Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : BEN, 1999
349 s. : il

objednat
ISBN 80-86056-56-2 (váz.)
Obsahuje tabulky, grafy, schéma
Bibliografie na s. 333-334
Zdroje napájecí - příručky
000065985
Předmluva 5 // Seznam užitých zkratek 14 // 16. Kondenzátory 21 // 16.1 Kondenzátory MP 22 // 16.1.1 MP kondenzátory pro stejnosměrné aplikace 22 // 16.1.2 MP kondenzátory pro střídavé aplikace 23 // 16.2 Kondenzátory s pokoveným plastickým povlakem 24 // 16.2.1 Kondenzátory s diclektrikem s pokoveným plastickým // povlakem - MK 25 // 16.2.2 MK kondenzátory se svazkovým povlakem 25 // 16.2.3 Výroba MK kondenzátoru se svazkovým povlakem 25 // 16.2.4 Teplotní závislost kapacity 26 // 16.2.5 Frekvenční závislost kapacity 26 // 16.2.6 Jmenovité napětí UR 26 // 16.2.7 Napětí Us (při stejnosměrném provozu) 27 // 16.2.8 Napětí Uc (při střídavém provozu) 27 // 16.2.9 Špičkové napětí 27 // 16.2.10 Vnitřní nárůst teploty 27 // 16.2.11 Schopnost práce s pulzy (schopnost přenosu proudu) 28 // 16.2.12 Ztrátový činitel 29 // 16.2.13 Izolační odpor 29 // 16.2.14 Vlastní indukčnost a impedance 29 // 16.3 Styroflexové a polypropylenové kondenzátory 30 // 16.3.1 Jmenovitá kapacita CR a její měření 31 // 16.3.2 Teplotní závislost kapacity, teplotní koeficient kapacity ac 32 // 16.3.3 Závislost kapacity na vlhkosti, vlhkostní koeficient kapacity ßc 32 // 16.3.4 Závislost kapacity na frekvenci 32 // 16.3.5 Náhradní obvodové zapojení a ztrátový činitel tan б 32 // Alexandr Krejčiřík: Napájecí zdroje III. - BEN technická literatura // 7 // 16.3.6 Jmenovité napětí UR a jmenovitá teplota TR 33 // 16.4 Hliníkové elektrolytické kondenzátory 33 // 16.4.1 Konstrukce hliníkových elektrolytických kondenzátoru 33 // 16.4.2 Standardy a specifikace 38 // 16.4.3 Parametry kondenzátoru 39 // 16.4.4 Teplotní výpočty 59 // 16.5 Tantalové elektrolytické kondenzátory 72 // 16.5.1 Špičkové napětí Up 72 // 16.5.2 Superponované střídavé napětí 72 //
16.5.3 Reverzní napětí (opačná = nesprávná polarizace) 73 // 16.5.4 Antisériové zapojení (back to back) 73 // 16.5.5 Skladování ve stavu bez napětí 73 // 16.5.6 Závislost kapacity na teplotě 74 // 16.5.7 Kapacitní závislost na frekvenci 74 // 16.5.8 Dielektrická odolnost (pokles kapacity po I O8 cyklech) 74 // 16.5.9 Impedance (absolutní hodnota střídavého odporu) 74 // 16.5.10 Svodový proud 75 // 16.6 Rozdělení kondenzátoru podle funkce 76 // 16.6.1 Aplikace a použití elektrolytických kondenzátoru 76 // 16.6.2 Filtrovací (akumulační) kondenzátory 76 // 16.6.3 Impulzní kondenzátory 78 // 16.6.4 Útlumové kondenzátory 79 // 16.6.5 Komutační kondenzátory 80 // 16.6.6 Výkonové kondenzátory 81 // 16.7 Spojování kondenzátoru 82 // 16.7.1 Paralelní spojení AI elektrolytických kondenzátoru 82 // 16.7.2 Sériové spojení AI elektrolytických kondenzátoru 84 // 16.7.3 Kombinované sérioparalelní zapojení 86 // 16.8 Příklady výpočtů 90 // 16.8.1 Zjednodušený výpočet efektivní hodnoty nesinusového průběhu 90 // 16.8.2 Výběr nabíjecího kondenzátoru 92 // 16.8.3 Příklad výpočtu nabíjecího kondenzátoru 94 // 16.8.4 Příklad výpočtu filtračního kondenzátora síťového zdroje 102 // 16.8.5 Příklad výpočtu filtračního kondenzátoru // spínaného zdroje 110 // 16.8.6 Příklad výpočtu třífázového zdroje 115 // 16.8.7 Návrh LC filtrů spínaných zdrojů 119 // 17. Rezistory 124 // 17.1 Úvod do lineárních a nelineárních rezistorů 124 // 17.2 Lineární rezistory 124 // 17.3 Vrstvové rezistory 125 // 17.3.1 Vlastnosti vrstvových rezistorů 125 // 17.3.2 Rezistory s uhlíkovou vrstvou 129 // 17.3.3 Přesné rezistory s kovovou vrstvou 131 // 17.3.4 Drátem vinuté rezistory 132 // 17.4 Nelineární rezistory 134 // 17.4.1 NTC termistory 134 // 17.4.2 PTC termistory 140 //
17.4.3 Varistory 141 // 18. Cívky 142 // 18.1 Magnetické feritové materiály 142 // 18.1.1 Výroba feritů 142 // 18.1.2 Charakteristiky materiálů 142 // 18.1.3 Všeobecná technická data 143 // 18.1.4 Odolnost proti vlhkosti 143 // 18.1.5 Odolnost proti záření 143 // 18.1.6 Smrštění rozměrů vlivem sintrovacího procesu 143 // 18.2 Definice veličin 144 // 18.2.1 Hystcreze 144 // 18.2.2 Hysterezní smyčka 144 // 18.2.3 Základní parametry hysterezní křivky 147 // 18.2.4 Permeabilita 148 // 18.2.5 Charakteristiky tvaru magnetických jader 152 // 18.2.6 Definiční veličiny ztrát v oblastech s malým signálem 154 // 18.2.7 Definice ztrátových veličin ve výkonové oblasti 156 // 18.2.8 Vliv teploty 158 // Alexandr Krcjěiřik: Napájecí zdroje 111. - BEN technická literatura // 9 // 18.3 Vlastnosti feritů 160 // 18.3.1 Mechanická stabilita 160 // 18.3.2 Rezistivita (měrný elektrický odpor) 161 // 18.3.3 Relativní permitivita 162 // 18.3.4 Magnetostrikce 162 // 18.4 Návrh cívky podle firmy Siemens 162 // 18.4.1 Využití grafů při návrhu cívky 163 // 18.4.2 Příklad 164 // 18.4.3 Typický výpočet cívky 165 // 18.5 Návrh výkonových transformátorů // podle firmy Siemens 167 // 18.5.1 Typické hodnoty přenosového výkonu 167 // 18.5.2 Poznámka k Amjn 168 // 18.6 Návrh jádra podle firmy Philips 168 // 18.6.1 Průvodce výběrem typu jádra a kvality materiálu 168 // 18.6.2 Kategorie aplikací 168 // 18.7 Jádra cívek pro spínané zdroje 170 // 18.7.1 Obvody spínaných zdrojů 170 // 18.7.2 Výběr jádra 171 // 18.7.3 Uspořádání vinutí 172 // 18.7.4 Pracovní frekvence 172 // 18.7.5 Okolní teplota 172 // 18.7.6 Teplota jádra 172 // 18.7.7 Magnetická indukce В 172 // 18.7.8 Využití okna cívky pro vinutí 173 // 18.7.9 Poměr Fw/Fr 174 // 18.7.10 Poměr у (zpětnovazební měniče) 174 //
18.7.11 Vyvažování dvojčinných měničů 174 // 18.7.12 Postup výběru jádra 175 // 18.7.13 Návrh výkonové tlumivky 176 // 18.7.14 Návrh vinutí 180 // 18.7.15 Sestavy transformátorů 183 // 18.8 Příklady aplikací 185 // 18.8.1 Jádra pro použití ve filtrech 185 // 18.8.2 Typický výpočet rezonančního obvodu s cívkou 186 // 18.8.3 Jádra pro širokopásmové transformátory 188 // 18.8.4 Jádra pro induktivní čidla 189 // 18.8.5 Jádra pro výkonová použití 190 // 18.8.6 Postup výběru jader pro transformátory // do spínaných zdrojů 194 // 19. Program Magnetic Design Tool firmy Siemens 204 // 19.1 Editor 205 // 19.1.1 Nástrojová lišta 206 // 19.2 Základy obsluhy programu 207 // 19.3 Hysterezní smyčka (Hysteresis Loop) 208 // 19.3.1 Základní parametry hysterezní křivky 209 // 19.4 Počáteční permeabilita 210 // 19.4.1 Postup 210 // 19.4.2 Střední hodnoty Pj 210 // 19.5 Výkonové ztráty 211 // 19.5.1 Postup 213 // 19.5.2 Měření hodnot P 214 // 19.6 Amplitudová permeabilita 214 // 19.6.1 Postup 215 // 19.6.2 Střední hodnota pa 215 // 19.7 Komplexní penneabilita 215 // 19.7.1 Postup 215 // 19.7.2 Střední hodnoty p’(0. P”(0. nebo tan б/рј 216 // 19.8 Core Form (vlastnosti magnetických jader) 216 // 19.8.1 Efektivní permeabilita 216 // 19.8.2 Postup 218 // 19.9 Přenosový výkon Ptrans 218 // 19.9.1 Postup 218 // 19.10 Data Overview (přehled parametrů) 219 // 19.10.1 Postup 219 // 19.11 Data File (soubory dat) 220 // 19.11.1 Postup 220 // 19.12 Calculator (kalkulačka) 220 // 19.13 Core Advanced (další parametry jader) 221 // 19.13.1 Reverzní permeabilita 221 // 19.13.2 Postup 221 // Alexandr Krejčiřík: Napájecí zdroje III. - BEN technická literatura // 11 // 19.14 Inductor Design (návrh cívky) 223 // 19.14.1 Postup 223 // 19.15 Wire Design (návrh vinutí) 224 // 19.15.1 Postup 224 //
19.15.2 Vztahy 225 // 19.16 Graph Control (okno tvorba grafů) 225 // 19.16.1 Layout grafů 225 // 19.16.2 Tisk grafu 225 // 19.16.3 Export grafu 225 // 19.16.4 Export jako grafický soubor 225 // 20. Magneticky měkké materiály FONOX // firmy PRAMET 227 // 20.1 Všeobecné údaje materiálů firmy Pramet 227 // 20.2 Podmínky měření 229 // 20.3 Použití feritových materiálů FONOX 230 // 20.4 Grafické závislosti parametrů // materiálů FONOX 230 // 20.5 Číselné parametry materiálů FONOX 236 // 20.6 Tvary feritových jader FONOX 238 // 20.7 Feritová jádra pro výkonové použití 244 // 20.7.1 Materiálové vlastností E jader (pouze vybraná jádra) 244 // 20.7.2 Materiálové vlastností ETD jader (pouze vybraná) 247 // 20.7.3 Materiálové vlastností EF jader (pouze vybraná) 249 // 20.7.4 Materiálové vlastností U jader (pouze vybraná jádra) 251 // 20.7.5 Materiálové vlastností EC jader (pouze vybraná) 253 // 20.7.6 Materiálové vlastností hrníčkových jader (vybraná) 255 // 20.7.7 Materiálové vlastností RM jader (pouze vybraná) 257 // 20.7.8 Materiálové vlastností toroidních jader (vybraná) 259 // 20.8 Maximální proud a počet závitů 260 // 20.9 Akumulovaná energie 263 // 20.10 Změna AL „konstanty“ 264 // 21. Feritová jádra firmy Philips 266 // 22. Feritová jádra firmy Siemens 270 //19.14 Inductor Design (návrh cívky) 223 // 19.14.1 Postup 223 // 19.15 Wire Design (návrh vinutí) 224 // 19.15.1 Postup 224 // 19.15.2 Vztahy 225 // 19.16 Graph Control (okno tvorba grafů) 225 // 19.16.1 Layout grafů 225 // 19.16.2 Tisk grafu 225 // 19.16.3 Export grafu 225 // 19.16.4 Export jako grafický soubor 225 // 20. Magneticky měkké materiály FONOX firmy PRAMET 227 // 20.1 Všeobecné údaje materiálů firmy Pramet 227 // 20.2 Podmínky měření 229 // 20.3 Použití feritových materiálů FONOX 230 //
20.4 Grafické závislosti parametrů materiálů FONOX 230 // 20.5 Číselné parametry materiálů FONOX 236 // 20.6 Tvary feritových jader FONOX 238 // 20.7 Feritová jádra pro výkonové použití 244 // 20.7.1 Materiálové vlastností E jader (pouze vybraná jádra) 244 // 20.7.2 Materiálové vlastností ETD jader (pouze vybraná) 247 // 20.7.3 Materiálové vlastností EF jader (pouze vybraná) 249 // 20.7.4 Materiálové vlastností U jader (pouze vybraná jádra) 251 // 20.7.5 Materiálové vlastností EC jader (pouze vybraná) 253 // 20.7.6 Materiálové vlastností hrníčkových jader (vybraná) 255 // 20.7.7 Materiálové vlastností RM jader (pouze vybraná) 257 // 20.7.8 Materiálové vlastností toroidních jader (vybraná) 259 // 20.8 Maximální proud a počet závitů 260 // 20.9 Akumulovaná energie 263 // 20.10 Zmčna AL „konstanty“ 264 // 21. Feritová jádra firmy Philips 266 // 22. Feritová jádra firmy Siemens 270 // 23. Preregulátory 272 // 23.1 Aktivní harmonické filtrování pro síťové usměrňovače vyšších výstupních výkonů 273 // 23.1.1 Popis funkce aktivního harmonického filtru se zdrojem sinusového proudu a stabilizovaným stejnosměrným napětím na výstupu 276 // 23.2 Preregulátory firmy Siemens 281 // 23.2.1 TDA4814A - aktivní harmonický filtr pro 250 W 281 // 23.2.2 Obvod TDA4816G 294 // 23.2.3 Obvod TDA4817 304 // 23.2.4 Obvody TDA4815/19 305 // 23.2.5 Obvody TDA4918/19 305 // 23.2.6 Obvody TDA4916/19 327 // Literatura 333 // Závěr 334 // Příloha I až IV 335 // PREZENTACE FIREM // GES-ELECTRONICS spol. s r. o 339 // DOE spol. s r. o. (součástky SIEMENS + MATSUSHITA) 340 // časopis RADIO (FCC Public) 342 // časopis KTE - Rádio plus 343

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC