Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.6) Půjčeno:41x 
BK
1. wydanie
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1994
276 s. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 83-214-1031-6 (brož.)
Polsko-český slovníček
Klíč k cvičením
000064171
Rekat.
OBSAH // Úvod ... 9 // Lekcja 1... 11 // Polská písmena a polské hlásky. // Polská abeceda. Spřežky. Polské souhlásky. Polské samohlásky. Přízvuk. // Lekcja 2... 18 // Bohaterowie naszych dialogów. // Výslovnost nosových samohlásek f, q. Časování slovesa byč. Časování sloves III. třídy -am, -asz v přítomném čase. // Lekcja 3... 25 // Wysylam list. Idf na pocztf. // Časování sloves I. třídy -e, -esz v přítomném čase. // Časování sloves II. třídy -e, -isz (-ysz) v přítomném čase. Střídání hlásek ve slovesech I. a II. třídy (1. část). // Časování sloves móc a musieč v přítomném čase. // Lekcja 4... 30 // Telefonujemy. Na poczcie. // Slovesa I. třídy na -owač. // Střídání hlásek ve slovesech L a II. třídy (2. část). 4. pád jednotného čísla podstatných jmen. // Lekcja 5... 35 // Planujemy zákupy. // Množné číslo podstatných jmen. // 1. pád množného čísla podstatných jmen rodu mužského označujících osoby. 1. pád množného čísla podstatných jmen rodu mužského neoznačujících osoby. // Lekcja 6... 41 // Rodzina, krewni i znajomi. // Časování III. třídy -em, -esz v přítomném čase. 1. pád množného čísla podstatných jmen rodu ženského. 1. pád množného čísla podstatných jmen rodu středního. // 5 // Lekcja 7. // 47 // Dworzec. Przechowalnia bagažu. Na granicy. // 2. pád jednotného čísla podstatných jmen mužského rodu. 2. pád množného čísla podstatných
jmen mužského rodu. 2. a 4. pád podstatných jmen ženského rodu. 2. a 4. pád podstatných jmen středního rodu. Užití přivlastňovacích zájmen a 2. pádu jmen jako přivlastňovacích forem. // Lekcja 8... // Pan Groszkiewicz choruje. U lekarza. // 2. a 4. pád podstatných jmen mužského rodu. Jest s 1. pádem - nie ma s 2. pádem. // Lekcja 9... // Stoisko z odziežq w domu towarowym. // Přídavné jméno v 1. pádě jednotného a množného čísla. 2. a 4. pád přídavných jmen. Základní číslovky. // Lekcja 10... // Kim jestem z zawodu? // 7. pád jednotného a množného čísla podstatných a přídavných jmen. Ukazovací zájmena: ten, ta, to, tamten, tamta, tamto. Číslovka s podstatným jménem. // Lekcja 11... // Wydajemy polecenia. // Rozkazovací způsob. Vydávání příkazu. Stupňování přídavných jmen a příslovcí. // Lekcja 12... // Maryla zgubila parasolk?. Filip zgubil portfel. // Minulý čas. Slovesný vid. // Lekcja 13... // O bajkach. // 3. a 6. pád jednotného čísla podstatných jmen. 3. a 6. pád množného čísla podstatných jmen. Osobní zájmena. Slu-čovací spojky. // Lekcja 14... // Przygoda milosna. Maryla rysuje portrét Filipa. // Řadové číslovky. Vyjadřování data. Dokonavá slovesa odvozená od nedokonavého Uč. Minulý čas od slovesa išč. Lekcja 15... // Co robimy przez caly dzieň. // Přísudková forma, když podmětem je podstatné jméno ve spojení se základní číslovkou. Slovesa odvozená
od chodzič. Lekcja 16... // Rozmowy pana Zakrzewskiego. // 3. a 6. pád přídavných jmen a slov, která se skloňují jako přídavná jména. Střídání hlásek v 6. pádě jednotného čísla podstatných jmen. Sloveso byč v budoucím čase. // 53 // 60 // 69 // 76 // 83 // 90 // 99 // 108 // 114 // 6 // Lekcja 17 // 121 // Horoskopy. // Budoucí čas sloves dokonavých a nedokonavých. Skloňování podstatného jména lydzieň. 5. pád podstatných jmen. Několik poznámek týkajících se příkazů a oslovo- // vání. // Lekcja 18... 129 // Obyczaje. O kaszach. // Přechodníky. Výraz paňstwo ve dvou významech. // Lekcja 19... 134 // Poruszamy si§ po miešcie. W tramwaju. Idziemy pieszo i pytamy o drogf. // Dokonavá slovesa odvozená od nedokonavého jechac. Jediac a jeidzič. // Lekcja 20... 141 // Paňstwo Zakrzewscy kupuje samochód. Skierowanie lekars-kie. // Skloňování podstatných jmen mužského rodu na -a. Czy v tázacích větách. // Lekcja 21... 146 // Co robíc zimq? // Skloňování číslovek dwa, trzy, cztery. Skloňování číslovek 5 až 20. Skloňování číslovek zakončených na -dziešci, -dziesiqt. Skloňování číslovek: 100, 200, 300, 400. Skloňová- // ní číslovek zakončených na -set. // Lekcja 22... 155 // Czy Filip jest zakochany? // Vyjádření vztahu kladného a záporného. Užití przez to a mimo to/tego. Nabídka a souhlas s nabídkou. Určitý tvar od widzieč/slyszeč a předmětová vedlejší věta. // Lekcja 23...
162 // Lubif pierogi. // Slovesná přídavná jména: činná a trpná. Neosobní tvary slovesa na -no, -to. Neosobní tvary vyjádřené 3. osobou jednotného čísla s .v/p. // Lekcja 24... 168 // Co by bylo, gdyby... Mania Filipa. // Podmiňovací způsob. Môže, chgtnie s podmiňovacím způsobem. Podmínkové promluvy. // Lekcja 25... 177 // W pia.tek po poludniu. W piatek wieczorem. // Číslovky druhové. Podstatné jméno středního rodu zakončené v 1. pádě jednotného čísla na -p. Slova pomnožná. // 7 // Lekcja 26... 184 // Sznycel. Zamawiamy potrawy w restauraci. // Příslovce po polsku, po turecku atp. Předložky przy a pod. Předložky przy a podczas. // Lekcja 27... 191 // Uroki wsi. Na straganie. // Předložkové výrazy z tylu, zprzodu, z boku. Výrazy odvozené od trud. Předložka dia. // Lekcja 28... 200 // Skarga czytelnika. // Předložka do. Užití wolno, možná, trzeba. // Skloňování adjektivních zájmen jaki, taki. // Lekcja 29... 209 // Wakacyjne podróže. W hotelu. // Žeby/aby s infinitivem. Skloňování ferie, wakacje. Slovesa jen v infinitivu widac, slychač. Wiadomo - nie wiadomo. Podstatná jména středního rodu na -um. // Lekcja 30... 216 // Wzdluž i wszerz kraju. Sen o Filipie. // Užití gdzie, skqd, dokqd, którgdy. Skloňování mužských příjmení na -o. Střídání qf ve tvarech minulého času některých sloves. // Příklady skloňování podstatných a přidávaných jmen... 224 // Polsko-český slovník ?
lekcím... 233 // Klíč ? obtížnějším cvičením... 272

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC