Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
7., přeprac. vyd., ve Scientii 2.
Praha : Scientia, 1999
2 sv. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7183-163-8 (1. sv. ; váz.) ISBN !80-85827-163-8 (chyb.)
ISBN 80-7183-166-2 (2. sv. ; váz.)
Učebnice pro jazykové školy
Německo-český a česko-německý slovníček
Obsahuje ilustrace, úvod, klíč k překladovým cvičením, slovníčky
1. sv. 1999. 446 s. -- 2. sv. 1999. 470 s.
Němčina - učebnice
000066368
OBSAH // Úvodem... 11 // 1. Herzlich willkommen! ... 13 // Poznámky к výslovnosti; přízvuk; poznámky к pravopisu... 14 // § 1 Člen určitý a neurčitý - § 2 Časování slabých sloves v’přítomném čase - § 3 Časování slovesa sein v přítomném čase - § 4 Vykání - § 5 Pořádek slov ve větě // oznamovací - § 6 Pořádek slov ve větě tázací - § 7 Vyjadřování podmětu 16 // Cvičení... 19 // Anekdota... 21 // 2. Ein Gruß aus Berlin ... 23 // Poznámky к výslovnosti... 24 // § 8 Zápor nein a nicht - § 9 Přídavné jméno v přísudku - § 10 Silné skloňování podstatných jmen v jednotném čísle - § 11 Časování slovesa haben - § 12 Skloňování tázacích zájmen wer a was... 24 // Cvičení... 27 // Pohlednice z Berlína ... 29 // 3. Meine Freunde... 31 // Familie Weber... 31 // Poznámky к výslovnosti; větná intonace... 32 // § 13 Skloňování podstatných jmen v množném čísle - § 14 Slabé skloňování podstatných jmen v jednotném a množném čísle - § 15 Přivlastňovací zájmena - § 16 // Číslovky 1-20 - § 17 Vynechávání členu při označení povolání... 33 // Cvičení... 36 // Přísloví... 38 // 4. Ein Geschenk für Herrn Weber... 40 // Unser Deutschkurs... 40 // Poznámky к výslovnosti a pravopisu... 41 // § 18 Vyjadřování českého „svůj“ v němčině - § 19 Skloňování osobních zájmen -§ 20 Slovosled předmětů vyjádřených osobními zájmeny - § 21 Způsobová slove-
// 5 // sa a sloveso wissen - § 22 Postavení infinitivu ve větě... 42 // Cvičení... 45 // Mapa německé jazykové oblasti...,... 49 // 5. Ein Telefongespräch ... 50 // Guten Appetit!... 50 // § 23 Záporné zájmeno kein - § 24 Předložky se 3. pádem - § 25 Míry a váhy // po číslovkách - § 26 Skloňování zájmena dieser... 54 // Cvičení... 55 // Unsere Frühstückskarte... 58 // 6. Opakovací lekce // Eine Auskunft ... 60 // Cvičení... 61 // Schön ist die Welt (píseň)... 64 // 7. Ordnung muss sein ... 65 // Unsere Neubauwohnung ... 65 // § 27 Rozkazovací způsob sloves - § 28 Předložky se 3. a 4. pádem - § 29 Silná // slovesa se změnou -a- v -ä- v přítomném čase... 70 // Cvičení... 71 // Anekdota... 73 // 8. Nach der Arbeit... 75 // Ein Arbeitstag ... 75 // § 30 Silná slovesa se změnou -e- v -i- nebo -ie- v přítomném čase - § 31 Slovesa s neodlučitelnými předponami - § 32 Slovesa s odlučitelnými předponami - § 33 Zvratná slovesa se zájmenem ve 4. pádě - § 34 Zápory nichts a niemand - § 35 Vynechávání podmětu po und a oder - § 36 Vynechávání spojky po slovesech // sagen a glauben... 76 // Cvičení... 80 // Anekdota... 82 // 9. Vor dem Kinobesuch... 85 // Wohin ins Theater?... 85 // § 37 Souvětí souřadné - § 38 Neurčitý podmět man - § 39 Základní číslovky od 20 výše - § 40 2. pád vlastních jmen - § 41 Nahrazování budoucího času přítomným ... 86 // Cvičení... 89 // Herm Großes
Theaterbesuch... 92 // 6 // 10. Wir treiben Sport... 94 // In der Freizeit... 95 // § 42 Předložky se 4. pádem - § 43 Vazba es gibt - § 44 Zvratná slovesa se zájmenem ve 3. pádě - § 45 Doch v odpovědi na zápornou otázku - § 46 Allein a selbst - § 47 Jména rodin - § 48 Koncovky podstatných jmen ženského a středního rodu - § 49 Přímý pořádek slov v otázce zjišťovací... 95 // Cvičení... 100 // Wir suchen Freunde... 102 // 11. Herrn Lehmanns Sonntagsspaziergang... 104 // Abends vor dem Bildschirm... 104 // § 50 Slovosled ve vedlejší větě - § 51 Věta hlavní po větě vedlejší - § 52 Věty vedlejší s dass - § 53 Nepřímá otázka - § 54 Vztažné věty - § 55 Časové // údaje - § 56 Zájmeno jemand... 105 // Cvičení... 109 // Fernsehprogramm - Sonntag, 1. April... 112 // H. Heine - Lorelei... 113 // 12. Opakovací lekce // Herr Klein sucht eine Übernachtung... 115 // Im Hotel Stadt Leipzig... 115 // Cvičení... 116 // Kaffee (píseň)... 119 // 13. Im Gebirge... 121 // Unser Winterurlaub... 122 // § 57 Préteritum slabých sloves - § 58 Préteritum způsobových sloves a slovesa wissen - § 59 Préteritum sloves sein a haben - § 60 Vlastní jména místní - § 61 // Určování času - § 62 Časové údaje ve 4. pádě... 122 // Cvičení ... 128 // Aus einem Interview... 132 // 14. Lehmanns fahren ins Ausland ... 134 // In Tschechien und in der Slowakei... 134 // § 63 Perfektum slabých sloves - § 64 Perfektum sloves
sein, haben a wissen -- § 65 Perfektum ve vedlejší větě - § 66 Zájmeno welcher - § 67 Předložky // v časových údajích - § 68 Postavení príklonky denn... 135 // Cvičení... 140 // Die Jugendherbergen in der Bundesrepublik... 144 // 7 // 15. Herr Klein ist erkältet... 146 // Keine Zeit für die Gesundheit... 146 // § 69 Zápor nicht(s) mehr, kein mehr - § 70 Přísudkové sloveso po číslovkách - § 71 Minulé časy slovesa gehen - § 72 Tvoření podstatných jmen skládáním... 148 // Cvičení... 150 // Nur eine Viertelstunde... 154 // 16. Im Warenhaus ... 156 // Über die Mode... 156 // § 73 Skloňování přídavných jmen po určitém členu a po dieser - § 74 Skloňování přídavných jmen po neurčitém členu - § 75 Welcher a was für ein... 157 // Cvičení... 160 // Für 40-50-jährige... 164 // 17. Im Supermarkt ... 166 // Besuch aus Berlin... 166 // § 76 Přídavná jména po přivlastňovacích zájmenech a po kein - § 77 Přídavná jména bez členu v jednotném čísle - § 78 Přídavná jména zeměpisná na -er -§ 79 Množné číslo podstatných jmen (přehled koncovek) - § 80 Minulé časy slovesa kommen... 168 // Cvičení... 173 // Was unsere Nachbarn gern essen und trinken... 177 // Wein hält jung... 177 // 18. Opakovací lekce // Unser Neubaugebiet... 179 // Cvičení... 180 // Meister Jakob (píseň)... 185 // 19. An der Ostsee... 186 // Meine Ferien in Deutschland... 187 // § 81 Předložkové vazby sloves - § 82 Předložkové
vazby přídavných jmen -§ 83 Zájmenná příslovce - § 84 Minulé časy sloves sprechen, essen, fahren, // sehen, einladen... 188 // Cvičení... 193 // Meine Freizeit... 196 // 20. Vor der Berufswahl... 198 // Was wollen Stefans Freunde werden?... 198 // § 85 Sloveso werden v přítomném čase, préteritu a perfektu - § 86 Sloveso werden + přídavné jméno - § 87 Minulé časy sloves lesen, sich entscheiden, gefallen - § 88 Vynechání členu u podstatných jmen... 199 // Cvičení... 203 // Kinder fragen... 207 // 21. Vor dem Abendbrot... 209 // Haushalt - nichts für Männer?... 209 // § 89 Příslovce dort, hin, hier a her - § 90 Složeniny se směrovými příslovci // hin a her - § 91 Minulé časy slovesa nehmen... 211 // Cvičení... 213 // Frühstück im Freien . ... 216 // 22. Urlaubsfreuden... 218 // Das neue Wochenendhaus... 219 // § 92 Číslovky řadové - § 93 Minulé časy sloves scheinen a verbringen - § 94 // Množné číslo podstatných jmen cizího původu... 220 // Cvičení ... 222 // Woche der Weltoffenheit... 225 // 23. Urlaub im Spreewald... 227 // Sorgen der Landwirtschaft... 227 // § 95 Zpodstatnělá přídavná jména - § 96 Zpodstatnělá přídavná jména po etwas, // nichts, viel, alles - § 97 Minulé časy sloves beginnen a bekommen... 228 // Cvičení... 231 // Beim Hopfeneinsatz... 234 // 24. Opakovací lekce // Eine Autofahrt... 236 // Cvičení... 237 // Heut kommt der Hans zu mir (píseň)... 240 // Přehled probrané
mluvnice... 242 // Žákovský sešit...1... 269 // Poslechová cvičení a texty... 345 // Klíč к překladovým cvičením... 399 // Německo-český slovníček... 415 // Česko-německý slovníček... 431 // П
(OCoLC)53271787
cnb000783166

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC