Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Volvox Globator, 2001
156 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7207-404-0 (váz.)
Alef ; sv. 32
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje úvod, předmluvu, přílohy
Hermetika (nauky) - studie
Okultismus - studie
000065111
Obsah: // Úvod - De Guaita na prahu tajemství (Milan Nakonečný)...7 // Hermetické společnosti. Vymezení tématu...11 // Upozornění pro druhé vydání (1890) ...25 // Slovo editora ke třetímu vydání...27 // Předmluva ...29 // Magická syntéza. - Zákon života, do něhož vnáší rovnováhu // svatební boj protikladů. - Příčinnost ve třech světech ...29 // Předmět těchto esoterických studií. - Totožnost okultních // doktrín v rozdílných symbolikách. - Pronásledování namířená // vůči adeptům. - Vláda Boha...30 // Esej o prokletých védách - Na prahu tajemství...32 // Chrám tajemství. - Emblematická sfinx a její hádanka. -Odpověď neznámého. - Had geneze a drak střežící práh (Zanoni) symbolizují totéž. - Nebezpečí okultismu: Neopatrné provozování // obřadné magie. - Nekropole vysokých věd...32 // Podstatné vlastnosti zasvěcence. - Šarlatáni a falešní adepti. -Pronásledovaní mágové a proč. - Alchymie v posouzení pana // M. Berthelota z Institutu ...34 // Rozdíl mezi magií, matkou všech náboženství a babičkou všech filosofií, a čarodějnictvím, které je morem národů. -Čarodějové a čarodějnice starého světa. - Kanidiiny čarovné // nápoje; Kirké a Médea. - Empusy a vampiri ...36 // Nádhera starodávné magie. - Poslání Židů od Saint-Yvesa. - // Rámův cyklus a Říše Skopce. - Výčet hlavních lámických měst ..37 // Převedení magického kněžství. - Zhroucení
původní hierarchie // 144 Na prahu tajemství // a zmaterializování esoterického učení. - Proroctví Thotha -Herma TVismegista. - Texty připisované Hermovi. - Příčiny modloslužebnictví. - Ortodoxní svatyně. - Mahatmové, // Theosofista a knížka M. Dramarda...39 // Společenský úpadek za Mojžíšova života. - O několik století dříve Boží synové Krišna, Zarathuštra a Fo-hi se usilovně // snažili vrátit původní syntézu...41 // Tajemství božského Tetragramu. - Zarathuštrův dualismus // je jen zdánlivý. - Mithras-Mithra, princip rovnováhy. - // Šalamounova pečeť a Fo-hiho Pentakl...42 // Mojžíš a izraelská teokracie. - Mojžíšovy spisy a jeho génius. -Mojžíš a Šalamoun. - Ježíš Kristus přichází, aby obnovil Mojžíšův zákon; nahrazuje zašlý závoj semitských zjevení. -Autorovy osobní výhrady. // Stoupenci pohanství staví proti Kristovi Simona Thaumaturga a Apollonia z Tyany. - Apolloniovo evangelium prostředkované // Philostratem. - Julián Moudrý a agónie starého světa ...43 // Magie v Řecku; její estetický charakter. - Orfeus, Mojžíšův současník. - Káže evangelium Krásy. - Amphion. - Kabalisté Pythagoras a Platon. - Novoplatonikové: kompromis mezi platónskou Filosofií a křesťanským esoterismem. - Porphyrios // a Jamblichos...44 // Církev ztrácí esoterickou tradici. - Klíč dobra a zla. - Přetvářka disidentských gnostiků. - Jejich odsouzení. - Anatémy církve proti magii.
- Opovržlivá vyjádření biskupa Sinézia. - Papežové a tradice. - Čarodějnictví a Svatý stolec: Enchiridion Leona III. // a Honoriův grimoár...45 // První kacíři jsou čarodějové: Montan, Manés, Arius. -Apuleiův Zlatý osel a bajka o Psýché. - Ovidius a Metamorfózy. - // Vergilius...46 // Dva zasvěcení vládci v Římě - Numa Pompilius a Julián. - // Galové a jejich druidové ...47 // Divotvorci a čarodějové ve středověku. - Karel Veliký zakládá Svatou Fému; pochybná spravedlnost svobodných soudců. -Poprava vévody Frederika Brunšvického odsouzeného velimským tribunálem ...47 // Čarodějové a sabat. - Sabat zločinecký, sabat -záminka. - // Zločiny Gillese de Laval, maršála z Retz. - Magnetismus // a čarodějnictví. - Kouzelné nápoje a jedy. - Monománie // tajemství ve středověku. - Tajné společnosti: templáři, // neznámí filosofové, rosekruciáni a svobodní zednáři. - // Nové zednářství, druhořadé a špatně kopírující zednářství // původní. - Ashmole...48 // Obsah 145 // Po zániku velkých iniciačních škol se objevují odborníci. -Rozdělení magie do tří okruhů: vědy metafyzické, vědy věštecké a vědy hermetické. - Soudržnost starobylé // syntézy...49 // Okultní vědy ve středověku; Zedéchias a umění kouzel: astrální fotografie. - Rabín Jéchielé a jeho magický klíč: děsí své nepřátele elektrickými výboji. - Albert Veliký a malý Albert. - Alchymisté Raymond
Lulle, Bernard le Trévistan a Basilius Valentin. - Nicolas Flamel a existence // Kamene mudrců...50 // Opat TVithemius a jeho žák Cornelius Agrippa; jejich skutky. -Paracelsus, univerzální magnetismus a sympatická léčebná metoda. - Chemická cesta. - Přeceněný Mesmer. - Van Helmont a magnetismus. - Khunrath a jeho kniha, jsou v něm dva lidé: pozitivista a mystik. - Khunrath alchymista. -Cardan. - Postel. - Oswald Croll; Gaffarei si vypůjčuje z jeho Knihy podpisů. - Knorr von Rosenroth a jeho // nedocenitelná Odhalená kabala...51 // Narůstá počet adeptů. - Sendivogius a Philalethos. -Prezident ďEspagnet. - Jakub Böhme, posmrtný mistr Saint - Martina. - Díla tohoto theosofa. - Božská filosofie // od Kelepha ben Nathana...53 // Záhadné bytosti v 18. století: Saint-Germain, Mesmer, // Cagliostro, Lavater a Swedemborg. - Zamilovaný ďábel od Jacquesa Cazotta. - Cazottova smrt. - Delormel záhadně // popraven jako křivopřísežník a zrádce...54 // Fabre d’Olivet; jeho génius a jeho dílo. - Jeho pronásledování Napoleonem. - Uveřejňuje ráz na ráz: Poznámky o smyslu sluchu. - Zlaté Pythagorovy verše. - Co je to Obnovený hebrejský jazyk. - Filosofické dějiny lidského rodu a doktrína // tří principů. - Společenské využití tohoto učení. - Nevydané komentáře ? Mojžíšově Cosmogonii: Kain Fabrea ďOlivet // může zastoupit toto dílo, jehož rukopis se kamsi zatoulal ...55 // Restaurace a polovičatý mysticismus fourrieristů
a saint- // simonistů. - Otec Enfantin a Victor Considérant ...56 // Smělí hledači v 19. století. - Wronski, Ragon, Louis Lucas, // Lacuria...56 // Příchod dokonalého mistra. - Génius a dílo Eliphase Léviho; // pocta prokázaná tomuto úžasnému a neznámému muži ...’.. 56 // Saint-Yves d’Alveydre a jeho synarchie. - Výklad ? pojmu tři rady. - Synarchie ve srovnání s Éliphasovým učením. - // Obě tyto teorie jsou úžasně kabalistické ...57 // Filosofický úpadek naší doby. - Rozdrobení tkvící // 146 Na prahu tajemství // v analytické metodě. - Okultní romanopisci. - Josephin Péladan a jeho dílo; formuluje jako jistou vědu to, co Balzac // (Louis Lambert, Séraphitus, atd.) vycítil intuitivně ...58 // Dílka vévodkyně z Pomaru...59 // Všechno se změnilo od prvního vydání této knihy: // okultistů přibývá; cesty vysoké vědy se otevírají...59 // Theosofická společnost a její rozšíření. - Chvála paní Blavatské jakožto spisovatelky; pomluvy namířené proti ní. -Její dílo: Odhalená Isis a Tajná doktrína. - M. Gaboriau a Lotus. - Sinnett a jeho Esoterický buddhismus. - Pánové Soubba Rao, Hartmann a Amaravella. - Theosofická revue // komtesy ďAdhémar...59 // Dva noví kabalisté: Alber Jhouney a Papus. - Papusova díla; ve velké míře přispěla ? rozšíření okultismu. - Jeho základní pojednání o okultní vědě je vynikající gramatikou magie. -Jeho monumentální dílo o tarotu mu zajišťuje
nezadatelné // místo mezi klasiky okultismu...60 // Vývoj esoterismu v pojetí současníků. - Theosof F.-Ch. Barlet. -Velcí zasvěcenci od M. Schuré. - Zasvěcení kněží, kanovník ??? a rosekrucián známý pod jménem Alta. - Teorie povah od pánů Poltiho a Garyho...61 // Heterodoxní diecéze zpopularizovaného okultismu: magnetizéři a spiritisté. - Magnetizéři, často opravdoví vědci, nejsou přesto zajedno v otázce principu jejich umění. -Magnetiséři psychologové a magnetiséři líuidisté // od Mesmera ? Dupotetovi...62 // Otevřme opravdu nutnou vsuvku. - Obecná teorie světla. -Velké tajné společnosti. - Nutné zkoušky; odpověď nově přijímaného člena na otázku, jež je mu kladena: Co chceš od nás? Uvidět Světlo! - Světlo je jedinečná substance, tvrdí mistři. - Čtyři neobyčejné projevy světla. - Světlo je ústředním bodem kosmické syntézy. - Velké Arkánum ve smyslu přirozeném nebo pozitivním není nic jiného než věda o jeho nasměrování. - Světlo je androgynní: // Ód, Ób, Ór. - Síra, rtuť a sůl alchymistů. - Zhušťování // Světla a tvoření hmotných těl...63 // Slepota vědců, kteří popírají Světlo jakožto // univerzální fluidum...65 // Formování člověka podle mistrů: tělo, duše duchovní a tvárný prostředník (zprostředkovatel). - Podstata tohoto prostředníka neboli astrálního těla. - Vhodně uplatňován, stává se nástrojem všech takzvaně zázračných jevů.
- Jak? - Konfigurativní charakter astrálního Světla. - // Obsah 147 // Fantómy a somnambulická extáze. - Co jsou elementární // duchové. - Jak je okultista ovláda a řídí ... // Mesmerovci pouze tušili tuto velkou zásadní teorii světla. -Kdyby byli konzultovali Tarot, byli by se z něho možná poučili o této důležité otázce. - Jediný magnetizér zasvěcený v této teorii madame Mondová... // Abbé Faria, vynálezce sugesce. - Angličan Braid se spokojuje tím, že překřtí magnetismus, který se stane hypnotismem. -Včdátoři, kteří neměli dost anatémat pro magnetismus, přijímají hypnotismus. - Nepopiratelná hodnota školy // v Nancy, založené doktorem Liébeaultem ... // Nezrodil se spiritismus z falešné interpretace kabaly, // kterou šířili prostí lidé? - Směšné stránky spiritismu . // Nadpřirozeno neexistuje; - Přirozený zákon, který řídí jevy astrálního fluida, je mnohem úžasnější než veškeré // ďábelské fantasmagorie... // Svět, který používá tajemství fluidické magie kolektivně a v zájmu zla, je svět prokletý, který může smést jen vpád barbarů. - Existují fatální vědy. Symboly Endimiona a Phoebé. - Zakázané ovoce Geneze... // Tyto stránky jsou jakýmsi úvodem ? pozdějším pracím.- // Sursum corda! Silní musejí vystoupit po Jákobově žebříku, aby se nechali vysvětit ve světě nadsmyslovém, a odtud sestoupili, zářící, ke svým světským bratrům, občanům světa
vnímatelného. - Ač se stali dětmi Nebes, tito vyvolení nezůstávají o nic méně syny země: nechť se střeží na to zapomenout!... // 65 // 66 // 66 // 67 // 67 // 67 // 68 // 68 // Příloha I. // Amphitheatrum sapientiae aeternae od Khumratha...75 // Poznámka ke Khunrathovu Amfitheátru sapientiae Význam této knihy. Bývá často nekompletní v části ilustrací (rytin). - Rozdělení díla. - Poznámka bibliofila G.-F. de Bura ...75 // Příloha II. // Analýza Růžového kříže podle Heinricha Khumratha ...78 // Poznámka ? pentagramatické Růži-Kříži od Khunratha // Záhady pentagramu. - Centrální bod, z něhož se odvíjí kruh. -Identita Slova a Adama Kadmoma. - Všechno vychází z Něho // a nic není mimo Něho ...78 // Tři sféry Ain-sof, Jošuach a Emeth; okultní podstata // 148 Na prahu tajemství // Otce a Svatého Ducha. - Revoluce Jahuáh. - Emblém holubice // a Merkurova hůl patřící Hermovi...79 // Adam Kadmon (neboli Slovo) vysílá skrze mračna Acilutu, deset sephirotských paprsků. - Zmnožení Pentagramu desítkou // Sephirot: padesát bran světla ...80 // Emblém kříže ve středu planoucí hvězdy. - Rozpad laoahu, který se stává Jeschouah: nahrazení neblahé 5 blahodárnou 4. - // 4+5=9. - Číslo 9 je číslem člověka. - 9 sfér Růžového kříže ...80 // Adamův hierogram: 9 se uzavírá v 10. - Jód-hévé a Adam-hévé. -J-ah a Adam-ah. - Čtvemost Merkaby a šestičlennost // Bereshitu (poznámka) ...87
// Tajemství šinu, který spojuje dva kusy rozpadlého lahoah. -Pád a vykoupení. - Čísla 5 a 4 podle Saint-Martina. - 5, emblém pádu, je rovněž symbolem vůle, faktoru reintegrace rozdruženého člověka v božské jednotě. - Relativní a dočasný // charakter Zla...81 // Sefíry, božská jména, která jim odpovídají. - Běžný // esoterický smysl těchto hierogramů...82 // 1. přehled kabalistických spojení...82 // Sefíry a andělské sféry. - Andělé v kabale. - Jákobův // žebřík. - Andělé řídící, zjevující ustanovení zákona...83 // Vznik symbolických písmen svaté abecedy: rodí se z kontrastu // stínu a světla ...85 // 2. přehled kabalistických spojení...83 // 3. kabalistický přehled: sephiroty seřazené do tří trojností ...86 // Výklad tří trojností. - Malkuth shrnující a dokonalá syntéza // Sephirot, ? níž Keter je syntézou zárodečnou a potenciální...87 // Dogmatická hutnost této noticky. - Kabala má své rovnice // jako algebra; je to jazyk, který se dá naučit. - Praktická // užitečnost tohoto způsobu reprezentace theosofických tajemství __87 // Příloha III. . // Analýza Androgyna podle Heinricha Khumratha...90 // Stručně ? velkému Androgynovi Khunratha // Je to hermetický neboli alchymistický pentakl, ale přístupný rovněž interpretacím ve smyslu psychologickém a metafyzickém. - // Papus nám předloží čisté alchymistický význam...90 // 1. - Pozitivní smysl emblému (od
Papuse). Kámen mudrců není klamnou nadějí; existují o něm reálné důkazy. -Nesrozumitelnost jazyka mistrů; důvod této nesrozumitelnosti. // Mnohými z nich není nic jasněji popsáno než právě následnost // chemických operací; ale všichni skrývají název základní // suroviny a podstaty tajného ohně ...91 // Obsah 149 // Transfigurace hmoty ve vejci Athanoru. - Posloupnost barev // a solárního spektra. - Jevy čistě fyzické ...91 // Tri kruhy. - Chaos: první kruh je figurativní, znázorňuje hlavu havrana. - Rébis: druhý kruh odpovídá bílé zemi pokryté listím; ontologické složení každé bytosti. - Azoth: // třetí kruh je kruhem ohně mudrců. - Různé definice od Pemetiho---92 // Trojúhelník Elohim symbolizuje dokonalý Kámen mudrců ...94 // Komparativní smysl emblému. - Androgyn znázorňuje vládu lidí v její syntéze. - Rozdružení Adama. - Aiša, vůle, ústí v Hévé, zhmotněném životě, jejímž manželem se Adam stává // po svém pádu...94 // Kruh, čtverec a trojúhelník; hieroglyfická spojení. - Adamitská trojnost uvězněná ve čtvernosti prvků. - Duše roztržená čtyřmi různě působícími silami elementární přírody se inkarnuje do podoby lidské, pokud zůstává vítězná. Pokud nikoliv, stane se elementárem, nebo upadne ? nižším mocnostem. - // Spermatozoáry a dveře objektivní existence...95 // Sféra Hylé; vláda chaosu; materiální geneze. - Involuce a evoluce. - Vykoupení.
- Poznámka ? vykoupení minerálnímu, vegetativnímu a animálnímu. - Jak se vědomí postupně // probouzí v průběhu evoluce?...95 // Pozemský společenský stav, rodina a láska. - Okultní důležitost lásky ve vztahu ? jednotlivcům i kolektivitám. - Atavismus. -Milosrdenství, sublimovaná forma lásky, působí v zájmu // reintegrace rozdruženého člověka ...97 // Láska, třetí osoba adamitské trojice. - V božím světě, láska je svátým duchem; v kosmickém světě se manifestuje // přitažlivostí. - Khunrathův Fénix symbolizuje lásku...97 // Výklad androgynické figury. - Adeptova moc nad fluidickými // silami. - Nefeš-ha-Chajah, Azot a Jónah...98 // Trojúhelník Aurim je manifestací božského ohně, Esch, // výchozí bod involuce, bod návratu z univerzální evoluce ...99 // 3. - Nejvyšší smysl emblému. - Nesdělitelný tetragram. -Ain-sof a jeho skvostný závoj, který je Esch. - Tajemství Slova, jednota ducha čistého a duše živoucí univerzální. - // Jod, Jah a Jaho...99 // Použití hierogramů Agla na pentakulární figuře // Velkého Androgyna ...100 // Příloha IV. ... 103 // Proslov pro zasvěcence pronesený v martinistické lóži III. stupně Každý zasvětitel S.\\ I.‘. může utvořit skupinu, pro niž je intelektuálním otcem. - Všechna přesvědčení jsou přijatelná, // 150 Na prahu tajemství // svoboda martinistů je vždy respektována; láska ? bližnímu je jediným zákonem, který je jim předepsán.
- Všechna velká náboženství jsou založena na altruismu a solidaritě. - Písmo // a duch tajemství...103 // Martinistické učení je přesné, ale základní. - Okultní vědu // nelze předat v nějakém proslovu; každý ji musí evokovat, // vytvářet sám v sobě ...104 // Jen krátce: Klíč magické syntézy. - Absolutno je nevyslovitelné, nepředstavitelné, nepochopitelné. - Androgynická dyáda; tajemství Slova. - Slovo, to je univerzální Adam před svým pádem. - Adamův pád; Nachaš a princip involuce. - Božská jiskra postupně ztemňuje a padá do hmoty, kterou proniká, zpracovává, převrací. - Evoluce začíná způsobem vzestupným: v plánu fyzickém je to odraz involutivního pohybu uskutečňujícího // se v plánu astrálním. - Jak to, že je evoluce univerzálním // vykoupením ducha? - Velké Dílo člověka...105 // Stejnorodost univerzálního Adama; zvratnost štěstí a utrpení. -Návrat zmnoženého člověka do jednoty. - Všemohoucnost v bohu: nirvána...106 // Příloha V. ...108 // Poznámky ? Extázi // Meditace okultistických děl není pro zasvěcení dostatečná. -Je třeba podstoupit dobrodružství při dobývání pravdy, člověk sám a ve světě neviditelného. - Několik stupňů jasnovidnosti; vícero iluzivních oblastí. - Různí jasnozřivci. - Zasvěcovací // reintegrace ...108 // lOSGeniální člověk je jen intuitivní a spontánní adept, nadaný zvláštními vlastnostmi estetické transpozice: tyto
vlastnosti rozhodně nelze získat. - Stát se uměle géniem. - Bůh sestupuje // ke geniálnímu člověku, adept vystupuje ? bohu ...109 // Reintegrace zmnoženého člověka do božské jednoty. - Dva způsoby, aktivní a pasivní. - Pasivní způsob implikuje zřeknutí se vůle; aktivní způsob dodává vůli plamenný meč. - Příklad: Ježíš Kristus // a Mojžíš. - Je dovoleno radovat se z pozemských iluzí? Radost.110 // Aktivní reintegrace je jediná, která snese relativno. - Nebezpečí reintegrace způsobem pasivním. - Hrozba klášterů; její hluboký // důvod. - Prubířský kámen sklonů k rozjímavému životu ...110 // Re integrovaný, jógin (jednotný v bohu); zasvěcenec Dvidja (dvakrát narozený); definice. - Dva stupně extáze aktivní. -Výstup v astrálním těle. - Odpovídající stupně ve způsobu // pasivním ...112 // Hlas, který mluví uvnitř člověka. - Jak dosáhnout absolutna? - // Obsah 151 // Já zjevující. - Duchovní opilost. - Cesta vedoucí ? Ráji. - // Neosobní mistr; Propast. - Hlas závratě...113 // Různé způsoby, jak evokovat Guru nej vyšších zasvěcení. -Pod jakým symbolem vyučují zpravidla díla vysoké vědy tomuto velkému arkánu. - Evokace nebeských inteligencí. - Příklady. -Obchodování s nejvyššími duchy a oslavenými dušemi: toto je zasvěcení jen druhého stupně. - Na třetím stupni se duchové ztrácejí, aby uvolnili místo duchu čistému. Všechny překážky mizí. - // Text
žida Abrahama...114 // Příloha VI...1? // Předmluva ? románu Zanoni // Předběžné upozornění. - Zanoni a Bulwer Lytton, autor této // rozsáhlé esoterické epopeje...117 // Předmluva, přeložená z angličtiny...120 // Poznámky. - Averroes a Paracelsus. - Stručně o Růžovém kříži: Paracelsova proroctví; Eliáš Umělec, atd. - Bringaret. -Glyndon, vyloučený čekatel adeptství. - Realismus a pravda. -Abbé de Villars, jeho zasvěcení, jeho tragický a tajemný konec. -Salamandry a Sylfidy, Elementálové. - Apollonius. - Sen, extáze a bilokace: tajemství astrálna. - Čtyři extatické vášně platoniků, podle Agrippy (Okultní filosofie): posílají je - 1) Múzy, -2) Dionýsos, - 3) Apollón, - 4) Venuše. - Komentáře. -Kryptografická tajemství ...129
(OCoLC)50345444
cnb000888086

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC