Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Opava ; Praha : Slezský ústav Slezského zemského muzea : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy při Evropském informačním středisku UK, 2002
307 s.

objednat
ISBN 80-86224-40-6 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Menšiny národnostní - stol. 21., počátek - sborníky referátů
000066633
Rudolf ŽÁCEK, Národnostní menšiny - problém sjednocující se Evropy? / National Minorities - the Problem of Unification Europe ? ...5 // Vladimír BAAR, Postavení a perspektivy etnických menšin ve stredoevropském prostoru / Position and Perspectives of Ethnic Minorities in Central European Area ...9 // Kazimierz PUDLO, Mniejszości etniczne i cudzoziemcy w procesie przemian w Polsce przelomu XX i XXI wieku / Ethnic Minorities and Foreigners in the Process of Changes in Poland on the turn of XX Century ...16 // Boguslaw WYDERKA, Język jako wyznacznik odrębności etnicznej / Language as a Determiner of Ethnic Individuality ...32 // Jelena PETRUCIJOVÁ, Vztah kulturní a obcanské identity. Střet, harmonie? / The Relation between Cultural and Civic Identity. Clash, Harmony? ...38 // Helena NOSKOVÁ, Tolerance, minority a cizinci v České republice / Tolerance, Minorities and Foreigners in the Czech Republic ...45 // Radim PROKOP, Pojetí národa (národnosti) v integrující se spolecnosti České republiky na prahu nového tisíciletí / Conception of Nation (Nationality) in Integrated Society of Czech Republic on the Treshold of a New Millenium ...55 // Hans KORBEL, Německá menšina na přelomu tisíciletí / Die Deutsche Minderheit im Umbruch der Jahrtausende ...63 // Marian STEFFEK, Organizační struktura polské menšiny v ČR a její zájmová reprezentace (současný stav) / The Organisation Structure of Polish Minority in the Czech Republic and her Representation (Contemporary state) ...69 // Martin KOVÁŘ, Územní rozmístění polské menšiny v českých zemích podle sčítání v roce 2001 / Teritorial Deployment of Polish Minority in Czech lands according to Census 2001 ...78 // Pavel VRANOVSKÝ, Českí Slováci dnes, zajtra, pozajtra / The Czech Slovaks today, tomorrow and the day after tomorrow ...85 //
Miroslaw SOBECKI, Dylematy tożsamości w sytuacji intensywnej dyfuzji kultur -na przykładzie mniejszości polskiej na Bialorusi / Dillemmas of Identity in the Situation of Intensive Diffusion of Cultures- for Example of the Polish Minority Living in Belorusie ...98 // Gabriela SOKOLOVÁ, Národnostní otázka v sociologických výzkumech / Die Nationalitätenfrage in der Forschungen des Silesischen Instituts SZM in Opava ...106 // Dorota MISIEJUK, Miejsce małych mniejszości etnicznych w zglobalizowanym świecie. Przypadek Ukrainców Podlasia / The Place of Small Ethnic Groups in the Globalized World. The Case Study of the Ukrainian Minority in Podlachia Region ...111 // Joanna SZCZEPANKIEWICZ-BATTEK, Kaszubi - grupa etniczna czy mniejszośc narodowa? / The Kashubs - Ethnic Group or National Minority? ...121 // Olga ŠRAJEROVÁ, Slováci v ČR na prelome tisícročí / Slovaks in the Czech Republic by Turn of the Milleniums ...129 // Jaromír BALVÍN, Situace národnostních menšin v hlavním meste Praze ve vztahu k její národnostní politice / The Situation of National Minorities in the Capital Prague in Relations to her National Policy ...134 // Blanka SOUKUPOVÁ, Identita židovské minority po tzv. Sametové revoluci (1989 - 1992) na základě veřejných menšinových projevů / Die Identität der Jüdischen Minorität nach der sog. Samtrevolution (1989 - 1992) auf der Grundlage der Minderheitskundgebungen ...152 // Ludwig ELLE, Minderheitenschutz in der Bundesrepublik Deutschland und die Lausitzer Sorben // Německá menšinová politika a Lužictí Srbové ...162 // Maria KALCZYŃSKA, Dostęp do kultury rodzimej w spoleczenstwie wielokulturowym na przykładzie Polaków w Niemczech / Zutritt zur Hauskultur in vielkulturgemeinschaft am Beispiel der Polen in Deutschland ...170 //
Zdzisław GĘBOLYŚ, Polskie biblioteki szkolne w Republice Litwy na przelomie tysiącleci / Polnische Schulbibliotheken in der Republik Litauen um die Jahrtausendwende ...181 // Tadeusz SIWEK, Česká menšina na polském Tešínsku - kontrafaktuální pohled / The Czech Minority in Polish Teschen Silesia - A Counterfactual Perspective ...197 // Vasil JOTEVSKI, Úsilí Makedonců, žijících v Bulharské republice o uznání národních práv u bulharské a mezinárodní veřejnosti / The Efforts of the Macedonians in Pirin Macedonia for Afirmation their National Rights before Bulgarian and International Public ...202 // Nina PAVELČÍKOVÁ, Národnostní a sociální aspekty formování a současného postavení romského etnika (na příkladu ostravských romských komunit) // Nationale und soziale Aspekte der Formierung und heutiger Stellung der Romaethnikum (Am Beispiel der Romagemeinschaften von Ostrava) ...207 // Mirjam MORAVCOVÁ, Miloslava TURKOVÁ, Sebereflexe Romů zapojených do vládních struktur / Self-reflection of Roma engaged in the Government Structures ...212 // Roman SZUL, Ochrona języków regionalnych i mniejszościowych w UE i Radzie Europy / Protection of Regional and Minority Languages in the EU and the Council of Europe ...219 // Irena BOGOCZOVÁ, K jazykové a kulturní rozpolcenosti menšin / Zu der sprachliche und kulturelle Schizophrenie - Zerspaltenheit der Minderheiten 229 // Marián SLOBODA, Řecká a makedonská etnická skupina v Česku: lingvistické aspekty jejich vzniku a vývoje / The Greek and Macedonian Ethnic Groups in Czechia: Linguistic Aspects of Their Origin and History ...234 // Alžbeta HORNOKOVÁ-UHRINOVÁ, Používanie slovenského jazyka v Békešskej župe / The Slovak Usage in Békés County ...243 // Ditta PFEFFEROVÁ, O poválečném syndromu jazyka menšin na území bývalé Jugoslávie / On the post-war Syndrom of Minority Languages in the Territory of the Former Yugoslavia ...248 //
Lukáš NOVOTNÝ, O němčině jako mateřském jazyce ve střední Evrope / Von Deutsch als Muttersprache in Mitteleuropa ...254 // Marcel MEČIAR, Postoje majoritní společnosti v Moravskoslezském kraji vůči (nově příchozím) imigrantům / The Attitudes of the Majority in the Moravian-Silesian Region Towards (newly coming) Immigrants ...261 // Dana BITTNEROVÁ, Identita imigranta / The Identity of Immigrant ...268 // Anna VÁCLAVÍKOVÁ, Cizinci na trhu práce v České republice na přelomu tisíciletí / Die Ausländer auf dem Arbeitsmarkt in der Tschechischen Rrepublik um die Jahrtausendwende ...271 // Zdeněk NEŠPOR, Adaptace a integrace českých emigrantů do západních společností ve vztahu k jejich pozdejší reemigraci / The Adaptation and the Integration of Czech Emigrants in Western Societies with Respect to Their Later Return ...276 // Libor MARTINEK, Próza polských autorů v ČR po roce 1990 ve světle kulturní a společenské transformace / The Polish Prose in the Czech Republik at the View of Cultural and Social Transformation after Year 1990 ...286 // Krzysztof KLESZCZ, Status gwary śląskiej w świetle faktów językowych / The Status of the Silesian Dialect in the Light of Linguistic Facts ...295
cnb001277563

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC