle Brown, Šárka Káňová: Aktivní občanství osob se zdravotním postižením v Evropě 460 // Yi-Fen Tseng: The Impact of Instability in Living Arrangement on Preschool Children’s Socioemotion-al Development: Promoting Two-Parent Families or Positive Parenting? 464 // Justyna Żylińska: Social work in the post-penitentiary system in Poland 476 // VI. PRÁVNÍ REGULACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB // Petr Fabián, Simona Šostá Skovajsová: Když dítě nechce domů ... 483 // Veronika Kmetóny Gazdová: Determinanty kooperácie krajskej samosprávy s neziskovým sektorom v oblasti sociálnych práv 492 // Peter Jusko: Probácia v trestnej justícii v kontexte sociálnej práce 497 // Lenka Kleskeň: Penitencjarna a postpenitenciárna sociálna práca v slovenskej legislatíve 505 // Dušan Legerský, Lukáš Pavelek: Sociálny pracovník v úlohe managera charitatívnych projektov zameraných na ochranu ľudských práv 511 // Katerina Smejkalová: Domácí násilí v souvislosti s novou právní úpravou 516 // Igor Tomeš: Problémy s právní regulací sociálních služeb 522 // Ruslan Zassiedko: Právní a sociální situace Ukrajinců žijících v České republice s ohledem na koncept sociálních determinant zdraví 529 // VII. LIDSKÁ PRÁVA V KONTEXTU CHARITATIVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁCE // Andrea Bánovčinová, Jana Kanichová: Pomoc a podpora opatrovateľov ako determinant zotrvania seniora v domácom prostredí 535 // Zdenka Behunová, Dušan Šlosár: Pacientske dôverníctvo - nástroj na obhajobu práv ľudí s duševnou poruchou 544 // Ján Gabura, Ján Gabura ml.: Integrácia v teoretických konceptoch sociálnej práce 549 // Lenka Holá: Naplňování práva dítěte být slyšeno v rodinné mediaci 555 //
Jan Kaňák: Zakázala si sociální práce právo na spiritualitu? 565 // Lenka Kvasňáková, Denisa Šoltésová: Rodičovské práva a práva deti v kontexte socioterapie s rodinou v rozvodovom konaní 574 // Nadezda Kovalčiková, Zuzana Bernadičová, Katarína Letovancová: Autonómia seniorov v zariadeniach sociálnych služieb 580 // Hana Pazlarová: Obchod s dětmi v České republice - situace a trendy 588 // Lucie Smutková: Význam teorie attachmentu v sociální práci s rodinou 594 // Martin Vereš, Daniela Strýčkova: Sociálna práca s drogovo závislou matkou pracujúcou v pouličnom sexbiznise v kontexte ochrany dieťaťa 599 // Miloš Votoupal: Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením jako zdroj pro sociální práci s osobami s mentálním handicapem 606 // Martina Žáková: Etické a ľudsko-právne aspekty sociálnej práce so žiadateľmi o azyl 613

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC