Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Zvon, 1990

objednat
ISBN 80-7113-005-2
000066819
Rekat.
obsah // Předmluva ’ // Úvodem 13 // 1. ČLOVĚK — TVOR NEZNÁMÝ 15 // Co víme o člověku? — Odpověď přírodních věd — Pohled psychologie — Cíl vývoje — Co to všechno znamená osobně pro mne? — Hranice lidské existence — Člověk jako tajemství // 2. PROČ VLASTNĚ ŽIJEME? 27 // Prastarý problém filozofů — Útěk před otázkou — Hledání smyslu života — Štěstí jako uskutečnění hodnot — Jak je to s happy en-dem? — Žijeme z naděje — Absurdita života — Záhada lidského utrpení — Tajemství smrti — Je život nesmyslný? — Odpověď lidského srdce — Odpověď víry // 3. CESTA ? BOHU 37 // Člověk na cestě ? Bohu — Kde lze najít Boha? — Příroda jako // Boží stopa — Svědectví lidského nitra — Svědectví dějin — Svědectví plnosti života — Vymyslili jsme si Boha? — Falešné představy o Bohu — Jak můžeme chápat Boha? // 4. VĚŘIT ČI NEVĚŘIT? 50 // Opatrnost v posuzování — Odmítání Boha — S Bohem se nepočítá // — Nemůžeme nic vědět — Odmítání Boha ve jménu rozumu — Odmítání Boha ve jménu pozitivního vztahu ke světu — Odmítání Boha ve jménu lásky ? člověku — Náboženství — Mnohost náboženství — Snášenlivost — Jsou všechna náboženství stejně dobrá? // — Nárok křesťanství — Zjevení — Naslouchat Bohu // 5. MUŽ Z NAZARETA 63 // Odkud máme zprávu o Ježíši Nazaretském? — Kdo je Ježíš? — Jeden z.nás
... — Ne pouze Zákon ... — S vyvrženými a viníky ... // — Od protestu ? požadavkům — Od požadavků ? nabídce — Ježíš odpouští hříchy — Ježíš uzdravuje — Ježíš soudí — V dohledu je kříž — Ztroskotal Ježíš nebo neztroskotal? // 9 // 6. O VÍŘE 75 // Nepochopitelná dynamika — Zmrtvýchvstání — Historičnost zmrtvýchvstání — Námitky proti zmrtvýchvstání — „Pán můj a Bůh můj“ — Víra — Cesty poznání — Co je křesťanská víra? // — Víra a přírodní vědy — Víra a technický pokrok — Cesty ? víře // — Víra jako věc odvahy a jistoty — Bůh nám jde vstříc — Složitá víra? — Živá víra // 7. VELIKOST A BÍDA ČLOVĚKA 88 // Bůh přijímá člověka — Velikost lidské svobody — Bída lidské svobody — Co je hřích — Následky hříchu — Dědičný hřích — Odkud pochází zlo a hřích? — Tajemství bolesti — Boží věrnost — Nová velikost člověka — Ještě jednou o utrpení — Kristus, naděje světa // 8. BOŽÍ ŽIVOT V ČLOVĚKU 103 // Království Boží — Síla ? novému životu — Živý Bůh: Trojice — Milost — Bůh je náš Otec — Účast na novém životě — Obrat ve smýšlení a jednání — Růst a naplnění // 9. CÍRKEV 114 // Boží lid - církev — Tajemství církve — Kde je dnes Kristus? — Svatá církev církev hříšníků — Kritika církve — Křes- // ťanství bez církve // 10. ROZMANITÉ SLUŽBY 123
Jedno společenství - mnoho úkolů — A Petr? ~ až do konce světa — Potřebujeme papeže? — Papež a biskupové — Neomylnost církve — Učitelský úřad církve // 11. CÍRKEV A CÍRKVE 135 // Na celém světě ... — ... a přece sjednocená — Církev a církve — Ekumenismus — Mimo církev není spásy? — Církev a svět // 12. PÍSMO A CÍRKEV 145 // Co je bible? — Starý zákon — Nový zákon — Jak rozumět bibli // — Literární porozumění biblickým textům — Starý zákon a Izrael // — Nový zákon a církev // 10 // 13. ZNAMENÍ BOŽÍ BLÍZKOSTI 158 // Jak se človek stává křesťanem? — Svátosti - znamení Boží blízkosti — Ani magie, ani kouzla — Svátosti a život — Křest — Působení křtu — Je křest nutný? — Mají se křtít malé děti? — Zít jako pokřtění — Biřmování // 14. ŽÍT JAKO KŘESŤAN 171 // Nový základ — Nové perspektivy — Křesťan je realista — Skutečnost přikazuje — Poslední instance — Jsou přikázání překonána? // — Lidské předpisy a zákony — Kristovo „nové přikázání“ — Osvobození ke svobodě — Miluj - a čiň, co chceš — Kristus jako model // 15. KŘESŤAN VE SVÉ DOBĚ 184 // Příznačná znamení doby — Nezavřít se ve své ohradě — Křesťan je společenský tvor — Povinnost vůči společnosti nebo povinnosti vůči bližním? — Láska ? světu a odpovědnost za svět — Druhé stvoření — Práce — Bůh nebo svět?
// 16. KATOLICKÁ BOHOSLUŽBA 194 // ? čemu to je? — Sám se mohu modlit lépe ... — Mše svátá — Mše jako připomínka — Mše jako hostina — Mše jako oběť — Tajemství víry — Stavba mše svaté — Církevní rok — Bohoslužebné „rekvizity“ — Zbožní nejsou o nic lepší — Služba světu nebo služba Bohu? — ? osobní účasti na mši // 17. SVÁTOST SMÍŘENÍ 209 // Co je hřích? — Odpuštění — Kristus osvobozuje — Kdo odpouští hříchy dnes? — Praxe svátosti smíření — Vyznání hříchů — Lítost a předsevzetí — Pokání — Rozhřešení // 18. MODLITBA 224 // Proč se modlit? — Kristus nás učí, jak se modlit — Jak se modlit // — Soustředěnost — Co se modlit? — Některé formy modlitby — Modlitba daného okamžiku — Modlitba podle předlohy — Rozjímavá modlitba - meditace — Růženec — Liturgická modlitba // 19. LÁSKA A MANŽELSTVÍ 235 // Co je manželství? — Manželství jako věc společnosti — Manželství // 11 // jako věc Boží — Manželství jako svátost — Manželství jako věc církve — Manželství jako společná cesta ? Bohu — Manželská láska a plodnost — Nerozlučnost manželství — Tragédie rozchodu // 20. MARIA A SVATÍ 248 // Maria v Písmě svátém — Maria v úctě církve — Lidová mariánská zbožnost — Neposkvrněné početí — Nanebevzetí — Nesprávnosti v úctě ? svátým — Obrazy a sochy — Svatořečení — Uctívání
ostatků // 21. OŽEHAVÉ KAPITOLY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN 258 // Raně křesťanská církev a nebezpečí rozkolu — Tak zvané „temné století** — Papežové a císařové — Tři papežové zároveň — Hus a husitství — Reformace a Bílá hora — Inkvizice a víra v čarodějnice // 22. SMRT A VĚCNÝ ŽIVOT 272 // Co je smrt? — Proč musí člověk zemřít? — Smrt jako brána ? životu — Co říká o budoucnosti člověka víra? — Poslední rozhodnutí ve smrti — Osobní soud — Očistec — Kde máme hledat nebe? — Může být člověk na věky zavržen? — Budoucnost světa — Kristův návrat — Vzkříšení těla — „Poslední soud** — Nové nebe a nová země // 23. KATOLICKÉ ZVLÁŠTNOSTI 286 // Znamení kříže — Svěcená voda — Církevní svěcení a žehnání — Církevní přikázání — Slavení neděle — Přikázané svaté přijímání — Zpověď a půst // 24. VÍRA JE SETKÁNÍ S ŽIVÝM BOHEM 296 Víra je milost — Víra je poznání a zároveň uznání pravdy — Jednat podle víry, abychom došli ? víře // 12

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC